PAMPUS „JONGE JAN” IN Club telt meer dan STORM OP SNEEKERMEER 100 actieve leden GEZONKEN B Officieel Orgaan de gemeenten SMEEK. WYMBRITSERADEEL van en Onze nieuwe feuilleton SIETE MEETER KOMT VOOR BOLSWARD UIT IJLST SNEKER^KOERIER ■fcö NKV-centrale Sneek heeft nieuw bestuur Jeugdige fietser uit Sneek dodelijk gev/ond HANZESTAD KRIJGT SKOTSJE „PITER" VOORTGEZET BUITENGEWOON ONDERWIJS IN DE VOORMALIGE P. BAKKERSCHOOL? -1! ig F OPBRENGST KOLLEKTE IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIffllffllIlllffllM Nieuwe APV in werking iiiiiiiRiiiiiioiiiiiiiiiiuiiiiniiiiffl FAMILIERUZIE 0 Verschijnt: maandags en donderdags WINKELS IN SNEEK VRIJDAGAVOND TOT NEGEN UUR GEOPEND MAANDAG 7 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 37 Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAHD, SLOTEN Zaterdag' bestaat de voetbalvereniging „Oudega (W.)” precies een kwart eeuw. Ter gelegenheid daarvan houdt men ’s mid dags een receptie in hotel De Boer, terwijl in de namiddag een speciale voetbalwedstrijd op het programma staat. Twee teams samengesteld uit oud-leden zullen elkaar op het plaatselijke voetbalveld bekampen, waarna een reünie in hotel De Boer volgt. In het kader van de jubileumviering is de voetbalvereni ging van plan zaterdag 9 juni een toernooi voor pupillen en C-juni oren te houden. WSNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ea de I I 1 Sf SS S3 f SNEEKER NIEUWSBLA k OUDEGA (WJ VOETBALT EEN KWART EEUW zijn Op een vergadering, vorige MWWWIWWWWMMAUVWWUVM b.g.g o het de EOTOREDAKTLE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wïl Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar by vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling! UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs De nieuwe algemene politieverorde ning is per 1 mei van kracht ge worden. De verordening ligt ter in zage op de vierde afdeling van de gemeentesecretarie. Ook de openba re bibliotheek heeft de beschikking over een exemplaar. Tijdens de seriewedstrijden van de KZVS is de Pampus „Jonge Jan” van de heer H. B. Jongejans uit Sneek zaterdagmid dag tijdens een korte maar krachtige storm in het gezicht van de finish op het Sneekermeer gezonken. Om de winlijn te kunnen belopen moest de stuurman nog één maal door de wind gaan. Bij die ma- noevre maakte het schip weinig vaart, een uitschieter van de naar schatting tot kracht acht aangewakkerde wind deed de Pampus zo ver overhellen dat het vol liep en naar de bodem van het meer ver dween. Ter plaatse staat circa 1.80 meter en twee schoolbe- ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank door de Indu- (Unie en ho- (Katho- 0IH.I.U o„».t. o.-*.. nuu. vrxunxuinihu öxres dat de afdeling in een uitzonderlijk ge bouw wordt ondergebracht. De school aan de Harinxmakade, eigendom van de vereniging die het indertijd uit ei gen middelen heeft gesticht, leent zich hier voor. Het schoolbestuur heeft bij het gemeentebestuur een aanvraag in gediend om 'n huurvergoeding en geld voor de aanschaf van leer- en hulp middelen. Het college van b. en w. merkt in haar voorstel aan de raad, die volgende week dinsdag in vergade ring bijeen zal komen, op dat omtrent de omvang van de huurvergoeding nog overleg gepleegd zal worden met het schoolbestuur. In principe bestaat ech ter geen bezwaar tegen inwilliging van de aanvraag. Over de juiste om vang van de aan te schaffen leer- en hulpmiddelen wensen b. en w. een oor deel voor te behouden. De in Sneek gehouden nationale kol- lekte kinderbescherming (Sakor) heeft in totaal f 4291,opgebracht. Het plaatselijk comité stelt de daadwerke lijke steun van de Sneker bevolking bijzonder op prijs en wil hierbij harte lijk dank zeggen voor de medewerking. Zaterdagavond kregen vader en zoon H. te Woudsend slaande ruzie. Er wer den rake klappen uitgedeeld waarbij de zoon enkele snijwonden aan z’n linker hand opliep, veroorzaakt door glas splinters van een kapotte bierfles. De familie H. had juist de verloving van de enige dochter gevierd. Vader en zoon hadden daarbij nogal diep in het glaasje gekeken, waarna ze elkaar te lijf gingen. Op een vergadering, vorige week don derdag, van de gezamenlijke vakbon den van het NKV in Sneek is een nieuw bestuur gekozen voor de N.K.V.