Alina Abma (18) werd ,Miss IJVC’ SNEKERS KROPEN NAAR NULAND LINTJESREGEN VIEL IN SNEEK IJLST snekerWkoerier Si I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en I I 1 Officieel Orgaan van hm KAPELAAN J. BEERES VERTREKT NAAR CREIL u K WOLTER STOEL WINDER REDT BLINDE UIT WIP Jongerein gaf Skülplak een schoonmaakbeurt Verschijnt: maandags en donderdags 128ste JAARGANG No. 35 DINSDAG 1 MEI 1973 lllllllllllllllllffllIllllllllllffllIlH Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o lj(j |f|| WSNEEKER NIEUWSBLAD v?8® o»m.u On... m h «uMMtM jmr. wnnmiuiitisur eötxs ir -- lillllllllllllllllllllllllllllllffl llllllllllllllffllIllMlllllllllllffllIlllllIlffllIBIIIIM Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de nnwwnf F - - I mur het was ’s (vervolg op pagina 3) b.g.g. (Foto Studio Ger Dijs). I I Sneek vierde koninginne dag tot in de kleine uurtjes Burgemeester decoreerde vijf verdienstelijke stadgenoten WnVWWADVBBmrnSMLAD^ ^VOQK 8WSKK KN OMSTBBKSM f SNEEKER NIEUWSBLAD De 18-jarige Alina Abma uit Ijlst is gis teravond in het „Mienskipshü.s” in haar woonplaats uitgeroepen tot „Miss IJVC 1973”. Alina (maten: 85-65-90) sleepte hiermee een gouden polshorloge, een schoonheidsbehandeling en een grote badhanddoek in de wacht. Bovendien mag ze een keer gratis haar haar laten wassen en watergolven. De missverkie zingen (waren uitgeschreven door de Ul ster Voetbal Club, er werd door maar liefst tien Ulster schone „maagden” aan meegedaan. De dames traden tweemaal voor de voetlichten: één maal in vrije- tijdskleding en een keer in bikini, zodat men kon zien ivat voor vlees men in de kuip hadDe jury, bestaande uit de heer W. de Visser uit Sneek, voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Sneek en Omstreken, en de dames J. van Hou ten en A. Visser,stonden voor een moei lijke taak. De dames ontliepen elkaar weinig, hetgeen moge blijken uit de waardering voor nummer twee, de 24- jarige Antje van der Tempel-Heeringa (huisvrouw)die 99 punten verzamelde. Dit is slechts één punt minder dan miss Alina, scholiere. Op de derde plaats ein digde Klaske Abma, een zusje van de mooiste voetbalschone. Zij is zestien jaar en zit ook nog op school. Haar maten zijn 92-72-92, die van Antje: 89-68-98. Op deze foto van Studio Ger Dijs wordt Alina Abma geflankeerd door Antje van der Tempel (links) en Klaske Abma (rechts). Op de achtergrond de overige deelnemers, die alleen bloemetje kregen aangeboden. Tijdens yeen na afloop van de mis in de Rooms Katholieke Kerk aan de Singel heeft kapelaan J. Beeres zon dagmorgen afscheid genomen van zijn parochie. Kapelaan Beeres verlegt zijn werkterrein, na zes jaar in Sneek te hebben gewerkt, naar de Noordoost- polder. Zijn woonplaats wordt Creil. De opvolg;.- van de heer Beeres is de heer H. Scholte-Albers, die in Sneek zijl, eerste standplaats krijgt. Her vormd predikant K. M. Witteveen be dankte de vertrekkende kapelaan na mens de Raad van Kerken voor alles wat de heer Beeres voor de hele stad heeft gedaan. „U hebt gesproken op allerlei avcnden voor verschillende ge zindten en u hebt dat zo ontwapenend gedaan, dat wij vonden dat we in u een echte eigentijdse priester had- Leden van de „Jongerein”, de afde lingen Wymbritseradeel en Baarde- radeel, hebben zaterdagmorgen in ’t gereformeerd bejaardencentrum „It Skülplak” in Sneek de laatste hand aan de schoonmaak gelegd. De hele winter hadden de jeugdige schoon makers al in het bejaardencentrum geopereerd, hetzij door spelavonden te houden en/of een kerstwijding te organiseren, nu wilden ze als afslui ting van hun project daadwerkelijk iets voor de bejaarden doen. Na over leg met de directie