i IBKi l>et Vevleöen I v- I b i i KAPPIE EN DE RING VAN SATURNUS Nieuw appèl Heel Vietnam I I t r B Belangrijke telefoonnummers heen NAJAARS- BLOEMEN BLOEIEN OOK 1 I I BAMI en NASI RONO-PROGRAMMA s Taalbevorderings- projekt in IJlst Ds. J. J. Nijenhuis naar Ede ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner HOTEL HANENBURG - SNEEK P NIEUWSBLAD in-cn-om de Waterpoort* tad OM MEE TE NEMEN INGEZONDEN Viiftien iaar avondconcerten m Martinikerk Bolsward TELEFOON 2570 i g FEUILLETONg| '4 Pagina 2 S N E E K E R Dinsdag 12 juni 1973 om Ook op Ridzerd ieder weekend ge- Huischen i „The Great Ra- me er ?'»liSMÏIIIIIIIIIIIIMi!^^^ .compliment”, je ziet Wij mbritseradeel alle- „Jij vat het (wordt vervolgd) KB Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf 2.25 bij Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! Singel tsje: eerste Woensdag 13 juni 18.00 RONO-radiojournaal 18.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 18.30 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker 19.00 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan van der Worp 19.30 Aspecten Eindredaktie Drs. P. J. Huizinga 18.00 RONO-radiojournaal 18.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth 18.30 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker 19.00 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30 Lichte muziek 19.45 Landbouwjournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema KWALITEITSBUFFET REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 wijl hij de ring oppakite en zich ver wijderde. BRANDWEER/ 1 POLITIE/ONGEVALLEN/ 3333/3000 BESCHERMING BEVOLKING 213; ZIEKENHUIS/ AMBULANCE 2841 k HUISARTS de Sun loo- zijn uur 1 I u. Waterpoortpar- tij, kaatsen vrije formatie Maandag 18 juni Gemeentehuis 19.30 u. openbare vergadering van de Raad Dinsdag 12 juni Amicitia: 20.00 uur ce H S H I eens een keer een avondje; we zien je zo weinig tegenwoordig. Eduard zei laatst thuis en met de geen half uurtje al: Papa zit maar wagen is het nog hierheen”. Hij knikte. „Goed, nieuwjaar wel weer verschijnen, we mevrouw Wilmer gaderingen belegd, terwijl de Ne- deriandsche wederom een aangevraagd met de versorganisatie in het landbouw bedrijf. L.C. Landarbeidersbond bespreking heeft met de werkge- Zaterdag 16 juni Sportpark: 13.00 „Het zijn runen, mevrouw. Het is een schrift, waarvan mijn voorvaderen zich bedienden, maar dat grotendeels ver loren is gegaan!” „Ik vind, dat u er om toe praat!” vond Katrijn. „Het zijn natuurlijk astro Woensdag 13 juni Amicitia: 20.00 uur „The Great Ra ce” Leeszaal Marktstraat: 20.30 uur le denvergadering openbare bibliotheek Stadhuis Sneek: 19.30 u. openbare vergadering Algemeen bestuur Zuid west Friesland Sporthal: 20.00 u. concert Frysk Or kest en Stedelijk Muziekcorps Sneek Hotel Hanenburg: 20.00 u. kringver gadering K.V.P. Uit de Nieuwe Sneeker Cou- ,-ant van Woensdag 13 en Zater dag 16 Juni 1923. 46ao Met veel moeite had men de ring over dé oren van de maat kunnen trekken en nu bestudeerde de heer Zerx het voorwerp aandachtig. „Zie eens aan!” sprak hij. „Er zijn tekens in gegrift en dat verwondert mij geenszins. Deze ring moet zéér oud zijn, want zij behoort bij ons voorva derlijk slot, dat zich reeds duizend ja- ren op het Barleland bevindt. Zij geeft toegang tolt de schat, die daar ver borgen moet liggen, zo zegt de legen- Wie helpt een vaste werkman met goede positie en vast sala ris aan 125,voor een half jaar, waarvoor 150,tering wordt betaald. Brieven onder no. 129 bureau dezer. ADVERTENTIëN. Vrouwen, vindt gij het zooals het behoort, dat een moeder wel geld kan storten op het spaarbankboekje van haar minderjarig kind, maar de vader alleen gerechtigd is het er af te halen? Dit is een