I I I l i I I f j» KAPPIE EN DE RING VAN SATURNUS Wijkindeling Sneker huisartsen Waar been I I ii I I f I i i! RONO-PROGRAMMA Foto-Optiek PANMAN Brillen service NAJAARS- BLOEMEN I BLOEIEN OOK KABARET LEO DYKSTRA KOMT YN SEPTIMBER MEI NIJE WURKLIST HOTEL HANENBURG - SNEEK ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. FOTO-OPTIEK PANMAN O.. ft I 1 I 5 m-en-om de Waterpeortatad lllllllilllllllllBIIIIIIIMIIBIIIIIIIffi FEUILLETON ■Km Piet van Egmond concerteert in Bolsward Vergadering Alg. Bond Onderwijzend personeel TELEFOON 2570 5 WA Pagina 2 SN EEKER NIEUWSBLAD Maandag 18 juni 1973 of volgende be- 41 en j. za- weekend ieder ge- E. zijn?” openbare Ze Gratis ogentest.... door gediplo* meerd oogmeetkundige. Uw bril is bij ons een jaar lang geheel gratis verzekerd tegen breuk, diefstal en verlies. Deze verzekering geldt ook voor alle duurdere foto- en film camera’s. Grote kollektie brilmonturen, glazen, zonnebrillen. Barometers, hygrometers, prisma kijkers en telescopen. Boodschappen vóór 8.30 uur by de betreffende arts. WIJK 2: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in ons huis! Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Bar-Dancing maand juni de l! f Woensdag 20 juni 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30-19.00 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker 19.00-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Worp 19.30- 20.00 Aspecten Eindredactie drs. P. J. Huizinga Oosterdijk 54 - tel. 05150-3150 SNEEK OOSTEBWOLDE 1 j I I F door To Dorsseu-v.Loon g WIJK 1J. Dethmers, arts Jousterkade 4, tel. 2585 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en Ysbrechtum) WIJK 3: W. Lofvers, arts Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette Bloemstraten, Kloosterstra ten en de Staatsmansstraten) Alle kleine reparaties zoals las- sen en solderingen neuspads etc. worden bij ons geheel als service gezien en zijn daarom gratis. Maandag 18 juni 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30-19.00 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan v. d. Worp 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker 19,00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Schoolplein WIJK 5: C. P. Dros, arts Kanaalstraat 9, tel. 3681 Het gebied begrensd door de Houkesloot en de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperk hem). Tevens Oppenhuizen en Uit- wellingerga. WIJK 6: W. L. Bogtstra, arts Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (omgeving Prinsen gracht en de Lemmerwegwij- ken) v/h FOTO RIS Op donderdag 7 juni vergaderde de A.B.O.P. (Algemene Bond Onderwij zend Personeel) afd. Sneek in restau rant Piso. In deze vergadering kwa men enkele belangrijke aspecten in d? onderwijswereld aan de orde, o.a. wat is openbaar onderwijs en wat be tekent Openbaar onderwijs nu? iedere avond muziek Henk Uitsluitend bestemd voor pa tiënten van C. M. Eykman, arts, in het tijdvak van 16 juni tot en met 7 juli, en voor de patiënten van H. Ubbens, arts, en J. Nauta, arts, in het tijdvak van 16 juni tot en met 7 juli. Stat de ploech yn 1969 üteinset is, is de gearstalling itselde bleaun: Leo en Leny Dykstra, Tsjip en Claudia de Vries. Twa troude pearen, dy’t me- koar yn plankelan tige oanfolje en oanfiele. Joop Verbeke skriuwt net allinne in great part fan de kompo- sysjes, hij is ek de fêste bigelieder fan it kabaret. Dit binne de ntasken, dyt’ mei de ünmisbre help fan toanielmaster Theo de Vries alle jierren mei in folslein originele Fryske