werd besloten tot schoonmaken. Vele handen maken licht werk, dat kon hier ook worden gezegd. De „schrobbering” middags drie uur gebeurd. Bij de foto: De heer A. Jellesma werd geridderd voor ondermeer het werk dat hij als directeur van machinefabriek W. Hu bert en Co b.v. in het belang van Sneek heeft gedaan. (foto Studio Ger Dijs) Burgemeester mr. B. van Haersma Buma zei dat hij ’t altijd erg op prijs had gesteld dat de heer Beeres zoveel voör de jeugd heeft gedaan. „U hebt veel goed gedaan, veel banden gelegd en veel contacten gemaakt. We moe ten het erg waarderen dat u in de ja- ren dat u hier bent geweest niet alleen voor uw eigen parochie werkte, maar voor de hele stad iets bent gaan bete kenen.” Namens de kerkelijke ge meente trad de heer P. M. Wijnbergen naar voren, die opmerkte dat de com binatie Beeres-Sneek een begrip was geworden. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus li Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 42S5, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteür FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 .4 BCNNEMENTEN Abonnementsgeld j 5,50 per hal) jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] Bij kontrakt lagere mm-prijs Jan Mulder (19) en Heinze Reitsma (22) uit Sneek, respectievelijk baloe en akela van de padvinders groep John F. Kennedy, zijn er zaterdag in geslaagd de circa zes kilometer lange afstand Sneek-Nij- land kruipend af te leggen. Zij traden daarmee in de „voetsporen” van het Sneker „Rally”-lid Gerard van der Weij, die enkele maanden geleden als gevolg van een weddenschap naar Bolsward wilde krui pen maar door de slechte weersomstandigheden in Nijland moest af haken. Jan en Heinze nu wilden de afstand van Van der Weij met 50 meter verbeteren en zij zijn daar geheel in geslaagd. Zaterdag morgen om circa tien voor negen toog het tweetal, na de knieën te hebben beschermd met dikke lagen schuimplastic, op pad. Vijf voor half tien bereikten de kruipers IJsbrecKtum. Even later werd hun in Talhuizum soep aangeboden door de familie Heerschop en de heren maakten een gretig gebruik van dit aanbod. Om kwart over twee kroop het duo over de eindstreep en hadden daarmee onder meer een krat bier verdiend. Door middel van hun kruiptocht wilden de akela en de baloe de aandacht vestigen op de padvindersgroep, die nog wel wat leden kan gebruiken. Vooral jongens en meisjes in leeftijd va riërend 'van zeven tot en met 16 jaar zijn erg welkom. Jan (links op deze foto) en Heinze werden op hun tocht verzorgd door Boudewijn de Ree en mevrouw De Jong. De milde lintjesregen, die vrijdag ons land „teisterde” is ook in Sneek gevallen Burgemeester mr. B. van Haersma Buma kon namelijk ’s morgens aan vijf’ stadgenoten, die zich in de loop der jaren bijzonder verdienstelijk hebben ge maakt, een koninklijke onderscheiding uitreiken. De heer A. Jellesma, direc- teur van de machinefabriek W. Hubert en Co. b.v. werd ten stadhuize be- benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heren J. Nauta en G. F ritsma werden onderscheiden met het Zilveren ere-metaal, terwijl de heren S. de Haan en KI. Fleer een bronzen onderscheiding op de revers kregen gespeld. Voor alle onderscheidenen was de sobere plechtigheid een volkomen onver wachte gebeurtenis. Behalve de heren De Haan en Fleer, was een ieder met **n '''aterdmhte smoes naar het stadhuis gelokt, om daar te vernemen dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd hen te onderscheiden. Vrijdagmiddag om kwart over twee kreeg de heer A. Hendriksma (39) uit Sneek de schrik van zijn leven. Ge handicapt door zijn blindheid liep hij ter hoogte van de