Eend broedt in een achtertuin Plaatselijk belang Wijckel uitbreidingsplan wijzigen Bewoners van Du Tourierstraat moeten gedeelte van tuin missen snekerWkoerier „Sneek met zijn grond prijzen te hoog gegaan” ULST Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Sneker bejaarden t kunnen de nieuwe sporthal bekijken IhS aI s Culturele Raad Sneek „Sudergoa" stelt een onderzoek naar gering „schouwburgbezoek" van Amicitia-theater in organiseert deel van cultureel programma WSNEEKgNI^I^^ de „Ik begin zo langzamerhand te twijfelen aan de rapporten aan de deskundigheid van de „des kundigen Wat zijn dat eigen lijk voor mensen, handelslui of taxateurs? Het wemelt van de deskundigen". Dit zei dinsdag middag de heer J. Jonkers (P. v.d.A.), toen de Sneker vroed schap een voorstel betreffende aankoop van gronden kreeg voorgeschoteld. Met uitzonde ring van de heer D. Berg stem de de hele P.v.d.A.-fraktie te gen, omdat de prijzen te hoog zouden zijn. H A L Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Mil 'MSI t Socialist J. Jonkers twijfelt aan rapporten deskundigen IJlst bouwt aan riolering (Vervolg op pagina 9) straat zullen, b.g.g. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex> DONDERDAG 19 APRIL 1971 128ste JAARGANG No. 31 J. Jonkers (PvdA) „deskundigen" UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank ■jvwim iinMumim ip^ ctooj mn bx oaunana De gemeente Sneek zit nog altijd met een gat in de begroting van 60.000. f SNEEKER NIEUWSBLAD Wanneer de vereniging Plaatselyk Be lang en de woningstichting in mei haar respectievelijke bezwaren c.q. adviezen hebben ingediend, zullen b. en w. zich over het één en ander gaan beraden. Het riolerings- en bestra- tingsplan zal eveneens nog aan de or de komen, waarna de nieuwbouw zo mogelijk in 1975 een aanvang zal ne men. Het culturele programma zoals dat ieder winterseizoen in Sneek wordt gebracht, wordt in het vervolg niet meer door de stichting „Kunst aan Allen”, het operagezelschap „Forum” en bioscoop- en theaterbedrijf Miede- ma b.v. worden verzorgd. Het aan deel dat de firma Miedema als orga nisator van schouwburgvoorstellingen levert, wordt overgenomen door de Culturele Raad Sneek. De voorstellin gen zullen wèl, zoals dat tot nu ge bruikelijk was, in het Amieitia-thea- ter, dat door Miedema b.v. wordt ver- die een garage of schuur op de be- huurd, worden gegeven. Tot dusver blijkt het merendeel niet afwijzend te staan tegenover het af- staan van een stuk grond, maar men stelt wel dat de gemeente „financi eel behoorlijk over de brug zal moe ten komen.” Een door Plaatselijk Belang als gefundeerd aangemerkt bezwaar komt van de zijde van de naast elkaar wonende families IJke- ma en Beukens. Zij zullen er niet mee instemmen wanneer de ingang van de nieuwe straat tussen hun bei der huizen uitmondt op de Menno van Coehoornstraat, zoals in het plan is aangegeven. De waarde van deze particuliere woningen zou hier door aanzienlijk verminderen. Als alternatief noemt Plaatselijk Belang de tuin van dhr. J. Otten. Deze zou desgevraagd geen bezwaar aanteke nen als de weg door zijn tuin komt. wuste strook grond hadden gebouwd en deze na verwijdering vergoed willen zien. Een vermindering van de huur is op grond van volkshuisvestingsnormen niet mogelijk. Van gemeentewege is men bereid aan de gedupeerden een „smartegeld” ter hand te stellen. In de achtertuin van de woning van de familie Tj. Efdee aan de Gaffel straat, de tuin grenst aan de Valk straat, broedt sinds een dag of vier een eend op een nest met maar liefst negen eieren. In het begin van de vo rige week ontdekte de heer Efdee in het strookje siertuin vlak onder zijn raam het nest met