Bevolking kan kiezen tussen twee mogelijkheden Heeg krijgt in de toekomst rondweg, dorpskom wordt voetgangersgebied Oppenhuizer voetbalvereniging viert het tweede lustrum maar Stemming aangaande nieuwbouw van de A.T.S. Sneek is positief Officieel Orgaan en van SCHOOL STAAT OP URGENTIELIJST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST X t H T IS IMS „Looft de Heer”, Heeg behaalt eerste prijs ■SB! ipt MHH IffllIllllffllIlIlilllllllPllllllllIBffl Op zangersfeest Leeuwarden de rondweg kiezen uit twee mogelijkheden. 1 In het i al het DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e^ NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKER®KQERIER 1 t a fil en de Het gemeentebestuur van Wymbritseradeel heeft een bestem mingsplan voor Heeg ontworpen, hetgeen, als het wordt uitge voerd, ingrijpende veranderingen teweeg zal brengen, plan is een rondweg geprojekteerd ten einde de korft van doorgaande verkeer te ontlasten. De dorpskom zal dan voet gangersgebied worden. De bevolking kan ten aanzien van de situering van de rondweg kiezen uit twee mogelijkheden. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van werk- (Foto Studio Ger Dijs. enigingen Minnertsga, Oudehaske, De b.g.g C? Vervolg op pagina 17 DONDERDAG 17 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 40 'erschijnt: maandags en donderdags De zangers Christelijke Bank: bank er be- FOTOREÜAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 TOP daar De secretaris, de heer F. Z. Ruiter, was aan de beurt af te treden. Deze stelde zich evenwel herkiesbaar, waar na hij zonder hoofdelijke stemming werd herbenoemd. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.rn vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Raiffeisen- en Amro- f SNEEKER NIEUWSBLAD AiBUWiNBIAP» en zangeressen van de zangvereniging „Looft de Heer” uit Heeg hadden dinsdag al le reden tot blijdschap. Ze hadden die dag namelijk onder de goede leiding van de heer S. Edelenbos uit Leeu warden de eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid op het Zangersfeest in Leeuwarden weten te behalen. Het Zangersfeest werd gedurende 4 dagen, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, in de Friese hoofdstad ge houden. De jury, bestaande uit de he ren, Y. C. Visser uit Franeker, J. Ve- ninga uit Leeuwarden en D. C. Kre ger uit Franeker kende het koor een puntenaantal van 336 toe. De zang vereniging kreeg deze voor het zingen van het verplichte nummer „Yerusha- la’im”, en het vrije nummer „Für- wahr, er trug unsre Krankheit”. Sweach, Mulier en uiteraard TOP el kaar om de prijzen zullen bekampen. De prijsuitreiking is gepland om zes uur. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per halt jaar (bij vooruitbetaling 1 Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling 1 II1VERTENTIETAR1EVEE 20 ct. per mm ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prij.-- De beide tekeningen zijn dinsdag op gehangen in het dorpshuis in Heeg, zodat een ieder zijn licht kan opste ken omtrent de toekomstige verande ringen. Volgende week woensdagavond kan men zijn bezwaren bij b. en w. naar voren brengen. In het dorpshuis „It Heechhüs” wordt dan namelijk een hearing gehouden, waarbij ook de raadsleden van Wymbritseradeel aan- Heeg sukkelt al jarenlang met het doorgaande verkeer. Alle vrachtwa gens, bussen, auto’s en wat dies meer zij met Gaastmeer als einddoel moe ten het centrum van Heeg passeren. De Harinxmastraat is daarbij een las tig struikelblok. De straat is te smal en bezit voorts een bijzonder lastig te nemen onoverzichtelijke bocht. Voor al ’s zomers levert één en ander veel problemen op. Voetgangers moeten in de Harinxmastraat, waaraan ook de meeste winkels zijn gelegen, persé op het trottoir blijven, want anders lopen ze het risico onmiddellijk van de sok ken gereden te worden. Bussen, vracht wagens en al het andere verkeer rijdt rakelings langs de trottoirs. Dat hier wat aan moet gebeuren is dan ook dui delijk. Moet de kleedgelegenheid van TOP ’63 wijken voor een straat? x o x -.x -. Z Xjkxxx.»