gevolg van onze verouderde huwelijkswetten. Vrouwen werkt met ons, dat deze wetten veran derd worden. Wordt lid van de Afd. Sneek van de Ned. Ver. van Staatsburgeressen. De actie Heel Vietnam vraagt de Ne derlandse bevolking opnieuw om bij dragen voor de zo noodzakelijke hulp verlening aan de slachtoffers van de Vietnamese oorlog. De eerste 2 miljoen, die begin dit jaar werd inge zameld, werd in alle delen van Viet nam (Zuid-Vietnam, Noord-Vietnam en gebieden van het- bevrijdingsfront), Laos en Cambodja voor directe eerste hulp en wederopbouw besteed. De gro te internationale hulporganisaties ko men echter nog veel geld te kort om alle projecten, die in overleg met de plaatselijke bevolkingen op touw zijn gezet, te bekostigen. De projecten behelzen voedsel- en me dische hulp voor vluchtelingen, onder dak voor daklozen, ziekenhuisvoorzie ningen voor jeugdige slachtoffertjes, onderwijs voor volwassenen en kinde ren, bijstand aan gehandicapten en we zen. Er is op dat punt de afgelopen maanden en jaren al heel veel gedaan. Maar er is thans nog veel meer no dig! De serie orgelconcerten, die komende zomermaanden op dinsdagavond in de Martinikerk te Bolsward zal worden gegeven staat in het teken van een jubileum. Het is dit jaar namelijk 15 jaar geleden dat de Stichting Orgel- centrum na de door haar georgani seerde grote Jan Zwart-hedenking be sloot telkenjare series orgelconcerten te doen geven in grote kerken van Ne derland met representatieve orgels er in. Uiteraard stond daarbij Bolsward met het imponerende Hinsch-orgel op het programma. In 1958 begon de Stichting met haar jaarlijkse reeks van orgelconcerten, die na een moeilijke opbouwperiode in binnen en buitenland grote bekendheid heeft gekregen. Elke dinsdagavond, vanaf 19 juni tot en met 28 augustus zullen de klanken van één der mooi ste orgels in ons vaderland in de zo sfeervolle Martinikerk te beluisteren zijn. Het openingsconcert, op 19 juni, zal worden gegeven door de organist Feike Asma. Het programma dait zal wor den uitgevoerd vermeldt achtereenvol gens: Preludium en Fuga Ps. 72, Jan Zwart; drie koraalvoorspelen, J. S. Bach; Fuga in G, J. L. Krebs; Ga votte en Bourree, G. Martini; Sonate no. 1, F. Mendelssohn; Fantaisie in C majeur, C. Saint Saëns; Toccata, J. Grison; Finale, Feike Asma. Aanvang 20.00 uur. De onderstaande telefoonnummers draait men waarschijnlijk niet dage lijks. Als men ze zo nu en dan nodig heeft moet het vaak ook meteen snel. Daarom hebben we er een aantal uit gezócht die van belang kunnen zijn. Wanneer u het cirkeltje uitknipt kunt u het eenvoudig onder het plastic afdekplaatje in het midden van de kiesschijf van uw telefoon bevestigen. 'y V De 48-urige werkweek. Zon dagmorgen heeft een zeer druk be zochte huishoudelijke vergadering plaats gehad van den modernen Bond van overheidspersoneel in verband met besprekingen, welke zijn gevoerd tusschen een deputa tie uit de vertegenwoordigers van de katholieke, christelijke en mo derne organisaties met eenige ver tegenwoordigers van het Amster damse gemeentebestuur inzake de 48-urige werkweek. De uitslag van de schriftelijke stemming bracht tot resultaat, dat met overgroo- te meerderheid besloten werd, de overeenkomst met het gemeente bestuur te aanvaarden. Ook de R.K. hebben deze werktijd nu aanvaard. Hevige uitbarsting Vesuvius. De Vesuvius is weder hevig in werking. Vele schokken deden 't omliggende gebied trillen. Een ke gel van den krater stortte in, waardoor een opening van 8 me ter ontstond, waaruit zich een stroom lava stortte, die den ge- heelen westelijken en zuidwestelij- ken sector dreigt te overstroo- men. Vele bij-kraters beginnen eveneens te werken; de gloeiende lava wordt meters hoog opgewor- pen. De bevolking