GRC werkt zich in de slotfase naast Sneek ONS I en V KAMPIOEN I Nieuwe promotie-degradatie- regeling voor district Noord n 3®1 DRIE HOOFDKLASSEN IN SEIZOEN 1975-1976 MSB DRIE WANDELAARS ZULLEN IN VIER DAGEN IJSSELMEER „RONDEN Harry Amsterdam wint Schakel- evenement Gouwzee Sneker kaatstrio behaalde in Harlingen knappe vierde plaats Sneker Sportnieuwtjes FOTO-OPTIEK PANMAN 3 verschillende kleuren studiofoto's voor slechts f 9.50 Gaat u trouwen? Advendo koos ditmaal Frans voetbaltournooi als doelwit Wijkgebouw van Groene Kruis werd „Blomküle" éiiii 1'" F- -.W «a. agina 3' NIEUWSBLAD SNEEKER Dinsdag 12 juni 1973 ZAKENNIEUWS mm (606) .itli II - ft' Ipt Herman van Dijk zeilt de Kaagweek niet mee BS -o /.i de de 100 de TL WtI JiP Henny pis Harry waar- discuswerpen respectievelijk De x.,"< Oosterdijk 54 - Telefoon 05150-3150 OOSTERWOLDE SNEEK De afdeling Sneek van de Nederland se Volleybalbond houdt op maandag 18 juni a.s. in Hotel Hanenburg de jaar vergadering, waarin weer allerlei vol- leybalzaken aan de orde komen. On dermeer komt ter sprake de kontribu- tieverhoging, het rekreatievolleybal en de uitreiking van de stiptheidsprijs. leuke foto van u zelf van uw kinderen gezinsfoto verloving van uw huisdier Bruidsparen opgelet.... diverse moge lijkheden voor een fijne huwelijks- reportage. Kom eens langs. formaat 9 x 13 De promotie van de afdelingen naar de vierde klasse en de reserve vier de, derde en tweede klasse van de KNVB wordt geregeld in overleg met de betrokken afdelingen van de KNVB. De heer en mevrouw Verhagen zijn van alle markten thuis. Bruidsboeket ten, tuinplanten, zaad, heesters, vrijwel alles op bloem- of plantgebied zal bij hen te koop zijn. De heer Verhagen zal naast deze winkelactiviteiten zijn werkzaamheden als hovenier blijven uitvoeren. RESTAURANT S. v. d. WAL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 80 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen de Gouwzee bij Monnikendam een Scha- kelweekend gehouden, waaraan door Harry Amsterdam als enige Sneker werd deelgenomen. In totaal werden vier wedstrijden gevaren. Wijzen nog even op de toertocht die de Sneefcer Zeildlub zondag 17 juni a.s, organiseert. Die toertocht is bijzonder attractief en deelname hieraan is voor iedere watersporter, die lid of dona teur is van de SZC, zeer aantrekke lijk. Röfekamp, S. v. Meekeren, E. Riemersma en M. Verheul. De commandant mobiele colonne uit Laren, overste Onnen, heeeft toegezegd tijdens de tocht, die loopt via de over- nachtingsplaatsen Middenmeer, Sneek en Elburg, een ambulance met bege leiding beschikbaar te stellen. De he ren wandelaars hebben al een indruk wekkende staat van dienst. Zo liepen ze non-stop tocht Amsterdam-Leeu- warden diverse malen. Ook de vijf honderd kilometer lange tocht Parjjs- Amsterdam werd éénmaal uitgelopen. En verder liepen ze natuurlijk tien tallen andere middelzware wandel- coursen. deze puntenverdeling genoeg om de kampioensvlag in top te hijsen. Al leen via een overwinning hadden de Snekers de volgelingen van de heer A. Bennink nog naar de troon kunnen sto ten. Het kampioenselftal bestaat uit de volgende spelers: staand v.l.n.r. C. Van 20 tot en met 24 juni zullen de vermaarde lange afstandlopers, de gebroeders C. en J. Kljjn en H. Sta kenburg, een poging doen in vier da gen rond het Ijsselmeer te lopen. De totale afstand bedraagt 340 kilometer. Om vijf uur ’s morgens zal het trio uit het Gooise plaatsje Huizen van start gaan. In Sneek hoopt men de volgende dag om zeven uur ’s avonds aan te komen. Een groep wandelaars zal hen vanaf het bejaardentehuis „Thabor” begeleiden tot aan het stad huis, waar zo mogelijk een ontvangst plaats vindt. Hoogstwaarschijnlijk zal ook een muziekkorps worden opge trommeld om de intocht muzikaal te omlijsten. Het pupillenteam ONS I is er zater dagmorgen in geslaagd het kampioen schap veilig te stellen. Op het Sport park aan de Lemmerweg gelukte het de oranjehemden het eerste elftal van Sneek een doelpuntloos gelijkspel af te dwingen. De ONS-ers hadden aan Desondanks zou het toch Veluwen- kamp zjjn die de eerste treffer