ULRIK JAGER WINNAAR I Flexa en Wouda hebben een brandwacht SKÜTSJEWIMPEL ’73 D. v. d. Werf i Concert door Frysk Orkest en Stedelijk Muziekcorps Sneek PASFOTO'S Foto-optiek PANMAN u I K rf IBS I X- Teleurgesteld f7.50 ■i W Maandag 18 juni 7973 INGEZONDEN fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMlIM BlIllllllllllBIMIIIIIIIIIBIIIIIIIIIffllIlB I NIEUWSBLAD SNEEKER Pagina 4 SSELMEERRACE was een toertocht Heeft u al een VERKRIJGBAAR BIJ: WIJDE BURGSTRAAT 16 Oosterdijk 54, Sneek, tel. 05150-3150 KLAAR 4 U HEEFT WAT MINDER DAN: 6 PASFOTO Enkhuizen 10.37.10 dus v/h Foto Ris PANMAN AANBIEDING 6 Pasfoto’s 2 royale briefkaart vergrotingen Een beschamend klein aantal bezoe kers dus vooral in vergelijking met andere plaatsen waarin hetzelf de gebeuren plaatsvond maar dat misschien z’n oorzaak vindt in een te laat tijdstip of te weinig re clame? NIET GEMAKKELIJK Dirigent Wybren Valkema had voor dit concert drie behoorlijk zware eind- H. de De bedrijfsbrandweerploegen van Flexa en Wouda hebben gedurende het winterseizoen een gezamenlijke kur- sus gevolgd, die opleidde tot het diploma brandwacht 2e klasse. De kursus, die werd gegeven door de heer J. Visser in de kantine van de Flexa Fabrieken, werd besloten met een theoretisch en praktisch examen, dat op dinsdag 12 juni werd gehouden. Tijdens ’n bijeenkomst in de kantine, waarbij ook de direktie van beide bedrij ven aanwezig was, kon worden medegedeeld, dat alle kandidaten waren geslaagd. Op de bovenste foto Flexa, de heren: G. bij de Weg, T. Bijl, T. Bergstra, M. Bos, J. de Wit, K. Gerritsmsa, D. Visser, B. de Vries en G. Valkema. En onder van Wouda, de heren: P. Hijlkema, S. Westerdijk, K. Keulen, S. Valk, H. van Bnug, Sj. v. d. Schuit, K. Keulen, S. Valk, H. van Brug, Sj. v. d. Schuit, F. Vellinga, A. Zeilstra en. K. Zeilstra. 2. H. de Dijk Bols- Het Frysk Orkest opende ’t program ma met een fraaie vertolking van de len uit Richard Wagner’s „Riesi” door z’n rustige inzet als beginnum mer misschien een iets minder goede keus maar als orkestwerken prachtig met een dikke vette kluif voor de ko perblazers. De sektie blazers kwa men deze avond toch wel bijzonder goed aan haar trekken. Zo ook in de „Petite Symphonic” van Gounod met een speels Allegretto en Scherzo. Dit werd gebracht door één fluit, twee hobo’s, twee hoorns, twee fagotten en twee klarinetten; een groep, die zeker meer in deze samenstelling heeft ge speeld. Als derde nummer gaf het F.O. van Dvoraks het Scherzo en Cappricio. Veel gespeeld maar boei end en romantisch vertolkt door het orkest op volle sterkte. Ook het Stedelyk bracht drie num mers en wel als laatste het „Fanfare and Soliloquit for Band” van Trevor Sharpe, een zwaar werk dat alleen een corps uit de hoogste afdeling goed naar voren kan brengen. En dat d'-'* de leden van het StedeJijke dan positie in de race. Nauwelijks was hij vijf minuten achter de „Arthur” of de wind kwam weer terug. Er kwam een prachtige topskoelte, waaraan de zeilers alle plezier beleefden. Overi gens nam Röfekamp één en ander zeer sportief op. Tot aan de z.g. gas bel in de buurt van Staveren, konden de overgebleven zeven zeilers in een prachtig kruisrak hun krachten meten. Om half zeven werd de eerste afigeblazen door Kuperus. Opnieuw werd Ulrik Jager eerste, terwijl A. ter Beek zich als tweede liet afblazen. De overige uitslagen: 3. H. de Vries, 4. J. de Wilde, 5. H. van Dijk, 6. G. H. Foekema, 7. A. Betten. De stand luidt: 1. H. Jager, 2. Vries, 3. A. ter Beek. nummers gekozen die behoudens enige kleine onvolkomenheden mu zikaal goed werden gebracht. Het wa ren werken, echt voor harmoniecorpsen geschreven. „The Seafarer” van Haydn Wood gaf alle sekties van het corps gelegenheid zich te laten horen en vooral de forti in het steeds weer kerende thema kwamen door het ko per prachtig over. Een geheel ande re meer eigentijds was de „New Barroque Suite” van Ted Huggens, waarbij - naar onze opvatting - het eerste deel iets té langzaam werd gespeeld. Onder auspiciën van de Sneeker Zeil- club werd zaterdag de traditionele IJsselmeerrace gehouden, waaraan dit jaar alleen Regenbogen hebben deelge nomen. In totaal negen stuks. De stuurlieden hebben wel prachtig weer getroffen, maar van een wed strijd was geen sprake. Het was in feite een toertocht op het mooie Ijs selmeer dat op sommige momenten een spiegelgladde oppervlakte water was. Als