snekerWkoerier Twee Snekers construeerden n maakbeurt Schooljeugd gaf Sneek’ n schoon- elektrische terug roepinstallatie B. en W. Wymbritseradeel wilden vijf dorpen van de kaart vegen ■B Officieel Org de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST aan van en F Voorstel onder druk van raad ingetrokken Voorzitter Dorpsbelang twijfelt aan 't beleid I I Voor „Himmeldei 73" meldden zich slechts tien bootbezitters aan Thaborwei IJsbrechtum verhuist naar Tirns JEUGDZEILSCHOOL NIET IN GAASTMEER I' T COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de 'iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiim L. I w SNEEKER NIEUWSBLAD Hei Sneelcer Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S Jib f SNEEKER NIEUWSBLAD -^VOOB SNBBK nt OM8TMKBW Nijemirdum wil ’n gefundeerde woningbouwbeslissing b. en w klinkt misschien en b»cj Hij zegt al van i probeerd. -\ï. I Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 12 APRIL 19 128ste JAARGANG No. 30 t Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» BURGEMEESTER B. W. CAZEMIER intrekken. I Diezelfde heer Nauta was ook de eer ste die protest aantekende tegen het voorstel van b. en w. de vijf genoemde dorpen op te heffen. Het college wilde Sandfirden als straatnaam in Oudega laten voortbestaan en daar was de GCP-er het volstrekt niet mee eens. „Waarom moet dat dorp verdwijnen? Laat het als gehucht bestaan. Het lijkt wel of we zo „earmoedich” zijn dat we niet eens een straatnaam kunnen bedenken. Opheffen is topografisch en historisch eenvoudig niet te verant woorden, dat geldt trouwens voor alle '1 Oh... 4, mK, vnunmum - aur ttaxuvo et.-v -«iMW UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank in het de Ver- voorstel I staten op advies zou bedorven Na uitvoerige discussies tussen de raadsleden onderling, het was bijtijden bijzonder rumoerig in de stijlvolle raadszaal, besloot het college dus zo als gezegd na langdurig beraad, het ge wraakte voorstel in te trekken, zodat Wymbritseradeel voorlopig zijn 29 dor pen blijft behouden. Gaasterland’s burgemeester, de heer H. L. Sixma baron van Heemstra heeft volgens de heer Van der Goot meege- deeld dat de gemeente in ieder geval niet dezelfde, dure huizen wil bouwen als in Oudemirdum en Balk. De eer- ste burger zou verder hebben gezegd sekwenties van een laten voortbestaan van die dorpen niet overzien”. „Ho, ho, ho, wat is dat voor een duur woord. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee”, informeerde de heer M. Nauta. Wymbritseradeels eerste burger legde uit dat men ongetwijfeld in de knoei zal komen met de bestemmingsplan nen voor Woudsend als Ypecolsga en Indijk als zelfstandige dorpen blijven bestaan. Evenals vorig jaar hebben kinderen van de vierde, vijfde en zesde klassen van alle lagere scholen uit Sneek dinsdagmiddag geprobeerd de stra ten van Sneek van het ergste vuil te ontdoen. De Johannes Postschool deed zelfs met alle zeven klassen mee. Circa duizend kinderen trokken gewapend met grote papieren zak ken, verdeeld in groepjes van vier of vijf, ten strijde. Na afloop bleek zo veel vuil te zijn op gehaald, dat twee vrachtwagens afgeladen vol naar de stortplaats achter het Zuidersport- park konden rijden. De minste rom mel werd gevonden in de Stadsfenne terwijl op de IJlsterkade maar liefst zestien volle zakken konden worden opgehaald. Toen men klaar was had het nijvere volkje de ijsco dan ook meer dan verdiend. Op de foto: Een groepje kinderen bezig het Sperkhem een flinke schoonmaak beurt te geven. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen j 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADV ERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De plannen van de 22-jarige Sneker A. C. van Beusekom om in Gaastmeer een jeugdzeilschool „De Pionier” te vestigen zijn van de baan. Als com mentaar geeft de heer Van Beuse kom: „De eigenaar van de boerdertf, waarin de school gehuisvest zou wor den, de heer C. R., wonende te Gaast meer, meende zich kortgeleden, zon der enig overleg, terug te moeten trek ken en meende verder geen verplich tingen aan ons te hebben. Door deze problemen leek het ons verstandiger om nog vlak voor het seizoen uit te zien naar een andere •’uisvesting”. Hij zegt al van v. rschillende kanten toezeggingen voor een nieuw onderko men te hebben gekregen. „Wij hopen dat we reeds volgende week kunnen verhuizen naar ons nieuwe pand. Over twee weken hopen we de verbouwing, nu dus in het nieuwe onderkomen, te kunnen voortzetten. Er zal meteen met man en macht gwerl t worden zodat wij het gebouw nog ruimschoots voor het begin van het seizoen gereed kun nen hebben en we onze reeds vele kursisten op een beslist niet mindere wijze kunnen herbergen”. Waar de jeugdzeilschool nu wordt gehuisvest kon de heer Van Beusekom ons nog niet meedelen. De voorzitter van Dorpsbelangen, de heer P. Bode, wist zich van de vorig I jaar gehouden vergadering nog heel goed te herinneren „laaiend enthou- siast” te zijn geweest over de bouw plannen. „Het is nu of je tegen een muur loopt. Men lijkt er wel op uit te zijn, alles wat wij te berde brengen in de grond te willen boren”. Hij zei het beleid van het overigens aktieve ge meentebestuur van Gaasterland (in middels is al een vijfde woningbouw- plan in behandeling) in twijfel te trek ken. Een voorstel van b. en w. van Wymbritseradeel is dinsdagavond aanlei ding geweest tot langdurige debatten in de voltallige gemeenteraad. Het college wilde namelijk de dorpen Indijk, Sandfirden, Smallebrugge, Tjalhui zum en Ypecolsga van de kaart vegen, en ze bij respectievelijk Woudsend, Oudega, Woudsend, IJsbrechtum en Woudsend voegen. De plaatsnamen zou den als straatnaam blijven bestaan. De meerderheid in de raad verzette zich hier evenwel heftig tegen, vooral ook omdat met name Smallebrugge Sandfirden en Tjalhuizum nog wel degelijk eigen gemeenschappen zijn. Na langdurig beraad en onder druk van de raad besloot het college ten lang leste het voorstel in te trekken, „maar,” zei burgemeester B. W. Cazc mier, „we moeten deze zaak nog wel eens bekijken.” REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Groot zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 De heer O. van der Goot, raadslid voor de CHU, merkte op dat ieder dorp wetteljjk per jaar 1,2 procent mag groeien. „We hebben in zestien jaar niet gebouwd. Gerekend over een woningbestand van 120 huizen, zou dat 21 nieuwe woningen betekenen”. Een door hem tjjdens een vorig jaar ge houden vergadering van de gemeente raad ingediende „magere” motie is volgens de CHU-er in de ijskast gestopt. „Ik heb toen b. en w. ge vraagd met de uitvoering van de bouwplannen haast te maken. Sinds dien hebben we van hun zijde echter nauwelijks meer iets vernomen.” dat demensen in Nijemirdum nog moesten leren de aangepaste huren te betalen. De heer Van der Goot noemde deze indirekte afwijzing „een beledi ging voor het dorp.” (vervolg op pag. 7) De verkeerd gestarte jachten zullen tijdens de wedstrijden nu elektrisch terug geroepen worden. In opdracht van het Sneekweek Comité bouwden de heren S. Jorna en R. van der Veen, respectievelijk eigenaar van en elektrotechnisch installateur bij het elektrotechnisch bureau Hiem- stra te Sneek namelijk een elektri- De zaak kwam aan het rollen toen de raad bezig was een dikke negentig his torische straatnamen vast te stellen voor 19 dorpen. De vroede vaderen hadden hier bijna anderhalf uur voor nodig. Het gevolg van de besluiten is ondermeer dat IJsbrechtum zijn .Tha borwei’ moet afstaan aan Tirns, waar deze naam beter op zijn plaats is, aangezien in dat dorp vroeger ook het gelijknamige klooster heeft gestaan. De vroegere Thaborwei in IJsbrech tum zal in het vervolg als ,Kleas- terwei’ worden aangeduid. Deze naam had de commissie, die zich onder lei ding van wethouder G. Miedema met de straatnaamgeving heeft bezig ge houden, zich aanvankelijk gedacht in Tirns. Op voorstel van de heer M. Nauta <GCP) werd de zaak nu omge draaid. ..We moeten reëel zijn en de zaak nuchter bekijken. Ik heb er eerlijk ge zegd nog niet aan gedacht dat, in ge val u dit voorstel aanneemt, er ad ministratief vijf dorpen zullen verdwij nen. Ik heb wel gevoel voor de rede natie dat Smallebrugge, Sandfirden en Tjalhuizum moeten blijven bestaan, want dat zijn toch nog eigen gemeen schappen. Dit geldt echter niet voor Indijk en Ypecolsga, die praktisch al door Woudsend zijn overvleugeld,” al dus de burgemeester. „Ik