voor zijn rekening nam. Een uitstekende crosspass van Klijnstra bereikte de op volle snelheid liggende Walstra. GRC verdediger B. Brinkhuizen werkte na confrontatie met Walstra het leer on voldoende weg, waarna de goed mee opgekomen middenvelder Veluwen- kamp op maat kon worden bediend. Met ’n bekeken schuiver verdween de bal via de paal achter de vergeefs uitgevallen doelman Mijboom (10). ’n Omhaal van Abma uit ’n hoek schop genomen door Veluwenkamp werd door Mijboom bijtijds tot corner Vijf minuten voor het eindsignaal van de scheidsrechter, de heer W. de Visser, slaagde Hotzelmans er in uit een pass van K. Visser op verdienste lijke wijze de gelijkmaker te produce ren. De winkel, die een oppervlakte heeft van 65 vierkante meter, heeft de naam „Blomküle” meegekregen. Deze bena ming is ontleend aan de in de winkel aanwezige 150 meter diepe kuil, waar in allerlei kunstnijverheid artikelen uitgestald staan, Zo treft men daar diverse soorten potten, sieraden, glas werk en wat dies meer zij aan. De kuil, die via een trappetje is te betre den, is aan de ene kant door een wa genschot van een brabantse boeren wagen afgesloten, terwijl aan de ande re zijde een stenen muurtje is opgetrok ken. Verder komt men in deze bijzon der gezellig aandoende bloemenzaak een uit spoorbielzen vervaardigde plantenbak tegen met daarin uiteraard een aantal planten. Het echtpaar Dick en Rieuke Verha gen biedt de Hegers sinds vrijdag de mogelijkheid bloemen en planten nu rechtstreeks uit de winkel te betrek ken. De heer Verhagen blijft de kwe kerij, die hij voor twee jaar terug overnam van de heer D. Jongsma, normaal aanhouden voor de kasvoor- aan de Ha- Groene de buitenkant gerestaureerd. grote ketel met daarin een aantal geraniums comple teren het geheel. Woensdagavond hebben verschillende Horrorleden deelgenomen aan atletiek wedstrijden uitgeschreven door de AV „Nomi”. Hierbij vielen vooral de bij zonder goede prestaties van Bea Wiar- da op. Ze vestigde op de 80 meter en op het onderdeel discuswerpen een districtenrecord, respectievelijk met 10.6 seconde en 37.50 meter. De 600 meter liep ze in de tijd van 1,49.9 mi nuut en dat betekende eveneens een eerste plaats. Anja Poiesz werd op de 80 meter uitgeschakeld. Ze behaalde een vierde plaats met een tijd van 11.9 seconde. Ze sprong 3.59 meter ver, ter wijl de 600 meter hardlopen een zeven de plaats opleverde door een tijd van 2.06 minuut. Eva de Wilde werd op de 80 meter vijfde in een tijd van 11.4 seconde. Kitty v. d. Vechte werd vier de in de serie, Ze liet toen op de 60 meter een tijd afdrukken van 10.3 se conde. Ze werd zevende op de 600 me ter in een tijd van 2.14 minuut. Karin Poiesz eindigde vlak achter Kitty door een tijd in de serie 60 meter van 10.8 te maken. Op de 600 meter finishte ze in 2.29.00 minuut. Bij de pupillen A, jongens, kwam Marcel Root op de 1.000 meter tot de acceptabele tijd van 4.16,8 minuut. Bij het verspringen bereikte hij 2.86 meter. De kogel stoot te hij 6.28 meter ver. Er stonden verschillende optredens op het programma. Zo heeft men vrij dagsavonds opgetreden in een bomvol stadion voor een bijzonder enthousiast publiek. De volgende dag werden de Snekers op het stadhuis van Lllle ont vangen, waarna ’s middags opnieuw ’n optreden gepland stond in het voetbal stadion. Ditmaal moest men tijdens een rustpauze van een voetbalwed strijd „spelen”. Aan dit toumooi na men ondermeer jeugdploegen van Ajax, Botofoga uït Brazilië, het Duit se Schalke ’04 en verschillende Fran se teams deel. Deze tocht is opgezet door drie ver schillende bedrijven uit Huizen. Deze willen de sportbeoefeing door de men sen zoveel mogelijk activeren en sti muleren. Via deze tocht wordt ‘n ieder opnieuw met de sport geconfronteerd en zal misschien overgaan ook tets dergelijks te doen. Het betreft hier de Sportschool „Rebel”, het Sporthuis Jansen en de uitspanning „Oud Naar den”. Reeds eerder hield men schaats tochten, wadlopen, strandlopen en trimtochten. D spelen in een groep en een wed strijdenreeks om een plaats in tweede klasse. De nummers laatst van de derde klasse A tot en met