Ambassadeur Cameroun in Sneek E G. v. d. Pijpekamp na halve eeuw VVV: in zijn mogelijkheden IJLST sneker^koerier I „Recreant wordt beperkt van Melkboer (23) uit Heeg dodelijk verongelukt u de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en H I T1"" I i Plotseling overstekend meisje door een motor gegrepen: hoofdletsel HISWA 74 VAN EEN T.E.M. TIEN MAART y SNEEKEOOWSBLAD^ i: - w O i II de 1 Onder IJsbrechtum Het Tamboer-, Lyra- en Ma- jorettenkorps „Rhythm Stars” uit Sneek is er zaterdag in ge slaagd voor de tweede maal de nationale titel binnen te ha len in de sectie showbands op het topconcours van de Ko ninklijke Nederlandse Federa tie van Harmonie- en Fanfare korpsen. Het Sneker korps be haalde op de topwedstrijden die dit keer in Holten (Over ijssel) werden gehouden, 145 punten en daaraan had men ruimschoots genoeg. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD J f f i f SNEEKER NIEUWSBLAD AFRIKA MOET WORDEN OPGEBOUWD DOOR ZIEKEN EN ZWAKKEN Ger Dijs) „Afrika zit met een erfenis die in twee delen uiteen valt. De eerste gewel- Vervolg op pagina 5 Verschijnt: maandags en donderdags schoot over de was MAANDAG 28 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 43 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN M links secretaris Ype Schaaf, ambassa- chauffeur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld J 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen j 9, per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De internationale watersporttentoon- stelling Hiswa wordt in 1974 gehouden van vrijdag 1 tot en met zondag 10 maart. De tentoonstelling zal weer al le hallen van het RAI-gebouw in Am sterdam beslaan. Ook in de bij de RAI gelegen haven zullen weer ple ziervaartuigen tentoongesteld worden. Naast het aandeel hebben in sport evenementen, zoals zeilen, voetballen, en elfstedenwandeltochten, bestaat het werk van de VW in hoofdzaak uit het geven van inlichtingen aan be zoekers. Men verstrekt folders en ver stuurt gidsen, hetgeen evenwel een be hoorlijke financiële aderlating bete kent. Gemeentelijke subsidie en het ledengeld pogen hierin evenwel te voorzien. „Men zegt dan al gauw gunst is het geen wonder om zo kampioen te wor den”, aldus de heer Bergijk, maar niets is volgens hem minder waar. Om de titel te kunnen pakken moet je altijd het voorgeschreven aantal punten, 138 in dit geval, halen. „Ik heb veel liever tegenstanders, dan dat je, zoals wij, tegen de punten moet spelen. Ja, het was erg jammer dat we geen concurrenten hadden.” Vervolg op pagina 5 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v, ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank Op de Hiswa 74 warden ongeveer 325 exposanten ut binnen- en buitenland verwacht. De dit jaar gehouden ten toonstelling werd door ruim 216.000 personen bezocht. „Wanneer er straks appartementen aan het Sneekermeer zullen komen, dan zal de gewone recreant met zjjn bootje of caravan in zijn mogelijkheden be perkt worden. Dat zou ik jammer vinden”. Aan het woord is de heer G. van de Pijpekamp, die vijftig jaar als bestuurslid (secretaris aan de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer „Sneek” is verbonden geweest en als zodanig een deskundige op dat gebied Een ander probleem noemt hij de bouw van tweede (vakantie) woningen in Friesland door particulieren. Volgens de heer Van de Pijpekamp brengt dit voor de desbetreffende gemeente teveel kosten met zich mee. Door het heffen van een speciale (toeristen) belasting zou deze nieuwe bron van inkomsten ten goede kunnen komen van de plaatselijke A VV’s