Goede ventilatie bespaart u geld BLACK BOYS 3 EN O.N.S. 2 KAMPIOEN Indeling seizoen 1973 - ’74 zaterdagamateurvoetbal PRAESES D. J. K. MAHLBERG ERELID V.V. „BLACK BOYS" 1 I woensdag in Sneek ■iiniiMiiiinniiiiiiiiniiiiiiiiiK Hollandse schakels op Reeuwijkse plassen sterker dan Friese Sneker Sportnieuwtjes Kampioenen zomeravondvoetbal na bekend Lange afstand- wandelaars arriveren ^3 aiiiiffliiiiiiMiiiiffliiiiiiiffliiiiimiffliiiiiHiiiiiiiiifflii niniiiiffiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiin Snekers op bezoek bij Duitse voetbalvrienden (608) wzc Maandag 18 juni 1973 S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 3' voor aan WWtWWHWWUMMUWWWUVH, Black Boys S is er in poule E van de haar laatste wedstrijd tegen WZS ver- THIÏllllPil itM rio o7z» n nrl h o Larv/wi D7z. U. T> 7 _7 .7 M arriveerde de >r-t Kp€M Kp beide gedegradeerde Leeuwaren. busreis program me kampioenschap verantwoordelijk wa ren zijn: staand v.l.n.r. G. v. Leeuwen, G, Tdlsma, J. Wolthuizen, D. Rijpkema (aanvoerder)de heer 8. de Groot Boers- Achtergebleven bij zomeravondvoetbal: diverse shirts, broekjes, badhanddoe ken en zelfs 2 paar voetbalschoenen. Goederen zijn af te halen op Ubbo Em- niiusstraat 19. ma (leider), A. Kloosterman en J. G. Beeksma; gehurkt: B. L. Matitawaer, T. de Boer, I. Sinnema, A. P. Veenstra, H. Inia en J. Piersma. (Foto Studio Ger Dijs) Tweede klas D Blauw Wit ’34 DOSK Drachtster Boys Elim Excelsior’31 Harkemase Boys Oranje Nassau Groningen OWIOS Urk WT Workum Vierde klas A CVVO Heeg Hielpen HJSC Leeuwarden Nijland Oeverzwaluwen Oudega (W) SOS Franeker Woudsend IJVC Derde klas A Bolswardia Broekster Boys Delfstrahuizen ’t Fean ’58 Heerenveense Boys Kollum Leeuwarder Zwaluwen F,C. Meppel ONS ONT QVC Zwaagwesteinde loor. Black Boys was hierdoor voor de eventuele concurrenten onbereikbaar ge wórden. Het succesvolle elftal bestaat uit de volgende spelers: Staand v.l.n.r. Koos de Korte, Johan Dijkstra, Joh. Rienstra, Mr-t rp©n Vorige, week .ontvingen wij de „Nep- tjüner”, officieel orgaan van de Zwem- en Poloclub „Neptunia ’24” té Sneek. Het is het eerste nummer en dit gestencilde blad ziet er goed uit, geest veel informatie. Op de front pagina prijkt Neptunus met baard en drietand, terwijl voorts de contouren van de Waterpoort zijn te zien. Het ledenaantal groeit nog steeds, zo staat in de Neptjüner, terwijl u ook nog moet weten dat ..Neptunia ’24” opge richt is op 14 juli 1924. Black-Boys gezelschap om half zeven vanaf Alles wat leeft verbruikt lucht om te leven en alles wat verbruikt wordt slijt, vervuilt of raakt op. Dat geldt ook voor de lucht in onze woonka mers, keukens, toiletten en badkamers. Wat doen we met de vervuilde lucht in de ruimten waarin we moeten le ven, wonen en werken? Het pupillenteam ONS 2 is in poule B onbetwist winnaar geworden. Na de 1-0 winst op Sneek 2 was het kampioenschap een feit. De spelers die voor dit behaal- Zaterdagavond speelde het eerste elf tal van Sneek op het Sportpark de Lemmerweg een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Duitse voetbalclub Harlingerode. Sneek nam al vrij vlot een voorsprong die tenslotte tot 80 uitgroeide. De Duitsers kwamen daar na sterk terug en wisten de einduit slag op een eervolle 84 eindstand te bepalen. De gasten