in den omtrek neemt maatregelen om zoveel mo- geiijk have en goed aan de ver nietigende macht der lava te ont trekken. Machinaal melken. Vele vee houders in Noord-Holland maken tengewone wijkgemeente in wording de hervormde gemeente van Ede, waar hij beroepen is in de va- kature van ds E. Smith. Jacobus Johannes Nijenhuis werd 25 januari 1923 te Leeuwarden gebo ren. Hij bezocht eerst een h.b.s. te Amsterdam. Naderhand deed hij, na in 1941 éérst nog de onderwijzersakte te hebben gehaald, staatsexamen gym nasium A. en studeerde vervolgens aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, waar hij in 1948 zijn kan didaatsexamen theologie, ongeveer een jaar later in 1949 zijn kerkelijk voor bereidend examen en in 1953 ook nog zijn doctoraal examen theologie afleg de. Nadat de heer Nijenhuis in februa ri 1950 door het provinciaal kerkbe stuur van Friesland was toegelaten tot de evangeliebediening in dé Neder landse Hervormde Kerk en hij tijdens zijn studie voor het doctoraal examen theologie van 1950 tot 1953 werkzaam was geweest als assistent van prof, dr. E. L. Smelik, werd hij op 13 sep tember 1953 door ds. H. W. den Ou den uit Rotterdam Hillegersbérg bevestigd als predikant van de her vormde gemeente van Buren in de classis Tiel. Op 14 juni 1964 verwissel de ds. Nijenhuis deze gemeente met die van Scharnegoutum en Loënga in de classis Snéek, waar hij is beves tigd door ds. B. C. Bouwen uit Barend- recht. Met ingang van 1 oktober 1970 is de hervormde gemeente van Lutke- wierum met die van Scharnegoutum Loënga gecombineerd. Te Scharnegoutum en Loënga was ds. Nijenhuis o.a. lid van de provinciale kerkvergadering van Friesland, lid van het college van kerkvisitatoren in de kerkprovincie Friesland, lid van het breed moderamen van de classicale vergadering van Sneek en lid van het Fries Godgeleerdgezelschap. oordeel is misschien niet objectief, omdat ik aangetrouwd ben. Natuurlijk heb ik ook veel van mama gehouden, want ze was als een eigen moeder voor me. Maar persoonlijk zie ik ook geen bezwaar. Wat maakt het nu uit, of we hier rustig ziten of naar de televisie kijken of naar de radio luiste ren of dansen? Zelf heb ik er geen behoefte aan, maar als Binnie het graag wil en de meeste anderen heb ben geen bezwaar, dan zou ik maar niet te zwaar aan tillen.” „Hoe is het met de meisjes?” „Prima, papa. Kom zelf weer WYMBRITSERADEEL Geboren: Regina dv Kuipers en Cornelia Lolkema te Westhem; Meine zv Anne de Vlugt en Janneke van der Meulen te Oudega; Jantje dv Louw Koop- mans en Maaike Reitsma te Wol- sum; Sikke zv Sjirk Hoekstra en Wijtske van der Kooi te Hommerts; Berend je dv Hantje Andela en Elizabeth Schaap te Nijland; Sjoukje dv Sjirk Hof- stra en Pierkje Wiersma te Tims; Johan zv Reitje Vrolijk en Jeltje Kemlker te Oudega; Monica dv Jozef Galama en Ma ria Regina Hettinga te Scharne goutum; Aaltje dv Harmen de Jong en Antje Bakker te Tims; Janke dv Sietse Ykema en Ym- kje Hilverda te Sandfinden. Gehuwd: Klaas Sjerp Werkho ven 28 j. te Tirns en Trijntje v. d. Vliet, 24 j. te IJsbrechtum. De taalachterstanden waarover de laatste jaren zoveel wordt gesproken, zijn voor een belangrijk deel het ge volg van het feit, dat veel ouders nog denken dat taal iets is dat op de school wordt geleerd, en dat zij zich niet be wust zijn van het belang van de rol van de ouders bij het aanleren van de taal. Bovendien weten veel ouders niet op welke manier zij de ontwikke ling van de taal zouden kunnen be vorderen. De Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland doet hier iets aan in haar taalontwikkeelingscursus, die bestuurt uit 4 avonden en 1 middag o.l.v. een voorlichtster van de Stichting Kin derverzorging en opvoeding, en die bedoeld is voor