een stuk of drie Het gemeentebestuur stelde zich even zo in verbinding met de woningstich ting. Deze liet daarop een schrijven uitgaan naar haar huurders. De stichting zegt bij monde van de heer G. Hoogeveen van de kant van deze groep geen onoverkomelijke moeilijk heden te verwachten. Ook al omdat de huidige lengte van de tuin ruim twintig meter bedraagt, terwijl twaalf, dertien meter naar de mening van de stichting meer dan voldoende is. Wel zegde men steun toe, aan die mensen, De stichting „Sudergoa” is begonnen met het houden van een enquête in de gemeenten Sneek, IJlst en Wymbrit- seradeel om inzicht te verkrijgen in de redenen van het, over het algemeen geringe bezoekersaantal bij voorstel lingen in de sektor „schouwburg” van het Amicitia-theater in Sneek. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 l 3119, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Volgende week donderdag wor- J den de bejaarden uit Sneek in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de nieuwe sport- hal in de Noorderhoek. Deskun- digen zullen hen op de hoogte brengen van alles wat er in een dergelijke hal plaats kan vinden, J terwijl daarnaast - en dat is wel belangrijk voor degenen die hun spieren en konditie op peil wil- X len houden ondanks ’t klimmen der jaren, bejaardengymnastiek wordt gegeven. Alle bejaarden worden hierbij uitgenodigd. Er zijn bussen gecharterd, die om J X drie uur vanaf de verschillende X tehuizen zullen vertrekken; 65- X X plussers die in de omgeving van X een tehuis wonen, kunnen ook X van de autobus gebruik maken. J In de Lemmerwegwijk is geen X bejaardencentrum. Daar zal de X bus om kwart voor drie vanaf X de Koningin Emmaschool en om X drie uur vanaf de Lemmerweg- X school aan het Kaatsland ver- X trekken. X eieren. In de loop van de week kwam daar elke dag één bij. „Maandag ging hij zitten", vertelt de heer Ef dee, die samen met zijn vrouw de ontwikkelingen in het eendegezin bijhoudt. Vader en moeder eend schij nen niet de minste last te hebben van het voorbij denderende verkeer. (Foto Studio Ger Dijs). De heer Jonkers was van mening dat Sneek al te hoog is gegaan met de grondprijzen. Hij zou liever voor het gebied rond de stad „eenheidsprijzen” vast stellen. De socialist wilde er ver der niet te veel van zeggen, aangezien hij wegens ziekte geen tijd genoeg heeft gehad om zich voldoende voor te bereiden. Wel zei hij dat de stukken grond die b. en w. van dhr. B. J. Het- tinga uit Sneek wilden kopen ten be hoeve van de realisering van het be stemmingsplan „Tinga Duinterpen” „veel te duur" waren. Met de prijs die het college wilde geven voor de landerjjen van de heer J. S. Heida te Goë ga ten bate van de aanleg van de zuidelijke rondweg „gaat het nog gekker”, aldus de socialist. Aanvan kelijk vroeg de hele fraktie aanteke ning te hebben tegengestemd, maar nadat burgemeester mr. B. van Haersma Buma de zaak achter geslo ten deuren had uiteen gezet, wilde de heer Berg de gronden wel tegen de voorgestelde prijs verkopen. Gehanteerd wordt een systematische steekproef, welke getrokken wordt uit het bevolkingsregister. De enquête is opgezet in samenwerking met de Cul turele Raad van Sneek en studenten van de Christelijke Pedagogische Aka- demie. Sinds vorig jaar september is men in IJlst bezig met de recon structie van de binnenstad. In het kader hiervan worden onder meer de walbeschoeiingen vernieuwd, de Galamagracht van een nieuw wegdek voorzien en wordt het rioleringsstelsel onder han den genomen. De oude riolering kwam op de gracht uit, en daar wil de gemeente verandering in brengen. In de Galamagracht is een 21 ton zware rioolpompput aangebracht, die