Initiatiefnemers hopen op f 6000,- subsidie Samenwerking „Werkgroep Jeugdtoerisme" prima IJLST SNEKERWKOERIER IJ.V.C. HEEFT ZWIJGPLICHT I I I p w fflt I BRANDWEER OP „VERSIERTOER” Verschillende zakenlieden uit de Nauwe- en Wijde Burg straat hebben onlangs het plan opgevat zelf een feest verlichting in deze straten aan te brengen. Dinsdagavond werd met man en macht ge poogd de, versiering aan te brengen. Een en ander ging met behulp van de nieuwe Magirus-ladder van de Sneker Brandweer. Tegen tien uur ’s avonds was de versiering aangebracht en hing alles „muurvast”. Het is de bedoe ling de verlichting ’s avonds een uur of twee te laten bran den. Mogelijk dat hiermee deze week reeds wordt begon nen. Zo mogelijk zal hiervan tevens tijdens de Sinterklaas of Kerstmis gebruik van wor den gemaakt. 9 A de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I f NIJLANDER ZANGKOOR „LOOFT DEN HEER" KREEG „KALVERDA-TROFEE" B I W- 1 S MM ÉHN DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-hui» ta GAASTERLAND, SLOTEN «m> WSNEEKER NIEUWSBLAD mw—i m wummaum - -%%%%%%*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%* 5 Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de HUW w i I - f SNEEKER NIEUWSBLAD ym it Jeugd Blauwhuis bouwt hard aan eigen centrum (vervolg op pagina 3) g Wat bleek (vervolg op pagina 3) b.g.g Meerpaal is negatief beeld blijven houden het het Verschijnt: maandags en donderdags zou bloeden. In dit conflict hebben wij met succes kunnen bemiddelen”, zo zegt de heer Landman. veel Men DONDERDAG 14 juni 1973 128ste JAARGANG No. 48 FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 82 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Mevrouw de Boer, voorzitster van het Nijlatlder „Looft den Heer’’ en de heer Steegstra tonen de leden van het zangkoor de „Kalverdatro- fee”. Geheel links de heer S. Hoek stra, de dirigent. Geheel rechts de heer A. Breeuwsma, ere-voorzitter van de vereniging. (ffoio Studio Ger Dijs). a«niNaADraarania»uu>^ saux n oranasa* De jeugd van Blauwhuos werk momenteel hard aan de inrichting van een ei gen ontmoetingsruimte. De ruim een jaar geleden tot stand gekomen „Stich ting Blauwhuister Jeugdhuis” heeft hen hiertoe de gelegenheid gegeven. Men kocht namelijk een oud wonnhuis, ontwierp een bouwplan en liet de jeugd aan het werk gaan. Men is in het dorp erg enthousiast over het jeugdcentrum slat al aardig gestalte begint te krijgen. Het ligt in de bedoeling dat jeugdhonk, waarvoor men nog geen passende naam heeft gevonden, in najaar wordt geopend. Er moet dan nog wel wat werk verzet worden. Koos Hoozemans zegt meer te willen zijn dan alleen maar een ontmoeting of het doorbreken van vooroordelen. „Ook de bewustwording en de zelfont- ADM1N1STRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus n Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bi) kontrakt lagere mm-prijs De initiatiefnemers voor de bouw van 'n jeugdcentrum hebben de vereniging Charitas uitgenodigd zitting in het be stuur van de stichting te nemen om dat „daar wel wat geld zat.” Deze vereniging heeft uiteindelijk dan ook het huis gekocht, waarin de jeugd van Blauwhuis nu elke zaterdag naar een onitwerp van de heer Harm van der Meulen uit Greonterp aan spijkeren is. Er komt een bar in, er worden enkele zitjes gecreëerd, men kan een plaatje draaien, maar er zijn ook mogelijkheden voor stoelen, dam men, tafeltennissen, kaarten enzovoort. er erg gehad. De voorzitter van de stichting, de heer J. Landman, legde uit dat de ontmoetingsruimte vooral bedoeld is voor jongeren in leeftijd variërend van veertien tot circa