snekerMkoerier Wy fjochten wol om de reizgers Frysk Orkest leed onder de slechte akoestiek Sporthal R ■l de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan IJLST van en Wachtsteigers bij de Jeltesloot? Sneker school kinderen gaan stad reinigen „Rijsterbos" is presenteerblad voor de gemeente Gaasterland “.Lu So O I BALDADIGE JONGELUI GOOIDEN RAMEN VAN Sneker PTT-brcmdweer eindigde als eerste „DE LICHTBOEI" IN o I Bllll - SJIBi F s B' I ANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de De MIWIIIWWiiWWIWIilillillllllM Ingebroken in twee Sneker kleuterscholen POLITIE WAARSCHUWT VOOR HANDELAREN DIE GOEDKOPE GOUDEN OF ZILVEREN SIERADEN TRACHTEN TE VERKOPEN „OPEN SCHIP” OP PRINSES BEATRIX Het Seeebr NieumHd is mb gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEKER SR» - ■ilil SNEEKER NIEUWSBLAD M. Westra runt halve eeuw ’n busbedrijf in Gaastmeer VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (vervolg op pagina 7) WWVWWVWHWWWWMVWWMWWM Verschijnt: maandags en donderdags De heer M. Westra (links) startte vjjf- tig jaar geleden met een busdienst op Snee! Tien jaar later trad zjjn broer Jelle (rechts) als chauffeur in dienst. In de oorlogsjaren ging het bedrijf OP in de autobusonderneming ZWH. (foto Studio Ger Dijs) MAANDAG 9 APRIL 1973 128ste JAARGANG No. 29 FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v, ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aanhuls in GAASTERLAND, SLOTEN ex> Stampas ware muzikale happening werd op gevoerd. De leden van het Frysk Or kest waren erg enthousiast en met name dirigent Jo Diederen gaf zich met veel élan. Hoe de morgen op de school verliep wordt vermeld in een verslag elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs). Op de christelijke pedagogische aca- demi in Sneek wordt regelmatig een themadag gehouden. Zo ook vrijdag en deze keer was het thema „spelen met het Frysk Orkest”, waarbij de opzet was een muziekfeest te creë ren. Nu, een feest is het geworden, waarbij ernst en gulle vrolijkheid el- Donderdagavond werd ingebroken in de kleuterschool Prins Bemhard aan de Griend en tijdens het afgelopen weekend in de kleuterschool de Klim aan de Dr. Kuyperlaan. Van beide scholen werd een ruit vernield om bin nen te komen. Er werd wat kleingeld ontvreemd, de politie stelt een onder zoek in. Zaterdag is het de Sneker bedrijfs brandweer van de PTT gelukt tijdens onderlinge wedstrijden in Heerenveen als eerste uit de bus te komen. 12 ploegen uit de provincies Groningen, Drente, Overijssel en Friesland namen hieraan deel. Het succesvolle Sneek- team promoveert nu npar de eerste klas. De „spuitgasten” waren: P. Bos ma, G. Huitenga, L. Slippens, W. Bos- graaf, M. Vlap, J. Tippersma, J. de Jong, B. Batstra en G. Visser (bevel voerder). ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-pri)s Zondagavond om half twaalf werden de 30-jarige Ignazio M., de 20-jarige Gerardo M. en de 27-jarige Locce E., afkomstig uit Alkmaar, door de poli tie betrapt toen zij op een parkeerter rein aan de Gedempte Neltjeshaven bezig waren benzine over te tanken uit de tanks van geparkeerde auto’s. Zij zijn ingesloten. klear. Ik gyng op in dei nei Ljouwert ma meewerkt aan de gerichte recrea tie in Gaasterland. „Die gerichtheid ligt hier in de sfeer van het land- schap en ik ben blij dat de werkgele genheid weer een peilertje voor onze gemeente is”. Hij vergeleek de vier bedrijven die in één hand worden ge houden met een klavertje vier en bood de heer De Jong een levensecht, op Gaasterlandse bodem gevonden, kla vertje vier aan. De opening verrichtte hij met het wegtrekken van een Frie se vlag, waardoor een schilderij van de vier projecten vrij kwam. (W.)-Heeg-Sneek en Sneek-Blauwhuis-Sneek. De grondslag van het bedrijf werd gelegd door vader Sjibbe die een vrachtdienst op Sneek onderhield. nei de griffy. Yn dat gebou hong in buordtsje en dêr stie op: „schippers en rijbewijzen”. Ik sjuch it noch skoan foar my. Nou, ik stapte der yn en for- telde hwat de bidoeling wie. De juf fer makke de papieren klear en sei: dat kostet jo fiif goune. Ik bitelle en ik hie in riidbiwiis. Mar ik he noch nea efter it stjür fan sa’n apparaet sitten. Ik nei Sjouke Fritsma ta. Hy woe my wol helpe en mei syn twaën hawwe we hjir hwat troch de omkri- ten fan de Gaestmar riden. Op in dei frege ik: komst moarn ek wer? „Né”, sei er doe, „dou must dy nou self mar rédde”. Nou, ik kin dy wol fortelle ik haw doe net