Jonge jubilaris bij Nestlé Nederland snekerWkoerier Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Door onbekende oorzaak Ford 12M uitgebrand IJLST BRANDWEER TROK TER APENVANGST... ■iii i Chauffeur verloor macht over 't stuur ZOMERAVONDCONCERT IN SCHARNEGOUTUM PARKEERVERBOD OP POPMAWAL EN STADSLAAN IN IJLST? DRIE JUBILARISSEN BIJ FINKENBURGH WITRUG KALF EN ROODBONT STIERKALF z COURANT, MUFHOUTS NIEUWSBLAD a d. (MiHiiiniiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMRiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiM l! INWONER WOUDSEND DODELIJK GEWOND MM Opbrengst collecte i: WSNEEKER NIEUWSBLAD Hei Sneek» Nieuwsblad is een geconbineede uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, illllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllBllllllllffl H 4* 7 t SNEEKER NIEUWSBLAD M. DE JONG KWART EEUW IN DE ZUIVEL dus (Foto Studio Ger Dijs) Rijveilbheid Leeowarderweg Sytsingaw:ersterleane beter Daarmee Neerlands Verschijnt: maandags en donderdags De Rode Kruis collecte van dit jaar heeft in IJlst een bedrag van 1010,10 opgebracht. Het kruispunt Sytsingawiersterleane-Leeuwarderweg-Berkenlaan zal deze week in opdracht van de gemeente eindelijk onder han den worden genomen. Aangezien de huidige situatie bepaald niet ongevaarlijk is, met name wat het oversteken van school kinderen betreft, is er onlangs besloten op alle hoeken van het kruispunt verkeerslichten aan te brengen. De werkzaamheden zullen voor de bouwvak een aanvang nemen. Men streeft er naar één en ander zo mogelijk voor de Sneekweek te hebben afge rond. De herbestrating van de Sytsingawiersterleane waar men momenteel druk mee bezig is, staat los van het aanbrengen van de verkeerslichten op dit kruispunt. MAANDAG 18 JUNI 1973 128ste JAARGANG No. 49 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 42 3 4 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. DR blad verschijnt bovendien donderdags huis>aan-huis in GAASTER LAND, SLOTEN M I I 8hm*u 4» «nu. wfWMimuni u mw fcSSEFne.-. Acht van de negen Regenbogen va ren hier op het zeer rustige Ijssel meer richting Enkhuizen. Op pagina vier vindt u een verslag van deze wedstrijd, die veel van een toertocht weg had. ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs te beginnen. Na verloop van tijd kreeg men in de gaten dat men de aap op deze manier nooit zou van gen. De commandant, de heer W. Slob, ontdekte echter dat het kreng zich gemakkelijk liet afleiden en gebruik makend van deze weten schap werd een nieuw plan de cam pagne opgezet. De commandant klom in de boom en maakte aller hande rare geluiden om de aan dacht van de aap te trekken. Deze begon de heer Slob aan te staren en had niet in de gaten dat „spuit gast” Jan van der Weij van achte ren naderde. Deze kon de aap ten slotte bij zijn staart grijpen en in het hok deponeren. Al met al was men bijna twee uren op apenvangst geweest Wanneer de raad van IJlst er in de vrijdagavond te houden vergadering mee akkoord gaat, zullen er in het ste deke een parkeerverbod op de Popma- wal en een stop- en parkeerverbod op enige gedeelten van de Stadslaan ko men. W. Reen aan de Woud- beleefde donderdagmiddag Bij ’n ongeval in Woudsend bij Op ’e Romte is de 21-jarige bankwerker Jo hannes Deden, wonende te Woudsend, zodanig gewond geraakt dat hij ter plaatse overleed. Het ongeluk gebeur de gisteravond omstreeks half tien, toen, de bestuurder van een twee-zits Triumph sportwagen, de eveneens 21- jarige Woudsender J. R. M. N., bij wie de heer Deden in de auto zat, op de weg van Ypecolsga naar Woudsend in een bocht naar rechts waarschijnlijk door de te hoge snelheid