Wethouder Pheifer: strenger toezien op juist aanbieden Jeugdbond Natuurvrienden opent een nieuw clublokaal 8 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en met faillisement bedreigd 5 Officieel Orgaan van Drukkerij De Motor B.V. a. SNEKERWOERIER Jubileum wordt op grootse wijze gevierd Krant een dag later H Zestien man op straat? TERE SNAAR HUISHOUDSCHOOL IN TOEKOMST ANDERE IMAGE Statencommissie laat zich voorlichten over het plan „Wyldemerk MSNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en 1 t SNEEKER NIEUWSBLAD van Vervolg op pag. 17. Excelsior’ Scharnegoutum musiceert 'n halve eeuw .99 „eene even- In 1923 stak b.g.g. de (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags Middelbare te Sneek. storten. loopt tot eind mei. een mavo, perspectieven vereniging l en DONDERDAG 26 APRIL 1973 128ste JAARGANG No. 34 In verband met Koninginnedag zal het Sneeker Nieuwsblad niet op maandag, maar op dins dag verschijnen. Advertenties, ook familieberichten, kunnen tot uiterlijk 9 uur dinsdagmorgen worden doorgegeven. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> Abonnement op vuilnisophaal dienst lost afvalproblemen Sneker zakenlieden op voort- ver- on- fen waardoor de zakenlieden hun vuil kwijtraken. veelheden af val zo snel mogelijk af te voeren, dus, de vuilnisman moet vol gens hen op maandagmorgen langs ko men. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] Bi] kontrakt lagere mm-prijs vergadering gehouden. Tot bestuursle den werden gekozen de initiatiefne mers. Folkerts werd voorzitter, Gla stra van Loon vice-voorzitter, Elzinga penningmeester, Bruinsma secretaris en Van der Laan algemeen adjunct. 0^u. ,w 4. 1RMK, WTNHfimMHt RN ttsEsr. ---- - - --•■wuMrv '-' Men stuitte al gauw op moeilijkhe den. Nadat de oude instrumenten van 1899 van zolder waren gehaald en van het stof waren ontdaan, bleek dat er nog slechts 14 instrumenten bruikbaar waren. Buiten de bestuurs leden konden derhalve maar negen leden worden aangenomen. Daar er bij de oprichtingsvergadering veel meer liefhebbers waren, werd be sloten de oud-leden van 1899 voor rang te geven. De overgebleven in strumenten werden verdeeld onder degenen die zich bij de oprichtings vergadering hadden getoond. De re sterende mu?;,-’n*en in spé werden op een wachtlijst geplaatst. Vervolg op pag. 17. Voordat apert” de Hooiblokschool kreeg toegewezen h ft de vereni ging al met verschillende huisves- tingsp oblemen te kampen gehad. Aanvankelijk verhuisde men durend. Zelf' onbewoonbaar klaarde woningen vormden een derkomen. men zelf vuil kan storten op de open bare vuilstortplaats aan het eind van de verlengde Johan Willem Friso- straat, was men niet helemaal geluk kig. De heer Jansen voerde als be zwaar hiertegen aan dat de toe gangsweg erg slecht berijdbaar is en dat men met slecht weer laarzen aan moet trekken om een beetje droeg en „schoonvoets” zijn afval kwijt te raken. Zijn uitlating wekte algemene beroe ring. De heer Jansen had met deze op merking een tere snaar geraakt bij de andere aanwezigen, die heel wat op hun lever hadden omtrent de vuil nisophaaldienst. Ongeveer de helft van de aanwezigen zou wel willen dat het grof vuil op donderdagmorgen werd opgehaald, omdat men door de winkelsluiting meeestal maandags niet op de zaak is en vaak vergeet zijn rommel buiten te zetten of omdat men op zondagavond al begint met het naar buiten slepen van afval. Dit laat ste is niet bepaald bevorderlijk voor een schoon ui terlijk van de stad: de volgende morgen ligt het vuil meestal her en der verspreid over de straat. De tegenstanders van deze suggestie voerden als argument aan dat men in het weekend zijn „top” heeft en dat het nodig is grof vuil en grote hoe- EI Ook hij was, afgezien van de slechte toegangsweg en de vuile voeten, niet zo gelukkig met ’t feit dat men voort durend zelf naar c vuilstortplaats moet rijden om zich van het niet mee genomen afval te ontdoen. De heer Middelhoff vroeg zich af waar de dienstbaarheid