Henk Joost Bronger gooide met steentjes Sloten verliest ’t kort geding tegen jachthaven-exploitant BURGEMEESTER H. A. VAN ZWIETEN: WE MOETEN HET VERANDEREN VOORZ. W. LOFVERS:EEN HISTORISCH MOMENT’ IJLST snekerWkoerier sNssK «a oMonunuw I GEEN MASSAAL GEHOOR GEGEVEN AAN OPROEP MILIEU (FIETS) DAG f de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER ADEEL van en I *«Jt 1 I Officieel Orgaan f f „Uit de Marktstraat" HOOGSTE EER VOOR E.M.M. OUDEGA (W.) y SNEEKER MLEUWSBLAD^ Wil f5 h GESLAAGD IfflBlfflllllllffllllllimilBIIIIIIIIM In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). o fj I "l Sinds maandag zijn de drie Sneker kruisverenigingen, het Wit-Gele Kruis, het Oranje- Groene Kruis en het Groene Kruis officieus ter ziele ge gaan en zijn deze nu verenigd in de ’Sneker Kruisvereniging’. Wanneer de nieuwe statuten, welke door de leden zijn goed gekeurd, in de Staatscourant zullen zijn opgenomen, zal deze nieuwe vereniging per 1 juli officieel van start gaan. Henk Joost Bronger is één van de vele jongetjes, die zich onweerstaanbaar aangetrokken voelen tot kikker slootjes. Maandagmiddag was Henk Joost (3) opnieuw naar „zijn" slootje achter de Christelijke M.T.S. aan het Perk gegaan om modderkluitjes in het water te gooien. Op een gegeven moment raakte hij echter uit balans en duikelde voorover in het water. Een veelvuldig voorko mende gebeurtenis, die ditmaal evenwel een gelukkig slot kende, want deze keer was er wél iemand die het hele gebeuren op de voet had gevolgd. Zittend in de klas had de MTSer Gerrit Zeldenrust het fatale ogenblik reeds van te voren zien aankomen. Zonder zich te bedenken stoof hij de klas uit om de peuter van een wisse dood te redden. De bewuste sloot mag dan wel niet erg breed en diep zijn, verdrinken kon je tenslotte nog in een glas water. Gerrit vatte het jongetje in de kraag en zette hem op de walkant, daarmee een nat avontuur tot een g'oed einde brengend. Henk Joost heeft nu waarschijnlijk zijn lesje wel geleerd. .Foto Studio Ger Dijs) Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de 5 f f 5 Samengaan van de Sneker kruisverenigingen is ’n feit van Sloien niet zoveel van. b.g.g (vervolg op pagina 25) I Dinsdag was het „wereldmilieudag”. In het kader daarvan had „Milieuzorg Sneek” een ieder die het milieu ter harte gaat, verzocht de auto nu eens de auto te laten en op de fiets naar het werk te gaan. Hoewel het weer bijzonder goed meewerkte, werd aan deze oproep niet massaal gehoor gegeven. Spijtig was het dat de afdeling Sneek niet bijtijds was ingelicht over deze wereldmilieudag, waardoor zo mogelijke acties met schoolkinderen achterwege moesten blijven. De Milieuzorg Sneek heeft dan ook gemeend in het najaar alsnog dergelijke manifestaties, bijvoorbeeld in de vorm van een kleurwed- strijd, te moeten organiseren. (Foto Studio Ger Diis) erschijnt: maandags en donderdags dr. d. DONDERDAG 7 JUNI 1973 128ste JAARGANG No. 46 o - 4 4 L Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN In Den Haag slaagde op 29 mei voor de Stivasopleiding Schoonheidsverzor- ging B onze stadgenote Lucie Smid. UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank reageerde de pachter hier op met een schrijven waarin hij liet uitko men het niet met deze opvatting eens te zijn. f SNEEKER NIEUWSBLAD Op de respectievelijke ledenvergade ringen waren de leden van de desbe treffende kruisverenigingen unaniem van mening dat een samengaan nood- ■i: k was. De voorzitter