SNEKER BRANDWEER HEEFT 32 METER HOGE MAGIRUS-LADDER Watersportvereniging „Sleat reilt en zeilt reeds veertig jaar IJLST van WIPPODIUM VAN DE BAAN Motorrijder rijdt 'n ree dood en raakt zelf gewond Op hef onderwijsgebied verder dan we economisch aankunnen SNEKERHKQERIER ySKEEKEW mwsBL^5^ de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en GEORIËNTEERD Ronde- en Platbodemjachten komen in augustus AMBASSADEUR CAMEROON SPRAK MET DE SNEKER LEERKRACHTEN RONDWANDELING DOOR SNEEK IS HISTORISCH [j Onder Oudemirdum: Sigaretten en shag gestolen uit rijdende winkel in Heeg de IIBIIIIIIIIIBIIBBIIIIIOB BENOEMD T 'W' KERKDIENSTEN IN RECREAT1EGEBOUW GESTART Hot Smoler Nioowoblod is een ^combineerde yitgwe een NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en 4= 'l f SNEEKER NIEUWSBLAD ■•/■a; dras- I bgg (vervolg op pagina 9) Verschijnt: maandags en donderdags uur Piet WOENSDAG 30 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 44 FOTOREDAKTIE; Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Ko- 1969 1 DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-hui* In GAASTERLAND, SLOTEN ex> UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank De kerkdiensten in het recreatiege- bouw op het starteiland in het Snee- kermeei’ zijn weer gestart. De eerste dienst is gehouden op zondag 27 mei en de volgende kerkdienst is zondag a.s., waarin de heer M. van de Wate ring zal voorgaan. Op zondag 10 juni zal de dienst worden verzorgd door het Leger des Heils. Deze kerkdiensten, die steeds om half tien ’s morgens be ginnen, worden gehouden iedere zon dag tot en ymet 19 augustus a.s. Benoemd tot leraar aan de Christe lijke Technische School te Sneek per 1 augustus 1973 de heren H. Jellema te IJlst en D. K. Kooystra te Span num. het voornemen om op zaterdag 11 augustus, bij voldoende zeilwedstrijd te organiseren voor Ronde- en T’ nen deelnemen boeiers, Friese jachten, Waterpoort Schouwen. - ABONNEMENTEN Abonnementsgeld J 5,50 per half jaar bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling i ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs In 1971 werd besloten over te gaan tot de bouw van ’n nieuwe starttoren aan het Slotermeër. De oude was totaal verrot en door de jeugd in gebruik ge nomen. Destijds had men deze toren kunnen bouwen dankzij de uitgang van een 70-tal renteloze aandelen van 2,50 per stuk. Een op de plaatselij ke centrale Veevoederfabriek geplaat ste regenkap werd van zijn plaats ge haald, door midden gesneden en als dak gebruikt voor de nieuwe startto ren. Een fundering zou het enige zijn waarvoor betaald moest worden. Deze nieuwe aanwinst kreeg de naam „Heal Wei”, efen benaming die werd ontleend aan de eerste maanvlucht toen die, tijdens de officiële inge bruikneming van de starttoren, uitge voerd werd. gen door de heren J. Zuiderhof en R. Bosma, respectievelijk functionerend als secretaris en penningmeester, en de leden W. de Vreeze en J. Poepjes. Van het terrein van de smederij Hem- stra in Nijfezijl is gisternacht een las apparaat ontvreemd. De slangen, waar mee het apparaat aan de cilinder was verbonden, zijn gewoon doorgesneden. In de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen in IJlst de ruitenwis sers van twee in het centrum van het stedeke geparkeerd staande auto’s vernield. Zoiets is hier al eens vaker voorgekomen. Wat wel doorgaat is de rondwande ling. De route die in samenwerking met de heer H. Halbertsma is sa mengesteld, staat globaal al vast. De moeilijkheid is dat de rondgang nu nog te lang is. Er zal behoorlijk ge snoeid moeten worden, om een tocht van een uur te creëren. Langer dan een uur moet hij namelijk niet zijn, om te voorkomen dat de vakantiegan gers te moe worden of het vervelend beginnen te vinden. De historische bij zonderheden die over Sneek te vertel len zijn, zijn echter dermate groot in aantal dat men nog wel even dras tisch aan het selecteren moet. Toen in 1933 de Watersportvereniging „Sleat” van start ging, telde de club binnen een jaar