1 i i I f BRONS I OP ZOEK NAAR EEN VERDWENEN GASTHUIS (III) JOXGE GRUX JEXEVER „De Waterpoort” „Ik ben geen schaap met 5 poten" Auto, messen, kast en geld: buit van dieven in Sneek Ds. J. J. Kuiper bij intrede geref. kerk Sneek: SLIJTERIJ oude koemarkt 23 -zneek-tel.O5l5O-3775 Heeg is bar-dancing en jachtvertiuur rijker geworden Zes prijswinnaars bouwkunde CMTS Comité Milieuzorg tegen plasticzakken Snelle behandeling ,,'T VAT" Gaat u trouwen? Hi W Pagina 8 Alleen verkoop: schaap ZAKENNIEUWS vraagt vrijblijvend vertegenwoordigersbezöek I I Kaatsland 56 - Tel. 5967 RESTAURANT S. v. d. WAL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 - 80 100 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen i wie i' S NE E K E R NIEUWSBLAD Maandag 18 Juni 1973 on verschillende van bij ons in de winkel voor van - 'jjxaj Twrwiis raamdecoratie kunt u zelf uitproberen heelt mens van Uw autoschade door de vakmensen van deldorp die vertegenwoordigde en dominee Groe- nevelt uit Oppenhuizen die het woord een heer wens thuis 1 0 s de doopsgezinde der Meulen die en de raadsleden waarin toch na- van Het Naar het oosten sloot op deze gang haaks aan een vrij smal gebouw met een lengte van ongeveer 14 en een breedte van circa 6 meter. Het is dit gebouwtje dat op de vogelvlucht- kaarten het karakter van een ka pelletje draagt. Op dezelfde kaarten staat ter plaatse van de zo even ge noemde kleine huisjes een ander, vrij massaal gebouw, aansluitende op het gebouw van 22.50 bij 12.50 meter zodat bedoelde huisjes wel zul len zijn verrezen op een terrein, ‘dat vrij gekomen was na afbraak van het omstreeks 1830 al niet meer be staande hoekpand. De overige twee zijden van het trapeziumvormiige binnenplein werden omsloten door complexen, die het aanschijn beza ten van een overdekte klooster gang maar in werkelijkheid wel een reeks van diakoniehuisjes geweest zullen zijn, alle onder één kap, zo als men dat thans nog in vele oude hofjes kan zien, gelijk dat van het Pop t a-Gasthuis te Marssum of het Boshuizen Gasthuis te Leeuwarden, om maar enkele oudere specimina in Friesland te noemen. sma Bana het spreekgestoelte om de nieuw ingezetene van Sneek een har telijk welkom toe te roepen. „Sneek Ij de tweede stad van Friesland, want Drachten is nog steeds dorp”, zo informeerde hij de Kuiper, waarbij hij tevens de uitsprak dat deze zich snel mocht voelen in Sneeik, Van het terrein van het servicesta tion Koopmans, op de hoek Oppenhui- zerweg - Willem Lodewijkstraat, bleek een Simca-1000, gebroken wit van kleur, voorzien van het kenteken 07- 35 HG te zijn verdwenen. Deze auto werd tot dusver nog niet weergevon den. Autospuiterij-, uitdeuk- en tecti- leerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 zich verplaatst had naar Aere Peren- nius op het Kleinzand, nam de ver tegenwoordiger van de wykkerke- missie, de heer C. Altena" namensde raad Zuid, de heer J. de Groot Boer- mannenvereniging, de heer G. Mid- sma, het woord. Hij zei geweldig blij deldorP die de beroepingscommissie te zijn dat men nu eindelijk de nieu we predikant had kunnen inluiden, voerde namens de classis Sneek, be- „Alle goeie dingen komen langzaam”, klom ook burgemeester B. van Haer- maar ook .dat men veel van de nieu we dominee verwacht. „Een wijk die een jaar vakant is geweest heeft een is serieuze bearbeiding heel erg nodig. Mijn innigste wens is dat de wijk Zuid kan merken dat er weer een do minee is.” De Oude Koemarkt was omstreeks 1650 ook al een straat, al weten wij dat deze eveneens door demping ont stond, en wel door het dichtwerpen van een deel van de eerste Sneker stadsgracht, dat vanaf het Hoogend op de voormalige ringgracht rondom de St. Maartenskerk liep en d,e te genhanger vormde van de Singel. De demping van dit grachtgedeelte en be stemming tot (Oude) Koemarkt zal omstreeks het midden van de 16de eeuw haar beslag gekregen hebben, zo al niet iets eerder. In de nacht van donderdag op vrij dag werd een ruit vernield van de etalage van de winkel van de fa. Th. Zandstra aan de Singel. Uit de etala ge werden enige messen weggenomen. De heer K. Bethlehem heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van een antieke kast uit zijn pakhuis aan de V. d. Heijbuurt. De kast werd in de loop van de vorige week ont vreemd. Zaterdagmiddag kwam een bezoeker van het zwembad tot de ontdekking dat zijn beurs, inhoudende ongeveer 20,en 200 DM, uit zijn kleding was ontvreemd. Het viertal predikanten van de gereformeerde gemeente in Sneek waaraan sinds het vertrek van ds. G. J. Brinkman in mei van het vorig jaar, één ont brak, is sinds gisteren weer compleet. In de middagdienst van de Zuiderkerk - het gebouw waar de tot voor kort „predikantloze” gemeenteleden kerken - werd zondag namelijk de heer J. J. Kuiper bevestigd door zijn collega uit zijn voormalige woonplaats Zuidlaren, dr. O. C. Broek Roelofs. De heer Broek Roelofs maakte ge wag van de charismata die ds. Kui per volgens hem zeer zeker bezit. „Het is iemand die oog heeft voor de vervreemding van de mens van zichzelf en van God en die tegelijker tijd de boodschap van God brengt,” Vervolgens drukte hij de gemeentele den die in groten getale op waren komen dagen (normaal wordt de mid- dagdienst in de Zuiderkerk door onge veer honderd belangstellenden bezocht, nu was het gebouw bijna vol doordat zo’n driehonderd gemeenteleden acte de précense gaven) hun predikant te zien „als iemand die zich inzet in de dienst en daartoe van God de gaven heeft meegekregen.” Het front van het complex, ter hoog te waar nu het vrij statige onderko men van de Openbare School voor Moeilijk Lerende Kinderen verrijst, werd gevormd door een naar verhou ding tot de omringende bebouwing ta melijk groot pand. Dit bezat een leng te van circa 22-50 meter bij een breed te van circa 12.50 meter, zij het met een kleine binnenwaartse verspringing, terwijl het naar het zuiden iets geer de. Aan de noordzijde sloot het aan bij een pand, dat er oorspronkelijk vermoedelijk bij behoorde en juist even diep was als het belendende ge bouw breed. Naar het zuiden ging het bouwwerk over in een gangachtige ver lenging, welke, naar het schijnt, oor spronkelijk van de Oude Koemarkt was afgesloten door een soortement voorplein, dat naderhand met een reeks kleine huisjes werd volgebouwd. Niet minder dan 38 leerlingen van de Christelijke Middelbare Technische School te Sneek hebben dit voorjaar deelgenomen aan een prijsvraag, met als opdracht een plan te maken voor de bouw van een kantoor van een aannemersbedrijf. Aan deze prijs vraag namen leerlingen deel van de tweede klas afdeling bouwkunde. Don derdagmorgen werden in de school de prijzen uitgereikt. Heeg heeft er sinds vrijdag een bar bij gekregen. Een en ander is opgezet door de in Wilnis (een plaats onder de rook van Amsterdam) woonachti ge gebroeders Alberts. Naast deze bar-dancing-discotheek ,JD’ald wal” ex ploiteren zij tevens een eveneens in Heeg gevestigd jachtenverhuur on der de naam „Vaarwel” B.V. Blijk baar niet zonder succes, want tot half augustus zijn de vier luxemotor- jachten reeds verhuurd. In totaal heeft de Vaarwel zes boten „in de vaart.” Weet u wel dat er tegenwoordig kleuren, het beste met uw interieur zoveel soorten 'Luxaflex' raamdeco-harmoniëren. U ziet er ook de nieuwe raties zijn Horizontale jaloezieën, vertikale vertikale jaloezieën, die naast alle funkties jaloezieën, horren en rolgordijnen. van een gordijn ook die van een jaloezie wij zijn daar specialisten in. Ér staat bij ons vervullen. U kunt er een keuze maken uit een soort mini-theater voor 'Luxaflex' raam- meer dan 60 verschillende