uiteindelijke winnaar kwam uit de bus Ulrik Jager uit Lemmer, die zaterdagavond een uur na afloop van de wedstrijd de prijzen uitreikte. ward, 4. A, ter Beek Almelo, 5. H. H. Röfekamp Sneek, 6. J. de Wilde, Sneek, 7. F. Huitema Oudega, 8. A. Betten Sneek, 9. G. H. Foekema Creil. Namens de Sneeker Zeilclub loste A. Kuperus zaterdagmorgen om acht uur het startschot in Staveren. Jammer was dat de route tot aan Enkhuizen geheel te bezeilen was, zodat er wei nig spanning was. Aanvankelijk dacht men dat H. de Vries uit Sneek en A. ter Beek uit Almelo een „bekeken race” voerden, maar dat kwam an ders uit. En dat was niet eens de schuld van de zeilers, maar meer van de wisselvallige wind. Men tracht te vóór Enkhuizen nog een kruisrakje te formeren, maar dat lukte evenmin. In Enkhuizen was de finish „in han den” van de Watersportvereniging „Almère”, waar over en weer harte lijke woorden werden gesproken. Voor al de reddingboot „Arthur”, die de gehele race begeleidde met schipper Klaas Valk werd in ’t zonnetje ge zet. Er werd een kollekte gehouden voor het reddingwezen en verschillen de mensen gaven zich op als lid. „Welkom publiek, klein, maar hope lijk fijn en jammer voor hen die er niet zijn!” Met deze waarschijnlijk toevallig rijmende zin opende dirigent Jo Diederen woensdag dit gezamenlijk concert in de Sneker Sporthal. En de inhoud van deze zin werd bewaar heid: het was een zeer aandachtig pu bliek en van hetgeen ten gehore werd gebracht viel werkelijk te genieten. Een programma in een luchtige sfeer, hetgeen niet wil zeggen dat het ge- makkelijke werken waren die werden gespeeld. Het Frysk Orkest brengt ’n reeks van vier gecombineerde con certen met plaatselijke muziekcorpsen te Franeker, Drachten, Dokkum en Sneek. Deze concerten beogen te zijn een muzikale manifestatie in een tref fen tussen profs en amateurs waarbij het samenspel tussen deze twee niet alleen een belevenis kan zijn voor de meespelende muzikant zelf maar ook voor het publiek. Zo was het bij dit misschien wel wat laat in het seizoen gegeven concert. GEZAMENLIJK Het Frysk Orkest speelde al vaker samen met Het Stedelijk Muziekcorps Sneek maar zo goed als ’t woensdag avond klonk, in de mooie werken van Verdi’s „Nabbuco” en de „Slavische dansen” van Tsjaikowski, is o.i. nog niet eerder gebeurd. Een machtig sa menspel van een orkest met zo’n honderdtwintig muzikanten! Er was voor elke bezoeker méér dan één muzikant: aan het slot brachten hon- derdzestig paar handen een spontaan applaus aan orkest, corps en beide dirigenten. Na de start in Enkhuizen werd de reddingsboot „Arthur” ingeschakeld, wat de wedstrijd betrof. Men moest dit schip aan stuurboord passeren. Aanvankelijk liep de 14 van H. de Vries „er snel uit”, maar helaas het werd bladstil op het wijde Ijssel meer. Er stond geen zuchtje wind. Na een uur liet F. Huitema het af weten en hij bond zijn schip vast aan de „Arthur”. Het leek er op dat het een eindeloze drijfpartij zou worden en H. H. Röfekamp ging ook achter de „Arthur”, ondanks zijn uitstekende Het was voor de jeugd, die zwemmen leert in ’t fraaie „Burfgemeester Ras- sterhoff zwembad” zaterdag een hoog tijdag. Zij kon diplomazwemmen. Aan dit gebeuren is een lange en voor de ouders vaak kostbare leszwem- pediode aan vooraf gegaan. Kostbaar zeer zeker als men net als ik, drie kin deren laat leszwemmen. Als water sporter voel ik me wel verplicht om de kinderen vroegtijdig de zwemkunst te laten aanleren. Het was voor mij - en met mij zeer velen - dan ook een deceptie dat men als ouders 1,50 per persoon entree moest betalen om dit gebeuren bij te wonen. Vooral omdat de kinderen gekleed moesten zwem men en zich vlug weer moesten om kleden voor een volgend onderdeel, is de aanwezigheid van een der ouders wel noodzakelijk. Ik ben er zeker van overtuigd dat een volgende keer een aantal ouders om deze maatregel zul len thuisblijven en hierdoor de kinde ren de dupe zullen worden. Staat het er financieel zo bar slecht voor?, dan lijkt de toekomst van het zwem bad m.i. niet rooskleurig. Met dank voor de plaatsing, G.D.-V. (Naam en adres bij red. bekend). AANKOMST ENKHUIZEN Als eerste arriveerde in Ulrik Jager die om precies uur werd afgeschoten. Hij had ruim twee-en-een-half uur werk ge had om aan de overkant te komen. De overige volgorde was: Vries Sneek, 3. H. van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 4