-centrale in Sneek. In deze cen- reale werken de afdelingen van de NKV-vakbonden samen. De besturen van deze afdelingen zullen zich inzet ten om de centrale weer nieuw leven in te blazen. Het nieuwe bestuur heeft besloten voorlopig nog geen voorzitter aan te wijzen, omdat het als een team 't samenwerkingsverband wil runnen. Siete Meeter zal dit jaar met skütsje „Piter” niet meer als parti culier schipper op het wedstrijdwater verschijnen. Hij zal namelijk voor de eerste maal de kleuren van de ge meente Bolsward verdedigen. De Leeuwarder schipper zal de eerste ja- ren voor rekening van deze gemeente varen. Meeter verkoopt zijn tjalk niet, vast staat wel dat Bolsward het on derhoud voor haar rekening zal ne men. Bovendien zal het skütsje de naam van die stad krijgen, de zeilte- kens SM in het grootzeil worden ver vangen door een B. De kontrakten zul len zo gauw mogelijk getekend wor den. Ondertekening houdt in dat Siete Meeter zeker de komende vier jaar voor de oude Hanzestad zal uitkomen. water. De bemanning werd van boora gehaald door de Stand By. Door het slechte weer is de „Jonge Jan” nog niet geborgen, de zeilen staan nog steeds bij. Het is niet te bekijken hoeveel schade het schip heeft opgelopen. Wel is geble ken dat de beide knikstagen geknapt zijn. Het tuig is, naar het zich laat aanzien, ook waardeloos geworden. Er heeft con stant een enorme druk op gestaan. De heer Jongejans voer zaterdag overigens voor de eerste maal met dit tuig. Het was slpinternieuw. Men zal vandaag trachten het schip te lichten. De 15-jarige Titus Hofstra uit de Kem- piusstraat in Sneek is zaterdagmid dag omstreeks kwart over vijf dode lijk gewond bij een aanrijding in de Worp Tjaardastraat. De jongen die op de fiets van de Jancko Douwamastraat kwam en rechtsaf de Worp Tjaarda straat in wilde slaan, week plotseling uit naar links. De bestuurder van een juist van achteren naderende auto, de 58-jarige G. Douma uit Eindhoven, trachtte de fietser nog te ontwijken maar slaagde hier niet in. De jongen smakte tegen het wegdek en liep ern stig hersenletsel op. Op advies van dokter C. P. Dros werd hij per ambu lance naar het Sint Antoniuszieken- huis vervoerd. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden. Het slachtoffer was de oudste van vier kinderen uit het gezin. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur heeft het eerste elftal behoorlijk „meegedraait”. Een vierde plaats in de eindrang schikking was nog niet eerder bereikt, waardoor de mannen van trainer T. Kootje uit Sneek op een redelijk sei zoen kunnen terug kijken. Zeer ver rassend was de uitschakeling van de eerste klasser Harkemase Boys in de strijd om de KNVB-beker. Na verlen ging was de score gelijk gebleven, waarna Oudega uiteindelijk het pleit won via een serie beter benutte straf schoppen. Op haar beurt werden de Oudegaasters uitgeschakeld door het Sneker ONS, maar ook nu toonde men zich een gelijkwaardig tegenstan der. Het Oudega-elftal dat dit jaar de kampioensvlag kon hijsen, was het hoogste juniorenteam, het la-team. Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs in Sneek wil zo mogelijk met ingang van 1 augustus aan de Koningin Em- maschool een afdeling voortgezet bui tengewoon onderwijs voor jongens en meisjes vormen. Het estuur over weegt deze afdeling onder te brengen in het voormalige P. Bakkerschool school aan de Harinxmakade. De nieuw te vormen afdeling moet name lijk minstens over drie lokalen be ken. De Koningin Emmaschool biedt daarvoor geen ruimte. Dit gebouw be vat namelijk zeven lokalen, waarvan zes in gebruik zijn bij de kernafdeling. De afdeling voortgezet buitengewoon onderwijs heeft één theorie- praktijklokalen nodig. Het stuur acht het voor de ontwikkeling van deze vorm van onderwijs beter Als toekomstideaal ziet het huidige bestuur, bestaande uit de heren 3. Boersma (voorzitter), C. Verbeek (se- cretaris-penningmeester), A. Valkema, K. Regeling, H. Baarda, H. Buma en K. v. d. Horst, nog eens in staat te zijn een kantine te bouwen, of een promotie naar de derde klas van de KNVB. In verband met moederdag, aan staande zondag, zijn de winkels in Sneek vrijdagavond tot negen uur geopend, nadat de vereniging van Sneker Zakenlieden hiertoe een ver zoek had ingediend bij het gemeen tebestuur. In onze editie van don derdag aanstaande zullen we op de ze zaak terug komen. De voetbalvereniging Oudega is ont staan, nadat er in 1947 een sportver eniging was opgericht. Voordien be stond er weliswaar al een clubje, maar dat speelde echter niet in ver enigingsverband. De „Sportvereni ging” pakte de zaak flink aan, waar door een niet al te lange tijd zelfs een „vast” bespeelbaar terrein beschik baar kwam. In mei 1948 werd besloten met een elftal voor de competitie uit te komen. Het bestuur zag er in die dagen als volgt uit: J. Boersma (voor zitter), H v. d. Goot (secretaris-pen- ningmeester), terwijl de heren D. Kemper, G. v. d. Meent en A. Hiem- stra als commissarissen optraden. Op vallend is hierbij het non-stop voorzit terschap van de heer Boersma. Hij hanteert nu namelijk nog steeds de praeseshamer. Op de foto: het huidige bestuur van de jubilerende voetbalvereniging „Ou dega (W.)”