ALGEMENE OPINIE NA HIMMELDEI: lammeren onder Woudsend Mevr. Hekkert-Zwaagman opende de wereldwinkel... Leraren lieten ’t afweten op reünie Bogermancollege »Himmelers« vonden 5 dode IJLST snekerWoerier n< oninaiin ■ld IIIK «b promoveert Oud-Nijkmder ir.A.Breeuwsma Sil de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van „Informatie geven is principieel" sHIhII „De sfeer in het gebouw is 't belangrijkste" de iRiiiiiiiiiiiiiiffiiauiuiiniiniiiiiiiiffliniiiiiiiviiffi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 16 APRIL 1973 128ste JAARGANG No. 31 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN M WSNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD -•• I f SNEEKER NIEUWSBLAD Merengebied bij Sneek schoner dan vorig jaar CRONENBURGH’ KLAAR OP SCHOONMAKEN NA ongeveer vijf b.g.g. (vervolg op pagina 7) ■<h Een groepje inwoners uit Woudsend, die gegooid. Circa 200 meter verder stond mee deden aan de zaterdag gehouden een kadaverbak. De himmelers, erg ver- Himmeldei 1973 vonden onder de rook ontwaardigd over een der gelijke handels- van hun dorp in het struweel vijf dode wijze, hebben de zaak in handen van de lammeren, die hier achteloos waren neer politie gegeven. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Zoals gezegd, met de leerlingen lag het anders. Er was zelfs een groep oud-Bogermangangers die in 1952 eind examen had gedaan, en nu, vijf man ABONNEMENTEN Abonnementsgeld 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 423 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Tot donderdagavond hadden zich nog maar tien mensen aangemeld die zich zelf en hun schip wilden inzetten. De commissie heeft toen na veel moeite en pijn en verschillende telefoontjes dit aantal op 18 kunnen brengen om de Himmeldei vooral maar door te laten gaan. „Die bootbezitters hebben dan wel een grote bek over de vervuiling van het water, maar ze doen er zelf niets aan. Dit is een mentaliteit van niets”, vindt de heer Van der Werf. De heer L. Wiarda is per 1 april van dit jaar benoemd tot di recteur van het dagverblijf voor oudere geestelijk gehandi capten. Hier zit hij op een van de toestellen in de bewegings- therapieruimte. (Foto Studio Ger Dijs) de zaterdag gehouden -docenten an de inelijk die in zi.-V --Maww< De manier waarop de redzaamheid wordt bij gebracht kan men volgens de heer Wiarda geen therapie noe men. „Dat is ook helemaal niet de bedoeling”. Er worden ontwikkelings- spelen gedaan, waarbij onder andere verkeerssituaties te pas komen. Er wordt muziek gemaakt, gehand werkt of aan handenarbeid gedaan; spelletjes staan op het rooster, de meisjes krijgen gelegenheid in de keuken bezig te zijn door maaltijden voor tussen de middag klaar te ma ken. En dan is er nog de tuin die door de pupillen gedeeltelijk wordt verzorgd. Uiteraard kan men ook producten zo als rietsuiker, poederkoffie (uit Tan zania, een eindproduct) en rijst kopen, naast kunstnijverheidsproducten uit de ontwikkelingsprojecten. De stichting werkt daarom samen met de organi satie Steun Ontwikikelinigs Samenwer king, waardoor de controle op de plaats van herkomst bijzonder vereen voudigd wordt. Wethouder H. Pheifer heeft met een handvol vrijwilligers de spoorsloot achter ’t NS station gereinigd. Hij vond hieir volgens schattingen van de heer N. Bouwman, opzichter van de gemeentelijke reinigingsdienst, circa drie kubieke meter vuil. Twee be jaarde Snekers hebben met een roei bootje de Zwette gereinigd. De stra ten in de stad zijn dinsdagmiddag al door de schooljeugd van de erg ste rommel ontdaan, woensdagmid dag zullen de zeeverkenners „Ti- brag” de stadsgrachten een schoon maakbeurt geven. Om circa kwart voor negen meldden de Sneker himmelers zich in de jacht haven „De Domp”. Hier kreeg men een aantal plastic zakken uitge reikt, waarna men zich inscheepte. Om circa half twaalf was het toege wezen gebied zoveel mogelijk gerei nigd. De rotzooi werd afgevoerd naar het paviljoen, waar vrachtwagens van gemeentewerken klaar stonden om de zakken naar de gemeentelijke stort plaats te transporteren. Ook de pra men van Wymbritseradeel voeren af en aan. Aan de deelnemers onder wie onder meer Annelies Wardenaar, een tandartsassistente uit Amsterdam, die bij kennissen in Molkwerum lo