D degraderen naar de vierde klasse. De nummers één van de vierde klasse A tot en met H promoveren naar de der de klasse. De nummers twee spelen in twee groepen, te weten A tot en met D en E tot en met H, een wedstrij denreeks elk om een plaats in de der de klasse. De twee niet geplaatste nummers twee uit deze beide groepen spelen hierna nog n beslissingswed strijd om een plaats in de derde klas se. De laagstgeplaatsten yan de vierde klasse (A tot en met H) zullen degra deren naar de afdelingen van de KN Voor de reserve klassen in het dis trict Noord ziet de promotie-degrada- tieregeling er als volgt uit: Reserve eerste klasse, de nummers laatst en voorlaatst degraderen naar de reserve tweede klas; reserve tweede klasse. Hiervan promoveren de kampioenen naar de reserve eerste klasse, de nummers laatst en voorlaatst van de reserve tweede klasse- A en B degra deren naar de reserve tweede klasse. Reserve derde klasse, de kampioenen van de reserve derde klasse A tot en met D zullen na behaald kampioen schap uitkomen in de reserve tweede klasse. De laagstgeplaatsten in deze klassen degraderen naar de afdelingen van de KNVB. raad. Het nieuwe pand rinxmastraat, het vroegere Kruis gebouw, is aan nagenoeg volledig Bloembakken en een Vaandrager, B. Akkers, R. de Jong, A. v. d. Akker, W. Mulder, C. Jansen en de heer Bennink (leider); ge hurkt v.l.n.r.: G. Niehof, A. Buma, S. Boersma, R. Leidemeijer, L. Mole naar, G. de Jong en J. Zwaan. (Foto Studio Ger Dijs) De Bolswarder Herman van Dijk heeft besloten niet deel uit te maken van de Friese selektie voor de Kaagweek, die gezeild zal worden van vier tot acht .juli. Het Sneker Tamboer- en Trompetter- corps „Advendo” heeft vrijdag en za terdag een muzikaal bezoek gebracht aan de Franse stad Lille. Het corps heeft met diverse andere bands, waar onder de „Rijnmond Kapel” uit Vel- zen, een internationaal voetbaltournooi opgeluisterd. Voor de eerste klasse promoveren de nummers één tot en met zeven naar de nieuw te vormen hoofdklasse. Num mer laatst degradeert naar de twee de klasse. Voor deze klasse zullen de nummers één tot en met vier van de tweede klasse A en B promoveren naar de eerste klasse. De nummers laatst van de tweede klasse A en B degraderen dan weer naar de derde klasse. Tot zover lijkt het allemaal nog vrij simpel, moeilijker wordt het echter in de derde klassen. Hierin pro moveren de nummers één en twee van de derde klasse A, B, C en D naar de tweede klasse. De nummers drie van de derde klasse A tot en met Sneek heeft gedurende vrijwel de ge hele wedstrijd een voortdurend veld- overwicht gehad. Met name op het middenveld ondervonden Veluwen kamp, H. Koenen en Walstra geen noe- menswaardige tegenstand. Hoewel Au- ke Annee en Tjitse Klijnstra diverse malen van bruikbare passes werden voorzien, gelukte het hun niet dit overwicht in doelpunten uit te druk ken. Anno Abma zocht zijn heil in Verre afstandsschoten. Ook dat had niet het beoogde resultaat. Het volgend seizoen, ’74-’75 dus, zal voor het zondagamateurvoetbal een hoofdklasse worden geformeerd. Er zullen in totaal drie hoofdklassen wor den samengesteld, te weten Noord oost, West en Zuid. In verband daar mee heeft het noordelijk districtsbe- stuur voor het komende seizoen beslo ten een voorlopige promotie-degrada- tieregeling te ontwerpen, die de zoge naamde „pyramide-opbouw” van de competitie ten goede zal komen. Dreijer, H. v. Delden ,J. A. Strikwer- da, St. Diphoorn (aanvoerder), G. Rooda (elftalleider), J. v. d. Meulen, K. v. d. Meulen en E. Piersma. Ge hurkt A. de Boer, J. Landstra, W. Drost, P. De kampioenen in de pupillencompeti tie volgen elkaar nu in een rap tem po op. In poule C is het ONS 5 dat de kampioensvlag in de top kan han gen. Via een 40 overwinning op Sneek 4 waren de volgelingen van elf talleider, de heer G. Rooda, erin ge slaagd zich een onbedreigde positie op de ranglijst te verwerven. Na af loop van de laatste competitiewed strijd, die gespeeld werd tegen WZS 3, ontving de heer Rooda namens de ouders van deze succesvolle spelers een leren bal met daarop de handte keningen van het