ouders van kinderen van O-7 jaar. Kosten 1,per avond. Bij voldoende belangstelling kan in de herfst ook zo’n cursus in IJlst gege ven Worden. U kunt zich daarvoor nu opgeven bij de kleuterleidsters in dé kleuterschool en bij de leidsters van de peuterschool in de Skoender. Zij kunnen u ook nadere inlichtingen ge ven over deze cursus. W. K. Bar-Dancing maand juni de Luda Bar-Dancing: in de maand Martin de Jong Bar-Dancing 't Singeltsje: in maand juni: eerste weekend Set, 2e weekend Seven Side Trio, 3e weekend Duo Ger en Rob, 4e weekend Country Ramblers Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan”: in de maand juni Ned. formatie Melting Pot Oosterpoort-Bar: iedere vrijdag en za terdag optreden van „Peco”-duo Skotch Inn: iedere avond dansen m.m.v. Gerrit Blaauw RHBS en Sneker Sporthal: elke avond van maandag tot en met donderdag trimmen Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne Palen: ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, vrijdags van 7 tot 11.30 zaterdags 3 tot 11.30 uur Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 4 tot 6 uur Midgetgolfbaan opend Ysbrechtum: Old Vic, geopend v.a. 20.00 uur, Borghuis Fries Scheepvaart Museum, Klein- zand: tot en met 15 juni expositie schil derijen, akuarellen en grafiek van Jeanne Bieruma Oosting Wijnhandel Bijlsma, Galigastraat 12- 14, tot en met 1 juli: expositie schil derijen van Catharina Huischen uit Oberstrohe (Duitsland) De Lichtboei: in de Ned. formatie BLED juni De loonen der landarbeiders. In noordelijk Friesland heerscht onder de landarbeiders, zoo be richt men ons, groote ontevreden heid over de thans geldende nen, welke voor de mannen vastgesteld op 25 cent per en voor de vrouwen op a 1,20 per dag. Op verschil lende plaatsen worden protestver- bezwaren zal komen aanzeilen: te jong en wat weet je überhaupt van het le ven en je kent elkaar nog niet lang ge noeg, dus wacht nog maar een jaartje. En zo voort. Maar bij John thuis heb ben ze geen bezwaar. Ik heb al eens een snipperdag genomen om daar te helpen in de winkel. Leuk werk met al die koekjes, gebak en chocola. Het lijkt me. Zeg jij eens, vind jij het gek, als wij volgend jaar zouden trouwen? Dan ben ik twintig en John drie en twintig.” „Och, waarom? Er zijn zoveel meis jes, die met hun negentiende, twintig ste jaar trouwen.” Het gesprek Werd ontijdig afgebro ken, want voor hen stond plotseling Stallesen, die de beide vrouwen aan keek en vertelde: „Binnie wil dansen. Wat zeggen jullie ervan? Kunnen we dat doen? Ik bedoel: moeder is nog geen jaar dood.” Weer zo’n probleem, dacht Els. Wat moet ik daarop nu antwoorden? Bin nie was altijd al een buitenbeentje, zo’n beetje het enfant terrible in de familie. Tot Kees’ verwondering bleek Aline geen bezwaar te hebben. „Och papa, wat is er eigenlijk op tegen? Als moe der ons kon zien, zou ze ongetwijfeld zeggen: maar natuurlijk, gaan jullie je gang maar. Zo was moeder im mers? Ik zie er niets onbehoorlijks in. Of we nu gaan dansen of over een paar maanden, wat maakt dat eigen lijk uit? Als we het maar niet te gek maken.” „Het zit Piet niét erg, begrijp je?” verduidelijkte haar vader. Aline kwam overeind. „Laat mij maar eens met hem praten”, ant woordde ze op rustige toon. Kees keek haar na, toen ze naar het ande re eind van de grote salon ging en bij Piet neerstreek. Zelf ging hij naast zijn schoondochter zitten en vroeg: „en wat is jouw oordeel?” „Och, ik weet het niet, vader. Mijn iedere avond muziek Henk tegenwoordig gebruik van een uit Zweden ingevoerde melkma chine. Daarbij wordt, vertelt de Tel., met een riem de melkpan aan de koe bevestigd, de speen- koppen worden op de 4 spenen ge plaatst en omsluiten deze, zoals anders met de hand geschiedt. De machine