van SJiLEKER^KOERIER Moderne ontwikkeling en financiële noodzaak: en Noord’ onsportief DRS. K. DIJK OPENT PRAKTIJK IN SNEEK Handelswijze van socialist Gaastra inzake ,Lutsmond- „Ik help mensen met hun moeilijkheden in familie op ’t huwelijksgebied” en CHU-frakties menen: Officieel Orgaan Balkster jeugd heeft na ingrijpende verbouwing weer een 'nieuwe' school de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST 'Hinuneldei '73' kan nog meer vrijwilligers gebruiken op 14 april 2 om met hangt”. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN ex» y SNEEKER NIEUWSBOD COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD eo de Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, Drs. K. Dijk..psycholoog, heeft zich vorige week aan de rand van Sneek gevestigd (Com- manderij 80), om daar een praktijk te openen voor, zoals hij zelf_ zegt mensen moeilijkheden in hun huwelijk, met de kinderen of de ouders en alles wat daarmee samen- I ONDERWIJZEN Foto Studio Ger Dijs Vervolg op pagina 11 O. V. D. GOOT (CHU) betreurenswaardig Bank: bank klaring af, waarin de handelswijze tief wordt genoemd. DONDERDAG 5 APRIL 1973 128ste JAARGANG No. 28 waar van DRS. K. DI.JK SEXY enga en mevrouw de heer T. Koopmans uit Balk. (Foto Studio Ger Dijs) Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Raiffeisen- en Amro- streken” is een vraag hoe er De vereniging voor het christelijk on derwijs in Balk bestaat 105 jaar. In 1924 betrok men het schoolgebouw aan de Wikelerdyk dat toentertijd bestond uit vier lokalen en een gymnastieklo kaal. In 1954 volgde een uitbreiding met twee lokalen, wat tevens inhield dat er twee leerkrachten extra moes ten worden aangetrokken. De urgentie- verklaring voor de laatste verbouwing lag al enkele jaren op tafel, echter de gemeente Gaasterland kon aanvanke lijk geen toestemming tot verbouw ge ven, omdat het geld er eenvoudig niet was. In verband met de opheffing van de werkeloosheid in de gemeente werd van Rijkswege geld beschikbaar gesteld, zodat men uiteindelijk toch een aanvang met het werk kon ne- f SNEEKER NIEUWSBLAD „Ik heb geen waarschuwingen nodig, ik kan wel op m’n eigen zaakjes let ten. Daarnaast moet de fraktievoorzit- ter van de CHU (de heer Van der Goot red.) beter op zijn zaakjes letten, want ik heb niet om vernieti ging gevraagd. Ik heb verzocht de burgemeester aan g.s. te laten vragen het raadsbesluit (de raad stemde toe gronden te verkopen aan de heren Vervolg op pagina 17 REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld J 5,50 per half jaar f bij vooruitbetaling Postabonnementen j 9, per halt laar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, Ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-pri)s „MUZIEKSCHOOL SNEEK” WIL IN GROEPSVERBAND Volgende week woensdag zal de in specteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Sneek, de heer J. P. Unema, de verbouwde christelijke ba sisschool aan de Wikelerdyk te Balk openen. De school heeft sinds vorig jaar april, toen de aanbesteding werd verleend aan aannemingsbedrijf H. Dijkstra uit Balk, enkele ingrijpende veranderingen ondergaan. De buiten muren van het gehele gebouw werden vernieuwd evenals de vloeren de pla fonds; de hal werd vervangen door een tochtportaal en de dakkapel boven de ingang werd weggehaald, nieuwe kozijnen en verlichting werden aange bracht, kortom van het oude gebouw bleef bijna niets heel. De zes-klassige school waarin in het voormalige gym nastieklokaal dat uit 1924 dateert han denarbeid wordt gegeven werd ver groot met toiletaccommodatie, ’n per- soneelskamer en een ruimte voor een bibliotheek. De „Muziekschool voor Sneek en Om streken” heeft in het nieuwe gebouw aan de Looxmastraat ondermeer de beschik king over een grote aula, die ook als ul oefenruimte door bijvoorbeeld het „Ste- ,dt 'lelijk Muziekcorps” wordt gebruikt. Op de achtergrond de heren G. Middeldorp I (links) en Bram Feenstra, de directeur. Bram Feenstra i Bij de gemeente Sneek hebben zich tot nu toe slechts tien vrijwilligers en vier bootbezitters aangemeld die op de volgende week zaterdag te hou den „Hinuneldei ’73” de sloten, vaar ten, plassen en meren zoveel mogelijk zullen „opruimen”. Dit aantal is na tuurlijk veel te klein, want met zo weinig mensen blijf je aan het „him- meljen”. Daarom, bootbezitters en an dere vrijwilligers meldt u aan bij de gemeentesecretarie, afdeling IV, Marktstraat 17, telefoon 4241 toestel 154. De opgaven ziet men hier liefst zo spoedig mogelijk tegemoet. Het is de bedoeling dat er volgende week za terdag 's morgens tussen half negen en negen uur wordt gestart. De boten vertrekken uit jachthaven „De Domp” en de deelnemers dienen zich te ver zamelen op het parkeerterrein aan het eind van de Sytsingawiersterleane bij het Burgemeester De Hooppark. Men hoopt ’s middags om een uur of één klaar te zijn. De totale kosten van het project be dragen