die bij diverse Sneker families zijn ondergebracht, waren ’s middags tevoren in Sneek gearriveerd en zijn vanmorgen in alle vroegte weer vertrokken. Zondag stond er een boottocht over het Sneekermeer op het programma. Een bedrijf in Amersfoort dat zich beweegt op het terrein van lucht- en warmtetechniek heeft aan die drei ging resoluut het hoofd geboden door een. gemechaniseerd ventilatiesysteem te ontwikkelen dat zowel in eenge zinswoningen als in hoogbouw met sukses kan worden toegepast. Het be treft een centraal geplaatste afzuigven- tilator waarop alle „natte” vertrekken van de woning via een „kanalenstel sel” kunnen worden aangesloten. De installatie zorgt ervoor dat mecha nisch de vereiste hoeveelheid lucht De voetbalvereniging LSC houdt op dinsdag 26 juni a.s. een ledenvergade ring en wel in „Onder de Linden.” De agenda telt de gebruikelijke pun ten, zoals jaarverslagen, mededelingen en bestuursverkiezing. Wat het laatste punt betreft: de heer M. van der Graaf stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid. De uitslagen van de meest recent ge speelde wedstrijden zien er als volgt Tapijthüis-Flexa 10; Abma-Bakkers uit: Tapijthuis-Felxa 10; Abma-Bakkers 2—1; AVRAS-M.F. 2—1; Lankhorst- Hubert 1—7; D: Rabo-WZ 0—5; Yos- hida-Friso 20 (regl.); La Bohème- Witte Kat 11; Dimo-Ozinga 12; Tapijthuis-Philips 81Gemeente-Ab- ma 31; Flexa-Donker 20; Nirota- WSH 3—4; Tapijthuis-Donker 3—1; AVRAS-Hubert II 40; Gemeente- Hubert 0—0; MF-SVS 2—0; Philips- Erven Feenstra 11; DDB-Flach 03; Locdgieters-Rabo 12; Yoshida-Jeugd- haven 1;5 Donker-Gemeente II 22; Flexa-Philips II 22; Yoshida-Rabo 4—0. pupillencompetitie in geslaagd het kam pioenschap voor zich op te eisen. Het innemen van de bovenste plaats was een feit toen het uiteindelijk als tweede ge ëindigde zevende pupiïlenteam van LSC De tweede klas D ziet er in verge lijking met het vorig voetbalseizoen volkomen anders uit. Uit het afgelo pen voetbaljaar zjjn slechts drie clubs overgebleven te weten DOSK uit Kam pen, het Rijssense Excelsior’31 en uit Wapenveld WZC. Een volkomen nieuw gezicht is OWIOS. Het had niet veel gescheeld of deze ploeg uit Olden- broek was gepromoveerd naar de eerste klas. Het Wierdense SVZW had daar evenwel in een beslissingswed strijd bijtijds een stokje voor weten te steken. Verdwenen uit deze klas zijn de oude bekenden Klazinaveen en Hol- landscheveld. Beide Drentse clubs zul len het volgend seizoen uitkomen in de tweede klas C. Peter Gerritsen, Henk Rienstra, Johan Laagland en leider van het team, de heer J. Tippersma; zittend v.l.n.r. Klaas Wes- tra, Johan van Dijk, Steven Berkenpas, Erwin Loomeijer, Bennie Klijnstra en Appie Bakker. (Foto Studio Ger Dijs) In de keuken zetten we een raam open om allerlei dampen en geurtjes af te voeren en hopen door deze ge brekkige manier van ventileren dat er zuurstofrijke, frisse lucht binnenkomt. Met de aromatische milieuverontreini ging in toiletten en douches wordt wordt het natuurlijk moeilijker, wan neer er alleen maar een luchtkoker tje zit, zoals algemeen het geval is in flats. De luchtvervuiling binnenska mers is een probleem; soms zelfs een bedreiging voor onze gezondheid. ’s Avonds was er groot feest in het clubhuis van D. J. K. Mahlberg. De festiviteiten duurden tot in de