geerde en toen ze van de Himmeldei hoorde spontaan naar Sneek reisde en mee deed werd door de commissie in het recreatiegebouw it Foaründer op het Kolmeersland een kop soep aangeboden. Ds. J. D. Louwerse had in een vorige week zondag gehouden kerkdienst de toehoorders opgeroepen (vervolg op pagina 7) In Sneek waren vrijwilligers genoeg, maar men had te weinig boten voor handen om een ieder in te zetten. Zo doende togen circa 100 man het water op. „Omdat er te weinig boten waren hebben we scholen, die graag mee wil den doen, af moeten bellen, de route hebben we beperkt. Ik snap het niet. Sneek profiteert toch van het water en dat de bootbezitters dan niet spon taan mee doen, nee, daar kan ik niet bij. ’t Zijn ieder jaar dezelfden die zich aanmelden. Het smoesje van de meesten dat ze de boot niet klaar heb ben is flauwekul”, meent de heer Van der Werf. De commissie heeft heel wat werk verzet. In Sneek leek het er aanvankelijk echter op dat het hele festijn niet eens door zou gaan. De sfeer op reünie van oudleerlingen en van het Bogermancol’ Hemdijk in Sneek, werd 4 bepaald door de oud-lee** grote getale waren op kor.i..; draven; ruim 400 oud-lyceisten gaven gehoor aan de uitnodiging luister bij te zet ten aan het vijfde trum van de school. Ondanks het feit dat de lera ren ook een uitnodiging hadden gekre gen, waren er niet meer dan tien die van hun belangstelling blijk gaven. sterk, de kennismaking hernieuwde onder het genot van het nodige geest rijk vocht. De voet- en autoralley die aan het hele gebeuren waren verbon den, werden gewonnen door respectie velijk de équipes T. Boomsma, R. v. d. Zee en Ph. de Vries en de équipes P. Hoomans, J. van Oosterhout en Sj. Oppewal. De rector, de heer P. Greep, ontving uit handen van reuniebe- stuurslid Tj. Boersma een fles oude jenever, „Dat is het enige wat hij drinkt”, aldus de heer Boersma. Mevrouw Greep kreeg een bloemstuk en dat alles omdat haar man dit jaar 25 jaar aan de scholengemeenschp is verbonden. Bijzonder blij was men dan ook met de reaktie van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Marktstraat, die o.m. een lijst met boeken aan de stichting zal verstrekken, waarin de geïnteresseerde achtergrondinformatie kan vinden over het door hen ge vraagde probleem. Daarmee kan voorkomen worden dat uit het infor matiemateriaal in de winkel een een zijdig beeld wordt gevormd. Dat een der gelijke instantie daaraan mee wil werken, komt voort uit een streven zich meer in de samenleving op te stellen. FYSIOTHERAPEUT De heer Wiarda neemt zelf de bewe gingstherapie voor zijn rekening. Hij heeft het diploma van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, dat hem daarbij veel diensten kan bewij zen, bovendien heeft hij eerder met dergelijk werk te maken gehad. Het is echter de bedoeling dat er een specia le fysiotherapeut wordt aangetrokken die induvidieel en in groepsverband met de pupillen kan werken. In de ruimte voor de bewegingstherapie staan al een fiets- en een roeiapparaat opgesteld, die beslist niet bedoeld zijn om erop te trimmen, maar eerder om de spieren onder controle te krij gen. (vervolg op pagina 7) REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur Bijna een jaar nadat men met de bouwwerkzaamheden is begonnen, wordt op 2 mei het dagverblijf voor oudere geestelijk gehandicapten (DVO) „Cronenburgh” aan de Jancko Douwamastraat officieus in gebruik genomen. Waarschijnlijk in september volgt de officiële opening. Momenteel is men nog bezig met het schoonmaken van het gebouw en het „zich installeren” vertelt directeur L. Wiarda (36). In het dagverblijf worden 45 pupillen opgenomen; negen leiders of leidsters zullen een groepje van kinderen onder hun hoede krijgen. Zijn proefschrift is getiteld: „Adsorp tion of Ions on Hematite, Colloi- Chemical Study”. Als promotor zal optreden prof. dr. J. Lyklema, hoog leraar in de fysische en kolloïdchemie. Het proefschrift zal tevens verschij nen als Mededelingen Landbouwhoge school Wageningen. Het is de bedoeling dat de jongens en meisjes „redzaamheid” wordt bijge bracht. „Met redzaamheid bijbrengen bedoel ik dait de pupillen zich binnen en buiten het verblijf en in verband met anderen beter kunnen redden”, verduidelijkt de heer Wiarda, die van