RUIME DEELNAME AAN NACHTWANDELTOCHT I GERRIT DE JONG C.S. IN EERSTE OMLOOP GEWIPT Okkinga, Rinia en Talsma, winnend partuur van de „Waterpoortpartij” BURGERLIJKE STAND SNEEK ijl BETALING ABONNEMENTSGELD t Verloop van de BAMI en NASI 1ste klas kaatsers niet content Glasschade P. Bruinsma vestigde 2 Nederlandse records SNEEK 1 LIET STEEK VALLEN BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL „Waterpoortpartij Ui ■i ■BI SN l'EKER NIEUWSBLAD Maandag 18 juni 1973 pagina 5 MIDGETGOLF Sneeker Wandel Unie overweegt prolongatie BEL: 5923 o o Sjouke de Boer c.s. winnaars in Sint Jacobi Parochie Geslaagden Christelijke scholengemeenschap lager en middelbaar detailhandelsonderwijs Sneek Het klasseverschil tussen het trio G. Okkinga c.s. en Sj. de Boer in de finalepartij van de zaterdag op het Sportpark aan de Leeuwarderweg gehouden „Waterpoortpartij” was te groot om de ruim 300 toekijkers op een werkelijk spannend treffen te trakteren. Daarvoor stak met name Gerrit Okkinga himself deze dag in een te grote vorm. Z’n opslag was dermate goed verzorgd, dat de opponenten zich bij voorbaat al verslagen voelden. Het wekte dan ook nauwelijks verwondering dat de kaatser uit Arum unaniem tot koning werd uitgeroepen. Ml 4 Sik- Hein OM MEE TE NEMEN Overleden: Geen. op de fporfc uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf ƒ2.25 bij Voor abonné’s in Sneek bedraagt het abonnementsgeld 5.50 per half jaar en voor hen, die de krant per post ontvangen 9.00 per half jaar: Na 1 juli wordt met verhoging van incassokosten gedisponeerd. In de dorpen wordt het abonnementsgeld door de agenten geïnd. Van de twaalf parturen tellende lijst eindigde het trio Jan v. d. Veen, Ger rit de Jong en Lammert Breuker op de tweede plaats en het partuur Gerrit Okkinga, Bert Rinia en Dirk Talsma (’t winnende trio van de „Waterpoort partij) op de derde. De prijzen beston den uit luxe voorwerpen. Het was goed toeven in het clubge bouw van de „Sneeker Wandel Unie” aan de Hooiblokstraat. Zowel halver wege als na afloop van de te lopen af stand konden de wandelaars op een uitstekende verzorging rekenen. (Fota Studio Ger Dijs deelna men zal ADM. „SNEEKER NIEUWSBLAD” Kantoor Singel 17, Sneek. Geertje 7 jaar SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KQEMAKKT M SNEtK CMcmrvw glimrataw wtrt» Wij De om half 95 respec- Tot 1 juli a.s. stellen wij onze abonné’s gaarne in de gelegenheid het abonnementsgeld voor het tweede halfjaar 1973 op onze girorekening 932730 (ten name van H. Doevendans B.V. Sneek) bij te schrijven of per bank te betalen. door pijlen aangegeven. De voorzitter van de „Unie”, de heer S, Fijlstra, keek dan ook wel even vreemd op toen hij van de politie te horen kreeg dat er zes lopers in Bolsward(I) ston den, waaronder drie leden van de Sne- ker wandelvereniging. Na afloop van de „Waterpoortpartij” stak de voorzitter van de kaatsvereni- ging „Sneek”, de heer S. Wagenaar, ’t winnende trio in de kransen. In het midden de tot koning uitgeroepen Ger rit Okkinga (met „Wandelbal”). Verder Bert Rinia (links) en Dirk Talsma. (Foto Studio Ger Dijs) Tweede omloop: Hovinga, Sikke Sik- kema, Han van der Molen Rienk de Groot, Tamme Veldstra en Jelle Kooistra 53, 64. Hein Zeilstra, Klaas van Wieren, Flip Soolsma Sjouke de Boer, Wiep van Wieren en Gerrit van der Heide 5—0, 64. Het partuur Sjouke de Boer, Wiep van Wieren en Gerrit van der Heide zijn er gister in St. Jacobi Parochie in ge slaagd de eerste prijs in de wacht te slepen. Evenals zaterdag tijdens de „Waterpoortpartij” draaiden zondag de eerste