is door een gummislang aan een motor bevestigd, die in de boerderij geplaatst is. Wanneer een koe uitgemolken is, wordt de pan geledigd en aan een ander beest bevestigd. In enkele dagen gewennen de dieren aan deze be handeling, die uit hygiënisch oog punt veel voordeel heeft boven de oude melkwijze. Een machine brengt per uur gemiddeld 60 L, melk uit. Een man kan 4 ma chines bedienen, zoodat op een grooten veestapel een belangrijke besparing van arbeidsloon ver kregen wordt. BURGERLIJKE STAND SNEEK Geboren: Dominions zv Johan D. Hendriks en Anna Wielinga; Johanna Regina dv Eelke Graaf- sma en Martha Agricocola. Gehuwd: Gerrit Landstra 26 j. en Angenietje de Leeuw 24 j.; Petrus Dijkstra 26 j. en Marie Sannes 21 j.; Koert Hindrik Da vids 23 j. en Riemke Wijnja 21 j.; Aneus Buwalda 26 j. en Hu- bertha Adriana Buwalda 24 j, Overleden: Trijntje Riemer- sma 92 j. wed. v. Ate Sinnema; Harmen Kuik, 80 j. De acht Nederlandse hulporganisaties, die samenwerken in de Nationale Ac tie Heel Vietnam, vragen deze week de bevolking opnieuw om geld te ge ven via giro 777 in Den Haag, met oproepen in de grote dagbladen en vla televisie en radio wordt de aandacht gericht op deze landelijke actie, die zal culmineren in een klem mend appèl aan de bezoekers van al le kérken in Nederland op zaterdag 16 en zondag 17 juni om giften over te maken. De actie wordt gevoerd onder het motto „Oorlog is zeer ongezond voor mensen, dieren en dingen”. Dat is de tekst op een tekening aan de muur van het Quaker-ziekenhuis in Quang Nai. Er zit natuurlijk iets ironisch in die woorden, maar daarom werken ze mogélijk ook zo sterk. Want we zijn ongevoelig geworden voor alle cijfers over doden, gewonden, vluchtelingen, kapotte huizen enzovoorts. In Vietnam weten ze ook zonder statistieken dar oorlog zeer ongezond is. In Nederland werken de protestantse en katholieke hulporganisaties, Novib, Unicef, Unesco en Rode Kruis nauw samen om het leed van deze ongezon de oorlog te helpen verzachten. In al le delen van Vietnam. Het kan. Als u nu hélpt. Heel Vietnam, giro 777, Den Haag. logische tekens. Die ring ziet er sme rig uit. Maar als ik hem eens flink met poetspommade onderhanden neem zullen ze wel voor de dag komen, hé Tjeerd?” „Liever niet”, riep de maat klagend. „Ik heb al genoeg sterren gezien en mijn hoofd bonkt van de ring van Satumus!” „Genoeg dom gepraat!” zei Zerx, ter- Ds. J. J. Nijenhuis uit Scharnegou tum heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Lut- kewierum en zal dit zondagmiddag 17 juni 1973 te Scharnegoutum van de hervormde gemeente van Scharnegou tum en Loënga doen. Zondag 24 juni 1973 zal hij in de Thaborkerk na vooraf in diezelfde dienst te zijn be vestigd door ds P. Landweer uit Ede, intrede doen als predikant van de Thaborkerkgemeen e te Ede, een bui tengewone wijkgemeente in wording binnen „M’n .compliment”, antwoordde Els warm. „Altijd al verondersteld, dat jij te eniger tijd met een fijne jongen te voorschijn zou komen.” Het meisje begon te blozen. „Soms is- ie me wel eens wat te druk, maar ik mag ’m. En zijn ouders zijn ook fij ne mensen. Ik ben er graag. Vind jij dat nu erg? Ik bedoel, dat ik tegen woordig liever bij John ben dan thuis?” Elsje schudde haar hoofd. „Waarom erg? Dat is heel goed te begrijpen. Moeder is er niet meer, de band hier in huis is losser geraakt. Dat is altijd zo. Ik weet het toch van bij mij thuis? Ik was ongeveer net zo oud als jij, toen mijn moeder stierf. Meteen werd de sfeer heel anders, gedrukter. Naargeestig soms. Ik neem aan, dat het gezellig is bij John thuis, dus wat ligt er meer voor de hand, dan dat je het erg prettig vindt?” „Jij begrijpt me altijd zo goéd, Els. Daarom praat ik graag met je. Ellie en vader kijken