Koor vorig jaar geliquideerd wegens te weinig animo 1 Openbare basisschool Sijbrandaburen houdt slechts één onderwijzer over snekers(kqerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan FRIESE RABOBANKEN GAAN 'T SKÜTSJESILEN STEUNEN IJLST en van Advertenties donderdag 17 mei Gedeelte Leeuwenburg betegeld voor publiek iiiiiinniiiiiiieiiiiiiiuuiiiiiniiin GAASTERLANDSE SCHOOLJEUGD HOUDT SPORTDAG „Laatste Eer" IJlst kocht voormalige Groene Kruis Gebouw de ■ilffllIBBIIffl ’T WACHTEN IS OP DE MANNEN WSNEEKER NIEUWSBLAD „Ik wil nog graag een tijdje doorleven, want ik vindt het leven wel mooi"’, zegt mevrouw Marijke de Jong-Buster uit Sneek. Zij wordt zondag 101 jaar. Ze viert haar verjaardag in de Piekezijlstraat bij haar dochter en schoonzoon Smit, bij wie ze inwoont. ,,Ach ja, het is een hele tijd, ik kan er zelf nog niet bij dat ik zo oud ben, ik voel me tachtig”. Als je mevrouw De Jong zo ziet en hoort praten, krijg je de indruk dat haar woorden: „Ik ga beppe Pruiksma misschien wel achterna”, inderdaad wel eens zouden kunnen uitkomen, want ze ziet er welvarend en levendig genoeg voor uit. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD f SNEEKER NIEUWSBLAD Komt ,Nij Libben’ in Jutrijp Hommerts weer van grond? de zangvereniging Vervolg op pagina 9 A /erschijnt: maandags en donderdags In verband met interne verhuizing van machines e.d. doen wij een beroep op de medewerking van onze adverteerders hun opdrachten voor het nummer van donderdag 17 mei in te zenden uiterlijk 10 uur woensdag 16 mei. Uitgevers-drukkers SNEEKER NIEUWSBLAD DONDERDAG 10 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 38 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND. SLOTEN m etiu»..» o.iM. n. 4. fMuA. tua rrwittiuium M Mevrouw De Jong-Buster uit Sneek wordt zondag 101 jaar Vermoedelijk met ingang van 1 januari van het volgend jaar zullen de leerlingen die de openbare basisschool in Sijbrandaburen bezoe ken nog slechts door één leerkracht worden onderwezen. Nu zijn er nog twee onderwijzers, maar het leerlingenbestand zal dusdanig uit dunnen, dat er wettelijk eentje moet vertrekken. De school telt nu 28 leerlingen, maar binnen zeer korte tijd zullen er in ieder geval vijf vertrekken. Dat houdt verband met de sluiting van de plaatselijke, zuivelfabriek, waardoor enkele werknemers Sijbrandaburen zullen verlaten. „Dit heeft ook tot gevolg dat er zich voor het komende schooljaar aanzienlijk minder nieuwe leerlingen dan voorheen zullen aanmelden”, aldus de heer D. E. H. Kiestra, het hoofd. De sluiting van de zuivelfabriek noemt hij de genadeklap voor de school, die indertijd ook nogal wat leerlingen heeft verloren door de ruilverka veling, in het kader waarvan verschillende jonge boerengezinnen Sijbrandaburen verlieten en hun intrek namen in een grote, moderne boerderij elders. Drie jaar geleden werd de school nog door 33 leer lingen bezocht, de heer Kiestra verwacht dat dit in september hoog uit nog zestien zullen zijn. De andere onderwijzer, de heer A. van der Burg uit Langweer, zal dan in januari ’74 op moeten stappen en dar. wordt in het dorp, en niet minder door het hoofd, ten zeerste be treurd. De heer Kiestra zal minder tijd over houden voor z’n leerlin gen en hier zou ondermeer het „vak” handenarbeid weleens de dupe van kunnen worden, „en dat zou jammer zijn”. Op de foto: de heer Kiestra voor zijn school, die erg weinig leerlingen overhoudt. (Foto Studio Ger Dijs) Het onlangs per advertentie bij in schrijving te koop aangeboden gebouw van de vereniging ,Het Groene Kruis’ te IJlst is in eigendom overgegaan aan de plaatselijke begrafenisvereni ging „Laatste Eer”. Deze vereniging heeft inmiddels onderhands het voor ste gedeelte woonhuis en magazijn verkocht aan de Bondsspaarbank. Hiertoe werd besloten op de buitenge wone ledenvergadering van de begra fenisvereniging vorige week donder dag. Fr. HISTORISCH „Nij Libben” is