produksje komme, en sa it kabaret yn Fryslan op professio nele wize fiuortsette. Oanf 21 septem ber sil der hurd wurik wurde om yn WIJK 4: C. J. Overdijk, arts Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied begrensd door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne en het Eiland) Woensdag 20 juni Amicitia: 14.00 u. film „Kuifje en de Zonnetempel”; 20.00 u. film „The bridge on the River Kwai” Schamegoutum: Ned. Herv. Kerk: 20.00 u. zomeravondconcert chr. ge mengd zangkoor „God is mijn lied” i.erx begaf zich nu naar de stuurhut en trof daar Kappie aan. „Mag ik u even storen?” sprak hij ernstig. „Daar ik de ring nu eindelijk gevonden heb, zou ik gaarne mijn ver dere plannen eens uiteenzetten!” „Wat plannen?” vroeg Kappie onge duldig. „We varen naar dat eiland en daarmee is het uit!” „Pardon!” zei Zerx gebelgd. „Ge stelt koers, die ik bedoel, heeft deze ring te maken, want ben ik nog niet klaar!” „Dat gedoe met die ring is uw zaak!” zei Kappie boos. „Ik ga hier dadelijk voor anker en dan kan mijn stuur man u met de sloep naar het eiland brengen.” Zondag 24 juni Doopsgezinde kerk Singel: 10.00 u. feestelijke dienst t.g.v. ingebruikna me herbouwd kerkgebouw It kabaret fan Leo Dykstra üt Bur- gum is al wer drok dwaende mei de tarieding fan in nye wurklist. Krektallyk as forline jier wurdt it ek nou wer in kabaretprogramma. In öf- wikseling dus fan sketskes, lietsjes, konferénses, grapkes, persiflages ensfh. De teksten binne wer fan Leo Dykstra seis en de muzyk fan Joop Verbeke en Johan Bok. Het tweede zomeravondconcert van de serie orgelconcerten die onder au spiciën van de Stichting Orgelcentrum in de Martinikerk te Bolsward plaats vinden, zal op dinsdag 26 juni a.s. worden gegeven door Piet van Eg mond. Het programma dat zal worden uitge voerd vermeldt: Praeludium en Fuga in e, alsmede twee koraalbewerkin- gen: „Ich ruf’ zu Dir” en „Jesu, blei- bet' meine Freude” J. S. Bach; Sona te VI, Felix Mendelssohn; A Trumpet Menuet, Alfred Hollins; Passacaglia, Koraal en Fuga Gez. 194, Corns, de Wolf; La Nitivité du Seigneur en Méd. „Dieu parmi nous, Olivier Messiaen; Improvisatie, Piet van Egmond. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 22 juni MIst: stadhuis 19,30 u. openbare ver gadering van de Raad Gymnastieklokaal Julianaschool: 21.00-22.00 u. afscheid K. de Grooth hoofd Julianaschool De heer J. R. van der Heide, directeur van de Gemeentelijke MAVO te Kol- lum, tevens districtsbestuurder van de A.B.O.P. hield een inleiding over deze materie. De heer Van der Heide wees er in zijn uiteenzetting op dat men bij het openbaar onderwijs er naar streeft de leerlingen te onderwijzen, te vormen in de gedachte van samen werking, van onderlinge verantwoor delijkheid en dat men de jongens en meisjes, een kritische instelling wil bijbrengen. Dat wil men bij het Chris telijk onderwijs toch ook? Is ’t daar om niet mogelijk te komen tot een samenwerkingsschool, aldus de heer heer Van der Heide. Hierna volgde een levendige discussie, die tost laat in de avond duurde. Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 20 en Zater dag 23 juni 1923. Precies vijftig jaar geleden dus. Dinsdag 19 juni Amicitia: 20.00 u. film „The bridge over the River Kwai” Stadhuis Sneek: 19.30 u. vergadering van de Raad de Lawei to Drachten ope’ nij de gunst fan it Fryske publyk to winnen. In titel hat de nije wurklist nooh net. Der moat noch to folie oan de la ding dien wurde om it skip nou al in namme to jaen, seit Leo. Mar ien ding stiet fêst: de wurklist dy’t op priemmen set is, sil foar alle krea- men lans kinne. Hwant ek sünder subsydzje wolle wij mei in kabaret komme fan nivo. We kinne net oars en we wolle net oars. Lit wij hoopje, seit Leo Dykstra derfan, dat Fryslan dêr wurdearring foar hat. Net om’t wij it fortsjinje, mar om’t de Fryske kultuer better fortsjinnet dan, as in fossyl, bidobbe to wurden under de oerwaeide smaekleasens fan sabeare fomeamde radio- en tv artysten üt it Westen. Zondag 1 juli a.s. Sleeptocht naar Grouw, ter gelegenheid van de Zeilwed strijden van „Oostengo” (75-ja- 1 da me vrije toegang op de boot. Niet-leden 1,00 per persoon. Vertrek van Sneek 81'2 uur. Van Grouw 6 uur precies. Zij, die wenschen gesleept te worden moe ten zich voor 29 juni schriftelijk aangeven bij de Sleepcommissa- rissen Joh. Faber en M. van der Werf. Om misverstand te voor komen maken wij u er attent op dat de Langweerdenboot voor de S.Z.C. vaart. Voor de kleintjes. Wrigleys kauwgom is een heerlijke tracta- tie en een uitstekend hulpmiddel bij de spijsvertering, zoodat de kinderen van hun voedsel ’t vol le genot hebben. Ook werkt het zeer zuiverend op hun gebit. „Wrigleys na eiken maaltijd” is een goede levensregel. Overal ver krijgbaar. 40-tal adressen in en om Sneek verkrijgbaar voor een rijksdaal- der en naar wij van enkele ver- koopens hoorden, wordt het reeds aardig verkocht. Maar algemeen moet de deelname der Sneekers en ouri-Sneekers worden, zal ’t doel worden bereikt! En tegelijk wordt dan dat mooie bereikt, dat we voor dit algemeen belang al len hebben samengewerkt. Snee kers en oud-Sneekers moeten sa men de gelden bijeen brengen voor dit doel noodig. En dan, naar draagkracht! Er zullen tal van ingezetenen zijn die hun rijksdaal- der heel Slecht kunnen missen, maar deze toch graag offeren voor dit sympathieke doel. Maar daarnaast zijn er ook tal van stadgenooten voor wie ’t nemen van 10, 20, 50 of meer obliga ties in verhouding veel gemak- kelijlker gaat. Ook op hun volle medewerking rekent V.V., want alleen dan zal er voldoende geld bijeen komen. Als een schitterend voorbeeld mogen wij vermelden dat gister bij het Bestuur van V.V. een dhèque van 250, binnenkwam van een oudstadge- ■noot met verzoek hem100 obligaties te zenden. Zoo gaat het goed! Wanneer alle stadge nooten en oud-Sneekers het plan op zoo krachtige wijze steunen, dan zijn de 6000 obligaties spoe dig geplaatst. Moge het de eerst volgende dagen druk loopen bij de verkoopers en mogen er heel wat postwissels of girobiljetten (no. 16183) inkomen bij den se cretaris van V.V. den Heer Priester, Schaapmarktplein. nier aan het verstoppertje spelen te gen elkaar. Hoewel we konden begrij pen, dat moeder het door had. Maar die lieverd liet niets merken en deed net of ze het geweldig vond. In wer kelijkheid voelde ze toen al, dat het voor haar de laatste oudejaarsavond zou worden.” Geruime tijd was het stil tussen hen beiden, tot het meisje de geluidloos heid doorbrak. „Wat kan er in een jaar toch ontzettend veel gebeuren, he? Moeder al een half jaar dood en begraven en in haar plaats, Ellie. Die plaats blijft leeg. Daarom zit nu niemand meer aan het hoofdeinde van de tafel tijdens het eten. Dat la ten we zo.” „Toch is het heel anders.” „Juist daarom is het heel L „Oostengo” rig bestaan). Leden met op 1,00 per meneer Stallesen, daarvoor is het wa tergebied rond de stad te groot.” Uit de vier sollicitanten had hij Jan Vee- neklaas gekozen: voormalig agent van politie, die na een auto-ongeluk