klassers niet al te best. Dat ver schillende kaatsers niet tevreden zijn met de huidige gang van zaken, zal zo mogelyk blijken uit een op handen zijnde verschuiving van kaatsers on derling. Limace 1 en 2 hebben gister beide een uitstekende prestatie weten te le veren door respectievelijk Bolsward 1 en Ruinen 2 gedecideerd terug te wijzen. De uitslagen van deze twee ontmoetingen waren allebei 80. Hoewel het partuur Zijlstra, Van Wie ren, Soolstra allesbehalve goed draai de, gelukte het hun toch het trio Ane- ma c.s. de loef af te steken. Met de stand 52 en 62 was ook voor dit partuur het doek gevallen. De ver wachting dat de partij tussen Okkinga c.s. en Joh. v. Seijst een spannende strijd zou opleveren, werd niet be waarheid. Oorzaak daarvan was ver moedelijk het verstek laten gaan van André Roosenburg die elders kaatste, waardoor Corrie van Seijst (een broer van Johan van Seijst) zijn plaats nood gedwongen had in moeten nemen. De uiteindelijke uitslag van 52 en 60 spreekt dan ook boekdelen. Geslaagd op 14 juni zijn van de lagere afdeling: xG. Kok, Lemmer; G. Leistra Sneek; xA. M. Pasma, Koudum; J. Nij- dam, Joure; xj. Tjalsma, Sneek; xF. Boorsma, Longerhouw; S. Schotanus, Balk; xS. Kooistra, Kubaard; xR. Kok Lemmer; L. Mulder, Heerenveen; G. Jansen, Sneek; xH. Toonstra, Sneek en J. Has, Sneek. 2 herexamens. Geslaagd öp 15 juni zijn: G. Tjallingi, Sexbierum; D. de Vries, Warns en J. Wijnia, Heerenveen. 2 afgewezen; 1 herexamen. De kandidaten met een x voor naam zijn meisjes. Overleden: Teetske Bloemhof 81 jaar wv Klaas Wiersma van Bolsward; Ondanks de vele buitenslagen die er in de partij Tj. Wallendal es.. Sj. de Boer konden worden genoteerd en de beide parturen speltechnisch niet tot grote hoogte stegen, verliep de partij desondanks vrij verrassend. Wa lendal, De Boer en Bootsma waren vlot uit de startblokken gekomen, wat moge blijken uit de voorsprong van maar liefst vier eersten tegen De Boer c.s. zelfs niet één. Ondanks deze riante voorsprong gelukte het dit partuur niet een overwinning te behalen. Ver beten vochten Sj. de Boer, W. v. Wieren en G. v. d. Heide zich terug, waarna hun tegenstanders via de cij fers 55 en 62 als nog de kleedka mers moesten opzoeken. KWALITEITSBUFFET REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 De plaatsen die de deelnemers aande den lagen in de buurt van het Snee- kermeer. De te volgen route, tijdens deze vollemaan-nacht, was duidelijk Folkert Buruma 61 jaar ev Bethlehem; Jaring Damstra van Nijezijl; Attje Dooper 97 jaar wv Frans Roörda; Klaas Bulstra 60 jaar ev Teuntje Antonia Flamma; Gerrig- jen van der Sluis 66 jaar ev Teunis Ruardij van Workum; Elisabeth Hoogland 77 jaar wv Wijbe de Boer van Heeg; Trijntje de Boer 84 jaar wv Klaas Plantinga. kema en Joh. v. d. Ploeg duidelijk onder hun kunnen, in de score (52 én 64) uitdrukking werd gébracht. Sneek 1 is zaterdagmorgen met drie man tegen Appelscha 2 aangetreden. De ontmoeting werd in Sneek op de baan nabij jachthaven de Domp 1 gespeeld. De gasten namen al vrij spoedig een voorsprong die uitgroei de tot 40. Met nog twee ronden te spelen begon Sneek aan een come back te werken, hetgeen resulteerde in een nivellering van de stand. Sneek 1 staat nog steeds aan de lei ding. Het team heeft twee punten voorsprong op Appelscha I. Het ko mende weekend ontmoet de selectie van Sneek de tweede keus van de zelfde club. Sneek 2 staat nu nog on deraan VERPLETTERENDE NEDERLAAG Het partuur Hovinga c.s. rekende in de tweede omloop genadeloos af met de Leeuwarder De Groot, T. Veldstra (Baard) en