al een oud koor, het werd in 1935 tijdens een druk bezochte vergadering opgericht. Het is dus al leszins de moeite van het proberen waard een dergelijke historische zang vereniging die in betere tijden jaren achtereen in afdeling uitmuntend uit kwam, weer nieuwe levensgeesten in te blazen. Na de oorlog verflauwde de animo voor de zangvereniging; niet van de kant van de toehoorders, want die gaven altijd trouw acte de presen ce, maar van de zijde der zangers en zangeressen. De doodsteek kwam in februari van het vorig jaar en werd toegebracht door de toenmalige direc teur, de heer J. Schuurmans. De vorige week maandag gestarte werkzaamheden betreffende het bete gelen van het gedeelte hoek Van der Wal - Kingma’s Bank aan het Leeu wenburg in Sneek, zijn eergisteren af gerond. Het gaat hier om een door de gemeente Sneek aangelegde verbrede wandelgelegenheid, welke door middel van witte betonnen paaltjes voor hat overige verkeer afgesloten is. De heer S. van der Wal zal het gedeelte van de met siertegels bedekte straat vóór zijn restaurant voor de helft in ge bruik mogen nemen voor het creëren van een terras. Desgevraagd kon men van gemeentezijde niets meedelen omtrent een mogelijke uitbreiding van deze wandelzóne. Het is voor de Sintrale Kommisje Skütsjesilen ieder jaar opnieuw een financiële krachttoer de eindjes aan elkaar te knopen en daarom hebben de Friese Rabobank en besloten het skütsjesilen waar mogelijk te steunen. Zo zullen de banken de wimpelpot jaarlijks met een geldelijke bijdrage verruimen en „adopteren” zij de aan- kondigingsfolder over het skütsjesilen. Dit initiatief van de Rabobanken draagt er toe bij dat de toekomst van het schitterende Friese zeilevene- ment er een stuk rooskleuriger is ko men uit te zien. „Ik eet elke dag nog lekker, al zijn het ook opgebakken aardappelen, ’s middags ga ik een paar uur op bed, ’s avonds mag ik graag naar de tele visie kijken. Dat was er vroeger niet bij.” Peyton Place wordt dan ook ie dere maandag met aandacht gevolgd in huize Smit. „Ik ben nog goed ge zond, dokter zei dat het hart nog goed was, en het koppie is ook nog prima, en dat is heel wat,” zegt mevrouw De Jong tevreden. „En, ik pas goed op penning zestien.” Hij zei, zonder dat iemand het had verwacht, zijn medewerking op, vlak voordat het culturele festival in Heeg waaraan „Nij Libben” zou meewer ken, zou worden gehouden. De leden verdwenen als sneeuw voor de zon tot er nog een twintigtal over waren die met elkaar geen dirigent konden betalen. Daarvoor moesten er min stens dertig koorleden zijn. Het be stuur zette nog yeen tweetal yacties op touw, echter zonder dat het beoogde resultaat werd bereikt waarna men wel voelde dat het weinig zin had ver der te gaan en besloten werd de zang vereniging op te heffen. Dat wil niet zeggen dat ze bovenop haar centen zit, integendeel, al de ver jaardagen van haar vier kinderen, zes kleinkinderen en 15 achterkleinkinde ren, worden nauwkeurig onthouden, en de jarigen krijgen altijd een flink ca deau. „Je kunt een grote kerel niet meer meit vijf gulden afschepen, daar koopt hij een flinke zak patat voor, en dan is het op.” Overigens vindt ze wel dat de jeugd van tegenwoordig te veel tijd aan zichzelf besteedt. „Ze hebben nou soms wel wat teveel ledige tijd, ze denken teveel aan zich zelf en daar wordt een mens niet be ter van. Ze zitten maar een sigaretje te roken of zijn ze bezig met schmink, daar hadden we vroeger geen tijd voor. „Och heden, deze handjes hebben wat afgewerkt,” zegt ze op haar handen doelend, die tekenen van veel en lang durige arbeid vertonen. Tot in haar tachtigste ging mevrouw De Jong nog uiit werken „voor een appel en een ei, maar ze wilden me wel graag heb ben, want als het slecht weer was, kwamen ze me halen met de auto.” >olv HUI VUIL Ij kV o O het eigenlijk wel jammer vinden dat het koor was opgeheven en zich derhalve persoonlijk willen inzetten om te