waarmee hij reed de macht over het stuur verloor, een lantaarn raakte, vervolgens ver scheidene meters doorschoot en uitein delijk tegen een boom tot stilstand kwam. N. is zwaar gewond met de am bulance naar het Sint Antoniuszieken- huis in Sneek vervoerd. De auto is to taal vernield. In het betreffende voorstel schrijven burgemeester en wethouders van IJlst, dat het parkeerprobleem op de Pop- mawal steeds nijpender begint te wor den. De enige oplossing is het instellen van een parkeerverbod voor beide zij den van de straat tot de woning Pop- Het Sneker brandweerkorps kreeg onlangs wel een heel bijzondere melding binnen: in het Koningin Wïlhelminapark was een aap uit de kooi ontsnapt en of de spuit gasten die maar eventjes wilden vangenDat zoiets gemak kelijker gezegd dan gedaan is, werd al gauw duidelijk. Gewapend met ladders klommen de brandweerlie den in de bomen, waar bovenin de aap de verrichtingen van de man nen argwanend gadesloeg. Was men evenwel boven gearriveerd, dan smeerde het beest hem als de gesmeerde bliksem om in een an dere boom positie te kiezen. De brandweerlieden konden dan weer naar beneden klauteren, de ladder tegen de andere boom zetten om het spelletje weer van vorenaf aan „Een nette rustige betrouwbare man, die nauwkeurig zijn werk uitvoerd”, aldus karakteriseerde de heer G. M. Ottenhof, chef laboratorium, de heer De Jong. Deze ontving van zijn col legae van de laboratoriumafdeling een fcaaie barometer-thermometer, uit handen van de heer Ottenhof. De heer J. v. d.' Kooi, (CVAT) sprak de hoop uit dat de pensioengerechtigde leeftijd vooropig niet verlaagd zou worden, „al was het alleen maar om de heer De Jong een 50-jarig jubileum mee te laten maken”. Als blijik van waarde ring gaf hij de jubilaris een portefeuil le, en zijn vrouw een boeket bloemen. Ook de heer H. W, de Groot-Enzerink was niet met lege handen gekomen. Hij schonk de heer De Jong, uit naam van de personeelsvereniging, een enve lop met inihoud. Als laatste in de rij van sprekers bedankte de heer De Jong tenslotte een ieder voor de ge toonde belangstelling. Een en ander betrof de heren D. van der Meulen (Oudehaske), A. van der Schoen (Joure) en S. Dotinga (Gauw). Tijdens de receptie, die gehouden werd in de kantine van het bedrijf, werden de jubilarissen toegesproken door de directeur van Finkenburg, de heer F. Wiersma, en hun werkmeester, de heer J. Geertsma. Ze ontvingen elk een waardebon, een boek en een fraaie kaarsenstander, Overmorgen, woensdag 20 juni ’s avonds om acht uur. zal in de Neder lands Hervormde kerk te Seharne- goutum een zomeravondconcert wor den gegeven door het christelijk ge mengd zangkoor „God is mijn lied”. Tijdens dit concert zal koorzang, sa menzang en solozang te beluisteren zijn. Er komt ook barokmuziek aan te pas en hieraan verlenen medewerking de heer en mevrouw Schulp uit Sneek en de familië De Jong uit Loënga, Het ongel zal worden bespeeld door de heer J. Sijpersma uit Schamegou- tum; de algehele leiding berust bij de heer B. Huisman. De entree is vrij en het concert neemt ongeveer een uur in beslag. Gisteravond om een uur of zeven kwam de bestuurder van een Ford 12M, de 46-jarige W. Rozendaal uit Leeuwarden, bij Ruigahuizen tot de ontdekking dat er rook uit de motor kap van zijn wagen kwam. De heer Rozendaal stopte onmiddellijk op de autoweg en met behulp van een poe- derblusser gelukte het hem de brand, die het voorste gedeelte van zijn auto verwoestte, te blussen. De schade aan het voertuig bedraagt 2500,Er de den zich geen verwondingen of op stoppingen voor. frwwwHwwwwwwlwmwwwlmlwwwHluwwwwwuvwmwww Woensdag werd in