en kunnen voorzien in de recreatieve behoeftes aldaar. „Tenslotte is zoiets in het buitenland allang de gewoonste zaak van de wereld”. Dokter F. de politie „Ze zullen me er wel op aanvallen, maar ik ben voorstander van het in stellen van een „botenbelasting”. Be zitters van een boot met een be paalde afmeting zullen een niet al te hoog bedrag moeten betalen. Kleine zeilboten sluit ik uiteraard hiervan volkomen uit. Iets dergelijks zou de recreatie in haar totaliteit ten goede komen”, aldus de heer V. d. Pijpe kamp, die er op wijst dat al ver schillende WV kantoren er toe over zijn gegaan hun reklamewferk op be perkte schaal af te remmen. Volgens hem wijzen recente publikaties in de diverse dag- en nieuwsbladen duide lijk in die richting. „Kijk maar naar Wyldemerk, daar zeggen nu al men sen „laten we stoppen”. Dat neemt toe.” de Afrikanen Verder hoopt te ontdekken wat de grondoor- en hoe men die kan veranderen. „Of zou het mis schien kunnen zijn dat wede wortel daarvan vinden in ons eigen land, wat dan de meest kwalijke kant van de kapitalistische maatschappij waar de mensen elkaar uitbuiten en tegen elkaar in plaats van met elkaar le ven, zou zijn”. De heer Van de Pijpekamp, die in Sneek een boekhandel heeft en nog steeds optreedt als adviseur van de onlangs benoemde nieuwe direk- teur van de VW in Sneek, de heer G. R. Gramberg, zegt dat er dit jaar circa 300.000 toeristen Sneek zullen bezoeken. „Het vreemdelin gen verkeer heeft een enorme vlucht genomen”, zegt hij. Vroeger, zo na de oprichting van de WV in 1901, begon men met een 4000 bezoe kers. Deze groep concentreerde zich voornamelijk op de grote hardzeil- dag. De toenmalige VVV bemoeide zich met bloemententoonstellingen en zorgde er ondermeer voor dat Sneek een draaiorgel binnen de poorten kreeg. Later bemoeide de vereniging zich met de aanleg van het Sportpark aan de Leeuwarder- weg en slaagde men er in te komen tot de bouw van het „Paviljoen” aan het Snekermeer. Het is slechts een kleine greep uit de vele succes sen van deze WV. Sinds 1925 doet de vereniging jaar lijks de officiële VVV gids „Sneek en de wijde omgeving” verschijnen. Het boekwerkje wordt uitgegeven door Drukkerij Weissenbacht uit Sneek en is geschreven door de heer Van de Pijpekamp. In 1963 werd het zelfs door dfe ANW bekroond als de bes te toeristische brochure. Het inlichtin genbureau werd van 1923 tot 1963 be langeloos door de boekhandel van de heer Van de Pijpekamp verzorgd. Door de toename van het vreemde lingenverkeer was men echter genood zaakt over te gaan tot het inrichten van een informatiekantoor aan het Martiniplein. Zaterdagmiddag om ongeveer half zes is de zestien jarige Jeltje Geertje Z. uit IJsbrechtum gewond geraakt toen zj) vlak bjj haar woonplaats, op de oude Bolswarderweg, plotseling de weg overstak, waarbij ze werd ge grepen door een uit de richting Sneek naderende mptor. Deze werd bestuurd door de 21 jaar oude timmerman G. G. L. uit Bolsward. Hij kwam ten val maar liep geen verwondingen op. Zijn motor werd licht beschadigd. De jeugdige voetgangster is met hoofd letsel naar het Sint Antoniuszieken- huis in Sneek vervoerd. De melkhandelaar uit Heeg zat alleen in de auto en was van Oudega (W) op weg naar huis. Hij had even een kennis weggebracht. Op een gegeven ogenblik raakte de wagen in een slip, schoot dwars de weg over, kwam in de sloot terecht en knalde bij een dam op. Die dam was opgetrokken van beton en hier stuitte de auto op af. Het Inmiddels tot een wrak verwerkt voertuig schoot over de dam heen, maar de bestuurder was er vermoe delijk op dat ogenblik al uit