van de Sneker Kruisvereniging, dokter W. Lofvers, sprak tijdens de in het wjjk- gebouw gehouden vergadering van een „historisch moment”. Uit het financieel verslag van de heer i M. v. d. Zwan bleek dat er het af- van l^^"^^^"*"^^^"wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwv ge- j S -7 WVWUXMVUlUg, v’clïl vijfendertigduizend gulden had opgele- i S REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur P'OTOREDAKTIE: Studio Ger Di]s Groot sand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 BONNEMENTEN: Abonnementsgeld t 5,50 pe? half jaar fbij vooruitbetaling Postabonnementen f 9, pen half jaar (bij vooruitbetalingi ’VERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bi) kontrakt lagere mm-prys De heer Van Zwieten zegt de indruk te hebben dat de rechter de zaak te gecompliceerd vond om in een kort ge ding te behandelen. Het vonnis wijst ook al in die richting en daarom heeft de magistraat besloten de eis van de gemeente Sloten af te wijzen. Een an der punt wat hierbij heeft meegespeeld is volgens de burgemeester het feit dat de heer Jonkhans voor het ko mende seizoen al afspraken met cara- vanbezitters heeft gemaakt. „Wij heb ben hem vorig jaar evenwel al te ver staan gegeven dat hij geen nieuwe af spraken meer moest maken,” aldus de heer Van Zwieten. De voorgeschiedenis: In 1970 mocht de heer Jonkhans de jachthaven met de bijbehorende camping, de ka den in het stadje en de bolwerken pachten. Omdat de grasmat van de camping nog niet voldoende stevig was, kreeg hij van het toenmalige gemeentebestuur onder leiding van burgemeester J. Klijnsma toestem ming caravans te plaatsen op het bolwerk naast „De Mallemok” met dien verstande dat wanneer de cam ping geheel gereed zou zijn, de ca ravans van ’t bolwerk moesten ver dwijnen De heer Jonkhans ontkent dit. Hij zegt dat de afspraken, die mondeling gemaakt zijnd) van blij vende aard zijn. In mei van het vo rige jaar heeft het gemeentebestuur, nu onder voorzitterschap van de heer L. Rasterhoff, de heer Jonk hans echter te kennen gegeven dat er niet meer gekampeerd mocht worden op 't bolwerk omdat de cam ping nu wel klaar was. In oktober Het kersverse bestuur, dat zonder hoofdelijke stemming aangenomen werd en zitting heeft genomen, ziet er als volgt uit: dr. W. Lofvers (voorzitter), M. v. d. Zwan (pen ningmeester), R. v. d. Akker (se cretaris), H. B. Jongejans, G. Wa- linga, L. v. d. Poel-Broere, B. de Jong, mevr. Bootsma en F. Roosen- stein. ij t c. «v... hem in 1970 zijn verleend. o o van tjjdeljjke aard is. Wegens het ontbreken - - heeft de Leeuwarder rechtbank de heci Jonkhans echter m het gelijk gesteld en daar snapt het gemeentebestuur Voor de rechtbank schermde de heer Jonkhans met een kaart, waarop in rood waren aangegeven de plaatsen waar hij volgens hem mag laten kam peren. Burgemeester: „Dat kan niet, er staan stukken op waar nog nooit gekampeerd is. Er is zelfs een stuk bij waar bosjes op staan, daar kan je toch nooit een tentje opzetten?” Slo tens eerste burger zegt dat het ge meentebestuur de heer Jonkhans een terreintje ten noorden van de rondweg tegenover de veevoederfabriek heeft aangeboden. Als hij 1200 gulden per jaar zou willen betalen mocht de heer Jonkhans hier 12 caravans plaatsen. „We zijn hiertoe gekomen omdat de heer Jonkhans had laten weten dat hij wel 1500,per jaar wilde betalen als pacht voor het bolwerk naast de Mallemok. Hij wilde hier ook 12 ca ravans neerzeten. Wij hebben na deze