zestien jaar. „Dat is de jeugd die op de weg staat, die kan nergens heen. Daarom willen we daar speciaal wat voor doen”, aldus de heer Landman. Blauwhuis heeft al eens eerder een jeugdcentrum gehad, maar dit is ’n jaar of vijf geleden ge sloten. Er is volgens de praeses van de stichting evenwel enorm goed werk gedaan en het is zonde dat dat stil zou blijven staan. Daarom staken af gevaardigden van de Katholieke Plat telands Jongeren, de Katholieke Wer kende Jongeren, de Charitas, de Tuin feestcommissie en de Rooms-Katho- lieke Kerk de koppen bij elkaar en kwa men tot de oprichting van een stich ting, die zich ten doel stelde de Blauwhuister jeugd weer een plaats te geven in de vorm van een eigen ruimte. Sinds september van het vorig jaar heeft er een interne ombuiging plaats gehad in de wijze van programme ring. De doelstelling zowel recreatief, educatief als dienstverlenend bezig te zijn, bleef uiteraard wel gehandhaafd alleen de dosering van projekten of andere activiteiten liet te wensen over. Ook al omdat het gebouw te gehorig is en zich niet leent voor gecombi- ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 5,50 per hal] jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling neerde bezigheden. Vanuit de staf en het bestuur heeft men dan ook ge poogd te komen tot een scheiding van vormende activiteiten (in de winter), zoals een fotoclub, werktheaters, di verse sprekers of projekten op drugs- of onderwijsgebied en recreatieve ac tiviteiten, zoals het opvangen en be zighouden van jongeren die in de zo mer in Sneek neerstrijken. Bauk Mie- dema: Tot en met de Sneekweek komt een stoot” jonge toeristen met hun mogelijk- en onmogelijkheden bij ons langs. Een prettige ervaring in deze is de samenwerking met de Werk groep Jeugdtoerisme. Hierin zitten on dermeer een dominee, een psychiater en een dokter, die ingeval dat nodig mocht blijken te zijn, ingeschakeld kunnen worden. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3779, L. Jellema, redakteur j het j j te bieden”, aldus de heer Land- 5 V»***************V**V***<*****Vk*»W%%V»***%»»»»V%WV**W»*%%VtWkV»WV%V»*Vl**»*M^4**»**********»***»********<** De ruimte is circa tien meter lang en vijf meter breed. „We zien uit naar een jeugdleider, iemand die bo ven de jongeren staat, die men hun om kan gaan. De bezoekers van het centrum, iedereen is welkom, moeten vooral creatief bezig kunnen zijn. We zitten nu met de televisiejeugd: ze hangen wat aan de bar en zitten wat op hun kruk te draaien. Daar moeten we van af. We moeten de creatieve kant uit en de jongeren kunnen het, zeer zeker, alleen moeten ze de moge lijkheden hebben en die trachten wij nu t_ man, die er met nadruk op wijst dat er alcoholvrije dranken zullen worden geschonken. Het christelijke zangkoor „Looft den Heer” uit Nij land heeft zoals bekend onlangs op een concours van de af deling Friesland van de Koninklijke Bond van Christelijke Zangkoren in de Salvatorkerk in Leeuwarden met 361*/2 punt een eerste prijs gewonnen. Het ruim dertig leden tellende koor onder leiding van de heer S. Hoekstra sleep te daarmee ook de „Kalverda-trofee” in de wacht, een prijs, die dit jaar voor het eerst was ingezet. De trofee werd dinsdagavond in het bijgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk in Nijland aan de voorzitter van het koor, mevrouw E. de Boer-Bootsma, uitgereikt. De heer Landman legde uit dat men de stichting eigenlijk wat meer als ’n overkoepelend orgaan moet zien, die als eerste opdracht meekreeg het nader tot elkaar brengen van de KPJ en de KWJ. Deze beide vereni ging waren erg uit elkaar