sa’n noflike nacht hawn”, vertelt de heer Westra. Ook wdl de ANWB op drukke tijdstip pen per opening van de brug slechts in één richting scheepvaart verkeer door laten hetgeen door middel van de lichten en een geluidsinstallatie duide lijk kenbaar gemaakt zou moeten wor den .Andere maatregelen die de ANWB bepleit zijn: voltooiing van de ver breding van de Jeltesloot (althans van een gedeelte van tenminste 250 meter aan weerskanten van de brug), ver plicht stellen van het gebruik van een aanwezige motor en instelling van een snelheidsbeperking voor het wegver keer bij de brug en het aanbrengen van extra waarschuwingslichten en verkeersborden, waardoor de brug wachter gemakkelijker kan beslissen om de waarschuwingslichten en slag bomen in werking te stellen. Overmor gen zullen g.s. met de hoofdingenieur- diretkteur van de Rijkswaterstaat over deze materie een gesprek hebben. Burgemeester" H. L. Sixma baron van Heemstra heeft zaterdagmorgen de officiële opening verricht van het ge moderniseerde hotel „Rijsterbos” in Rijs. Dit hotel is eigendom van de heer H. de Jong, die ook hotel „Gaas terland”, paviljoen ,,’t Klif” en cam ping „Rijsterbos” bezit. Hij heeft deze vier recreatieprojekten onderge bracht in één firma. Wij schreven hierover reeds donderdag. Bij de ope ningsplechtigheid noemde Gaaster- land’s burgemeester dit bedrijf „een mooi presenteerblad voor de gemeen te Gaasterland.” Matthjjs Westra uit Gaastmeer opende op 27 april 1923 een buslijntje naar Sneek. Hjj schafte zich een spiksplinter nieuwe Ford-bus aan voor zegge en schrijve 3000,Hij had nog nooit achter het stuur van een dergelijk vervoermiddel gezeten, maar dat was in die dagen geen enkel bezwaar. Hij stapte naar de Provinciale Griffie in Leeuwarden, betaalde vijf gulden en had een rijbewijs. De leverancier van het Fordje gaf hem wat tisch onderricht en klaar was kees, rijen maar. De heer Westra f jaar en nog steeds actief in het busbedrijf. In de oorlog is zijn neming op last van de bezetter opgegaan in de Zuid West Hoek en zo gebleven. Voor deze .maatschappij, waarbij broer Jelle (64) Van verschillende kanten vernam de gemeentepolitie te Sneek dat de laatste weken door 1 of meer koop lieden „gouden” of „zilveren” horlo ges en sieraden te koop worden aan geboden tegen prijzen, die als ’t ech te gouden of zilveren voorwerpen zouden betreffen, erg laag zijn. Later blijkt de argeloze koper een kat in de zak te hebben gekocht, want ui teraard is er van echt goud of zilver geen sprake. Zowel de bonafide han delaren als de politie verwonderen zich er over dat er nog steeds men sen zijn die er bij dat soort kooplie den intrappen. De ANWB heeft vorig jaar in een uit voerige brief de aandacht van gede puteerde staten van Friesland ge vraagd voor de situatie bjj de Jelte- slootbrug in de rijksweg Lemmer Sneek. Deze brug is één van de knel punten in het Friese watersportgebied wat betreft de onderlinge hinder van water- en wegverkeer als gevolg van de sterk toegenomen watersport-re- kreatie in de afgelopen jaren. In de zomer van 1971 passeerden rond 37.000 pleziervaartuigen de geopende brug. Op topdagen passeerden er tussen de 700 en 800 schepen, waardoor de brug soms acht a negen keer per uur moet worden bediend. Dit geeft moei lijkheden bij zowel het weg- als wa terverkeer. De ANWB verwacht dat het aantal doorvaarten bij de Jelte- slootbrug volgend jaar de 50.000 ruim schoots zal passeren, waardoor een pe nibele situatie zal ontstaan. De ANWB dring ermet klem bij g.s. op aan ten aanzien van een oeververbinding over de Jeltesloot of de Welle de wa- tersportbelangen te laten prevaleren en te besluiten tot aanleg van een tun nel of aquaduct in één van deze bei de wateren. Ter verbetering van de situatie op korte termijn geeft de ANWB in overweging een vlottere doorvaart te bevorderen door aan bei de kanten van de Jeltesloot en aan weerskanten van de brug wachtstei gers aan te leggen van elk ongeveer 80 meter. Westra’s autobusdienst onderhield aanvankelijk drie keer in de week een verbinding met Sneek en vrijdags reed de bus naar Leeuwarden. Nu werden die diensten niet altijd uitgevoerd hoor, want er kwam ook wel eens een trouwlustig paartje bij de garage in Gaastmeer informeren of ze de bus voor het grote feest ook konden huren. De jonge ondernemer wilde zoiets niet laten lopen, „hwant dan wiene jo to- minsten seker dat jo hwat fortsjinnen, mei de passagiers moasten jo dat