Station Noord bijna klaar IJ VC niet in beroep de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST KRANT DAG EERDER ONDANKS ONJUISTE PLANNING N.N.W.B. Comité Jongeren voor Vietnam houdt een evenement in Drachten t VOORHOOFD COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de lllllllllllllllllllllllllllllfflfflIlllIM WSNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SB Duitse zeil mstr ucteurs willen de veiligheid op’t water handhaven Be- ontvan- maar dat Samenwerking”, ook afkomstig zeilscholen Neerlands hoofdstad, optreden. Deelname Avondvierdaagse is dit jaar erg meegevallen IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ren b.g.g DONDERDAG 24 MEI 1973 128ste JAARGANG No 42 UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v FOTOREDAKTIE. Studio Gei Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN «x> In verband met Hemelvaartsdag zal het Sneeker Nieuwsblad volgende week niet op donderdag, maar een dag eerder, op woensdag 30 mei dus, verschijnen. Advertenties bestemd voor dat nummer dienen uiterlijk dinsdagochtend twaalf uur in ons bezit te zijn. Familieberichten kun nen tot woensdagmorgen negen uur worden doorgegeven. SNEEKER NIEUWSBLAD Op de Bolswarderweg stonden eni- i ge auto’s te wachten voor een rood licht. Het stoplicht sprong na ver- loop van tijd op groen, maar de voorste automobilist reed niet op. De bestuurder van de tweede auto claxoneerde. De eerste tikte tegen zijn voorhoofd, waarop de tweede zijn portierraampje naar beneden draaide en zei: „Dat moet je met een hamer doen” ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uw Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank toelaten de Avond Vierdaagse toch ten in de gebruikelijke derde week van juni te houden. De opkomst bleef echter zoals gezegd boven ver wachting, tot grote vreugde van de heren Jorwerda, G. Ykema en me vrouw N. Wiersma-Bouwstra, de or ganisatoren. merwegschool tocht. De •IJJht en donderdags Zaterdag 2 juni houdt het Comité Jon geren voor Vietnam in Drachten een manifestatie, die in het teken staat van de solidariteit met de bevolking van Noord-Vietnam en de bevrijdings- brengst van dit gebeuren dat van 2 uur ’s middags tot 2 uur 's nachts nonstop door gaat zal ten goede ko men aan Noord-Vietnam en 't vrijdingsfront van Zuid-Vietnain. Deelname is weer mogelijk in 2 ca tegorieën: men kan individueel maar ook in groepsverband lopen. Bij de individuelen zijn ook enkele vijf jaar oude nieuwkomers; oude rotten in het vak treft men eveneens aan. Onder de achttien deelnemende groepen be vindt zich ook een formatie welke is samengesteld uit personeel van de Nieuwe Weme. Dit is een vrij unieke zaak, daar de groepen doorgaans be staan uit leden van sportverenigingen of scholen. Van de tien basisscholen loopt alleen een ploeg van de Lem- -1 de vijftien kilometer Sneker Wandel Unie is (vervolg op pagina 25) Het bestuur van de voetbalclub IJVC te IJIst zal niet tegen de beslissing van de raad die het bezwaarschrift, dat de voetbalclub had ingediend te gen het bestemmingsplan „Nijezijl” ongegrond verklaarde, in beroep gaan bij gedeputeerde staten. Men was dit aanvankelijk wel van plan, maar na een spoedvergadering dinsdagavond, besloot het bestuur hier toch maar van af te zien. De meningen over de ze stap zijn in het bestuur overigens wel verdeeld. i UK’I ENTIETAR1EVEN 20 ct pei mm ingezonden mi itedelinyen 3-dubbel tanej Ui) kontrakt lagere mm-prijs Dus gaat teneinde de weet te andere in- seizoen op 1 BONNEM ENTEN Abonnementsgeld J 5,50 per half )aai bij vooruitbetaling Postabonnementen t 9. pei halt taai i bij vooruit bete lino De omstreden voorstadhalte van de N.S. in Sneek-noord wordt de eerste maandag in juni geopend door bur gemeester mr. B. van Haersma Buma. Momenteel wordt de laatste hand aan deze stopplaats gelegd. De abri moet nog een kwastje verf hebben, de perronverlichting moet nog worden aangebracht en de ingang van het parkeerterrein wacht op de afwerking. Het mooie weer van