gegroeid hetgeen wellicht vooral te wijten is aan de stormachtige ledengroei van de KPJ, terwijl de KWJ steeds meer namen moest schrappen. „We hadden daarvóór de beide verenigin gen al lang bij elkaar willen hebben, maar het lukte nooit en ik kan u wel zeggen dat we moeite mee hebben stond te fel tegenover elkaar. Omdat de KPJ met circa tachtig leden de grootste was moest die eigenlijk aan de KWJ (tfen leden) de hand reiken, maar dat gebeurde niet. Men dacht dat die groepering wel vanzelf dood plocring van de mens is belangrijk. De maatschappij vertechnologiseerd meer en meer, maar het contact tus sen de mensen onderling blijft hier duidelijk bij achter. Het is volgens hem niet alleen dat zoiets door de Meerpaal gesignaleerd wordt, ook in bepaalde woonwijken komt men deze contactstoornissen bij herhaling tegen. Het ontbreekt veel mensen aan initia tief tot toenadering. Ook de Meerpaal deel min of meer in deze malaise. Zelfs mensen die wezelijk bezig zijn met een bepaalde maatschappijvor- ming, die bijvoorbeeld deel uitmaken van een politieke partij of vakbond zijn niet licht tot een gesprek of daad werkelijke steun over te halen. Een goede uitzondering daarop is volgens Koos Hoozemans mevrouw E. Lampe- de Vries van D’66. „Zet haar naam er maar bij. Misschien ervaart ze dit als een stuk erkenning van waar ze steeds mee bezig is.” De heer A. Kalverda is 45 jaar voor zitter geweest van de Friese afdeling van de Koninklijke Bond. Hij heeft zijn werk altijd in alle eenvoud ge daan, maar was door zijn werklust een voorbeeld voor velen. Door het dage lijks bestuur van de afdeling Fries land werd vorig jaar een commissie ad hoe benoemd die de uitvoering van het besluit een „Kalverda-trofee” uit te loven ter hand moest nemen. Dit gebeurde en de voorzitter van die commissie, de heer J. Steegstra uit Bergum, was erg blij dat de prijs in Nijland terecht is gekomen. Hij was overigens wel van mening dat het een goede zaak is dat zoveel mogelijk ko ren de trofee, een borstbeeld van de heer Kalverda, eens in hun bezit krij gen, want dit kan een injectie, een sti- De bestuursleden van de Ulster Voet bal Club hebben een zwijgplicht opge legd gekregen aangaande het be zwaarschrift dat de club heeft inge diend tegen het bestemmingsplan „Nijezijl”. Het bestuur van IJVC zou graag zien dat de gemeente naast het bestaande nog een voetbalveld aan legt. De raad heeft het bezwaar schrift evenwel, zoals bekend, onge grond verklaard. Na dit besluit liet het bestuur het moede hoofd hangen en besloot niet in beroep te gaan. Vori ge week donderdag hebben de bestuur leden zich echter opnieuw over deze kwestae beraden, maar wat hiervan het resultaat is geweest weet bijna niemand. De voetbalclub wil zich niet prijsgeven en om het Ulster gemeen tebestuur in het duister te laten tas ten hebben de bestuursleden een zwijg plicht. ’t Is maar dat u het weet.... „We hebben onlangs een open dag gehouden in de Meerpaal. nu: mensen, waarvan je zou verwachten dat ze belangstelling zouden to nen, hieven gewoon thuis en reageerden niet. Na afloop verkeerden we in een knappe mineurstemming, dat mag je gerust weten”. Aan het woord zijn Koos Hoozemans en Bauk Miedema, vaste medewerker van het jeugd- en ontmoetingscentrum „De Meerpaal”. Beide menen de oorzaak hiervan te moeten zoeken in het negatieve beeld dat veel mensen nog van de Meerpaal hebben. „Een stufhol noemen ze het, of een plaats waar jeug dige zwervers samenkomen. Maar ze vergeten dat wij eigenlek de enigen zijn die deze mensen oppangen.” A-.., f z V..'/4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1