Overtreders worden nog niet gestraft Op Lemmer wegschool veel kinderen met buikklachten IJLST snekerXkoerier th de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I NIEUWE SCHOLEN IN HEEG EN WOUDSEND «PlSi COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de X. 4 Verschijnt: maandags en donderdags BOLSWARDERS SLOEGEN RUITEN CASABLANCA IN DINSDAG 12 JUNI 1S73 128ste JAARGANG No. 47 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAHD. SLOTEN e.o W SNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, STEEDS BETER B f SNEEKER NIEUWSBLAD Pottenbewoners krijgen een ontheffing voor Groenedijk doel- iniiiii op niet per de Baggeren Woudvaart in volle bedrijvigheid en- (Foto Studio Ger Dijs). van mening b.g.g. kOTOREDAKTlE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 4 BONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen j 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs het de bon geslin- apparaten ook gebruik UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus tl Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank een ver sterker is gekomen. Langs de oevers zijn namelijk volgens woordvoerders van de Provinciale Waterstaat, die op dracht tot dit werk heeft gegeven, gaten van 2,5 meter diep gevallen. „Het is de bedoeling dat we het oude profiel van de Woudvaart zoveel mo gelijk herstellen”, aldus wordt van Water staat-zijde meegedeeld. Men gaat hierbij zeer nauwkeurig te werk. De peilstok wordt geregeld gehanteerd. Men hoopt over een dag of tien klaar te zijn. zin ge- die zij momen- de voormalige De school De baggerwerkzaamheden in de Woudvaart zijn in volle gang. Het karwei wordt zoals bekend uitge voerd door de fa. Kr ikke uit Heer- enveen, die ook het baggerbedrijf van Siete Meeter uit Leeuwarden heeft ingeschakeld. Deze onderne ming beschikt namelijk over een vrachtschip voorzien van een drag line, waarmee men de grond, die onder de nieuwe brug in de stads rondweg is opgehoopt, kan wegha len. De bagger wordt overgeheveld in bakken van de firma Krikke, die het stoot in de gaten waar het uit Tot nu toe hebben agenten van de rijkspolitie der groep Wymibrïtsera- deel ettelijke eigenaren van woonsche pen op de bon geslingerd omdat ze met hun auto op de verboden Groene Dijk reden. De geverbaliseerden wei gerden evenwel een boete te betalen om in de gelegenheid te zijn de kan tonrechter uit te leggen wat de moei lijkheden zijn. De magistraat, mr. J. H. M. Gieten, heeft in verschillende gevallen nog geen beslissing genomen, maar vrijdagmorgen werd de 43 jaar oudere kunsthandelaar Pieter A. uit Sneek schuldig verklaard, zonder op legging van straf omdat hij als bewo ner van een overigens tijdelijk in de Potten afgemeerd schip met zijn auto de Groene Dijk had bereden. Mr, Gie ten verklaarde tijdens de behandeling van deze zaak alle soortgelijke over tredingen door Pottenibewoners ge pleegd met dezelfde straf te zulten afdoen, zolang ze tenminste nog in bezit zijn van hun ontheffing. In theorie zijn de Potten alleen fiets bereikbaar. Dat dit bijzonder veel ongerief meebrengt voor de bewoners van de schepen die in het meertje zijn afgemeerd spreekt voor zich. Als je met het hele gezin een weekend in de boot gaat doorbrengen moet je toch nog vrij wat spulletjes meenemen. Re- REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur De bewoners van de woonschepen die een ligplaats hebben in de Potten, niet te verwarren met het recreatiecentrum „De Potten”, zullen misschien nog deze week een ontheffing in hun bezit hebben voor het gedeelte van de Groene Dijk vanaf de Paviljoenweg tot eventjes voorbij de boerderij van de heer Twijnstra. Ze zijn dan gerechtigd de Groene Dijk, die te boek staat als een toeristisch rijwielpad - waar dus ook geen bromfietsers mogen komen - met hun auto te berijden om aldus op comfortabele wijze hun schepen te kunnen bereiken. Gedeputeerdd Staten van Friesland, tot wie de ruim dertig Pot tenbewoners zich collectief met een aanvraag om ontheffing hebben gewend, hebben ruim twee