intieme kring hei feit herdacht dat drie medewerkers van „Finkenburg” 25 jaar in deze sociale werkplaats werkzaam zijn ge weest. Ruim tien jaar geleden, om precies te zijn in 1962, was de heer De Jong genoodzaakt over te gaan naar de zuivelfabriek van Heeg. Aanvankelijk vervulde hij de funktie van monster- opnemer van de melkontvangst, maar toen hij op aandringen van de directie een avondstudie ging volgen en deze met succes afmaakte, belandde hij tenslotte op het laboratorium van de melkfabriek. De heer De Jong is nu hoofdlaborant en plaatsvervangend chef van deze afdeling. De heer G. P. woordiger van Sneek van de Tjallema, vertegen- het Departement Nederlandse Maat schappij van Nijverheid en Handel, stelde dat de jubilaris, ondanks de onstuimige periode die de zuivelin dustrie de laatste jaren had doorge maakt, aan het studeren was gegaan en zich zodoende op had weten te werken. Alleen door noeste arbeid te verrichten en de wilskracht te bezit ten bepaalde zaken te ontzeggén kan een dergelijke prestatie geleverd worden, zo zei de heer Tjallema, die daarop de heer De Jong de Zilveren Legpenning van de Maat schappij overhandigde. Een en an der ging vergezeld van het Vere rend Getuigschrift. Veehouder vaartkade iets buitengewoons met een koe van hei Deze koe moest kalven en dat is niet zo bijzonder, maar, bijzonder is wel dat deze koe met twee kalveren voor de dag kwam, namelijk een koe kalf, een zogenaamde witrug en een roodbont „boltsje”. „Ze zijn prachtig op kleur”, vertelde een trotse heer Reen. mawal 8. Door dit parkeerverbod zul len de bewoners van de Popmawal ernstig gedupeerd worden maar, zo schrijven b. en w. in het voorstel, aan deze personen zal echter een onthef fing kunnen worden verleend, op grond van het bepaalde in het regle ment verkeersregels en verkeerste kens. En dat is dan een hele gerust stelling voor de Popmawalbewoners. De verkeersproblemen op de Stadslaan willen burgemeester en wethouders oplossen door ’t instellen van een par keerverbod op de linkerzijde van de Stadslaan, gelegen tussen de Zevenpel- sen en de woning Stadslaan 2a, ko mende vanuit de richting van de op haalbrug over de Geeuw en een stop- verbod op de rechterzijde van de Stadslaan, gelegen tussen de Geeuw- kade en de Rinnert Anemastraat. Het betreffende verkeer, waarvoor dit stop- verbod geldt, komt vanuit de richting van de ophaalbrug over de Geeuw. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil, Steunebrink Telefoon 05150-5323 Deze maand is het vijfentwintig jaar geleden dat de heer M. de Jong in zijn woonplaats Oudega een baantje aannam bij de KNM fabriek. De juiste datum is niet meer precies te achterhalen, maar zeker is wel dat de leeftijd van de heer De Jong toen veertien jaar was. Daarmee is hij prompt één van Neerlands jongste zilveren jubilarissen geworden. Een klein rekensommetje leert dat hij nog maar 39 jaar jong is en nog wel enkele jaartjes meekan. Vooral voor de door de heer De Jong gevolgde avondstudie had de di recteur van de KNM fabriek Nestlé Nederland, de heer A. Feenstra, bij zonder veel bewondering gehad. Tij dens de vrijdagmorgen gehouden re ceptie in de kantine van het bedrijf, sprak de heer Feenstra over de jubi laris als een zeer gewaardeerde kracht. Hoewel er vaak gezegd wordt dat er aan het produkt weinig of niet verkeerd kan gaan, was ’t vol gens de heer Feenstra een goede zaak „de vinger aan de pols te houden”. Iets dat de heer De Jong wel toever trouwd is. De directeur schonk de heer De Jong een envelop met inhoud, terwijl diens vrouw een boeket bloe men ontving. 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1