maar liefst 123 leden. Tegenwoordig komt men niet eens tot de helft daarvan, namelijk 55. Voor naamste oorzaak daarvan is, dat de huidige leden vrijwel allemaal in het bezit zijn van een eigen boot. Dit in te genstelling tot vroeger, toen een ieder die zich maar een bfeetje met de wa tersport in haar totaliteit verbonden voelde zich prompt als lid aanmeldde. Een andere reden van deze terugval is de vertienvoudiging der contribu tie. Men startte indertijd met slechts vijftig cent. Het toenmalige bestuui’ dat dit bedrag vaststelde, bestond uit de heren M. H. Kuperus (voorziter), R- Nijdam (secretaris), P. v. d. Hei de (penningmeester). De beide laat- sten lieten zich na een jaar vervan- De rondwandeling door Sneek die zoals gezegd, zich vooral zal rich ten op de geschiedkundige wetens- en „bekijkenswaardigheden”, kan gemaakt worden in de periode van 1 juli tot en met 12 augustus. Men is momenteel druk bezig gidsen te werven, die een beetje talenkennis beziten, opdat men de toerist niet alleen met gebarentaal wegwijs hoeft te maken. De route beperkt zich voornamelijk tot de binnenstad van Sneek en begint bij ’t VVV-kan- toor. Via de Waterpoort en de Sin gel komt men op het Kleinzand, waarna men vervolgens de Markt straat en de bolwerken aan de Wes- tersingel „neemt”. Er werden die tijd regelmatig zeil wedstrijden georganiseerd. Topdagen met ’n deelname van 120 boten wa ren geen uitzondering. Tijdens de oorlogsjaren moesten dfe schepen echter noodgedwongen aan de kade blijven liggen. Sloten was door de bezetter tot ’spergebied’ verlaard, ’t geen inhield dat het alle particulie ren verboden was van wal te ste ken. Na de „drooglegging” bloeide „Sleat” evenwel weer op. De ninklijke goedkeuring werd in aangevraagd en verkregen. Pietersma was op weg naar zijn werk. Hij reed ongeveer honderd kilometer per uur toen het hert hem voor de wielen kwam. Ontwijken was niet meer mogelijk. De motorrijder sloeg over de kop kwam te vallen en sleurde aldus de ree nog zeker 75 meter mee. De motor werd zwaar beschadigd, hij zelf liep een hersenschudding en in wendige kneuzingen op. Pietersma werd naar huis vervoerd in afwach ting van nader onderzoek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur Het zal deze zomer veertig jaar geleden zijn dat de oprichting van de Watersportvereniging „Sleat” een feit werd. Het bestuur van de jubileren de vereniging wil hieraan niet zonder meer voorbijgaan. Men heeft dan ook gemeend diverse activiteiten te moeten ontplooien. Allereerst heeft men deelname, een Platbodemjachten. Hieraan kun- tjotters, schouwen en Grouwster Het gemeentelijke brandweercorps „Sneek” heeft sinds maan dag de beschikking over een volautomatische Magirusladder. In haar volle lengte uitgeschoven bereikt de ladder een hoogte van 32 meter. De vlucht bedraagt ruim twintig meter. Een bijzonder heid is de in de top geplaatste „korf”, waarin twee brandweerlie den kunnen staan en een voortdurend telefonisch contact met de begane grond kunnen hebben. De bediening van de ladder kan zowel vanuit de korf als vanaf de grond plaats vinden. Allereerst is deze ladder bedoeld voor het redden van mensen, in tweede instantie zal men zo mogelijk een waterkanon in de top plaats en, die dan 1500 liter per minuut kan „spuien”. De ladderkraan zal in staat zijn een middelzware personenauto op te heffen. De dieselmotor heeft een netto vermogen van 170 pk. De officiële overdracht zal waarschijnlijk tegen het eind van de volgende maand plaatsvinden. De commandant van het brandweercorps, de heer W. Slob, zal in deze tussenliggende periode met zijn manschappen trachten de mogelijkheid van de ladder uit te tes ten, om tijdens de overdracht een feilloze demonstratie te kunnen geven. (Foto Studio Ger Dijs). Gistermorgen om ongeveer vier is de 22-jarige boerenarbeider Pietersma uit Balk gewond geraakt toen hij met zijn motorfiets op een plotseling overstekende ree knalde. Het ongeval gebeurde onder Oude mirdum op de Star Numanwei. De ree werd gedood. Om