mar ófwachtsje.” Mar hoe moest het dan met de lijndienst, de passagiers ver- j wachtten toch een bus? „Né, as ik op woansdei in trourit hie, dan hong ik j tnoanueis m uuimuiojc urf haltes j mei it opskrift woensdag geen dienst’ Ja, sa gyng dat doe yn dy dagen.” De heer Sixma baron van Heemstra sprak zijn bewondering uit voor de ondernemingslust van de familie De Jong (de direktie van de firma wordt gevoerd door de heer De Jong senior, bijgestaan door zijn zoons A. J. en J. H. de Jong. „Er wordt wel eens gezegd dat de recreatie in Fries land niets te betekenen heeft, ook eco nomisch niet”, aldus de burgemees ter, die er vervolgens op wees dat de firma „Rijsterbos” aan zestien mensen werk biedt. „Hierdoor wordt het tegendeel bewezen en neemt Gaas terland een uitzonderingspositie in”, zo i 1- Z'.-- van Heem stra. Hij was blij dat de nieuwe fir- prak- is nu 71 i onder- dit is 6v'„k.v-, Voor deze .maatschappij, waarbij broer Jelle (64) nu al weer zo’n veertig jaar chauffeur is, beheert hij nog de lijn Gaastmeer-Oudega i moandeis in buordtsje by de w. x r~, c-, i ww» i i ta i za.; 44- rvT-Toilz-.vMTnrnoncrl q o' o’zip>n Maar ja, nu had Matthtfs wel een bus, maar nog geen rijbewijs. Het was in de jaren twintig evenwel niet erg moei lijk om in het bezit van een dergelijk zei heer Sixnia baron papiertje te komen. „Ik wit it noch Ir. J. Vlieger uit Beetsterzwaag, lid van het algemeen bestuur van „It Fryske Gea” en bestuurslid van de stichting „Rijsterbos” zei dat dit bos wel eens als onderdeel van het natio naal landschapspark wordt genoemd. „Maar wil het als essentieel onder deel van Gaasterland blijven bestaan dan zullen de campings en andere voorzieningen een goede sfeer moe ten waarborgen. Ik hoop dat deze fir ma een voorbeeld mag zijn voor het behoud van de kwaliteit van ’t b'os.” Morgenavond ligt het instructievaar- tuig de „Prinses Beatrix” voor anker aan de Pampuskade. Het is een schip van het Koninklijk Onderwijsfonds van de Scheepvaart. Belangstellenden, in het bijzonder de ouders die kinde ren hebben voor wie de scheepvaart het toekomstideaal is, zijn welkom aan boord. Ze worden rondgeleid door de bemanning en de huidige cursis ten. De „passagiers” kunnen bij hen terecht met hun vragen en problemen omtrent het zeevaartonderwijs. Leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klassen van de Sneker basis scholen zullen morgenmiddag de stad schoonmaken. Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat de parken, plant soenen en bermen in de stad van het „droge vuil” worden ontdaan. De in specteur van het lager onderwijs heeft al te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen afwijking van het les rooster. Iedere school krijgt een wijk toegewezen. Het is de bedoeling dat de leerlingen om drie uur beginnen. Zaten 'gavond om ongeveer twaalf uur werd door en drietal baldadige jongelui het grote raam van bar-dan- cing „De Lichtboei” in Sneek inge gooid. Daarvoor was het kleinere zij- raampje naast de ingang al vernield. I De daders, de 22-jarige Herman G. uit Nijeveen, de 20-jarige Willem L. uit Meppel en de 19 jaar oude Johan nes T. uit Zwolle werden later door de politie aangehouden en ingesloten in ’t bureau. Hen was de toegang tot de bar geweigerd en uit balorigheid smeten z(j een fiets door de ruit. Na verhoord te zijn, werden ze op vrije voeten ge steld. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur De heer Westra weet zich zijn eerste autobus nog precies te herinneren. Hij werd geleverd door de heer Sjouke Fritsma uit Sneek, dat wil zeggen hier kreeg hij alleen het chassis met de motor. In een oude kerk in Heeren veen kreeg de eigenlijke bus gestalte. De passagiers stapten aan de achter kant in en vonden een zitplaats op hou ten banken langs de zijkanten. De ra men werden gesierd met gordijntjes. Startmotors bestonden in die tijd nog niet, het motortje moest met de kruk aangeslingerd worden. Een versnel- linghendel en een gaspedaal waren ook taboe. Middels een voetpedaal werd de motor in werking gesteld, het gas werd met de hand geregeld. Ford had twee versnellingen. kaar afwisselden. Initiatiefnemer was de heer Henk van der Meer, muziekeraar aan de academie. ’s Morgens musiceerde het orkest in de gymnast keaal van de school, ’s avonds kwamen leerlingen en mu sici bijeen in de sporthal, waar in bijzijn van vele belangstellenden een L r f iw,;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1