bijna een half miljoen. De fir ma P. Haantjes uit Balk legde de electriciteit aan, firma J. Mous uit Balk zorgde voor de sanitaire voor zieningen en firma K. van der Werf, voorzag het geheel van een kleurtje. De stoffering staat op naam van P. Jongsma uit Balk. De 200 leerlingen met hun onderwijzers, moesten gedu rende de veranderingen aan hun school op verschillende plaatsen in de Gaasterlandse hoofdstad elders onder dak zien te vinden. Het was moeilijk om ze allemaal ergens onder te bren gen en uiteindelijk werd lesgegeven in drie gebouwen. De openbare basis school achter de Treemter had een lo kaal en een gymnastieklokaal, improvisorisch twee leslokalen werden gemaakt, beschikbaar. De muziekschool die haar onderko men had in een oude ULO, stond de twee lokalen af voor „het goede doel” en ging zelf in 'n dubbele ou de woning in de Wilhelmmastraat „zitten”. Tenslotte had men in de vorig jaar geopende kleuterschool, die naast de vernieuwde basisschool staat een noodlokaal over, waar de laatste klas in kon worden onderge bracht. De diaspora is woensdag voorbij. Na de opening om half drie recepieert het schoolbestuur in De Treemter, van half vier tot half vijf. Het bestuur bestaat momenteel uit de heren J. D. Tuinier voorzitter, I. A. Meinsma, secretaris, de heer R. Mulder, penningmeester allen uit Balk en de bestuursleden S. R. Rey- T. de Jong uit Harich en Wagenaar-Van Strien en Een ieder kan de aandacht van de Kroon vestigen op een besluit, dat naar zijn mening in strijd is met de wet of met het algemeen belang. De frakties verklaarden dan ook geens zins het recht dit aan de orde te stel len te betwisten. „Wij betreuren het echter in hoge mate, dat de goede verhouding en samenwerking zoals is gebeurd ernstig wordt verstoord. „Was dit voorstel tot vernietiging vooraf gesteld”, zo stellen de drie frakties, „dan had dit „sportief” op gelost kunnen worden. Nu geeft dit voorstel het gevoel van een stoot on der de gordel en kan niet als demo cratisch en sportief worden aange merkt. Dit brengt de verdere goede samenwerking en verstandhouding om het algemeen belang van onze ge meente te dienen in gevaar. Wij willen dan ook met klem waarschuwen tegen herhaling van dergelijke „onsportie ve” gebeurtenissen.” De heer G. Middeldorp, hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente secretarie en uilt hoofde van die funk- tie als secretaris verbonden aan de stichting, zegt dat met de ingebruik name van de nieuwe school, ook een nieuwe fase in het muziekonderwijs wordt ingeluid. Voorheen waren de lesruimten verspreid over de gehele stad en het gevolg hiervan was dat de teamgedachte die er moet bestaan tus sen de direkteur en zijn 20 docenten niet optimaal tot uitdrukking gebracht kon worden. „We hopen dat hier nu verandering in kan komen en dat de directeur en zijn onderwijzend perso neel mogelijkheden vinden die kunnen leiden tot het inslaan van nieuwe we gen.” Vervolg op pagina 17 In de vorige vergadering van Gaasterland’s gemeenteraad, 6 maart, stelde het socialistisch raadslid D. Gaastra voor burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra het pas door de raad genomen besluit inzake het plan „Lutsmond- noord” bij Gedeputeerde Staten ter vernietiging te laten voordragen, omdat naar zijn mening een raadslid, de heer L. Zijlstra (CHU), ten onrechte had meegestemd omdat hij belanghebbende zou zijn. Naar de mening van de heer Gaastra zou de Bakhuister architect het plan hebben ontworpen om dat zijn signatuur de tekeningen, die de raadsleden voorgeschoteld kregen, sierde. De socialist diende dit voorstel echter in, nadat de raad na uitvoe rige debatten het plan had goedgekeurd en dit schoot de meeste raadsleden in het verkeerde keelsgat. In de vergadering van dinsdagavond legde de CHU-er O. van der Goot namens zijn fraktie, de AR en de KVP een ver- van de heer Gaastra bijzonder onspor- Lae voorheen het accent op het geven van individueel onderwijs, in de toe komst gaat de „Muziekschool voor Sneek en Omstreken zich meer en meer toeleggen op het onderrichten in groepsverband. Men volgt hiermee de landelijke ontwikkeling, maar aan de andere kant heeft men tot deze stan besloten opdat het nieuwe gebouw aan de Looxmagracht zo efficient mogelijk gebruikt wordt en dat er dus zo doeltreffend mogelijk won- onderwezen Uit het bestuur van de „Stichting Muziekschool Sneek en Om- commissie gevormd die zich bezig gaat houden met de aan de nieuwe ontwikkeling gestalte gegeven kan worden. - De "commissie heeft de directeur van de school, de heer Bram Feenstra I opdracht gegeven een „beleidsnota” op te stellen, welke nog voor septem- ber gereed moet zjjn, opdat met ingang van het volgende schooljaar de - -| TZ”I 7"O A TJ nieuwe methode zij het aanvankelijk nog op bescheiden schaal, toegepast 3.8161*1 ïlClSC KVP", AH" kan worden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1