dadelijk lelijk. Neem nu juffrouw Wilmero nee, me vrouw Wilmer; ze is weduwe. Inwen dig was ik woest, toen vader vertelde, dat hier een huishoudster kwam, zo kort na moeders dood. Ik beschouwde door To Dorssen-v.Loon g het als een soort heiligschennis. Au fond is ze erg meegevallen en per slot van rekening kan zij het ook niet hel pen. Het is haar broodje. Ze moet ook leven, maar ergens vind ik het nog naar: elke‘ dag een vreemde vrouw over de vloer. Je bent een deel van je privacy kwijt. Aanvankelijk negeerde ik haar geheel, maar zij blééf altijd even vriendelijk en onverstoorbaar.” „Dat was heel verstandig van vrouw Wilmer,” merkte Els op. „Misschien wel. En dan ga je zo ie mand met andere ogen bekijken. O ja, ik weet best, dat ik soms een draak ben. Maar wat kan ik er aan doen? Later héb ik er spijt van, maar dat laat ik nooit merken. Is dat een soort trots?” Els dacht even na. „Och nee, dat hoeft' niet bepaald. Het kan zelfs een vorm van verlegenheid zijn. Wat geeft het overigens? We hebben allen onze fou ten en gebreken.” Aline glimlachte. „Jij vat het alle maal zo gemakkelijk op. Ik wou wel, dat ik jouw natuur had. John is ook zo ongeveer, hoewel hij zich ook goed kwaad kan maken. Laatst zei hij: er komt nog wel eens een keer, dan leg ik je over m’n knie en geef je een pak slaag. Hij moest eens durven! Ik krabde zijn ogen uit het hoofd.” Els dacht er het hare van. Misschien heeft Aline haar meester gevonden al zal John nog heel wat moeite met haar hebben. Wellicht zou het niet eens zo gek zijn, als hij Aline een pak u voor haar broek gaf. Maar dat kan ik niet zeggen. „En toch mag ik hem graag,” ver volgde Aline. „Hij wil volgend jaar trouwen, omdat zijn vader er dan mee ophoudt, begrijp je? Ze zijn al aan het bouwen. Een klein huisje, net buiten de stad.” „En jij? Wil jij het ook?” „Ik wéét het niet. Hier heb ik er nog met geen woord over gesproken, want ik weet zeker, dat papa met een berg In burger. Dat de zin voor humor de bezetting overleeft, moge blijken uit het volgende verhaal in de Frankfurter Zei- tung. Het speelt in Mainz. Daar verscheen opeens op een zonnige dag ’n neger in de straten, alleen met een lendenschortje gekleed. Een groote oploop was natuurlijk het gevolg en lang duurde het niet of ook twee politieagenten verschenen op het tooneel. Alvo rens tot arrestatie over te gaan vroegen ze den neger waarom hij zoo ge- of ontkleed over straat ging. Met breeden grijnslach open de de neger toen zijn hand, waar in hij een papier hield, voorzien van het stempel van den Fran- schen militairen commandant in Mainz, waarop te lezen stond: „De neger Bambula heeft ver lof. Hij mag in burgerkleeding uitgaan”. me na Nu hebben, kunnen we allemaal wat gemakkelijker weg. Hoe vind je haar?’ „Ik zou zeggen: éen lot uit de lote rij, niet?” „Tja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Ze is uitstekend berekend voor haar taak en treedt helemaal niet op de voorgrond. Nu ja, dat merk je vanavond zelf zeker wel. Daarvoor ben je een vrouw.” „Ze is beschaafd en dat vind ik pret tig. Blijkbaar van goede komaf?” „Haar man was beroepsofficier. Schijnt op de een of andere wijze verongelukt te zijn”. „Heeft ze kinderen?” „Ja, één zoon. Is getrouwd en woont in Leiden. Om de andere zondag gaat ze erheen. Op mijn aandringen. Ze zei aanvankelijk, dat ze aan één zon dag in de maand voldoende had, maar dat wil ik natuurlijk niet. Het mens zou geen privéleven meer hebben.” „Wat denk je van Aline en John?” ,,’t Zal wat!” zei Katrijn Koekeloer. „Maar ik zou wel eens willen weten, wat die tekens beduiden!” „Dat weet ik reeds”, antwoordde de heer Zerx, terwijl hij belerend zijn wijsvinger omhoog stak. 8

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2