reactie gezegd dat de heer Jonkhans wel door heeft dat hij fout zit, maar hier maakte zijn advocaat zich nogal kwaad over.” De burgemeester wijst er nog eens op dat het gemeentebe stuur beslist geen caravans op de door de heer Jonkhans bedoelde plaats wil hebben. „Juist op die plek is nog een leuke doorkijk op het open land- schap. Caravans zouden de omgeving erg ontsieren. We willen persé niet dat er langs de Mallemok met caravans Wordt gekampeerd. Bovendien ligt er voor dat gebied een bestemmingsplan waarin de bolwerken als cultuurgrond zijn aangegeven. Daarom ook snap ik niet dat de rechtbank de heer Jonk hans in het gelijk heeft gesteld,” al dus de burgemeester, die kan aantonen dat de indertijd gemaakte afspraken met de pachter van tijdelijke aard waren. Burgemeester Klijnsma heeft dit namelijk in een brief laten weten. Voorts blijkt uit de notulen van een vergadering van de gemeenteraad dat de burgemeester op vragen inderdaad heeft geantwoord dat de toestemming van blijvende aard was. „Dat is toch duidelijk bewijsmateriaal,” aldus de heer Van Zwieten. „Ik ben hevig teleurgesteld over deze uitspraak. Er werden argumenten aangevoerd die niet volledig waren, maar er moet hoe dan ook verandering m komen. Dit kan zo niet,” aldus luidt het commentaar van burgemeester u. A. van Zwieten van Sloten na de uitspraak van mr. Holz, vice-president van de Leeuwarder arrondissementsrechtbank dinsdag in het kort geding dat da gemeente had aangespannen tegen de heer R. Jonkhans, exploitant van de jachthaven met camping „De Lemsterpoort” in het stadje. De heer onknans heeft volgens hem de mondelinge toestemming gekregen om op het bolwerk bij de café-boerderij „De Mallemok” caravans te plaatsen. Deze toestemming zou hem in 1970 zijn verleend. Het huidige gemeente bestuur zegt evenwel dat deze- van voldoende bewijsmateriaal Op het Hemelvaartsdag gehouden Hoogoven-concours te Heemskerk be haalde de muziekvereniging „Een dracht maakt macht” te Oudega (W.) de hoogste eer. In de Ere-afdeling brachten de Oudegasters het tot 327 punten, hetgeen een eerste prijs met lof van de jury betekende. EMM behaalde tevens het hoogste aantal punten op het concours, hetgeen een extra prijs opleverde. Voor ht 75-ja- rige korps en dirigent Wybren Valke- ma een fraai sukses. gelopen jaar een tekort ontstaan is ruim 40.000 gulden. Om dit kort te kunnen nivelleren, was er on langs een aktie onder de leden houden, welke een totaalbedrag van i j t w - - - - 0 verd. De heer V. ct Zwan stelde dat de gemeente bezig is met een herzie- ning van het subsidiebeleid. Gezie: I het vergevorderde stadium waarin de drie verenigingen met betrekking tot 15 een samengaan verkeerden, achtte he i 5 gemeentebestuur het raadzaam met een definitieve beslissing vooralsnog te wachten. Het voorstel van de heer V. i d. Zwan de contributie te verhogen i van twintig naar vijfentwintig gulden werd aangenomen. „Het Frittemahof aan de Stations straat hangt er als een rijpe vrucht om geplukt te worden”, zo vond de j voorzitter, toen de oprichting van een gezondheidscentrum aan de orde werd gesteld. De bouwtekeningen zijn reeds gemaakt. Vermoedelijk zal dit jaar nog de aanbesteding plaatsvinden. Het gro te struikelblok is echter het ontbreken van een grote som gelds om met de verbouwing van start te gaan. Ook in deze zal de gemeente financieel .bij moeten springen. Leeuwarder rechtbank de heer 5

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1