Uitgestelde „Himmeldei” was groot succes Vrij heids zeilers openden zeilseizoen Sneekermeer w T/- F GS akkoord met projectgroep die Friese taal op school wil invoeren Woudvaart met spoed baggeren <u SNEKERWKOERIER Inwoners van'Lege Geaen' zijn creatief bezig geweest Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST van en 1 ■■I lift Oosthem gaat kienen voor verwarming in het „Himsterhus" If I O' n-. Provinciale Waterstaat adviseert aan G.S.: MOTORRIJDER GEWOND NA BOTSING MET EEN ACHTERUIT RIJDENDE AUTO IN SNEEK w r 'U W SNEEKER NIEUWSBLAD —F ft u 1M Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en gH||l| m 'W-'H «SO FM W f SNEEKER NIEUWSBLAD W ater rond I Jlst tamelijk schoon van (Foto Studio Ger Dijs). ■N üi -X' w> b.g.g. f 1 VP1 DINSDAG 24 APRIL 1973 128ste JAARGANG No.33 r FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 - DR blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o 3-3S© 0-,M. tM Hxota imu. VYMtmiuini aur eSötorj -m BlIJUUWmil het wat aan de koude kant, maar het is een kniesoor die daar op let.... De organisatie van de wedstrijden berustte zoals vanouds weer bij de Sneeker Zeilclub. De Stand By, die alle rvedstrijddagen paraat was, be- Het zeilseizoen op het Sneekermeer is weer begonnen. Zaterdag beten de Vrijheidszeilers het spits af met hun traditionele Paaswedstrijden, die dit keer drie dagen duurden. Men trof uitstekend zeilweer met een te rukken. De prijzen werden uitge reikt in „It Foaründer”het recre- atiegebouw op het Kolmeersland. De uitslagen van de wedstrijden zijn elders in deze krant af gedrukt. Verschijnt maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Verkleumd arriveerden de himmelers zaterdagmorgen om ongeveer half één weer bij de brug in Ijlst. Er werd flink wat afval geraapt, maar de algemene indruk is toch dat er minder vuil lag dan vorig jaar. Donderdagmiddag is de 20-jarige U. Wiersma, Oppenhuizen in Sneek ge wond geraakt toen hij werd aangere den door een achteruitrijdende auto. Wiersma reed op zijn motor in de Lo- rentzstraat, waar de 26 jaar oude J. de J. uit Noordbergum achteruit een parkeerterrein op wilde draaien. Hij merkte de rechtdoor rijdende motor rijder niet op. Wiersma werd tegen het wegd gesmakt. Hij liep een lich te hersenschudding op en brak zijn been. Met de. ambulance is hij naar het Sint Antoniusziekenhuis vervoerd. De auto en de motor werden bescha digd. - w' - J lift: ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 5,50 per half jaar bij vooruitbetaling Postabonnementen t 9, per half laar f bij vooruitbetaling ADVERTENTIE! A R1 EVEN 20 ct per mm ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs De zaterdag in IJlst alsnog gehouden „Himmeldei” is een groot succes ge worden. Kon het schoonmaakfeest een week eerder niet doorgaan, omdat de stedelingen toen weinig interesse toonden, nu verschenen zaterdagmorgen om 8 uur maar liefst een 45 Ulsters bij de brug, waar men zich inscheepte op de drie door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde pramen. De al gemene indruk van de „himmelers” was, toen ze rond half één in het stedeke terug keerden, dat de wateren behorend tot IJlst belangrijk minder vuil waren dan een jaar geleden, toen er een twintig schoonmakers e i schoonmaaksters op uit trokken. Met de Geeuw is het echter nog treurig gesteld. Vooral de noordelijke oever ligt bezaaid met rotzooi, voornamelijk hout. De Himmeldei in IJlst is dus bijzon der goed geslaagd. De medewerking van schoolkinderen was goed, hoe wel opviel dat de meesten niet ouder waren dan 16 jaar. Velen waren aan merkelijk jonger zelfs. Het is wel te betreuren dat de oudere jeugd verstek liet gaan, evenals de leden van de ge meenteraad maar die zullen ongetwij feld ee geldig excuus hebben. De schoonmaakmorgen is erg goed verlo pen, op dat ene natte pak dat een jongetje opliep toen hij te ver buiten boord boog, na. Wel hadden verschil lende schoonmakers ondervonden dat sommige boeren niet toestonden dat ze hun land betraden. „Ze begonnen te gen ons uit te varen en dat is niet leuk”, aldus één der himmelers. