snekerWoerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Rechtswinkel in Friesland IJLST B KRIJGT HEEG RUIM ZEVENTIG WONINGEN? COMMISSIE HEEFT LEIDING NODIG VOOR JONGENS- EN MEISJESSTAD 1973 de GESLAAGD GESLAAGD Provincie gaat de watersporters wijzen op het vakkundig passeren van bruggen Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 21 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 41 DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex» SNEEKER NIEUWSBLAD De 24 jaar oude Piet Boelsma uit Sneek heeft zelf een Pam pus gebouwd. Zaterdag voor twee weken liep het schip van stapel, dinsdag werd de mai dentrip gehouden. Bij die gelegenheid gedroeg het als „Maartje” gedoopte schip zich voorbeeldig. Het afgelopen weekend heeft Piet met de Pampus, die het nummer 351 in het zeil voert, meegedaan aan de zeilwedstrijden op de Goëngarijpster poelen en hier is de Sneker helemaal niet gek voor de dag gekomen. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DR1JFH0UTS NIEUWSBLAD G f SN EEK ER NIEUWSBLAD Exploitatie van Fries Scheepvaart Museum na 35 jaar erg omvangrijk UVVVUVUUUUUUUUUUUVUWV twaalf (vervolg op pagina 3) Sneker bouwde in ruim 1500 uren zelf een Pampus-jacht b.g.g. Voor het diploma recreatiesportleider A, dat georganiseerd wordt door de Nederlandse Sportfederatie in samen werking met de Provinciale Sportra den, slaagden de Snekers mevrouw J. Noordhoff-Boers, de beide heren B. J. G. de Vries en H. Homan en mejuf frouw R. Wierdsma uit Joure. en neer FOTOREDAKT1E Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Mulder, Ottema, H. .,van 0IIW.U 0<t.M TM 4« (TataMrii MtU, WDORIHIUIIK M Mlf EttUTS?.t -- - - - -- - - - - auuMK#8VtM nwwnavnmwmauo^ ^vook bhses cxBrsraa ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Voor het doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid (vrije studierichting) slaagde onlangs onze stadgenoot, de heer G. Middeldorp. De heer Middel dorp is refrendaris ter secretarie van 'daarna werden er evacuees uit Amster-ide gemeente Sneek. Door dit alles kon er in die jaren weinig of niets voor het museum worden gedaan en de teleurstelling daarover was voor de heren Sikkes Van Ham aanleiding hun funktie te leggen. Zij waren namelijk van mening dat van tot Piet Boelsma bouwde zelf een Pampus jacht, waarmee hij ’t afgelopen week end aan zeilwedstrijden op de Goinga- rijpster Poelen heeft meegedaan. De Sneker bracht het er niet slecht af. (Foto Studio Ger Dijs) Friesland krqgt binnen afzienbare tijd een rechtswinkel. Kort geleden is daartoe de „Stichting Rechtswinkel Friesland” in het leven geroepen. Ver schillende juristen hebben al mede werking toegezegd. Het is nog niet be kend waar de winkel komt en wat de openingstijden zijn. Wel staat vast dat de winkel vanaf augustus één avond per week geopend is. want dankzij een royale geste van het reeds tal van scheepsmodellen Old Burger Weeshuis kon het mu seum in het voormalige weeshuis aan de Kruizebroederstraat onderdak krij gen. Op die bewuste woensdagavond werd besloten de vereniging op te richten, het ledental bedroeg direct al 145 met een totaal van circa 400, aan contributies. Aan giften was al on geveer 300,ontvangen, terwijl Zaterdag verscheen Piet dus voor de eerste maal op het wedstrijd water. Hij had a] vaker wedstrijden gevaren, maar dan als bemanning in bijvoor beeld een Vrijheid. Ervaring in de Pampus had hij ook wel, want hij heeft meerdere malen de fok van de jachten van de heren Egbert de Boer en A. Hoekstra uit Sneek bediend. Maar nu verscheen hij in een eigen, fonkelnieuw schip aan de start. Als bemanning is Folly Corbier vaste keus. Het zou zaterdagmiddag voor Piet een spannende aangelegenheid worden, want nu was hij immers in staat om uit te vinden hoe hard zijn schip ten opzichte van de overige Pampus- jachten zou lopen. Tijdens de proef vaart was gebleken dat er behoorlijk pit in zat, maar toen had hij geen „vergelijkingsmateriaal”, zodat er ei genlijk weinig van te zeggen viel. ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar /bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij kontrakt lagere mm-prijs uit het Qptreden de autoriteiten met betrekking het museumgebouw zo weinig waardering sprak voor het werk van het Scheepvaart Museum, dat zij geen zin hadden nog langer hun krachten en hun tijd voor dit doel beschikbaar te stellen. Sinds de alge mene ledenvergadering op 17 juli 1939 was er ook geen ledenvergadering meer gehouden. Het museum was in geslapen Een rechtswinkel is een instantie waar een ieder tegen geringe vergoe ding eenvoudige rechtshulp en inlich tingen kan krijgen. De winkel beoogt te voorzien in een leemte in die rechtshulp, welke voornamelijk ver oorzaakt wordt door een gebrek aan informatie bij de doorsnee-burger over de mogelijkheden voor ’t oplossen van juridische problemen en de drempel vrees, die er bestaat bij de bestaan de instanties aan te kloppen. Bij de rechtswinkel zal het er in de praktijk op neer komen, dat veelal wordt ver wezen naar gespecialiseerde instellin gen, terwijl eenvoudige problemen door de medewerkers van de winkel zelf behandeld zullen worden. In verband met de voortdurende ster ke groei van de watersport onder vindt het wegverkeer steeds meer hin der van de geopende bruggen in het merengebied. Teneinde deze overlast te beperken en om te voorkomen dat in de toekomst voor de watersport on aangename maatregelen zullen moeten worden genomen, is het provinciaal bestuur van Friesland voornemens een aktie te voeren om de waterspor ters te wijzen op het belang van het snel en vakkundig passeren van de bruggen. Daartoe zullen vrij grote aan tallen posters, stickers en folders wor den verspreid. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur aldus een opgeluchte Piet aan het einde van de strijd zaterdagmiddag, waarbij hij aanvankelijk bijzonder ho ge ogen leek te zullen gooien. Hij lag op een schitterende tweede plaats toen hem de wind uit de zeilen werd geno men door een veld 16 m2 BM-ers en dat scheelde hem, naar zijn zeggen, zeker een honderd meter. Van de acht deelnemers werd hij nu als vijfde af geblazen. Gisteren behaalde hij het zelfde resultaat. De Sneker is uiter mate tevreden. Hij zegt niets meer aan het schip te veranderen. De mast is goed getrimd, hij laat alles staan zo als het er nu bij staat. Zal hij een ge duchte concurrent worden voor man nen als Hessel Donker, Piet Bonnema en Piet de Jong om maar eens een paar namen op te noemen? Vorige week vrijdag was het 35 jaar geleden dat de Vereniging „Fries Scheepvaart Museum” werd opgericht. Dit jubileum is, evenals het 25-ja- xige, niet herdacht. Het museumbestuur is er stilzwijgend aan voorbij ge gaan. Het museum is in de loop der jaren uitgegroeid tot een royaal pro ject, dat z’n eigen plaats in de Sneker samenleving heeft gekregen. De exploitatie ervan is langzamerhand zo omvangrijk geworden, dat het voor een vereniging een welhaast onmogelijke opgave lijkt. Men is zich dan ook al aan het beraden over een eventuele andere bestuursvorm. De Commissie Vakantie-Ontspanning „Jongens- en Meisjesstad Sneek” is samen met de hoofdleiding alweer druk bezet met de voorbereidingen voor de van 9 tot en met 13 juli en 16 tot en met 20 juli te houden jongens- en meisjesstad. Op het ijsbaanterrein aan de Leeuwarderweg zullen dan weer de tenten worden opgeslagen. Om alles te doen slagen is de hulp nodig van een aantal leiders en leidsters. De commissie denkt hierbij aan jon geren die ouder zijn dan 16 jaar en die tegen een kleine tegemoetkoming één of twee weken van hun vakantie be schikbaar willen stellen om een groot aantal Sneker kinderen een fijne va- kantiebesteding aan te bieden. Lief hebbers kunnen zich aanmelden bij R. van der Veen, Gonggrijpstraat 40 (tel. 5817) of bij de secretaresse van de commissie, mejuffrouw H. Tuin- stra, zevende afdeling van de ge meentesecretarie, Marktstraat 15 bo ven, tel. 4241, toestel 127. In oktober 1971 legde de nog jeugdi ge Sneker in de spoorloods, de voor malige brandstofopslagplaats van de firma Zijlstra, de kiel van de „Maart je”. Praktisch iedere avond en elke vrije zaterdag was Piet, die inmid dels bij jachtwerf D. Potma in dienst trad, in de loods te vinden, druk in de weer met wat een schitterend jacht zou worden. Circa 20 uur per week werkte Piet aan zijn schip, tot hij ruim twee weken geleden verlicht adem kon halen toen hij zijn „schep ping” in de Houkesloot zag drijven: het gevolg van circa 1560 uren noes te „huisvlijt”. Het schip werd offi cieel gemeten en er mankeerde niets aan. ,,’t Zijn ideale schepen”, meent Pieter als hij over de Pampus spreekt. „Je kunt er mee wed strijdzeilen en toervaren, wat wil je nog meer.” Er wordt wel beweerd als zou de Pampus ondertuigd zijn, maar dat is belist niet Pieters me ning. Het jacht is niet bijzonder breed, en „daarom vind ik negen tien vierkante meter zeil wel ge noeg.” De Pampus is 6.69 meter lang. Hij is geheel vervaardigd van mahoniehout. Of „Maartje” de naam zal blijven weet de trotse ei genaar nog niet. Het schip moest, toen hij het wilde laten inschrijven, wel een naam hebben en een betere wist Piet op dat moment niet te