vroege ochtend. Ook werden hier de gebrui kelijke geschenken uitgewisseld. Van de voorzitter van D. J. K. Mahlberg ontving praeses W. Wittermans een bel met de mededeling dat deze op het komende 50-jarig jubileum vijf minuten moet worden geluid: voor el ke 10 jaar één minuut. Black-Boys- voorzitter de heer Wittermans over handigde een fotoboek van Friesland, welke was aangeboden door het ge meentebestuur van Sneek. In de Zomeravondvoetbal-competitie volgen de kampioenen in de verschil lende poules elkaar in snel tempo op. Op het moment is er alleen in poule B en E nog geen beslissing gevallen. Hoogstwaarschijnlijk zal dat donder dag op het Zuidersportpark gaan ge beuren. In de overige poules zijn de kampioenen reeds bekend. Deze zjjn: poule A Gemeente; poule C AVRAS; poule D De Witte Kat; poule F Fc. Jeugdhaven; poule G Tapijthuis. Bij de dames bezetten de WZS-lady’s de hoogste plaats. Afke Veldman heeft vorige week woensdag deelgenomen aan atletiek wedstrijden in Groningen. Bij diverse nummers stond een Noordelijk Distric tentitel op het spel, waaronder de vierhonderd meter hardlopen voor da mes. Voor dit onderdeel had ook Af ke Veldman zich laten inschrijven, Ze behaalde een uitstekend resultaat door een gedeelde tweede plaats voor zich op te eisen. De tijd die zij liet note ren was 61.1 seconde. Eerste werd Gretha van der Akker in een tijd van 60.1 seconde. die nodig is om de vertrekken goed te ventileren konstant wordt afge zogen. Het systeem werkt niet alleen treffelijk in de keuken (waar het lucht verbruik groot is) maar ook in toilet ten en badkamers (douches). Zo fabri ceert de afdeling „Woonhuisventilatie” van het bedrijf een notmaal geme chaniseerd afzuigsysteem voor keuken, toilet en douche, waarbij eventueel als „extra” een speciaal ontworpen wasemkap kan worden aangesloten. De ze zorgt voor een maximale „oprui men” van vieze luchtjfes: 95 pet. van de ongewenste geuren en dampen ver dwijnt. De andere mogelijkheid is het toepassen van een zelfdenkend ventiel, waardoor de rookgasafvoer van een centrale verwarmingsinstallatie (en/of kan worden mechanische De Het team van Friese schakelzeilers, be staande uit 8 deelnemers, heeft het af gelopen weekend op de Reeuwijkse plassen het loodje gelegd tegen de evenveel zeilers tellende ploeg uit Hol land, zij het met minimaal verschil. De Hollandse zeilers eindigden met ’n puntentotaal van 276.2, de Friese met 261.2, die werden verzameld over vier wedstrijden. De beide wedstrijden die zaterdag werden gevaren betekenden verlies voor de Friezen, hetgeen mede te wijten was aan het ontbreken van wind en de onbekendheid met het wa ter. Tijdens de beide zondagwedstrij- den werd de schade weer ietwat inge haald doordat de Friese schakelzeilers beide wedstrijden wonnen, echter met te weinig punten dan dat het team aiS overwinnaar naar „it Heitelan” kon terugkeren. Zaterdag a.s. zijn er de Kennemer- sterritten met afstanden van 30, 60, 90, 120 en 150 kilometer. Leden van de Rijwieltoerclub „Rally” vertrekken (voor de 150 kilometer) om zeven uur vanaf café Vellinga aan de Vee markt naar Norg. Daar moet men zich afmelden tussen tien en veertien uur in De Roeghoorn. De competitie-indeling' voor het sei zoen ’73-’74 ziet er voor de tweede klas D, derde klas A en