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur Hij dacht dat de meeste rommel uit Sneek afkomstig is. Door de flinke stroom wordt het meegevoerd in de richting van het stedeke, maar voordat het die plaats kan bereiken zet het zich in de regel vast op de noordelijke oever der Geeuw. De ze krjjgt ieder jaar wel een schoon maakbeurt, maar omdat de hopen afval hier erg groot zijn, kan lang niet alles worden meegenomen. Het meeste vuil blijft liggen tot een vol gend jaar; inmiddels is er dan ook al weer rotzooi bij gekomen, zodat men steeds maar in een kringetje blijft lopen. De Geeuw blyft vuil of de gemeenten IJlst en Sneek zouden dit water eens gezamenlijk met man en macht onder handen moeten ne men. „Het moet er toch een keer uit. Als het zo door gaat blijf je er steeds mee zitten”, zo meent de heer Kootje. In hotel Spier, waar een ieder zich te goed kon doen aan hete soep met broodjes, aangeboden door het gemeen tebestuur, bedankte wethouder C. Frankena, de organisator van het schoonmaakfeest, een ieder voor de goede medewerking. Hij sprak de hoop uit dat iedereen geleerd heeft dat Friesland mooi is en dat het zo moet blijven. „Jullie hebben nu gezien hoe het niet moet. We moeten er met el kaar voor zorgen dat we geen rom mel maken”, zo zei de heer Frankena. Ir. H. Zandvoort, hoofdingenieur-di- rekteur van de Provinciale Water staat zal mogelijk nor vandaag aan Gedeputeerde Staten adviseren zo gauw mogelijk te beginnen met het uitbaggeren van de Woudvaart. Zoals bekend ligt hier een zandbank van circa dertig meter lengte, die tot zes tig centimeter onder het wateropper vlak steekt. De vaart is in onderhoud by de Provinciale Waterstaat, de on diepten zijn door derden veroorzaakt, zo meent de heer Zandvoort. „Nu kun je wel zeggen dan moeten die de bank ook maar wegnemen, maar dat is in dit geval een nogal gecompliceerde zaak. Dit kan niet langer zo blijven,” aldus de H.I.D. „De schippers en de recreanten zijn aardig schoon geworden,” zegt dhr. J. Zijlstra, opzichter van gemeentewer ken. De meeste rommel wordt volgens hem veroorzaakt door de landbouwers, getuige de vele i lastic (kunstmest) - zakken en het vele hout. Zoiets gooit een watersporter of een beroepsschip per beslist niet overboord. De Geeuw lag er dus zo als gezegd weer erbar melijk bij, maar dat is ieder jaar het geval, alleen er komt steeds meer rommel. Een man of tien zijn zaterdag in de weer geweest om te trachten het grofste vuil binnen boord te krijgen. In „no time” was de flinke praam afgeladen met voornamelijk hout, boomstronken en wat dies meer zij. Dat wil niet zeggen dat de Geeuw nu een schonere aanblik biedt, want de noordelijke oever wordt nog bedolven onder het afvalhout. „We hadden er nog wel vijf pramen vol kunnen weg halen”, zegt één der schoonmakers, de heer A. Kootje. Als G.S. „ja” zeggen kan de Provin ciale Waterstaat nog wel deze week met de baggerwerkzaamheden, die ze ker twee weken zullen duren, begin nen. „We zullen tezijnertijd wel zien wie voor de kosten moet opdraaien. - ft -•****-. De oliekachels in het dorpshuis Oosthem zijn versleten. Om de aanleg van een centrale verwarming voor het volgende seizoen te kunnen bekostigen heeft het bestuur besloten activiteiten te ondernemen ten bate van het „ver- warmingsfonds”. De eerste stap die wordt ondernomen is het houden van een kienavond in het Himsterhus, za terdagavond 8 uur. „Die oliekachels werden veel te gevaarlijk, ze moeten ’s nachts doorbranden. Eigenlijk moet er dan iemand bij zyn, en dat kan niet,” vertelt voorzitter G. van der Heide. „We zullen ook naar het gemeentebe stuur stappen om geld,” zo vervolgt hij, „maar we