de laatste dagen heeft de snelheid waarmee het karwei wordt uitgevoerd bepaald niet beperkt, al had het wat de bouwvakkers betreft wel iets koeler mogen zijn. „We hewwe hier werkt met bloed, sweet en tranen”, zegt één van hen. De Sneker bevolking kan op de dag van de opening gratis tussen Sneek-centraal en de voorstadhalte heen en weer reizen. (Foto Studio Ger Dijs). Onder leiding van K. Diszelhorst en Fr. Botterbusch wordt er serieus ge varen door de 22 Duitsers, die geen van allen meer volslagen onkundige leerlingen zijn, maar instructeurs die in groepsverband ieder jaar op stap gaan om de moeilijkheden en nieu wigheden van de Friese wateren on der de knie te krijgen. Na een week serieuze studie waarbij mogelijke pro blemen worden behandeld en doorge sproken, gaat men terug naar Duits land, om enkele weken later terug te komen met een eigen groep van leer lingen die nog in de kinderschoenen staan wat het zeilen betreft. Op deze manier garandeert men het beste on derwijs en veroorzaakt men nauwelijks last bij andere toeristen menen de he ren Botterbusch en Diszelhorst. Op de manifestatie zal onder meer het woord worden gevoerd door Han de Leeuw van het Comité Jongeren voor Vietnam. Belangeloze medewer king wordt gegeven door verscheidene popgroepen als Farmers Union, Stran ge Power, Black Pearls, Children of Jubal en cabaretiers of andere kun stenaars. Op het cabaret-terrein geven Rob van de Meeberg en Hessel van der Wal samen met de cabaretgroep Uonoloeloe uit Amsterdam een voor stelling. Tevens zal de zanggroep „De uit De Noordercompagnie voert ’t door Rut ger Hauer geregisseerde toneelstuk ,,‘t Groene Hert” op. Kunstenaars van de Galerie Vrede voor Vietnam zullen schilderijen tentoonstellen. De verkoop hiervan komt tevens ten goede aan Vietnam. In „De Lawei”, waar de ma nifestatie zich afspeelt, is ook een fo totentoonstelling over Vietnam te be zichtigen. HAMER CONTRA j In vergelijking met vorig jaar toen 736 deelnemers voor dit evenement hadden ingeschreven, is de terug gang in deelname, waar aanvanke lijk voor gevreesd werd, enorm meegevallen. Er hadden zich maar een 80 wandelaars minder aange meld. De organisatoren hadden veel minder verwacht, te meer daar za terdag de door „De Sneker Wandel- unie” op touw gezette Waterpoort- mars is verlopen, als gevolg een de van REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema. redakteur IJVC is nog niet uit de moeilijkheden. De voetbalclub wil met 12 teams aan de komende competitie deelnemen, maar de terreinaccommodatie is daar toe ontoereikend. De Koninklijke Ne derlandse Voetbal Bond heeft laten weten dat het enige speelveld door hooguit negen eigen teams gebruikt mag worden. Voor drie elftallen pro beert IJVC nu een uitwijkmogelijk heid te zoeken. Men hoopt die te vin den in Sneek. Als dat niet lukt, ziet t er naar uit dat men de elftallen van de lijst moet schrappen, „maar dat is wel ’t laatste wat we doen”, aldus een woordvoerder van het be- Tot hun grote vreugde kunnen ze dan ook wel vertellen dat het „schimpfen” is afgelopen. In de lan ge reeks van jaren dat ze hier nu al komen om een groep instructeurs verder op te leiden in de edele kunst van het varen op de Friese wateren, hebben ze al verscheidene vrienden opgedaan, evenals een aar dig woordje Nederlands. „Het pro bleem is,’ vertelt de heer Diszel horst, „dat wij niet op de hoogte zijn van de veranderingen die hier plaats vinden, daar bestaat bij ons geen informatie over. hij er zelf maar op af, proefondervindelijk aan komen waar hij en de structeurs het kr mende moeten letten. 4*3 oithiu 4. p..-— ma wn»Hnu»Min «ui ca&s-ju- - - - ■lURHN’M’W de dat niet alleen Duitse zeilscholen moeilijkheden oplevt ren, mQO1" r,!