jaar nodig gehad om tot deze beslissing te komen. Door de politie is proces verbaal op gemaakt in verband met vernie ling van enkele ruiten van café Casablanca in Sneek tegen de 23- jarige B.A. en de 21-jarige B. de K. uit Bolsward. Zij werden in d'e nacht van zondag op maandag uit het café verwijderd en namen wraak door kele ruiten in te slaan. In het jaarverslag staat voorts ver meld dat de kleutergebitten steeds be ter worden. Was zeven jaar geleden een gaaf melkgebit bij vier- en vijfja rigen zeldzaam, nu is het gelukkig beter. Een echt slecht melkgebit met aantasting van bijna alle elementen door carriers wordt zeldzamer. Het aantal aangesloten scholen bij de districtsséhoolartsendienst bedraagt 61 en het aantal leerlingen over 1972 be droeg 7915. Hierbij wordt opgemerkt dat de protestants christelijke scholen gemeenschap met de Mavo-leerlingen zich buiten de dienst houdt. De Pinksterdagen zijn weer achter de rug en het is tamelijk druk geweest. De intensiteit van het wegverkeer viel in Sneek naar de mening van de gemeente politie wel wat mee, met uitzondering van gistermiddag toen om ongeveer vijf uur op de rijksweg 43 in de richting Heerenveen een file van circa 2 kilometer onstond. Deze werd echter vlot verwerkt. Op het water is het evenwel erg druk geweest, veel drukker dan vorig jaar in ieder geval. Deze foto is gemaakt bij de Oppenhuizerbrug, toen het nog niet bepaald storm liep. Het afgelopen weekend zijn hier een kleine 300 pleziervaartuigen gepasseerd. Meer over de Pinkster- drukte elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs). relaties van het onderwijzend perso neel vraagt dan vroeger”, aldus de schoolarts. Mevrouw Bosma-Teeuw acht het me disch gezien onverantwoord een leer plicht in te stellen vanaf het vierde jaar. Een niet schoolrijp kind in de eerste klas plaatsen betekent vaak stil stand in groei, slecht eten en slecht slapen, De plicht om te leren, om in tellectualistisch bezig te zijn, is tegen het weten en de natuur van de kleu ter. Grote waakzaamheid is nodig bij het opzetten van gebouwen, waarin kleuter- en basisscholen samen gehuis vest zijn met de bedoeling de over- gang vloeiend te laten verlopen. Dit mag nooitontaarden in een klaar ma ken en trainen voor de eerste klas van de basisschool. De ontwikkeling laat zich niet dirigeren, wel begelei den en stimuleren. gerd. Jaren geleden zijn de Pottenbewo ners bijelkaar gestapt in eniging om op die manier dan individueel mogelijk is voorko mende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Twee jaar geleden heeft men al gezegd: jongens, die toe stand rond de Groene Dijk is niet houdbaar, we moeten met zn’ allen ontheffing bij g.s, vragen. Aldus ge schiedde en nu is hier dus dan ein delijk de beslissing genomen dat de Pottenibewoners en landbouwers, die van de Groene Dijk gebruik moeten maken een op naam gestelde onthef fing zullen krijgen, zo deelde gedepu teerde drs. L. Hilarides ons desge vraagd mee. De gemeente Wymbritseradeel heeft om star aan het bord vast te hou- g.s. indertijd middels een brief laten den”, aldus de kantonrechter. De Pot- weten dat het volkomen begrijpelijk is tenbewoners hebben dus hun de Groene Dijk door Pottenbewoners kregen, maar de bezoekers met de auto wordt bereden en dat de eventueel ontvangen moeten hun au- beslissing dat gedeelte van de Dijk tos’ op de Paviljoenweg laten staan De kleuterschool in Heeg is teel ondergebracht in hervormde lagere school. telde per 1 mei j.l. 92 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Gezien de oppervlakte van elk lokaal (49 vier kante meter) en de vrij slechte staat van het gebouw is een nieuwe school inderdaad urgent, schrijven burge meester en wethouders, ’t Schoolbe stuur stelt zich voor ’n school te bou wen met 2 werklokalen en een speello kaal. Dit houdt in, dat met de drie groepen kleuters een wisselsysteem zal moeten worden toegepast doch dat, in dien het aantal kleuters afneemt en 4,.