. Voorste rij v.l.n.r. de he ren C. Verbeek (secretaris-penning- meester), J. Boersma (voorzitte) ss» K. v. d. Horst. Achterste rij, H. Baar da. H. Buma, K. Regeling en A. Val kema. (Foto Studio Ger Dijs) Sportfederatie en de gemeente Wymbritseradeel opgebracht werd. In ’67 kon ’t gebouw in gebruik wor den genomen. Het is in dit zelfde jaar dat Oudega promoveert van de hoogste klas van de FVB naar de vierde klas KNVB. Ook het afgelopen seizoen Daar de spelers zich veelal moesten verkleden langs de lijn of in de na burige zuivelfabriek, ontstond het plan een kleedgebouw van de grond te krijgen. Het benodigde geld werd verzameld door middel van een lijst- collecte, 14.000 werd door eigen middelen bijeengebracht. De totale kosten zouden 43.000 bedragen, waardoor het resterende bedrag res pectievelijk via Rijkssubsidie, de Het bestuur wordt gevormd heren H. te Brake namens de striebond NKV; A. Eugelaar van Beambten, leidinggevers ger personeel), G. J. Poiesz lieke Bond van Overheidspersoneel); J. de Jong (Bouw- en Houtbond NKV); R. Ringma (Katholieke Bond van Personeel in de handel); S. Draaisma (Herwonnen Levenskracht, een gezondheidsinstelling van ’t NKV) en oud-voorzitter, tevens ere-lid T. de Vries, die voorlopig als adviseur zal optreden. De agrarische-, voedings- en genotmiddelenbond zal binnenkort ook een vertegenwoordiger aanwijzen, ter wijl de Katholieke Grafische Bond ge vraagd zal worden dat ook te doen. De heer Te Brake, Suffridusstraat 40, zal als contactpersoon voor de buiten wacht optreden. Onze nieuwe feuilleton, „Najaarsbloe- men bloeien ook” van To Dorssen- Van Loon gaat over de vraag waar om oudere mensen niet samen een nieuw geluk kunnen opbouwen, zoals Kees Stallesen en Geesje Duinstra, de hoofdpersonen van het verhaal, dat doen. Stallesen, importeur van zuid vruchten komt via een Israëlische ken nis in contact met Geesje Duinstra die hem uitnodigt een vakantieweek bij haar in Amsterdam door te bren gen. Hij bezoekt haar nog een paar maal en als het op een avond stormt en regent durft hij niet de lange reis van Amsterdam naar huis te aanvaar den en blijft bij haar. Het wordt hun eerste nachtelijk samenzijn, Na drie jaar bleek het veld niet meer te voldoen, waardoor men naar een andere accommodatie moest omzien. De N. H. Kerk stelde een terrein be schikbaar. De gevraagde huur is tot nu toe een formaliteit gebleken, aldus het bestuur van de vierde klasser. Omdat alle voorkomende werkzaam heden voor rekening komen van een handjevol enthousiaste leden, en deze in de toekomst, zo verwacht men, niet te licht meer te vinden zullen zijn, zou men bij voorkeur willen zien, dat de gemeente het terrein en het daaraan verbonden onderhoud voor haar rekening nam tegen een redelij ke huur. De rest van het verhaal centraliseert zich rondom de problematiek van „hoe vatten de wederzijdse kinderen het voorgenomen huwelijk van Kees en Geesje op.” Wel, de kinderen ma ken er over het algemeen niet zo’n probleem van. Geesje blijkt het strui kelblok, ze vindt een huwelijk op haar leeftijd dwaas en ziet niet in waarom ze beiden niet zonder meer kunnen samenleven. Kees is het niet met haar standpunt eens en vertrekt. Hij blijft weg tot hij hoort dat Geesje in het ziekenhuis is opgenomen voor het af zetten van een borst. In het ziekenhuis vindt de verzoening plaats. Als Gees je uit het ziekenhuis komt neemt Kees haar mee naar Portugal waar het klimaat alleen al een factor van be lang is tot een algeheel herstel. De club telt meer dan honderd actie ve leden. Dit is gerekend over het to tale aantal inwoners (700) van het dorp een respectabel ledenbestand. Zes elftallen spelen in competitiever band, namelijk drie senioren-, een la-, een 1c- en een pupillenelftal. Er be staat zelfs animo voor een dames team. Hiervoor is door circa 25 leden van het vrouwelijk geslacht belang stelling getoond, maar men vindt van bestuursijde wel dat alles „safe” moet zitten voordat één en ander doorgang zal vinden. z-‘

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1