proberen de zangvereniging weer van de grond te krijgen. De commissie lichamelijke vorming en sport van de gemeente Gaaster- land heeft voor volgende week dins dag een sportdag voor de schooljeugd uit die gemeente op touw gezet. Eén en ander zal zich afspelen in het Toursche Bos nabij Wijckel. Alle scho len zullen hieraan meedoen, hetgeen betekent dat het bos bevolkt wordt door ruim 450 kinderen, ’s Morgens kunnen de deelnemers voor bepaalde sporten proeven van bekwaamheid af leggen, welke, indien ze goed verlopen gehonoreerd worden met een diploma, ’s Middags staan er korf- en slagbal- wedstrijden, een estafetteloop en touw trekken op het programma. De sport dag wordt ’s morgens kwart voor ne gen geopend door mevrouw A. Bran- denburg-Vogelzang, als wethouder on dermeer belast met sportzaken. Wanneer dat inderdaad het geval is, zal men meteen overgaan tot het benoemen van een directeur. Er zijn al verschillende dorpelingen gepolst over het eventuele vervullen van de ze functie; het is gebleken dat dit de grootste moeilijkheden niet zal ople veren. Het wachten is nu dus nog op de mannen Het oude bestuur liet het er na de officiële opheffing niet bij ziten. On danks de slechte resultaten van voor gaande acties die als gevolg moesten hebben dat het koor, dat reeds lang lag te stuiptrekken, weer nieuw leven werd ingeblazen hebben de bestuursle- Teneinde toch nog de nodige inkom sten te verkrijgen, heeft men de laat ste jaren een zogenaamde wimpelpot in het leven geroepen. Een ieder die het skütsjesilen van dichtbij op het water vanuit z’n eigen vaartuig wil mee beleven, kan zich tegen betaling van een luttel bedrag een wimpel aan schaffen, die gedurende de veertien wedstrijddagen goed zichtbaar op de boot wordt bevestigd. De inkomsten uit deze wimpelverkoop zijn niet onbe langrijk, maar toch onvoldoende om de zaak ieder jaar financieel voor el kaar te krijgen. Het aanbod van de Friese Rabobanken is dan ook bijzon der welkom. den het nog eens geprobeerd, en won der boven wonder, de animo was als nooit te voren. Dat wil niet zeggen dat men meteen ruimschoots zanglustigen voorhanden heeft, vooral voor wat de mannen betreft staan de zaken „kiele- kiele”. Het bestuur heeft evenwel al le hoop dat de opkomst donderdag groot genoeg zal zijn om een nieuw koor te formeren. Het werd zoals gezegd voor de SKS een steeds moeilijker opgave het sküt sjesilen financieel rond te krijgen. Dat geldt overigens voor vele toeristische evenementen, waarbij men voor een belangrijk deel afhankelijk is van de publieke belangstelling en met name van de entreegelden. Was het vroeger zo dat het skütsjesilen veertien dagen lang door het overgrote deel van het publiek vanaf de wal werd bijge woond, tegenwoordig volgen vele toe schouwers met eigen vaartuigen de zeilpartijen. Daarmee is een belang rijk deel van de inkomsten komen te vervallen, inkomsten, die zeer noodza kelijk zijn om het folkloristische ge beuren, waar zo’n rijke Friese historie achter schuil gaat, in stand te hou den. Het lijkt erop dat de inwoners van Jutrijp-Hommerts binnenkort weer kun nen luisteren naar gezang dat wordt voortgebracht door de dorpelingen zelf. Volgende week donderdag namelijk komt het oude bestuur van de voor malige christelijke zangvereniging „Nij Libben”, die vorig jaar september tamelijk roem- en ruchtloos de geest gaf, bijeen in het dorphuis. Tevens worden daar dan de oud-leden die er wel iets voor voelen het koor weer op poten te zetten verwacht, en al diegenen die in de maanden nadat het laatste uur van „Nij Libben” had geslagen te kennen hebben gegeven dat ze het eigenlijk wel jammer vinden dat het koor was opgeheven en zich REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jell erna, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 A BONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling! Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1