bedenken. Ht liefst zou hij zijn schip een Friese naam meegeven, maar hij weet dat dat niet kan. In de klassebepalingen is ergens een zinnetje opgenomen, waarin gezegd wordt dat Friese namen op Pampus- jachten uit den boze zijn. dam in ondergebracht. Na de bevrij- ding legde het Militair Gezag er be slag op en toen dat werd opgeheven stonden er al weer nieuwe liefheb bers klaar. „Het is me honderd procent meege vallen. De „Maartje” liep echt niet minder hard dan de andere jachten,” I Het Fries Scheepvaart Museum be staat 35 jaar. Het was in den beginne gevestigd in het voormalige gebouw van het Old Burger Weeshuis aan de Kruizebroederstraat. Nu is het gehuis vest aan het Kleinzand, waarvan deze opname. (Foto Studio Ger Dijs) OORLOGSJAREN De oorlogsjaren en de Duitse bezet ting hebben het voortbestaan van de toen nog jonge vereniging ernstig be dreigd. Het museumgebouw werd na melijk voor allerlei doeleinden gevor derd, zodat de collectes moesten wor den verwijderd en her en der opgesla gen. Eerst namen de Duitsers ’t als bu reau en officierssociëteit in gebruik en Onder de bezoekers bevonden zich ook dr. A. Waseenbengh, directeur van het Fries Museum te Leeuwar den en notaris Nanne Ottema, eigenaar en conservator van het Prlncessenhof in de Friese hoofidstad. Op diens ad vies werd besloten iin het museum scheepsmodellen te verzamelen omdat volgens de heer Ottema aan een der gelijk museum in Friesland behoefte was. Een gebouw was al beschikbaar, De Pampus is een jacht dat de laat ste jaren praktisch niet meer wordt gebouwd, in Sneek tenminste niet. „Ik vind het een hartstikke mooi schip”, zegt Piet en dat is voor hem de reden geweest zelf een boot van ,die klasse op stapel te zetten. De bouw van dergelijke schepen heeft hij indertijd van nabij kunnen meemaken. Bij jachtwerf Doevendans, waar hij vlak na de technische school afge maakt te hebben, aan de slag kon gaan. Hier was men juist bezig met de bouw van een vijftal Pampus-jach ten. Naar de mening van Piet Boel sma zijn dat de laatsten die in Sneek van stapel liepen. waren geschonken of in bruikleen afgestaan. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren L. Poppinga, voorzit ter, P. Sikkes, secretaris en P. B. v. Ham, penningmeester. Zij vormden het dagelijks bestuur. In het alge meen bestuur werden benoemd de he ren Edo Bergsma, Den Haag; R. Buis man, Leeuwarden, A. ten Cate, D. W. Dikland, Oppenhuizen; G. Grondsma, Leeuwarden; G. H, ter Horst, L. Kie- zebrink, F. Koster, mr. A. S. Miede- ma, Heemstede; mr. K. H. Langweer; S. J. Olij, N. Leeuwarden; N. J. Wouda, der Zee en S. Zeyl. Het gebouw werd door het Old Burger Weeshuis voorlo pig vijf jaar ter beschikking gesteld en de oude vereniging „Het Sneeker Mu seum”, opgericht in 1914, droeg haar bezit van ongeveer f 500,aan het Fries Scheepvaart Museum over, „omdat zij thans toch iets van haar plannen verwezenlijkt zou zién”, zoals in de notulen van de oprichtingsver gadering wordt vermeld. Nadat in 1938 eerst een maritieme tentoonstel ling was gehouden, werd het museum op dinsdag 25 juli 1938 door de toen malige commissaris van de Koningin in Friesland, mr. H. A. V. baron van Van Harinxma thoe Slooten geo pend. In het in 1966 vastgestelde bestem mingsplan voor Heeg is westelijk van van de Kerksloot, rond het Poelenge- de Kerksloot ’n wijk geprojecteerd voor afhankelijk van ’t te kiezen type, do’n 70 a 80 woningen. Deze zullen bijna allen aan het water gelegen zjjn. Des tijds werd ten behoeve van dit plan reeds 4.34.80 hectare grond gekocht. Teneinde realisering mogelijk te ma ken, dient nog een perceel grond van 3.51.30 hectare te worden gekocht. De raad zal zich hier in de vergadering, die woensdagmiddag om twaalf uur begint, over uitspreken. Als de koop doorgaat betekent het dat er een mogelijkheid is gecreëerd voor de aanleg van een noord-west rondweg langs Heeg. Omtrent het tijdstip van aanleg van deze Kerkslootwijk en de eventuele rondweg valt nog niets na der te zeggen, aldus schrijven b. en w. in hun voorstel aan de raad. Initiatiefnemer voor de oprichting was de toenmalige burgemeester van Sneek, de heer L. Poppinga, die di rect bijval en medewerking kreeg van de gemeentesecretaris, de heer P. Sikkes en de heer H. T. Schreuder, adjunct-commies ter secretarie. De oprichtingsvergadering werd gehouden op woensdag 18 mei 1938 in restau rant „Het Park” (het huidige Piso). Hier waren 34 belangstellenden aanwe zig. De heer Poppinga fungeerde als voorzitter, als secretaris trad de heer Sikkes op. Öüüiï'i!; fl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1