zullen er zelf ook wat voor moeten doen”. Er worden veel Oosthemmers verwacht. Men rekent eigenlijk op een flinke belangstelling, want het aantal bezoekers van het dorpshuis, dat tegenwoordig ook als ge meenschapshuis dienst doet, neemt ge stadig toe, zodat het bestuur het ont moetingscentrum voorlopig nog wil handhaven, en het zeker het volgend seizoen weer open stelt voor de Oost- hemmers die eens met elkaar willen Gedeputeerde staten vim Friesland hebben de staatssecretaris van onder wijs en wetenschappen, mr. C. E. Schelfhout, bericht gezonden, dat zij kunnen instemmen met de taakom schrijving en de samenstelling van de door de staatssecretaris in te stellen „Projectgroep invoering Fries als ver plicht leervak op de scholen voor ge woon lager onderwijs in de provincie Friesland.” „Wy vertrouwen er op, dat de projectgroep spoedig met haar werkzaamheden zal beginnen en zijn graag bereid desgevraagd zo veel mo gelijk van dienst te zyn”, aldus g.s. in hun brief. In een conceptbesluit had de staatssecretaris het provinciebe stuur laten weten, dat de projectgroep uiterlijk 15 mei 1973 wordt ingesteld. De taak van de projectgroep zal be staan uit de voorbereiding voor het scheppen van een wettelijke basis om het Fries op de scholen voor gewoon lager onderwijs in Friesland verplicht te stellen. Dit moet gegoten worden in de vorm van een concept-wijziging van de Lager Onderwijswet 1920, het ontwerpen van wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs, opdat de onderwijzersopleiding kan worden aan gepast aan de verplichtstelling van het Fries op de basisscholen, het ont werpen van een ontwikkelingsplan voor de invoering van het Fries als verplicht vak op de basisscholen, het doen van voorstellen met betrekking tot de in verband met bovenstaande te nemen maatregelen, zowel op korte als op lange termijn, het adviseren over de voorlichting over de verplicht stelling en wat daarmee samenhangt en het uitbrengen van een interim- rapport vóór 1 januari 1975. Voorzitter van de projectgroep wordt de hoofd- inspecteur van het lager onderwijs in de derde hoofdinspectie, de heer Sinnema te Groningen. In de projectgroep zullen verder zit ting hebben enkele chefs van de af deling kleuter- en basisonderwijs van het ministerie, een inspecteur van het voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de pedagogische aca demies, een inspecteur van het lager onderwijs uit Friesland, de direc teur en de wetenschappelijk mede werker van het pedagogisch advies bureau van dè Fryske Akademen, de voorzitter en de secretaris van de provinciale onderwijsraad in (Foto Studio Ger Dijs). Friesland. j 4 J J In de openbare lagere school te Sijbrandaburen was zaterdagmiddag en avond een keur van voorwerpen, vervaardigd door creatieve inwoners uit de Lege Geaen, uitgestald. Deze expositie vormde de afsluiting van een seizoen handenarbeid, die voor wat betreft de meisjes en volwassenengroep onder leiding stond van mevrouw N. Kerbert-Schermerhorn. De jongens werden in schoolverband on derricht door de heer D. E. H. Kiestra, hoofd van de openbare basis school. Mevrouw Kerbert heeft de zolder van het Koetshuis achter haar woning in Sijbrandaburen speciaal voor beoefenen van handenarbeid vrij gemaakt. De meisjes en volwassenen die hun creativiteit tot uitdrukking wïUen brengen kunnen hier hun gang gaan. Deskundige adviezen worden gegeven door mevrouw Kerbert die andere liefhebbers onderwijst in het touwknopen en weven. Ze geeft daartoe apparte cursussen en werkstukken van verschillende mensen die de afgelopen wintermaanden een opleiding gevolgd hebben, waren ook op de tentoonstelling uitgestald. Verscheidene Lege Geaensters hebben zaterdag van de gelegenheid gebruik ge maakt het werk van de medestreekbewoners in ogenschouw te ne men. (Foto Studio Ger Dijs)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1