ver vroegd gepensioneerd was. Bovendien was hij een oude schoolka meraad van de lagere school. Het weerzien was amicaal en ongedwon gen geweest en Stallesen behoefde er niet lang over na te denken, vooral eer hij Jan aanstelde, temeer omdat de man beschikte over een prima af gerichte hond. „Laten ze het nu maar eens proberen, meneer; Robbie ruikt al op een half uur afstand mensen, die iets verkeerds van plan zijn.” Een enkele keer moest Kees Stallesen wel eens na sluitingstijd naar zijn kantoor. Soms kwam hij op het ter rein van het bedrijf de nachtwaker tegen en maakten ze een praatje. De man was tevreden met zijn kalme baan en kon behoorlijk leven van het loon plus de uitkering, welke hij kreeg krachtens zijn vervroegd pensioen. Tegen vieren reed hij naar huis, waar zijn jongste dochter hem opwachtte met de thee. „Mevrouw Wilmer al naar Leiden?” Het meisje knikte. „Een half uurtje geleden is ze weggereden. Ze komt morgen in de loop van de avond te rug.” %*V»VVM*l**VVVVVt»»VV**M***WVV»****V»**%VVV**VVVVV**4**V»VVV***»*VVVVVVM JI het wel zeer eenvoudig. Naar mijn mening is nu pas de tijd gekomen om de juiste koers te bepalen.” „Dat is ja te mal!” riep Kappie. „Die koers zal ik bepalen en niemand anders. Trouwens er valt niets te koersen, want dat eiland is al in zicht. We zijn in de baai.” Hij keek door de verrekijker. „Ziet er niet al te best uit!” vervolgde hij. „Een bult rotsen met een ruïne Hij ging zitten en stak een sigaar op. „Heel verstandig. Op een dag en avond als deze hoort ieder in zijn ei- Maandag 18 juni Gemeentehuis Wijmbrïtseradeel: 19.30 u. openbare vergadering van de Raad Hotel Hanenburg: 20.00 u. jaarver gadering NeVoBo afd. Sneek Dinsdag 19 juni 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30-19.00 Drents programma Eindredaktie Hitje D. Schuth 18.30- 19.00 Fryske ütstjüring Eindredaktie Heinze Bakker 09.30-09.50 Zesde Friese schoolradio- les: „Us fakansjelan” 19.00-19.30 Groninger programma Eindredaktie Gerard F. Beukema 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Landbouw.)ournaal Eindredaktie Gerard F. Beukema bliksem er boven.” „Wind u niet zo op, gezagvoerder Wobke!” maande de oude man. „De iets met daarmee Overleden: Lipkjen Hoekstra 77 j, wed. v. Marten Rijpkema; Johanna de Boer 62 j., wed. v. Bauke Ostoga. Gehuwd: Willem van Nus 26 j. en Trijntje Roffel 23 j.; Theu- nus v. d. Horst 27 j. en Catha rina de Boer 26 j, WYMBRITSERADEEL van 15-22 juni Geboren: Dirk zv Marten Hoo- geterp en Pietertje Nijdam te Oost- hem; Trijntje dv Petrus Bijlsma en Trijntje van der Molen te Joghum Rinsma en Wilhelmina Catharina Kuipers te Oosthem; Femkje dv Keimpe Kuipers te Gonëga; Thomas zv Cattrinus v. d. Werf en Pietertje Visser te Gaastmeer; Jan zv Pieter de Vries en Hinke de Vries te Heeg. Overleden: Jan S. IJkema 7 dagen te Sandfirden; Wïbbe El- senga 67 j. echtgenoot van Geertje Koopmans te Oosthem; Jillert van der Kooi 58 j. echtgenoot van Rins Oom te Oudega; Baukje Punter 16 j. te Goënga. Gehuwd: Geen. ADVERTENTIëN. Hij zuchtte en begon in zijn thee te roeren. „Hoor eens, Ellie, Piet en Binnie zijn naar de wintersport.” Het meisje ging zitten en nam een si garet uit het pakje, dat voor haar op 'het tafeltje lag. Ze zoog vuur in de aansteker van haar vader en rookte even. „Wat ik overigens niet bepaald kies vond.” „Ze zijn jong, kind, en het leven gaat door. Bovendien werkt Piet hard, dus is deze vakantie goed aan hem besteed. Nee, ik heb geen bezwaren.” „Komen Eduard en Els vanavond nog?” „Hij