- - - *T - 4 wezig zullen zijn, ’s Middags om twaalf uur komen de raad en het col lege in Sneek in een openbare verga dering bijeen ten einde een uitspraak te doen over de onteigening van grond aan het Sneekermeer, waarna men naar Heeg reist, waar de vroede vaderen zich inschepen om vervol gens een rondvaart te maken over de meren en plassen in de gemeente. in de grond komen. Voor het volgend jaar zie ik het ook niet gebeuren. Per soonlijk zie ik het niet meer zitten.” Het vertegenwoordigend team behaal de een gedeelde derde plaats, terwijl ook ’t b-elftal voortdurend haar kan- sn op promotie wist te behouden. In de slotfase moest men evenwel afha ken. Pikante noot dit jaar was het ter ziele gaan van het damesteam. Verhuizingen en ongeregelde diensten waren de oorzaak. Wegens het tienjarig bestaan organi seert de v.v. TOP’63 volgende week zaterdag een jubileumtoernooi. Om twaalf uur in de middag zal mevrouw W. Schraa-Hoogland de aftrap ver richten, waarna de deelnemende ver- X X X XX X X 'x X X X x x X X- X X X X X „We 1 geleden staken enkele knappe koppen be- de hoofden bij elkaar om te komen tot de oprichting van een voetbalvereni ging. Toen de Nederlands Hervormde Kerk enige tijd daarna een „veld” be schikbaar stelde, leek verwezenlijking niets meer in de weg te staan. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4333 3779, L. Jellema, redakteur Het huidige bestuur van de jubileren de voetbalvereniging „TOP ’63”. Staand v.l.n.r. de heren E. Haagsma, E. P. Leenstra (tweede secretaris), E. Wijnja en J. G. Rijpema (twee de voorzitter), Zittend: de heren J. Bakker (secretaris), H. Schraa (voor- ziter) en H. Gaastra (penningmees ter). De heer Rasterhoff stelde ondermeer in zijn openingswoord, dat hoewel „Den Haag” een week geleden een le ge beurs meldde, men de toekomst ze ker niet pessimistisch behoeft in „Wanneer in september van dit jaar de nieuwe regering met de begroting komt en de onderwijskas zo mogelijk beter gespeekt is dan voorheen het ge val was, dan zullen wij daar als eer sten van kunnen profiteren.” Aldus trachtte de voorzitter van de Algeme ne Technische School Sneek e.o., de heer L. Rasterhoff, zijn gehoor dins dagavond tijdens de jaarlijkse alge mene ledenvergadering, gehouden in Restaurant „Onder de Linden”, posi tief te stemmen aangaande de nieuw- bouwplannen voor deze school. Het eerste bestuur, bestaande uit de heren H. Schraa, voorziter, J. Bak ker, secretaris, M. v. d. Veen, pen ningmeester, H. Bloemhof en E. Schriemer, werd geformeerd. Het stuk land was echter allesbehalve speelge- reed. Met man en macht slaagde men er evenwel in binnen een kort tijdsbe stek het terrein op te hogen met grond dat in de buurt van het Prinses Mar- grietkanaal lag. Ondertussen werden door twee senioren, één a-elftal en twee b-elftallen op ’t voetbalveld' van de v.v. Black Boys uit Sneek gevoet bald. Ook de drainage bracht proble men met zich mee. Na een knappe re genbui kon het gebeuren dat het veld op verschillende plaatsen volkomen blank stond en dan erg moeilijk te be spelen was. De gemeente Wymbritse radeel, ondertussen eigenaar geworden, liet het veld voor de somma van 12.000,— over de kop gooien door de Nederlandse Heide Mij. De actieve voetballers van Oppenhuizen moesten wederom hun domicilie elders zoeken. In Scharnegoutum en op het Zui- dersportpark in Sneek werden zij nu in de gelegenheid gesteld, de kleuren van hun club hoog te houden. Ondanks dit alles wist men met vereende krachten „TOP’63” tot een gewaar deerde vereniging op te bouwen. Voorzitter de heer H. Schraa: hebben veertien dagen geleden een zwaarschrift ingediend bij de gemeen te. Wanneer men daar zegt dat één en ander toch doorgang zal vinden, en wij zo mogelijk voor de kosten van een nieuw gebouw op moeten draaien, dan zal dat een dusdanige aderlating betekenen waardoor festiviteiten van welke aard dan ook achterwege moe ten blijven.” Ondanks deze geluiden hoopt men dat het niet zo ver zal ko men. „Misschien is de gemeente wel bereid onze club via geldelijke steun tegemoet te komen, waardoor realise ring van een „echt” (stenen) kleedge- bouw mogelijk wordt,” zo stelt men. En passant knoopt men hier een trai- ningshoek en tweede voetbalveld aan vast. „Bij wijze van presentje voor het tienjarig bestaan van de vereniging.” Onlangs heeft men van het Depar tement toestemming gekregen een afdeling motorvoertuigentechniek aan de school te verbinden. In te genstelling tot het vorig jaar toen een zekere daling te bespeuren viel, is de aangifte van