mening is dat de gebruikers van het dagverblijf in Cronenburgh beter op hun plaats zijn dan in de sociale werkplaats Finkenburg, omdat de produktie in het dagverblijf niet be langrijk is. De meeste gehandicapten die „Cronenburgh” zullen bezoeken hebben moeite met het halen van de produktie die op Finkenburg is vast gesteld. Het gebouw beschikt over vijf „units”, vertrekken waar de groepsleider met zijn leerlingen bezig kan zijn, een keu ken waar zoals gezegd de broodmaal tijden worden klaargemaakt, een werkplaats waar de jongens kunnen knutselen, een bewegingstherapieruim- te en volledige sanitaire installaties als douches, een ligbad en toiletten. De dokterskamer, het kantoor van de heer Wiarda en een personeelsruimte ontbreken niet, midden in het ge bouw zijn twee patio’s, die respectieve lijk als binnentuin en als volière wor den ingericht. Zaterdagmiddag, twee uur. Mevrouw C. Hekkert-Zwaagman van de Loox- magracht, loopt langs de Sneker wereldwinkel en wordt gevraagd deze te openen. „Ik ben de koningin niet”, is haar eerste reactie. Dat was echter helemaal niet nodig, het was de bedoeling dat degene die klokslag twee uur het pand op de hoek van de Muntstraat en de Prins Hendrikkade waarin de wereldwinkel is gevestigd zou passeren, de winkel zou openen. Daarom kwam mevrouw Hekman de eer toe de zaak te ontsluiten, waarna zij werd rondgeleid. „We hebben hiervoor beslist geen hoogwaardigheidsbe kleder uit willen nodigen, niet omdat het elitair zou zijn, maar omdat wij vinden dat we op iedereen gericht moeten zijn”, aldus twee leden van de coördinatiecommissie van de Stichting Wereldwinkel Sneek, Peter van den Bergh en Eelco Sixma. kan betrekken over problemen die sa menhangen met die derde wereld. De stichting hoopt dat het uitgroeit tot een aktiecenitrum, waarbij men bij het woord aktie niet moet denken aan het lopen met spandoeken en het uitdelen van vlugschriften, maar meer aan een centrum waardoor aktiviteiten ver zorgd worden alweer in de richting van informatie zoals sprekers, dia- avonden, projecten op scholen (veel medewerkers van de stichting komen uit de sector van het onderwijs). De algemene opinie na de zaterdag gehouden Himmeldei 1973 is dat het me ren- en poelengebied rond Sneek duidelijker minder vervuild is dan een jaar geleden. Er werd circa 40 kubieke meter af val af gevoerd naar de gemeen telijke stortplaats. In Sneek meldden zich zaterdagmorgen 18 bootbezitters aan bij de jachthaven „De Domp” en de heer D. van der Werf, die een be langrijke rol in de organiserende commissie speelt, vindt dit aantal be schamend. In Gaasterland haalden ruim 450 schoolkinderen en een vijftigtal ouderen circa 200 kubieke meter rommel op. De Himmeldei is hier uitstekend geslaagd. In IJlst ging het hele festijn niet door en wordt uit gesteld tot aanstaande zaterdag. Hoofdzaak voor de stichting is vol gens een citaat uit de stichtingsaktie zoals die op twee maart van dit jaar bij notaris Hoekstra gepasseerd is: „De bevordering van die sociaal-poli- tiek-economische herstructurering, die nodig is om te komen tot een recht vaardiger wereldsamenleving.” Een middel om dit te bereiken: het ves tigen van een wereldwinkel in Sneek. In eerste opzet is de wereldwinkel een centrum waar men niet alleen pro- dukten uit de derde wereld kan ko pen. maar waar men ook inofrmatie Om de graad van doctor in de land bouwwetenschappen te verkrijgen heeft de heer ir. A. Breeuwsma een proef schrift voorbereid dat hij woensdag middag in de aula van de landbouw hogeschool in Wageningen zal verdedi gen tegen de bedenkingen van een daartoe door het College van Deka- nen benoemde commissie. Auke Breeuwsma werd op 25 januari 1939 te Nijland geboren. Na het behalen van het diploma HBS-B aan het chris telijk lyceum te Sneek begon hij in 1956 zijn studie aan de landbouwhoge school. In juni ’64 werd het ingeni- eursexamen afgelegd in de richting Bodemkunde en Bemestingsleer. Tot eind 1969 was hij medewerker bij de afdeling Fysische Kolloïd Chemie van de landbouwhogeschool. Sedert 1 januari 1970 is de heer Breeuwsma, die in Ede woont, werkzaam bij de afdeling Bodemchemie en Kleiminera- logie van de Stichting Bodemkarte- ring te Wageningen. s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1