-s er twee groepen overblijven, de school de beschikking heeft over een vrij speellokaal. De benodigde urgentiever- klaring is op 13 februari 1973 reeds afgegeven. Het huidige schoolgebouw van de rooms-katholieke basisschool in Woudsend heeft twee lokalen. Gezien het aantal leerlingen en de prognose voor de komende jaren, heeft het schoolbestuur een verzoek gericht aan de minister van onderwijs en weten schappen voor een derde leerkracht. Hierdoor wordt het tevens noodzake lijk ruimte te scheppen om de derde groep leerlingen onder te brengen. Hiertoe kan óf ’n lokaal worden bijge bouwd óf een geheel nieuwe school worden gesticht. Het huidige schoolge bouw biedt qua ligging en bouw echter volstrekt onvoldoende mogelijkheden om via uitbreiding met 1 lokaal tot ’n voor deze tijd aanvaardbare accom modatie te komen. Op grond hiervan zijn burgemeester en wethouders van mening, dat het de voorkeur verdient een nieuwe school te bouwen. De schoolarts voor de gemeenten] er toch al van meer gezinnen kinde- Sneek, Hindelopen, Workum en Ijlst, I ren op school, hetgeen uitgebreidere mevrouw J. J. Bosma-Teeuw, schrijft in het jaarverslag over 1972, dat het opvallend is, dat de openbare lagere school aan de Lemmerweg een houten noodgebouw veel te klein en te vol zoveel kinderen met buik klachten voorkomen. Bij onderzoek is vaak een gespannen dikke darm te vinden. Klachten, die de schoolarts op de school in Heidenschap niet aan treft. Ook de ontwikkeling van de ei gen persoonlijkheid van het ik-bewust- zijn is voor veel kinderen moeilijker naar mate de massa waarin ze ver keren, groter en onpersoonlijker voor hen is, aldus mevrouw Bosma-Teeuw. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel stellen de raad voor medewerking te verlenen aan de bouw van nieuwe scholen te Heeg en Wouds- end. In Heeg gaat het om de bouw van een christelijke kleuterschool en in Woudsend om een rooms-katholieke basisschool. Deze voorstellen komen in de maandagavond te houden verga dering aan de orde. De schoolarts is verder dat voor de kinderen een ruim opge zette schoolbehuizing zeer belangrijk is. Een overvolle school met weinig loopruimte in de gangen, zonder re creatie en handenarbeidruimte, geeft weinig gevoel voor ordening en beslo tenheid, terwijl de privacy ontbreekt. Het ieder moment letterlijk tegen el kaar opbotsen roept spanning en agres sie op, wat meestal wordt onderdrukt, maar op andere wijze tot uiting komt. „Ik meen dat een kind beter af is In een klein hoogstens zes klassen tel lende school dan in een twaalf- of zelfs achttienklassige school, zoals hier en daar gepland zijn, nog afge zien van het feit dat het schoolhoofd en de onderwijzers ook moeilijker tot persoonlijke bemoeienis met kind en gezin kunnen komen, wanneer het om zulke grote aantallen gaat. Doordat de gezinnen steeds kleiner worden zijn den waarom men dan ook gewoon met de auto de Groene Dijk bereed. De rijkspolitie oefenide echter een strenge ais fietspad aan te wijzen niet controle uit en een ieder die zich met matig is geweest. De weg is berekend een gemotoriseerd voertuig op het Op autoverkeer, de landbouwers maken voor auto’s verboden gedeelte van de er voor het vervoer van hun zware Dijk kwam werd op de bon geslin- apparaten ook gebruik van. De ge meente had liever gezien dat de Groe ne Dijk vanaf de Paviljoenweg tot aan de boerderij van Twijnstra geheel vrij werd gegeven voor autoverkeer. Om te voorkomen dat de weg dan te inten sief zou worden bereden (passanten) wilde de gemeente even voorbij de in gang tot de Potten drie obstakelpalen plaatsen, zodat het gemotoriseerde verkeer toch niet verder zou kunnen. G.s. voelden hier niet zoveel voor. Mr. Gielen kwam vrijdagmorgen tot zijn uitspraak op grond van het feit dat de overheid een beleid voert dat twee gedachten hinkt. Men creëert ligplaatsen ,maar men biedt niet de mogelijkheid deze op een comfortabe le manier te bereiken. „Voor de Pot tenbewoners vind ik het te ver gaan om star aan het bord vast te .-I -itinmiiiniiL !lu 1 1 - ïr S”- I II I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1