vijf meter diep is. Hier mondt een diepe geul uit. Voorlopig zal een tijde lijke voorziening worden aangebracht, die het rioolwater op het buitenwater loost. In de toekomst zal het geheel worden aange sloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie, die tussen IJlst en Sneek wordt gebouwd. De helft van de kosten, f 150,000,-, wordt door de overheid, gesubsideerd. De gemeente IJlst heeft zich daartoe tot de ministeries van Volkshuisvesting en CRM gewend. Deze hebben „ja" gezegd en dat is een unieke zaak, aangezien daarvóór alle aanvragen voor een dergelijke opzet van welke gemeente dan ook door deze instanties ter zijde werden gescho ven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma D. Steneker en Zn., een grond-, water-, wegen-, bruggen en utili- teitsbouwbedrijf. Het gemeentebestuur van Gaasterland heeft voor Wijckel een uitbreidings plan opgesteld. Het betreft hier de aanleg 'van een straat met aan weers zoden een rij van ongeveer dertig woningen, welke geprojecteerd is achter de reeds bestaande Du Tourierstraat. De bewoners van deze in verband met deze nieuwbouw, hun tuinen besnoeid zien met maar liefst zeven meter. Met name de eigenaren van de particuliere woningen zien het plan met lichte schroom tegemoet. De vereniging van „Plaatselijk Belang” zal pogingen in het werk stellen te komen tot het aanbrengen van een en kele wijziging in het plan. Een gedeelte van de benodigde grond voor dit bestemmingsplan kocht de ge meente van de Nederlands Hervorm de Kerk, een ander deel moet, afge knabbeld” worden van de tuinen van de achttien woningen van de woning stichting uit Balk en een serie parti culiere woningen in de Du Tourier straat. Op verzoek van het college van b. en w. heeft „Plaatselijk Belang” de eigenaren van de particuliere woningen van de plannen op de hoogte gesteld en gevraagd om een mogelijke in stemming. Aanvankelijk was dit tekort nog veel groter, maar door verhoging van de gastarieven en de reinigingsrechten is het teruggebracht tot zestig mille. B. en w. wilden dit wegwerken door de waterleidingtarieven te verhogen, maar de „Prijzenbeschikking goederen en diensten 1972” laat dit niet toe. Daarom zocht het college het maar in een verhoging van de opcenten op de hoofdsom van de personele belas ting. De raad kon hier zonder hoofde lijke stemming mee akkoord gaan, al leen de communist C. Meijer vroeg aantekening. „Ik kan niet ak koord gaan met deze verhoging. De lonen zijn laag, de huren hoog en de verhoging van ongeveer 23 procent drukt het meest op de laagst betaal den. Hier kan ik het pertinent niet eens mee zijn.” De burgemeester wees er op dat de gemeente, als men niet tot verhoging van de opcenten met 80 tot ongeveer 240 besluit, in grote moeilijkheden komt. „We zijn één van de weinige gemeenten die een progres sief beleid ”oeren op dit gebied”, al dus de voorzitter. Met de opcenten- heffing „zit” Sneek te.i 'pzichte van de andere gemeenten beslist aan de lage kant. „Ja, dat gat in de begro ting is er altijd. Het is een mallemo len die steeds maar door draait. Het gros van de arbeiders is progressief zegt u. Ze gaan naar steeds duurde re woningen maar men vergeet dat de meesten met 170 per week thuis komen en dan wilt u die belastingen en tarieven maar steeds verhogen. Het houdt .een keer op”, zo meende de communist De heer B de Vries (GCP) zei het wel te kunnen vatten dat de heer Meijer tegen een verho ging is, „maar het is wel ontzetend gemakkelijk om te zeggen: ik ben te gen. Als iedereen dat zou doen zou de gemeente onbestuurba_.r worden. Dan zou er geen geld voor voorzieningen 'jé f A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1