Lemmerwegschool acteert voor bejaarden in C.M.T.S. snekebMkoerier I Dorpshuis Woudsend stelt ’n skütsje-trofee beschikbaar en van I Officieel Orgaan Jubilerende voetbalvereniging belangrijke pijler in het dorp de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST 1 Advertenties donderdag 17 mei Alleen in Sneek week kamperen op het Kolmeersland TOLK EN TSJERKE' WIL FINANCIËLE ARMSLAG I 1 «O ■l COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD 1 ^i::c Uitgevers-drukkers Sneeker Nieuwsblad. In verband met interne verhui- zing van machines e.d. doen wij een beroep op de mede- werking van onze adverteer- ders hun opdrachten voor het nummer van donderdag17 mei in te zenden uiterlijk 10 uur woensdag 16 mei. Gisteravond is om ongeveer kwart over tien brand uitge broken in twee leeg staande woningen aan de oude Swarts- buurt in het Tranendal. De brandweer vermoedt dat het snel om zich heen grijpende vuur is aangestoken. WSNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, en de t si: Hl lp ai v%vwwv%wwwwwwww*v^*-w^‘v'*^vt Oudega (W.) Vxerde feest te W Verschijnt: (Foto Studio Ger Dijs). Twee woningen in Tranendal door ’n felle brand verwoest Er is werk, vraagt J. W. van der Zijpp, medische verzorging, werden de circa 140 bejaarden en begeleiders vergast op een door de schoolkinderen uitgevoerde musical „Pijpereis” in de Christelijke MTS aan het Perk. De verstrekte consumptie tijdens deze geslaagde avond werd aan geboden door Siep’s Café, de Am- MAANDAG 14 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 39 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. FOTOREDAKT1E Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN <m> De gemeente Wymbritseradeel toestemming gegeven ders die tijdens de tent op het Kolmeersland, het start- eiland willen opslaan. Voor en na dit zeilevenement zal overnachten op het Kolmeersland verboden zijn. Er mag dus alleen tijdens de Sneekweek ge kampeerd worden. Donderdagavond heeft de Wijk commissie Lemmerweg-west in samenwerking met vijftig leerlin gen van de Lemmerwegschool haar eerste activiteiten kunnen ontplooien. In aanwezigheid van de heren J. de Vries, werkgroep Wijkvoorziening, R. Tuinstra, com missie bejaardenzorg en dokter heeft aan kampeer- Sneekweek hun ro bank en Drogisterij De Vries. Ruim twintig chauffeurs uit deze wijk hadden zich beschikbaar ge steld de „oudjes” op te halen en weer thuis te brengen. Op de foto: een overzicht op de geboeid kij kende en luisterende aanwezigen. of de vereni- was om rechtvaardi- f SNEEKER NIEUWSBLAD iBONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen 9, per half jaar (bij vooruitbetaling IJVERTENTIETAR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kantra let lagere mm-prijs Het komt de laatste tijd veelvul dig voor dat er brand uitbreekt in leegstaande woningen of andere pan den. In de meeste gevallen is er spra ke van opzet. Desgevraagd verklaar de de heer Slob dat het hier ver moedelijk om het werk van één en dezelfde persoon moet gaan. dus een pyromaan aan het De Brandweercommandant zich alleen af: „Waarom?” ■W OflLl.U On...4. «Kilt. WTMMTIIUIHI »UT feSfcXB» -—x ---MUAJfeiWHUJ maar kunnen we Eet bestuur van het dorpshuis de „Driuwpölle” te Woudsend heeft een trofee beschikbaar gesteld, welke zal dienen als wisselprijs voor de in Woudsend te verzeilen wedstrijden van de veertien skütsjes. De prijs, een geëmailleerde koperen afbeelding van een skütsje, gevat in een houten lijst - het geheel is circa 35 centimeter hoog - is vervaardigd door Rob Tammerijn uit Blaricum. Hij maakte ook het ontwerp. Eén der schippers moet het kunstwerk drie maal achtereen of vijf keer in totaal winnen wil hij het definitief mee naar huis nemen. van de leden en donateurs ontving de club een stel nieuwe doelneten. Even zo werd de heer J. Verbeek, secre- taris-penningmeester van de voetbal club, bedacht met een electrische handboor, terwijl de voorzitter een fauteuil werd aangeboden. De heer H. Reinstra sloot de rij door als voorzit ter van de biljartclub de jubilerende voetbalvereniging een geldbedrag te offreren. Hierna volgde een lange rij van spre kers en een enorme verscheidenheid aan giften. Zo spraken de heren B. Groenveld, namens de Oranjevereni ging en het overkoepelend orgaan „de Sportvereniging”, J. Zwaagstra, uit naam van de voetbalclubs Woudsend, IJVC en Hommerts, de scheidsrech ters en de Medische Sportkeuring, en de voorzitter van de tennisclub uit Oudega, de heer J. Velt. Uit naam ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank diens handen de zilveren FVB-speld. Twintig jaar lang was hij vaste keus voor het eerste elftal en had hij zich verdienstelijk gemaakt voor de op bouw van het plaatselijk voetbal. en de FVB sprak “ook de heer Kostelijk enkele lovende woorden. Hij achtte het een prestatie dat de vereniging er in was geslaagd