van de vuilnisophaal dienst bleef wanneer men toch alles zelf moet doen. Nadat er langdurig over dit probleem was gediscussieerd en de hele zaak van alle kanten was bekeken, kwam de heer Wierdsma tenslotte op het idee abonnementen in te stellen. Diegenen die daar belang bij zouden hebben zouden een abonne ment op de vuilnisophaaldienst moe ten kunne nemen, die dan regelma tig het afval bij hen weg komt halen. Deze oplossing bleek achteraf het ei van Columbus. Nadat er eerst een half uur over het vuilophaalprobleem was gesproken, kon de heer J. Suwijn, na de lancering van het idee van de heer Wierdsma de vergadering bin nen vjjf minuten sluiten. „We zullen met de gemeente erover praten hoe we het probleem met dit idee kunnen oplossen,” zo zei hij. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Verder klaagde men erover dat lang niet al het gepresenteerde grof vuil wordt meegenomen. Wethouder H. Pheifer wees erop dat dat meestal ligt aan de verkeerde aanbieding. „We gaan er steeds strenger op toe zien dat het vuil juist aangeboden wordt, anders laten we het staan,” zo deelde hij mee. Met het feit dat Drukkerij De Motor B.V. te Sneek wordt met een faillisement bedreigd. Bij het ter perse gaan van deze editie was nog niet bekend wat de arrondis sementsrechtbank te Leeuwarden, die zich vanmorgen over deze zaak buigt, heeft beslist. Het zestien man tellen de personeel is veertien dagen geleden op de hoogte gebracht van de moei lijkheden. Het is nog niet bekend of de werknemers in geval van faillisse ment op straat worden gezet of dat het bedrijf blijft doordraaien„Dat hangt van de curator af deelde de heer F. H. Krommendijk, directeur van de B.V. ons mee. De faillise- mentsaanvraag is voortgekomen uit de aandeelhouders en de raad van toe zicht. was in de m’ar ook die verviel, id ir afbraak was Een in december in te stellen struc- tuurcommissie zal mogelijkheden aftasten het huishoud- en nijverheids onderwijs zodanig te veranderen, dat een bepaalde, theoretische meisjesop- leiding straks een zelfde niveau zal krijgen als bijvoorbeeld de MTS, de Middelbare Detailhandel Vakschool (Lager Huishoud- en Nijverheids On derwijs) is in Sneek sinds augustus van het vorige jaar al door een vier jarige cursus vervangen. Het basis jaar is daarmee uitgebreid met nog een jaar, waardoor een ventuele switch naar een andere opleiding, bijvoor beeld mavo, of andersom nog betere biedt dan voorheen. Vervolg op pag. 17. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Het viel niet mee het interieur van het schoollokaal tijdig klaar te krij gen, ook al om’ ’e verenig’ laatste tijd zonder behuizing zat. Sinds maart zijn verschillende leden continu in de weer met ’t „verspij keren” van de ruimte. Zelfs de wa terleiding werd r eige" ensen aangelegd. Opvallend is het knappe schilder- en tekenwerk m de muren van Marten Bosma, leerling aan de Detailhandel Vakschool „Wyldemerk” te bespreken, commissie wordt ’s middags De heer E. Jansen merkte bij het punt rondvraag op de vergadering van de Vereniging van Sneker Zakenlieden, dinsdagavond in restaurant Piso, op dat hjj op maandagmorgen een hekel aan de binnenstad heeft. Hij doelde op de grote hoeveelheden afval die de Sneker middenstanders soms al zondagavond op hun stoeprand deponeren in de hoop dat de vuil nisophaaldienst ze meeneemt. „Door de capaciteitsvergroting van de stad komen er meer mensen hun inkopen in de binnenstad doen. Dat betekent dat wij veel meer grof vuil hebben dan enige jaren geleden,” zo zei hij. Hjj vroeg zich af of er niet een bepaalde regeling zou kunnen worden getrof- op een meer elegante wijze kunnen ■nCT—juii—iwii»f De container die aan de ingang van de vuilstortplaats moet staan, staat er volgens hem en vele andere aanwezi gen nooit, zodat men wel genoodzaakt is zich naar de achterkant van het terrein te begeven, een manoeuvre waarbij de ndagse schoenen wel kunnen worden thuisgelaten. Dhr. F. A. J. M. Middelhoff was van mening dat de