één en ander op waardige wij ze af te sluiten, heeft men besloten op diezelfde dag ’s avonds een feest te geven in en om de „Mallemok”. Op het terrein van deze café-boer- derij zal een houten dansvloer wor den aangebracht, waarna met me dewerking van ’n orkest danswilli- gen hun beste beentje voor kunnen zetten. Voor ligplaatsen in Sloten zal worden gezorgd. Belangstellen den kunnen zich opgeven vóór 1 juli bij het secretariaat van deze water sportvereniging: J. Th. de Vreeze, Postkantoor te Sloten. Uit één van de rijdende winkels van de zuivelhandel Gerritsma en Zn. te Heeg is in de nacht van maandag op dinsdag een partjj shag en sigareten ontvreemd. De wagen stond achter de zaak aan de Koaldyk geparkeerd. De inbrekers hebben het slot vernield met een stang. Onderzocht wordt of er buiten de shag en sigaretten nog meer goederen zijn meegenomen. Voorlopig zullen de Snekers en de toeristen geen Wippodium in het cen trum van de stad zien verrijzen. De werkgroep „Sneek-promotion” die dit project aanvankelijk als één van haar belangrijkste activiteiten op het pro gramma had staan, is tot de ontdek king gekomen dat de kosten die met de realisering gepaard gaan te hoog zijn. Het Is niet verantwoord nog dit jaar te starten met een podium. Daar om kijkt men liever eerst de kat even uit de boom om zich te richten naar de ervaringen die men dit zomersei zoen zal opdoen. Volgend jaar zal men de mogelijkheden opnieuw bekij ken. Bovendien is het te kort dag om nu nog een dergelijk grootscheeps project aanvankeijk als één van haar beter volgend jaar goed voor de dag komen dan nu een beetje kwakkelig,” zegt de heer G. R. Gramberg, direc teur van het VVV-kantoor en lid van de werkgroep. Het huidige bestuur van de Water sportvereniging „Sleat” poserend op een van de steigers van de jachtha ven in Sloten. V.l.n.r. de heren T. Boot- sma, A. Veldman (voorzitter), A. Zui derhof (penningmeester), A. J. Schil- stra en J. Th. de Vreeze (secretaris). De beide overige bestuursleden, de he ren P. de Jong en B. H. Schotanus, ontbreken op deze foto. (Foto Studio Ger Dijs) „Een vraagstuk is bij ons hoe nuttig is de school. Aan de ene kant moet hjj mensen leveren met capaciteiten die nodig zijn voor de ophouw van het land, aan de andere kant moet er specialistische informatie worden gegeven om de leerlingen op te leiden teneinde in de industrie mee te kun nen doen. We weten niet precies hoe we dit moeten doen. Als we zeggen laten we zoveel mogelijk mensen zo veel mogelijk diploma’s halen is dat een houding, maar vaar moeten al die mensen werken, hoe krijgen we in dustrieën om ze op te vangen Het probleem is dat de economie zich niet in het zelfde tempo heeft kunnen ontwikkelen als het onderwijs. Op on derwijsgebied zijn we verder dan we economisch aankunnen”. Dit zijn de woorden van de heer Simon NKO’ Etoungou, Camerounees ambassa deur, die maandagmiddag in de chris telijke lagere landbouwschool aan de Ooievaarslaan heeft gesproken met een achttien tal leerkrachten van ver schillende Sneker scholen. Aangezien het Slotermeer zowel aan Sloten als aan Balk grenst, worden wedstrijden, die uitgeschreven zijn door „Sleat” om beurten „onder” Balk en „onder” Sloten verzeild. In Balk maakt men daarbij gebruik van een startschip. Op zeilgebied is de on derlinge band van beide plaatsen dus danig groot, dat de benaming Sleat’ in feite niet volledig is te noemen. Ook dit jaar zullen een viertal zeil wedstrijden door het bestuur van de ze watersportvereniging georganiseerd worden. Zaterdag heeft reeds de eer ste wedstrijd plaats genomen. Op 16 juni volgt de tweede, die onder Balk gestart wordt, terwijl op 1 september eveneens vanuit Balk de start plaats vindt. Een toertocht wordt gehouden op 30 juni. Drie wisselbekers zijn er dit seizoen te verdienen, te weten een Jeugd Wisselbeker en twee voor de grote en kleine klasse. De overige prijzen zullen voornamelijk uit kunst voorwerpen bestaan. A T f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1