dit seizoen de vierde plaats in de vierde klas te bezetten. Hij vond dat kleine en middelgrote verenigingen, waarvan Oudega er één is, het competitie verloop juist inte ressant maken. „U mag trots zijn op zo’n achterban” zo zei de heer Koste lijk, waarna hij het bestuur twee leren voetballen, een trofee met daarop de vaderlandse leeuw en het FVB-wand- bord overhandigde. Hij speldde dhr. Boersma de zilveren speld van de KNVB op, een onderscheiding bedoeld voor diegenen die 25 jaar lang een bestuursfunctie hebben bekleed. Even zo ontving de heer I. Verbeek uit Zaterdag vierde Oudega (W.) feest Een ieder wist het te vertellen: de voet balvereniging bestaat vijfentwintig jaar. Een heuglijk feit, dat met onop vallend mocht passeren, meende men. Diverse activiteiten werden dan ook door de verschillende plaatselijke verenigingen en instanties ontplooid. Aller eerst was daar de druk bezochte receptie in Hotel De Boer, die opgeluisterd werd door het muziekkorps „Eendracht maakt Macht”. Evenzo stond er een voetbalwedstrijd tussen oudleden op het programma, waarna de reünisten op nieuw bijeen kwamen om de hernieuwde kennismaking te vieren. Tijdens de receptie kon de heer J. i Dijkstra uit Tjerkwerd, die optrad als ceremoniemeester, een groot aantal genodigden welkom heten. Onder de aanwezigen bevonden zich ondermeer 1 de heren B. W. Cazemier, burge meester van Wymbritseradeel, en J. Kostelijk uit Leeuwarden, afgevaar digde van de Kon. Ned. Voetbal Bond en de afd. Friesland. De heer Dijk stra zei in zijn openingswoord grote bewondering te hebben voor het huidi ge bestuur, omdat men steeds heeft gedacht aan een zo hoog mogelijke klassering van het eerste elftal. „In direct doet men dit uiteraard wel, op dat de jeugd van nu zo mogelijk la ter de pijlers van het vertegenwoordi gende team zal worden.” Hij merk te op dat de zelfwerkzaamheid van de club uitstekend funktioneert, maar wanneer de voorzitter van de vereni ging, de heer J. Boersma, die vrij wel alleen het onderhoud van het veld voor zijn rekening neemt, wegvalt, zal er wellicht, z® zei de heer Dijk stra, niet gemakkelijk een ander ge vonden kunnen worden. „Hier ligt een enorm „braak liggend terrein” voor de gemeente. Het is een taak van de overheid deze dorpsgemeenschap le vend te houden”, aldus besloot de ce remoniemeester zijn openingswoord. De heer Cazemier haakte hierop in, door te zeggen dat de gemeente Wymbritseradeel uit 29 dorpen be staat en deze niet alleen op cul tuur-, maar ook op sportgebied hun verschillende eisen hebben. „We zijn druk doende een vorm, een modus te vinden om voor al deze vraag stukken een afdoende oplossing te creëren”. Hij prees de voorzitter, daar deze ondanks de enorme start moedlijkheden een bloeiende vereni ging op poten heeft weten te zetten. Met deze woorden overhandigde hij de heer Boersma een couvert met inhoud. Als afgevaardigde van de KNVB Het probleem van de financiën, of ei genlijk van een tekort daaraan .vorm de op de bijeenkomst van de Friese kerkhistorische vereniging „Folk en Tsjerke”, zaterdagmiddag in Aere Perennius in Sneek een belangrijk on derwerp van gesprek. Het ledental krimpt namelijk geleidelijk en hoewel men nog over een batig saldo 'be schikt, wil men niet dat de penning meester in een van de volgende ver gaderingen de mededeling moet doen dat de bodem van de schatkist is te zien. Secretaris S. ten Hoeve stel de voor eens te onderzoeken, animo van de leden voor de ging nog wel groot genoeg haar bestaansrechten gen. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur De brandweer ontving de melding om precies twintig minuten over tien. Tien spuitgasten rukten met één wagen uit, maar vonden bij de spoorwegovergang in de Bolswarderweg de bomen geslo ten, waardoor men circa anderhalve minuut moest wachten. „In zo’n tijd kan een brand flink aanwakkeren”, al dus de heer W. Slob, commandant van het brandweercorps, die het vuur ongeveer kwart voor elf geheel onder controle had. Een kwartiertje later waren de vlammen gedoofd. De wo ningen maakten deel uit van een rij van acht en waren eigendom van de machinefabriek W. Hubert en Co. b.v., die de huizen in verband met de uit breiding van dit bedrijf heeft aange kocht. De woningen zijn voor afbraak bestemd. „Als blijkt dat men alleen maar lid is om de excursies, kunnen we er misschien beter mee ophouden”, liet hij somber weten. De meeste leden bezagen het probleem wat van een vrolijker kamt en stelden voor op de eerstvolgende vergaderingen ’n contri butieverhóging van 7,50 tot een tientje te bespreken. Dit idee viel al gemeen in goede aarde. Het gevaar dat daardoor leden zouden opzeggen, achtte men wel aanwezig maar „dat zou een aanwijzing voor de belangstel ling van de leden zijn”, aldus de pen ningmeester, de heer D. J. N. Zeilstra.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1