houding van de directie van de vuilnisophaaldienst de indruk wekte dat men liever geen dan wel afval zou meenemen. Zijn voorstel de auto voor grof vuil een keer extra in de binnen stad te laten rijden werd welwillend door de aanwezigen ontvangen. „We zijn het er over eens dat de stadsrei niging anders moet worden aangepakt. Laat die auto een keer extra rijden, maar dan moeten we dat niet verha len op de gemeenschap, maar op de Sneker Zakenlieden.” Een commissie bestaande uit leden van de provinciale staten zal op drie mei naar Balk komen om daar met het gemeentebestuur van Gaaster- land de verwikkelir rond het plan De om drie uur in de Treemter ontvangen. Het is met onmogelijk dat de com missie zich per bus naar „Wylde merk” begeeft om persoonlijk de si tuatie daar in ogenschouw te ne men. Zaterdagmiddag om drie uur zal de officiële opening plaats vinden van ’t nieuwe .clubhuis’ an de Christelij ke Je _'ï>ond van Natuurvrienden Teapert”. De elub heeft de beschik king geki over lokaal in de voormalige Hooiblokschool, dat door de leden „verbouwd” is tot clublo kaal. De openingsplechtigheid wordt verricht door de heer 3. Hi 'ra, oprichter van Teapert”. Zowel le den, ov donateurs als andere belangstellenden zullen dit gebeuren bij kunnen wonen. Een aparte ruim te in het nieuwe onderkomen, waar zelfs een bar is geb jwd, wordt in geruimd voor het exposeren van fo to’s. Ee:: „milieuhoek” ontbreekt evenmin. heer H. J. Glastra van Loon, hoofd van de Hervormde school. Ook de he ren J. Bruinsma, W. Elzinga en D. van der Laan waren hierbij aanwezig. Mf was het er al gauw over eens: er moest een muziekcorps komen. Op 24 mei werd een officiële oprichtings- De reden waarom het eerste „Excel sior” ter ziele ging zal wel altijd ver borgen blijven want hieromtrent zijn geen bijzonderheden bewaard geble ven. De oude instrumenten werden echter opgeslagen op de zolder van de oude Gereformeerde school, waar ze tot 1923 bleven liggen. In dat jaar namelijk voelden vele dorpen de be hoefte te beschikken over een eigen muziekcorps dat het 25-jarig rege ringsjubileum van koningin Wilhelmi na kon opluisteren. Enkele notabelen in Scharnegoutum gingen derhalve ror de tafel zitten en bespraken op 12 mei een heroprichting van het mu ziekcorps. Onder leiding van de late re voorzitter, de heer D. Folkerts, hoofd van de Gereformeerde school, werd een bijeenkomst belegd met de T”i Op 19 december 1898 werd in Scharnegoutum „eene Muziekveereniging op gericht, waarvan een Fanfarecorps uitgaat. De naam van deze -'f~ is „Excelsior”. Uit de statuten van die vereniging blijkt dat het doel cn grondslag van de muzikanten is: „door het beoefenen van Christelijke mu ziek tot genot en zegen voor zich zelven en voor anderen werkzaam te zijn en bovenal de eere Gods te zoeken bevorderen”. De vereniging was even wel geen lang leven beschoren, want na 12 jaar werd hij reeds onthouden. In 1923 stak men in Scharnegoutum opnieuw de koppen bjj elkaar en dit resulteerde in de oprichting van een muziekcorps dat weer de naam „Ex celsior” kreeg. Deze vereniging bestaat nu al een halve eeuw en dit feit wordt met ondermeer een gala-concert samen met het interkerkeljjk man nenkoor „Edoza’’ uit Sneek op Koninginnedag gevierd. De officiële herden king zal zijn tijdens een op 25 mei te houden receptie. In september wordt er nog eens gefeest. De laatste vestiging Zwo~tsbuuri omdat het bestemd. Toen men van de zjjde van de gemeente vernam dat „Teapert” jor "-ebm”' van een lokaal in de voormalige Hooiblokschool in aan- v.- ing k rm, hapten de natuur vrienden prompt toe. Omdat de huur, t’ «ruiden per week, nu niet bepaald een fooi is, heeft het be stuur de een dona- teursaktie op touw gezet. Om de kas te spekken doen de bestuurde- ren een beroep op de circa 35 leden, te trachtr zo moge’"k twee donateurs aan te brengen, die jaar lijks minimaal ‘~r gulden in de clubkas moeten storten. De aktie 7 4, S Ml

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1