J. Kooistra (Dongjum). Op 53, 64 retourneerde Sikkema tot voor de kaats, waardoor de winst veilig was gesteld. Tegen alle ver wachtingen in moesten Hein Zijlstra en z’n maten in de volgende partij te gen De Boer, V. Wieren en V. d. Hei de een nederlaag incasseren. Geen van drieën kon bij de opslag de juiste richting vinden. De opslag was dermate slecht verzorgd, dat de eind stand van 5 om 0 en 64 een juiste afspiegeling was van t’ grote krachts verschil tussen deze beide parturen. Eerste omloop: Hovinga, Sikke kema, Jan van der Molen Johan van der Meij, D, Fokkema en Johan van der Ploeg 52, 64. Jarich van der Veen, Gerrit de Jong, Lam mert Breuker Rienk de Groot, Tamme Veldstra en Helle Kooistra 55, 64. Tjitse Wallendal, Anske de Boer, Anne Bootsma Sjouke de Boer, Wiep van Wieren en Ger rit van der Heide 55, 62. Zijlstra, Klaas van Wieren en Flip Soolsma Anne Anema, Sjoerd Heeringa en Johan van Sinderen 5 2, 62. Gerrit Okkinga, Bert Rinia, Dirk Talsma Johan van Seijst, Henk Leeuwen en Corrie van Seijst 5—2, 6—0. Finale: Gerrit Okkinga, Bert Rinia, Dirk Talsma Sjouke de Boer, Wiep van Wieren, en Gerrit van der Heide 5—1, 6—0. Derde omloop: Gerrit Okkinga, Bert Rinia, Dirk Talsma Hovinga, Sik kema, Jan van der Molen Rienk ke Sikkema en Jan van der Molen van 8-6 Lean. 15-6-73 geboren: Froukjen Thea dv Gooitsen Osinga en Feikje Westra te Oosthem; Sibbele zv Jacob Lootsma en Hendrik- je van der Schaaf te Goënga; Bontje dv Wijbe Elzinga en Harmke Tuinstra te Scharnegoutum; Anne Marie Theo dora dv Bouwe Flapper en Jantje Tjerkje Leenstra te Westhem, van 9 t.e.m. 16 juni Geboren: Femke Elisabeth dv Frits Plantinga en Jannetta Margaretha Veldhuizen; Rudolphus Lambertus zv Rudolphus Lambertus van der Lin den en Jetta Hendriks; Ivo Tjerk zv Johannes Augustinus Rinia en Katha rina Lucia Huitema; Karin dv Abra ham Plekkringa en Jantje Chantal Judith dv Douwe Wal en Trijntje van Ruiten; Sebastiaan zv Ronald de Koning Petronella Evert Vooral Limace 1 heeft een goede par tij gespeeld. Een en ander moge blijken uit de twee Nederlandse records die Piet Koos Bruinsma wist te verbre ken .Hij sloeg over één ronde 21 pun ten hetgeen een verbetering is van ’t oude record met twee punten. Evenzo vestigde hij over vier ronden een re cord, door slechts 104 slagen nodig te hebben, hetgeen één slag beneden on der het eerder gevestigde Nederlandse record was. Zijn ploegmakkers G. Stoelwinder, H. Dam en Tj. Hoekstra sloegen respectievelijk 124, 123 en 133 punten over de vier ronden, waardoor het acceptabele gemiddelde van 30.25 kon worden behaald. Bij het tweede team was R. Veldwiesch de beste speler. Hij kwam tot een gemiddelde van 35.8 over één ronde. Over vier ronden had hij 125 punten nodig. Gedurende de nacht van vrijdag zaterdag heeft de wandelvereniging „De Sneker Wandel Unie” haar eer ste nachtwandeltócht gehouden, eerste lopers startten vrijdagavond half tien, de laatsten zo tegen twaalf. Er hadden zich in totaal wandelenthousiasten voor de tievelijke afstanden van vijftien, vijf entwintig en vijftig kilometer in laten schrijven. Gezien deze ruime me en de fijne reacties die men zo links en rechts kon horen, zal de Wandelunie dit evenement zeker her halen. Mogelijk dat men in de komen de herfst een nieuwe tocht uitschrijft. De finalepartij werd, zoals gezegd, een vrij eentonige vertoning. Okkinga was ongenaakbaar. Het was dan ook zondermeer verdiend te noemen dat hij tot koning werd uitgeroepen en de daar aan verbonden „Wandelbal” voor een jaar in bezit kreeg. De beste partij uit de eerste