geslin gerd. De auto kwam in de sloot en boven op G. terecht. Schoenmaker uit Heeg en waren onmiddellijk na het ongeval ter plaatse. De arts kon weinig meer uitrichten. De totaal vernielde auto werd met een kraanwagen op het droge gezet waarna het stoffelijk overschot geborgen kon worden. Siebe was die dag juist 23 jaar geworden... Ds. Jan Duigtigheid uit Sneek, samen met ds. IJpe Schaaf uit Pinigjum de gangmaker van het hele projekt, zei dat zijn initiatieven hieromtrent zijn voortgekomen uit een gevoel dat de bewoners in de westerse wereld .niet helemaal gelukkig zijn. Hij meende zelfs dat de Afrikanen gelukkiger le ven dan de westerlingen. Hij merkte op dat Europa zich de laatste vijf tien, twintig jaar heeft beziggehou den met de kloof tussen rijk en arm. „We hebben groeienderwijs gepro beerd dit probleem op te lossen door liefdadigheid te ontplooien en een stuk welvaart op te offeren. We heb ben begrepen dat dat niets oplost, om dat de oorzaak van de steeds groter wordende kloof erg diep en bij ons zelf ligt. Dit zijn we nu pas gaan inzien”, aldus ds. Lugtigheid. Hij wees erop dat men met het Came- roun-Sneek projekt in de ontmoeting met de Camerounese bevolking hoopt achter te komen wie zijn en hoe ze leven, men t_ - zaak van de kloof is «Rhythm Stars» opnieuw Nederlands kampioen... 1 Itx<l ólV IIIv-v V-C.il V-l IClLl* XI. ivll ui.w* O dige erfenis omvat de gevolgen van de slavernij, waardoor gedurende drie eeuwen goede en gezonde werkkrachten weggehaald zijn. Deze slavenhandel is gewoon een fundamentele oorzaak van de problemen, waar wjj nu mee zitten. Het betekent dat Afrika moet worden opgebouwd door zwakken en zieken”. Dit zei de heer Simon NK’O Etoungou, ambassadeur van Came roun zaterdag in Sneek. Hij is hierheen gekomen op uitnodiging van de werk groep Cameroun-Sneek, die zoals bekend dit land tot in alle details wil be studeren om daarna de gegevens openbaar te maken. De ambassadeeur, in gezelschap van de ereste secretaris vah de ambassade, de heer Fonderson en zjjn chauffeur, bekende zaterdagmiddag in Fredehiem, waar 25 werkgroepie- den (alle zestig hadden een uitnodiging gekregen), dat wij volledig achter de initiatieven van de werkgroep staat. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Gistermorgen om ongeveer zeven uur is de 23-jarige Siebe Gerritsma uit Heeg dodelijk verongelukt in de buurt van Lytshuizen. Op onverklaarbare wijze raakte zjjn wagen van de weg en kwam in de sloot terecht. De be stuurder werd eruit geslingerd en kwam onder de auto terecht. Het slachtoffer werd op slag gedood. De Camerounese ambassadeur is za terdag in Sneek gearriveerd op uitno diging van de werkgroep Cameroun- Sneek. Op deze foto van links naar rechts: Fonderson, eerste van de ambassade, ds. Simon NKO’O Etoungou, deur en de heer Jacob, de van de ambassadeur. (Foto Studio Rhythm Stars”, onder leiding van in- strukteur Hans Bergijk, kwam uit in de hoogste divisie. Men heeft in te genstelling tot vorig jaar evenwel al leen deel kunnen nemen aan de show- wedstrjjden. Wegens omstandigheden was het onmogelijk zich ook in te laten schrijven voor de marswedstrij den. Het Sneker korps kan aan het concours meedoen omdat het de titel moest verdedigen. Normaliter worden alleen die korpsen die het voorafgaan de jaar op een concours een eerste prijs met lof van de jury hebben be haald, voor het topconcours geplaatst. In tegenstelling tot vorig jaar was daar geen enkel gezelschap aan toe gekomen, zodat „Rhythm Stars” al leen in de sectie showbands uit kwam. I y i -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1