belde vanmiddag en vroeg het. Maar ik heb hem geadviseerd thuis te blijven. Anders wordt het voor mijn kleindochters ook veel te laat.” „Dan zullen we met z’n drietjes zijn”. Hij begon te lachen. „Ellie, de opti mists, de argeloze. Aline gaat natuur lijk naar de Hamervelds”. Haar gezicht betrok. „Ze moest het eens durven!” „Geen herrie er over maken, Ellie. Je kent Aline en ik zal het haar vast niet kwalijk nemen, als ze naar de Nijverheidsstraat gaat. Ik ben niet van plan tot twaalf uur op te blijven, dus wat heeft zij er dan aan?” „O, ik tel zeker niet mee?” Ze keek hem onder haar gefronste wenkbrau wen een beetje boos aan. „Sorry, Ellieik veronderstelde, dat je er net zo over zou denken als ik.” Ze draaide bij. „Misschien wel. Eigen lijk niets aan, he? Zonder mam er bij.” „Zo is het kind. Onze gedachten gaan vanzelfsprekend terug naar vorig jaar. Toen je moeder al zo ziek was. Des ondanks hadden we ’n prettige oude jaarsavond, want iedereen deed zijn best zo opgewekt mogelijk te zijn. Voor moeder. En moeder begreep het. Als je er nu aan terugdenkt, waren we al lemaal op een verontschuldigende ma- Loons verlaging Rijkspersoneel. Naar de Bsb. venneemt, ligt het in het voornemen der regeering, om de loonen van sommige groe pen rijkswerklieden in overeen stemming te brengen met die, weüike in de particuliere bedrij ven op dit oogeriblik gelden. Wordt dit voornemen uitgevoerd, dan zou dit beteekenen, dat de loonen belangrijk verlaagd wor den. Naar Frankrijk of In de gemeente Nijkenk werd dezer dagen de volgende publicatie aangeplaktBurgemeester en Wethouders van Nijkerk maken bekend, dat werklooze arbeiders, wien door het correspondentschap der Arbeidsbemiddeling voor hen geschikte arbeid in Noord- Frankrijk of elders wordt aange boden en die werkgelegenheid zonder geldige reden niet aangrij pen, in geen geval bij de ge meentelijke werkverschaffing ge plaatst zullen worden. De arbeiders protesteren sterk tegen deze maatregel, dïe, zeggen zij, blijk baar ten doel heeft zich van de werklooeen te ontdoen. De Lichtboei: in de Ned. formatie BLED Luda Bar-Dancing: in de maand juni Martin de Jong Bar-Dancing 't Singeltsje: in de maand juni: eerste weekend Sun Set, 2e weekend Seven Side Trio, 3e weekend Duo Ger en Rob, 4e weekend Country Ramblers Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan”: in de maand juni Ned. formatie Melting Pot Oosterpoort-Bar: iedere vrijdag en terdag optreden van „Peco”-duo Skotch Inn: iedere avond dansen m.m.v. Gerrit Blaauw RHBS en Sneker Sporthal: elke avond van maandag tot en met donderdag trimmen Jongerencentrum ,De Meerpaal', Klei ne Palen: ontmoetings-mogelijkheid voor jongeren, woensdags en vrijdags van 7 tot 11.30, zaterdags 3 tot 11.30 u. Oosthem: iedere zaterdagmiddag in stuif in het Himsterhüs van 4 tot 6 uur Midgetgolfbaan: opend Ysbrechtum: Old Vic, geopend v.a. 20.00 uur, Borghuis Wijnhandel Bijlsma, Galigastraat 12- 14, tot en met 1 juli: expositie schil derijen van Catharina Huischen uit Oberstrohe (Duitsland) „Ons Klokje”. Zoo luidt de korte populaire naam van de Rijksdaalder 3 procent premieobli- gatie, uitgegeven door de V.V. om aan de gelden benoodigd voor een flink carillon te komen. „O» Klokje” is thans aan een Daarna had hij nog geruime tijd in zijn kantoor gezeten. Om drie uur hoorde hij de bel gaan ten teken, dat de werktijd om was. Voor deze dag en dit jaar. Enkele minuten later zag hij door het raam, dat uitzag op het water en de kade, de mensen naar huis rijden: op de fiets, per auto of op de brommer. Alleen de portier zou blijven, wist hij. Tot de nachtwaker kwam: Jan Veeneklaas met zijn ver vaarlijke bouvier. Want doorgaans lag er wel een schip met zuidvruchten gemeerd en zodra de boot aan wal lag, was de verantwoording en het ri sico der lading voor zijn rekening. In het verleden hadden er al eens diefstallen plaatsgevonden, dus was er sinds een paar jaar een nachtwaker, die zodoende zijn geld wel verdiende, want sinds Veeneklaas ’s nachts in de pakhuizen en op de kade patrouilleer de, daarbij bijgestaan door zijn hond, had er geen diefstal meer plaats. En kel de hond werkte al voldoende pre ventief om ieder adspirant-inbreker af te schrikken. Het was geweest op advies van de Dordtse politie, dat hij ertoe overge gaan was een nachtwaker aan te stel len. „De politie kan niet overal zijn, anders. Je moeder zou het begrepen hebben, dat hier een huishoudster kwam. Ze wilde immers zelf graag, dat je zou doorleren?” „Ja, dat is zo. Maar ik bedoel dit: de sfeer is heel anders geworden. Moeder was het middelpunt. Daar mee doe ik jou niets tekort natuur lijk. Jij domineerde wel in huis en dat vond iedereen vanzelfsprekend. Aline misschien uitgezonderd. Toch was mam op de een of andere wijze de primus inter paresJk weet niet, hoe ik het anders moet zeggen.” Hij knikte. „Ik begrijp je wel. Als moeder eens een dag weg was, ont stond er een vacuum, een leegte, Moe der kon je gewoon niet wegdenken. Zé was de zon, in wier glans wij allen leef den. Ze verwarmde ons, koesterde ons met haar grote liefde en schiep een blijde, fijne sfeer, waarin wij allen behaaglijk vegeteerden. Zoiets zie je nu veel beter. We beschouwden het misschien tot op zekere hoogte als iets vanzelfsprekends. Zoals eten en drin ken en lucht om te ademen. Geen van ons stond er ook maar ooit bij stil, dat het allemaal betrekkelijk kon zijn tot het moment, dat ze zo ziek was. De A.B.O.P. afd. Sneek is van me ning, gezien de belangrijkheid van deze onderwerpen in een volgende vergadering hierop terug te komen. Officieren en de staat. Op non- activiteit gestelde officieren zul len, naar de Tel. meldt, den Staat een proces aandoen, omdat zij de op non-activiteitsregeling in strijdt achten met de bestaan de wetten. Duitsehe bloemen. Miliioenen bloemen worden uit Duitschland via de Groninger grensplaatsen ingevoerd, meldt de Msb. De prijs is 70 a 75 procent lager dan hier te lande, zoodat door dezen invoer den Nederlandschen tuiniers zeker schade wordt rokkend. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 16-21 juni Geboren: Dieuwke Geertruida d<v Willem Andringa en Geertje Visser; Durk zv Broer Flobbe en Geertje Haagsma; Durk zv Jacub Veltman en Fok eitje Posthuma; Tjïtske dv Nolke de Boer en IJtje Cnossen; Komeiis zv Jasper Boot en Rinske Post; Henriette en Anna dsv Joost Hui- tema en Wilhelmina Tenkers; Al bertina Joanna Elizabeth dv Geert W. Karstens en Grietje Eelkema; Anna dv Ferdinand J. Bijzet en Antje Langius. verstandig. Op gen huiselijke kring te zijn.” Ellie schonk thee en keek haar va der enige ogenblikken aan. „Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Vroeger, toen moeder nog leefde, was iedereen hier.” „Jawel kind, maar moeder is er niet meer. En als een moeder niet meer in het gezin is, verslapt de familie band. Dat is nu eenmaal zo.” „Dat is anders niet nodig, vind ik. Wat zou er op tegen geweest zijn, als iedereen vanavond gekomen zou g i v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2