vierde klas A als volgt uit: Het afscheid viel maandagmiddag twee uur zwaar. Het duurde drie kwartier voordat het bestuur van Black-Boys het laatste lid in de bus moest duwen. Maandagmorgen had men nog de burgemeester van de gemeente Hausen-Wied, de heer Becker, bezocht. Ook hier overhan digde voorzatter Wittermans een fo toboek van Sneek, aangeboden door het gemeentebestuur. Tevens wer den hier woorden van wederzijdse vriendschap gesproken Wanneer alles mee zit, zullen de drie lange-afstandlopers, de heren C. Klijn, J. Klijn en H. Stakenburg, woensdag om vijf uur in de morgen in Huizen van start gaan voor een 340 kilometer lange wandeltocht om het Ijsselmeer. Deze trimmanifesta- tie, die mede ten doel heeft de wan delsport in al zijn vormen te active ren, zal vier dagen duren. Na in Mid- denmeer overnacht te hebben zullen de lopers om circa half zeven ’s avonds in Sneek arriveren. Vrijdags gaat het op Elburg aan, waarna men zaterdags opnieuw in startplaats Huizen hoopt aan te komen. Om de kostenibegroting sluitend te maken, hebben de organisatoren van dit gebeuren een beroep moeten doen op diverse plaatselijke zakenlieden. Voor Sneek treden als sponsors op Bar-dancing „De Lichtboei” en Zand- s tra-Sport. In de jongste Volleykroniek wordt de indeling van de volleybalcompetitie 1973-1974 bekend gemaakt. In de eer ste divisie A dames komt Olympus ’63 uit, terwijl het tweede damesteam van Olympus het in het komende sei zoen in de tweede divisie A. moet pro beren. Animo heren spelen in de twee de divisie A. en de dames van Ani mo in de derde divisie A. Het hoogtepunt vormde ongetwijfeit de benoeming van de voorzitter van D. J. K. Mahlberg tot ere-lid van de v.v. Black Boys. Diep onder de indruk na een ovatie van alle Black- Boysleden dankte hij het bestuur van de Sneker voetbalclub voor deze eer. De heer S. Stüber heeft meer dan tien jaar de contacten onderhouden tussen de beide verenigingen. „Wij zijn de heer Stüber veel dank verschul digd”, aldus de heer Wittermans. „Hij heeft onze vereniging iets gege ven dat niet met woorden is uit te drukken.” De avond werd opgevuld met dan sen en een gastoptreden van de heer W. Lenning, Prins Carnaval van de gemeente Neuwied. Dit optreden zal velen nog lange tijd bij blijven. Alle Black-Boys-leden waren ingekwartierd bij de leden van het bijzonder gast vrije D. J. K. Mahlberg. In de derde klas A hebben zich wei nig schokkende verschuivingen voor gedaan. Via degradatie belandden zo wel het Sneker ONS als Leeuwarder Zwaluwen in deze klas. QVC en ’t Fean completeren het geheel. Een en ander was mogelijk na een succesvolle promotie uit de vierde klas. De vier de klas A, die één voetbalclub meer telt dan het vorig jaar en nu op een totaal van twaalf is gekomen, is even eens aan weinig ingrijpende verande ringen onderhevig geweest. Het Oos- terendse SDS is de enige vereniging die uit de Friese afdeling is gekomen. Pikans detail in deze klas is de in deling van de derde klassers Heeg en Hierdoor is de mogelijkheid terug te keren naar deze klas voor het ko mende seizoen voor één van deze twee clubs bij voorbaat een onmoge lijkheid geworden. In het kader van de afsluiting van de voetbalcompetitie, hield de Sneker voetbalclub WZS een vriendschappelij ke wedstrijd tussen een