Friesland Bank in het water van de Wip. De toevallig passerende Wolter Stoelwinder uit de Kloosterdwarsstraat bedacht zich bij het zien van dit ongeval geen ogen blik, sprong de weerloos spartelende drenkeling na en redde hem uit het ijskoude water. Na een vluchtig onder zoek door enkele inmiddels gearriveer de politie-agenten kon de heer Hen driksma gezond en wel naar zijn woon huis in de Giekstraat worden ver voerd. den, waarvan de opbrengst is voor de adoptie van een weeskind uit Zuid-Azie. Helaas, toen ’s mid dags de restanten bij opbod zouden worden verkocht, viel de aktie letter- (vervolg op pagina 3) In Sneek werd gisteren van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat koninginne dag gevierd. Het begon om halfacht met een reveille op de Martinitoren door trompetters van „Advendo”, het eindigde vanmorgen vroeg met een nachtcon- cert van The Chris Hinze Combination in Amicitia. Daartussendoor gebeurde ook nog zo het een en ander. Traditiegetrouw nam burgemeester mr. B. van Haersma Buma op het bordes van het stadhuis de aubade af, die mede door ’t toen nog mooie weer en de in grote getale opgekomen Snekers bijzonder ge slaagd mag heten. „Het aantal belangstellenden was groter dan vorig jaar en dat vonden we toen al veel’, vertelde de heer P. O. Revet, bestuurslid van ’t Oranjecomité dat de festiviteiten had georganiseerd, na afloop. De heer Jellesma had van het ge meentebestuur een schrijven ontvan gen waarin hem werd verzocht elf uur op het stadhuis aanwezig te zijn in verband met de uitbreidingsplannen van zijn bedrijf. Nadat hij gearriveerd was keek hij argwanend om zich heen, toen hij zijn echtgenote, die van I de onderscheiding op de hoogte was, ontwaardde. De heer Jellesma snap te er niet zo veel meer van. De bur gemeester merkte later op dat de ma chinefabriek Hubert een vooraanstaan de plaats in het Sneker industrieleven heeft verworven. „Het is niet alleen een hoogstaand bedrijf, maar ook een expanderende onderneming en ik ben blij dat we hierover kunnen beschik ken,” aldus Sneek’s eerste burger. Hij was van mening dat Hubert dan zij de aktiviteiten van de heer Jelles ma er in geslaagd is op verdienstelij ke wijze de horizon te verbreden. Dit heeft niet alleen betrekking op Sneek, maar op de gehele Zuidwesthoek, waar het bedrijf door nevenvestigin gen een belangrijk deel van de werk loosheid heeft weggewerkt. Een bij zondere prestatie van de heer Jelles ma noemde de burgemeester het feit dat deze met sukses Miedema’s Land bouwwerktuigen Fabriek NV te Win- sum financieel weer in het gelid heeft geholpen, sartien met een direktielid van Hydro-Holland te Meppel, die vrij dagmorgen ook toetrad tot het corps der koninklijke ridders. Buiten het be drijfsleven heeft de heer Jellesma zich jarenlang als bestuurslid van de LTS en van de Stichting Industriewoningen verdienstelijk gemaakt. Commentaar van de enigszins ontroerde direkteur: „Ik ben er stil van. dit kwam hele maal onverwacht.” De kraam van hoekje van het De Marktstraat was inderdaad stamp vol. Er kon geen kip meer bij. De ballonnen die door een gedeelte van de kinderen werden opgelaten hadden dan ook veel bekijks. Het Stedelijk Muziekkorps, Advendo jr., The Rhythm Stars, Advendo sr. en Adven do jeugd, gaven nadat ze de schoolkin deren naar het stadhuis hadden bege leid serenades voor verschillende rust huizen en het St Antonius ziekenhuis terwijl de Harmonie de aubade van de jeugdige zangers begeleidde. „De Fuik” op Grootzand-Leeuwen- burg werd druk bezocht. In de tent werden goederen ter verkoop aangebo den, waarvan de opbrengst bestemd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1