omloop was die tussen het trio J. v. d. Veen, G. de Jong, L, Breuker en het drie tal R. de Groot, T. Veldstra en J. Kooistra. Tot het laatst bleef het on zeker wie de volgende omloop zou ha len. Bij de stand 55 en 64 was het tenslotte Tamme Veldstra die met de overwinning een terugslag veilig wist te stellen. De partij tussen M. Hovinga c.s. en Joh. v. d, Meij c.s., die aanvankelijk was uitgesteld om dat J. v, d. Meulen niet op tijd aan wezig kon zijn omdat hij op weg naar Sneek met een mankement aan zijn auto geconfronteerd werd, haalde bij lange na niet het peil van de voor gaande partij. Joh, v. d. Meij, D. Fok- speelden iets dat wel tot Limace 1 heeft nog vier wedstrijden te spelen. Deze zullen evenwel na 12 augustus gespeeld worden, aangezien de competitie voorlopig is stopgezet. De Sneker Midgetgolfclub maakt de meeste aanspraak op de titel. De Snekers hebben een voorsprong van vier punten op hun naaste concurrent, Ruinen 1. Limace 2 staat nu gelijk met Norg 2 en heeft slechts één punt voorsprong op Bolsward 2. In deze klasse is dus nog van alles mogelijk. Getrouwd: Volkerius Meinardus Ma ria Deen 26 jaar en Petronella Anas tasia Bootsma 28 jaar; Jan Dotinga 46 jaar en Froukje de Vries, 40 jaar; Pieter Jan Sieswerda 21 jaar en Maaike Lingsma 22 jaar; Gerard Schuurmans 21 jaar en Trijntje Oene- ma 26 jaar; Comelis Hans Jansen 27 jaar en Catharina Jacoba Pietersma 26 jaar; Wijtze Johannes de Boer, 22 jaar en Johanna Bleeker 21 jaar; Dirk Lykle Makken 25 jaar en Mar tha Antoinette op de Hoek 29 jaar. Ondertrouwd: Theodoras Johannes de Grijs 24 jaar en Dieuwke Hoitinga 22 jaar; Erik van Delden 27 jaar en Elsje van Leeuwen 20 jaar; Hendrik Anne Bakker 25 jaar en Anna Hom- stra 24 jaar. De route was zodanig uitgestippeld dat alle deelnemers halverwege de tocht het clubgebouw van SWU pas seerden. Hier werden ze door de da mes Ter Schuur en V. d. Kooi op warme bouillon, koffie en brood ge- tracteerd. Ook onderweg was er een mogelijkheid de inwendige mens te versterken. Hier betrof het een auto met diverse versnaperingen, die er gens aan de kant van de weg stond geparkeerd. Naast deze geweldige ser vice verzorgde de SWU ook de con trole. Zelfs de EHBO ontbrak niet. De laatste lopers van de vijftig kilo meter kwamen om half negen weer in Sneek aan. Gehuwd: Jan Doornheim 23 jaar te Kampen en Janna Bergstra 23 jaar te Heeg; Comelis Ferbeek 23 jaar te Oudega W en Pierkje Attema 22 jaar te Heeg. de Boer; van der Miohiel en Rinske Louise Petronella de Moor; Simone Odyle dv Evert Anno van der Veen en Doutzen Ouderkerken; René zv Rein Klaas Feenstra en Jo hanna Christina Maria Nota. Het trio Okkinga, Rinia, Talsma dat in de tweede omloop een staand num mer had, trad in de derde omloop aan tegen het partuur Hovinga. Pas nu etaleerde Okkinga zijn ware vorm. Eenmaal presteerde hij het op een rjj vier fraaie zitballen te plaatsen. Met 5-2 en 6-0 was de finaleplaats een feit geworden. De andere finalist, ’t par tuur De Boer, c.s., was automatisch overgegaan, omdat zij op de derde lijst een staand nummer hadden. De drie elektrische haardroogföhnen met kam, aangeboden door Nico Silvius en Zn. en evenveel door het Sneker gemeentebestuur aangeboden sportstaanders waren voor Okkinga, Rinia en Talsma; de drie elektri sche messenslijpers, aangeboden door de WV Sneek voor De Boer, Van Wieren en V. d. Heide, en de drie elektrische warmhoudiplaatjes voor Hovinga, Sikkema en V. d. Molen, respectievelijk de eerste, tweede en derde prijswinnaars. 4:-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5