vertegenwoor digd elftal van teamleiders en het eerste A-junioren elftal. De elftalleiders wisten deze ontmoeting tenslotte met 20 in hun voordeel te beslissen. De midgetgolfclub Sneek II kon ’t in haar laatste wedstrijd niet bolwerken tegen de clubleden uit de eerste cate gorie, de deelnemers keken na afloop tegen een verlies van 80 tegen Sneek 1 aan. Sneek 1 behoudt hierdoor de leiding in de eerste klasse noord. Het volgend weekend gaan de golfspelers naar Medemiblik. De voetbalvereniging Black-Boys heeft met de Pinksterdagen voor de derde maal in tien jaar een bezoek gebracht aan D. J. K. Mahlberg uit Waldbreitbach in Duitsland. Zaterdag vertrok het van 50 leden het Sportcomplex Noorderhoek. Pre cies drie uur ’s middags arriveerden de Sneker voetballers op het sport complex van D. J, K. Mahlberg waar ze hartelijk werden begroet door hun gastheren en dames. Na een perscon ferentie en wat spraakwater, werd een half uur later een wedstrijd ge speeld tegen D. J. K. Mahlberg. In een vrjjwel gelijk opgaand duel toon den de boys zich het sterkste. De 3 0 overwinning was tevens geschiede nis. Zolang de contacten met de ver eniging uit Duitsland bestaan, had Black-Boys nog niet één wedstrijd in winst kunnen omzetten. A. Zwerver was bij de Boys de gro te animator. Hij scoorde namelijk twee van de drie doelpunten. De dfer- de was een inzet in eigen doel. Uiter aard werd na afloop op dit heugelij ke feit gedronken. De wedstrijd tus sen de twee vertegenwoordigende elf tallen, werd een klinkende overwin ning voor de gastheren. Uiteraard kon als excuus worden aangevoerd dat de Boys geruime tijd hadden doorge bracht in het clubhuis van D. J. K. Mahlberg en daar wordt nu eenmaal geen koffie geschonken. De ruststand was 30 in het voordeel van de gast heren. De voorsprong werd nog uit gebreid tot 60 voordat Black-Boys iets terug kon doen. Twee gave tref fers van doelverdediger G. de Haan als geheime wapen ingezet in de tweede speelhelft gaf een ietwat dra- gelijker resultaat. Op de terug reis werd nog een di neetje „burgemeester gemaakt” in Westerborg bij Arnhem. Om tien uur bus van Reisbureau Sypersma met als chauffeur O. Jel sma met het Black-Boys gezelschap weer in Sneek. Volgend jaar zal de D. J. K. Mahlberg een tegenbezoek brengen aan v,v. Black-Boys. geyser) kan worden gecombineerd met het mechanische ventilatiesy steem. De afvoer van rookgas en ventilatielucht is dan konstant. Dat is niet alleen een waarborg voor (al tijd) frisse lucht, maar betekent ook minder geld uitgeven voor onderhoud van muren, plafonds en vloeren. Het systeem voorkomt namelijk ook vocht- aanslag. Andere voordelen zijn: min der bouwkundig ruimteiverlies door kleinere doorstroomappervlakte van de kanalen in vergelijking met een niet mechanisch ventilatie-systeem en geringe stookkosten, zowel bij een cen trale verwarmingsinstallatie als bij een normale (gas)kachel. De volgende dag stond een naar Köningswinter op ’t ma. Deze toeristenplaats bij uitstek bood een prachtig uitzicht op de Rijn. Bovendien was het weer die dagen uitstekend, ’s Avonds brachten de Black-Boys-leden wederom een bezoek aan het prachtige clubhuis van D. J. K. Mahlberg waar de avond in beste stemming werd doorgebracht.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 3