>v over het algemeen alle wel eens in de knoop ziten en daar door anderen hinderen. Hij verzocht de instructeurs dan ook zoveel moge lijk op kleine wateren te blijven en bij voorkeur niet het Prinses Margrietka- naal te nemen als oefenterrein voor het laveren. Met deze suggestie kun nen de Duitse instructeurs het hele maal eens zijn. Ze zullen beslist niet protesteren wanneer het Prinses Mar- grietkanaal in de toekomst nog eens verboden wordt voor ongeoefende zei lers. „Die Sicherheit is belangrijk voor ons. Dingen als in de Koefurd zijn gebeurd, moeten niet weer plaats vinden.” Het gemanoeuvreer van zeilscholen die soms met een stuk of twaalf bo ten een brug „nemen”, wekt vaak de ergernis van hen die denken dat ze het beter kunnen en van de wachtende weggebruikers. Als dan ook nog blijkt dat de zeilcursisten uit Duitsland komen, vallen er wel eens harde woorden van de kant van de „eigenaren” van de Friese wateren. Dit laat ste gebeurt geheel zonder redenen, want een gesprek met een uit 22 man bestaande groep zeilcursisten uit Duitsland, die voor een week de varende zeilschool van de heer Piet Amsterdam uit Sneek, de „Friesland” heeft afgehuurd, leert dat de hier vertoevende bewoners van ons buurland juist alle mogelijke moeite doen te voorkomen dat ze wie dan ook enige over last bezorgen. van foutieve planning, die volgens heer Jorwerda voor rekening de overkoepelende bond komt. De oorzaak hiervan is vermoedelijk het feit dat de pinkster- en zomer vakanties dit jaar weinig ruimte Tot voor een paar jaar was de groot ste tocht 65 kilometer lang. De wan delaars liepen de eerste drie dagen iedere avond vijftien kilometer, ter wijl ze de laatste dag twintig kilome ter moesten afleggen. Enkele jaren ge leden evenwel heeft de overkoepelen de organisatie, de Noord Nederlandse Wandelsport Bond, de 20 kilometer afgeschaft. Tegenwoordig kan men zich alleen laten inschrijven voor de vier maal tien of voor de vier maal vijftien kilometer. Oorzaak van deze ingreep ligt in het feit dat de senio- deelnemers ouder dan zestien jaar voorheen veelal te laat binnen kwamen. Nu zijn de laatsten in de regel wel voor tien uur „binnen”. De organisatie van de Avond Vier daagse in Sneek berust ook dit jaar bij de „Sportcommissie De Water poort”. Vijf jaar geleden opereerde men onder de naam Wandelvereniging De Waterpoort, maar deze club bleek organisatorisch geen haalbare kaart. Hierna besloot de initiatiefnemer, de heer J. Jorwerda, één en ander in een sportcommissie over te laten gaan, ten einde de Avond Vierdaagse tochten in ieder geval voor ondergang te behoeden. Tijdens de week op het water worden aan boord allerlei personen ontvan gen die met water te maken hebben en die hen iets wijzer kunnen maken. Zo bracht adjudant J. Smit van de waterpolitie e'en bezoekje. Hij vertel- Maandagavond, tegen half zeven viel het startschot weer voor de zoveelste Avond Vierdaagse wandeltocht. Het zou naar later bleek tot nu toe de enige dag zijn waarbij de ruim 650 deelnemers met Pluvius geconfronteerd werden. Blijkbaar trokken de wandelaars zich hier niet zo veel van aan, want een ieder wist binnen aanvaardbare tijd het eindpunt op de Vee markt in Sneek, waar vandaan men overigens ook vertrokken was, te be reiken. Dinsdag en woensdag waren de omstandigheden nagenoeg optimaal te noemen, zodat de rechtgeaarde wandelaar uitstekend gehumeurd de route aflegde. Vanavond zal men voor de laatste maal aantreden, waarna de fel begeerde medaille uitgereikt kan worden. SNOEPPAPIER Een vertegenwoordiger van de Pro vinciale Friese Zeilbond bracht de Duitse instructeurs en instructrices op de hoogte met alles omtrent het zeildiploma. Daar zit ook al een pro bleempje aan vast, want het diploma dat in Friesland wordt uitgereikt is niet geldig in Duitsland. Deze week staat ook nog een gesprek gepland met iemand die iets vertelt over „Land und Leute”, „zodat wij me kaar beter begrijpen, niet?” Kortom de zaken worden efficiënt en doeltref fend aangepakt. Ook wat het milieu betreft willen de Duitsers niet dat er over hen wordt geklaagd. „We hou den alles in het schip en gooien niets meer overboord. Wij willen niet dat men aan de snoeppapiertjes kan zien waar we zijn geweest.” ■tS.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1