leerlingen hoger geworden. Hierdoor is de zogenaam de negatieve selektie (door bij voor- keur een opleiding aan een AVO- school te volgen) volgens het be stuur opgeheven. Er is blijkbaar weer oog en belangstelling voor het lager technisch onderwijs. Aan de hand van een projektieappa- raat zette de heer Dreteler de in au gustus van dit jaar in te voeren nieu we onderwijsvorm uiteen. De belang rijkste verandering die hierin is aan gebracht, is het invoegen van een tweede leerjaar,. Men kan pas aan ’t eind van het cursusjaar een voorlopi ge keus maken. Dit in tegenstelling tot het oude systeem, waar de keuzeruim te beperkt was. Dit tweede algemeen technische jaar zal dus min of meer een verlengde brugklas worden. Tij dens deze periode maakt de leerling kennis met de diverse technische vakken. De nadruk blijft evenwel lig gen op de algemene vorming. Het der de jaar is onderverdeeld in een afde ling bouwkunde (timmeren, schilde ren) en een afdeling metaaltechniek (b.v. lassen, metaalbe werken). Ook heeft dan een verdeling in een Prak tijk) en T(heorie) stroom plaats ge had, waarbij in het eerste geval de mogelijkheden om verder te studeren (MTS) groter zijn. Het vierde leer jaar is onderverdeeld in bouwkunde- schilderen en metaaltechniek-elektro- techniek-motorvoertuigentechniek. tienjarig bestaan Ook het pad van een voetbalclub gaat niet over rozen. Reeds in het prille bestaan werd deze nu bloeiende voet balclub geplaatst voor kleine en min der kleine problemen. Ruim tien jaar De circa honderd leden tellende voetbalvereniging „TOP 63 uit Oppenhui zen viert deze maand haar tiende verjaardag. Een heuglijk feit dat, zo vindt het huidige bestuur, niet onopgemerkt voorbij mag gaan Er wordt echter niet gerecepieerd. Ook wordt er geen jubileumfeest gehouden en dit heeft een zeer speciale reden. De gemeente Wymbritseradeel wil namelijk in het kader van het uitbreidingsplan „Tsjerkesleat” een honderdtal wo ningen laten bouwen in Oppenhuizen. Hiermee is een ieder diede plaat selijke voetbalvereniging een warm hart toedraagt content. Minder te spr ken is men echter over de aan te leggen weg, die deze nieuwe buurt moet verbinden met het overige stratennet. De bewuste weg is namelijk gepland dwars door de kleedgelegenheid van de v.v. TOP’63 te zien, daar de school op de urgentielijst is geplaatst. „De toestemming is reeds verleend. We hopen dan ook dat er schot in komt,” zo zei hij. Deson danks bleef de heer N. Silvius weinig vertrouwen in de toekomst stellen. „Vorig jaar waren er vergevorderde plannen. Dit jaar zou de eerste paal De heer Silvius stelde daarom voor een alternatief te zoeken in de vorm van een verbouwing. De direkteur van de school, de heer G. J. W. Dreteler, wees dit voorstel echter resoluut van de hand, door te zeggen dat er in de nabije toekomst, wanneer de onder wijsvernieuwing van kracht is, tweemaal zoveel theorielokalen schikbaar moeten zijn, waardoor prak- tijklokalen in theorielokalen „omgeto verd” zouden moeten worden. „Om gooien is niet haalbaar”, vond de heer Dreteler. Successen bleven dan ook niet uit. Na 3 seizoenen reeds kon de kers verse voetbalclub de kampioensvlag uitsteken. Het eerste team was onge slagen leider, gebleven in de laagste klas van de FVB. Het jaar daarop degradeerde men echter prompt. Geen enkel punt wisten de .Toppers’ dat seizoen in de wacht te slepen. Afwisseling genoot de voorkeur, want nog geen jaar later promo veerde de club opnieuw. Verschillende trainers hebben mogen dienen. Allereerst was mede-oprichter de heer J. Bouwhuis, die de eerste oefeningen verzorgde. Daarna kwamen achtereenvolgens voor langere of kortere termijn de he ren oefenmeesters, Th. Jansen uit Sneek, A. Schuurmans eveneens uit Sneek en G. J. van Leeuwen uit IJlst. Laatst in de rif is dhr. P. Ijsbrandy. Na 3 seizoenen vertrekt deze bekwame trainer naar het Leeuwarder Frisia. TOP, dat nu vier senioren elftallen, een a- en een b-elftal en een pupillen team op de been brengt, zoekt nu naarstig naar een nieuwe trainer. „Ook daar vinden we wel een oplos sing voor,” zegt de heer Schraa hoop vol. De tweede klasser FVB heeft dit sei zoen geen kampioen naar voren kun nen brengen, niettemin draaiden vrij wel alle elftallen als nooit te voren.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1