kan de kon- Sinds zestien jaar is er in Nijemirdum geen enkel huis gebouwd. Verschel- dene bestemmingsplannen zijn weliswaar de revue gepasseerd, maar aan bouwen is de gemeente Gaasterland nog niet toegekomen, eenvoudig omdat de plannen nog nooit helemaal klaar zijn. Dat is een doorn in het oog van de inwoners van het dorp. Vele jaren lang pleit met name eniging van Dorpsbelangen voor een definitieve aanpak. Een voorstel een twaalftal woningen in de buurt van de „toren” te bouwen werd, na door van de worden afgewezen. Tijdens een maandagavond in het dorpshuis gehouden verga dering van Dorpsbelangen werd besloten b. en w. een gefungeerde beslis sing inzake de woningbouw in Nijemirdijm af te dwingen. dorpen.” De FNP-er I. Bergsma wa. het hier volslagen mee eens. „Het zou betekenen dat we van 29 naar 24 dor pen teruggaan. Dat is voor de burge meester ook nog een degradatie. Wat zijn de redenen hiervoor eigenlijk ge weest?” De burgemeester merkte op dat de zin van de discussie hem ietwat ontging en „dat hard”. Wethouder Miedema legde als voorzitter van de straatnaamcommis- sie uit dat men in eerste instantie had gedacht aan een handhaving van de dorpen, „maar ze staan op het punt te verdwijnen. Om de namen te behouden leek het ons beter ze te bewaren als straatnaam.” Hij vond hiermee een willig oor bij de heer K. Sijbrandij (GCP), die van mening was dat Sand firden zichzelf al heeft opgeheven. Het is al kerkelijk één met Oudega, waar om dan niet helemaal samenvoegen? ,,’t Is natuurlijk wel te betreuren, maar het is zo”. Bij de secretarie van de gemeente Sneek hebben zich tot nu toe slechts tien bootbezitters aangemeld, die zich zelf en hun schip aanstaande zater dag willen inzetten ten behoeve van de „Himmeldei ’73”. Dit is natuurlijk veel te weinig en als dit aantal niet groter wordt zou het hele schoon- maakfeest wel eens niet door kunnen gaan. Dit zou evenwel rampzalig zijn. Daarom bootbezitters: meld u aan bij de vierde afdeling van de gemeen tesecretarie, Marktstraat 17, telefoon 4241, toestel 154. Er hebben zich al ruim honderd andere vrijwilligers aan gemeld, maar ook deze groep kan nog wel wat groter worden. sche terugroepinstallatie die ge bruikt zal worden bij de zeilwedstrij den tijdens de Sneekweek. Voorheen werden de jachten die te vroeg wa ren gestart teruggeroepen door mid del van bordjes, met daarop de nummers, die achter de ramen van de starttoren omhoog werden gehou den. Deze situatie was niet langer houdbaar en paste ook helemaal niet meer in het steeds moderner wordende karakter van de Sneek week. Het kwam ook vrij vaak voor dat de zeilers de bordjes helemaal niet za gen, zodat het Sneekweek Comité tot de slotsom kwam dat er iets ge maakt moest worden dat in ieder ge val beter zichtbaar zou zijn. De he ren Jorna en Van der Veen zijn hier in uitstekend geslaagd. Het comité heeft de installatie onlangs bekeken en de leden ervan oordeelden eens luidend dat het „een machtig mooi apparaat” is. De installatie kan door middel van een druk op de knop op het paneel door één mah be diend worden. Er gaat dan ’n num mer branden, dat correspondeert met het terugroepnummer van een der jachten. Jachten met de nummers één tot met 99 kunnen gewaarschuwd wor den als ze te vroeg gestart zijn. Men kan vier schepen in één keer terug roepen. Mochten de zeilers de nummers niet zien, dan bestaat al tijd nog de mogelijkheid de interval- knop te gebruiken, waardoor de cij fers gaan knipperen. Degene die het paneel bedient kan met behulp van een verklikker zelf zien welke num mers hij ingedrukt heeft, zodat ver gissingen achterwege kunnen blijven. Op de foto (links) de heer Jorna en (rechts) de heer Van der Veen, die al getest hebben of de verlichte cijfers bij helder zonnig weer wel zichtbaar zouden zijn. De uitslag was positief. Het elektronische ge deelte van de installatie is dus klaar, de cijfers moeten nog geconstrueerd worden. Wanneer alles op tijd gereed is, wordt het gehele apparaat tij dens de Kleine Sneekweek uitge- (Foto Studio Ger Dijs) de raad goedgekeurd te zjjn, door gedeputeerde planologische commissie het landschapsschoon b. en w. een gefungeerde -■

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1