gehele team. De kampioenen zjjn: staand v.l.n.r. B. Toen doelpunten bij Sneek uitbleven, putte GRC daaruit hoop. Enkele ver rassende counters werden geplaatst. Desondanks wist de Sneek defensie, waarin opnieuw Jan Boom stond op gesteld, bij acties van de snelle Ro nald Brenting en Hotzelmans de zaak tijdig te doorzién. Dat was niet het geval toen Brenting diverse mensen de verkeerde kant opstuurde en alleen op het doel van Johan Rijpma af kwam. Hoewel de GRC aanvaller zich „lich telijk geremd” voelde doordat een Sneek verdediger zich aan zijn shirtje vasthield, wist hij toch nog tot een verrassend schot te komen. De mooi ste kans in de eerste helft djjed zich voor toen Koenen, tijdens ef^^karrige situatie voor het doel vai^^^Hier B. Mijboom, een harde ijgkc het leer <le de eerste tweede speelhelft hebb^^BSpronin- gers meerdere malen de mogelijkheid geboden gekregen een doelpunt te for ceren. Veelal door te lang treuzelen bij mogelijke schietkansen en door zelf zuchtig spel bleven goals aan die zij de vooralsnog uit. Sneek, waarin Ap- pie de Vos in het veld was gekomen voor Dick Feenstra (Koenen verhuisde naar de achterste vier, waardoor De Vos in de aanval kon worden ge posteerd) en Rijpma vervangen was door de van de v.v. Lemmer geko men doelman Renee v. d. Horst, leed min of meer aan het zelfde euvel. Diverse kansen ontstonden, maar even zo vele keren werden deze door de Sneek aanval onvoldoende benut. Zo schoot Veluwenkamp na ruim een kwartier spelen uit een zuivere pass van Klijnstra niet zuiver genoeg in om Mijboom te kunnen verschalken. Even later kopte Veluwenkamp uit een voorzet van aanvoerder Abma de bal rakelings over de lat. Leden van de Rijwieltoerclub „Rally” worden uitgenodigd om zaterdag en zondag a.s. deel te nemen aan de imonstertciciht Amsterdam-Maastricht- Amsterdam over een afstand van 600 kilometer. Vertrek uit Sneek naar Amsterdam om zeven uur zaterdag morgen vanaf café Vellinga aan de Veemarkt. In het Pinksterweekend werd op Harry Amsterdam zeilde in de 1930 „Rapidocomoleviënte” ofwel in goed Nederlands „snel als de wind”. Snel was Harry in elk geval wel, want hij eindigde zaterdag als derde, zondag als tweede en gisteren werd hij twee maal eerste. Deze resultaten leverden Amsterdam de hoofdprijs op, bij de eerste plaats in de laatste wed strijd de doorslag gaf. Z’n grootste concurrent Rob Kruyt uit Grouw ein digde met ’n zelfde aantal punten, maar de Grouwster eindigde in de laatste wedstrijd achter Harry. Van daar dat de hoofdprijs van dit uitste kend geslaagde zeilevenement in de Waterpoortstad terecht kwam. Niet hard, maar met een vrij zuiver gericht vleugelschot tilde R. Hotzel mans zijn ploeg op geljjke hoogte met die van het Sneek team. Lange tjjd had het er tijdens een lichtwedstrijd donderdagavond op het Sneekterrein aan de Lemmerweg tussen Sneek en GRC naar uitgezien dat deze in een doelpuntloos gelijkspel zou eindigen. Een kwartier voor tijd evenwel zou het Johny Veluwenkamp zijn die op goed aangeven van Herman Walstra de openingstreffer voor Sneek wist te forceren. Pas hierna koos de Groning se tweede klasser voor een duidelijk aanvallend concept, met eerder ge noemd resultaat. Tijdens de traditionele bondspartij voor de afdelingsparturen in Franeker heeft het Sneker partuur bestaande uit de gebroeders G. en T. de Jong en P. IJsbrandjj een goede prestatie weten te leveren. Uit een lijst van 67 parturen slaagde dit trio er in een vierde plaats voor zich op te eisen. Aanvankelijk leken de Snekers in hun opmars niet te stuiten. Na eerst Bols- ward geklopt te hebben met 50 en 66 werden achtereenvolgens Sexbie- rum met 51 en 61, Buitenpost met 54 en 66 en Sint Jacobiparochie met 5—4 en 6—2 gedecideerd terug gewezen. De laatste partij moest ge speeld worden tegen het geduchte trio uit Marssum. Deze werd verloren met de cijfers 50 en 64. Röfekamp, die aanvankelijk s reserve was aangewezen, zal nu het vijftal completeren. Het team be staat uit: Bertus Terbeek, Johan de Wilde, Luut Hof, Ulrik Jager en Hen ny Röfekamp. u ?--’U

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 3