rolgordijnen en decoratie. Daarin kunt u bijvoorbeeld zien terloops de 'Luxaflex* insektenhorren uit» welke 'Luxaflex' jaloezieën, in liefst 24 proberen. Tot ziens... maar wel één die met het evangelie bij u wil zijn”. De. eerste drie we ken is de aanwinst van de gerefor meerde gemeente echter nog niet bij zijn gemeenteleden: dan heeft hij na melijk vakantie. Ds. J. N. Nammens- ma noemde dit een goed christelijk gebruik. „Het is al jaren zo dat we eerst een vrije dag nemen en daarna Naast verschillende hoogwaardig- pas aan het werk gaan,” heddsbekledera van de kerkelijke ge meente, onder wie Nadat het gebeuren in de Zuiderkerk predikant M. sprak namens zijn gemeente Raad van Kerken Sneek, de heer S. Rollema namens de evangelisatiecom- voor In de morgenavond te houden verga dering van de Raad van Sneek komt ondermeer het voorstel van burge meester en wethouders aan de orde om plasticzakken voor huisvuil te gaan gebruiken. Het Comité Milieu zorg in Sneek is niet zo blij met dit voorstel en het heeft de dan ook een brief gestuurd, ondermeer staat dat de raad echt eerst maar eens goed moet denken vóór tot de invoering plasticzakken wordt overgegaan, comité heeft hierover vrijdag met de GCP-fractie een prettig gesprek ge had, terwijl de overige raadsfracties telefonisch bij het comité hebben ge ïnformeerd. Dat gebeurde door architect J. D. van der Molen, voorzitter van de ju ry, die voorts gecompleteerd werd door de heer T. Otter, adjunct-direc- teur van de CMTS en de heer J. de Graaf, leraar aan deze school. Vorig jaar hadden de leerlingen de opdracht een plan te maken voor de bouw van een recreatieboerderij. De leerlingen hebben volgens architect Van der Mo len bijzonder hun best gedaan, ze heb ben construktief werk geleverd, ter wijl de opdracht beslist niet gemak kelijk was. Het werk werd beoordeeld op het ontwerp, de construktieve op zet, de materiaalkeuze, uitvoerings mogelijkheid en de tekenwijze. Er wa ren vijf prijzen uitgeloofd, resp. waar debonnen van veertig-, dertig-, twin tig-, tien- en vijf gulden. De vijfde prijs werd echter gedeeld, zodat er in totaal zes prijzen uit de bus kwa men. De leerlingen hadden hun werk onder een motto ingeleverd, zodat het voor de jury en uiteraard ook de direkteur van de school, de heer A. Gerrits, een verrassing was, met de prijzen naar huis zouden gaan. Dat gold overigens ook voor de leer lingen zelf. Blijkens de 17de eeuwse vogelvlucht- kaarten leidde vanuit het Grootzand een slootje of grachtje juist tot aan de uiterste Zuid-Oosthoek van het kloosterachtige complex, dat kenne lijk diende tot aan- en afvoer van diverse zaken met behulp van pramen of schuitjes. Het is dus dit grachtje, waaruit door demping de aanzet van de huidige Havenstraat ontstond, die verder werd doorgetrokken tot aan de eveneens omstreeks 1650 nog niet be staande Wijnkanstraat, In tegenstelling met de toestand in het latere Armhuis, waren de bewoners en bewoonsters van het Gasthuis niet onvermogend en hadden zij ieder, het zij als echtpaar, hetzij als weduwe of weduwnaar, een eigen „kamer” ge kocht voor de tijd zolang als zij nog te leven mochten hebben. Zij werden omdat het recht van wonen als een „prevende” werd beschouwd, een in woongenot uitbetaalde rente voor een bepaald gestort kapitaal, de inkoop- som. Voor het vaststellen van deze inkoopsom bestonden vaste regels, ver band houdende met de leeftijd waar op men wenste in te treden. Men woonde er hoogst genoeglijk, ieder met een tuintje voor de vensters en een groot bleekveld met pomp voor ieder. Maar daarover de volgende keer. h.H. Voordat de opening van „D’ald wal” een feit was, had men de bar reeds enkele avonden voor het publiek open gesteld. Overigens met wisselend suc ces. Na enkele dagen bleken de buren bezwaren te hebben gemaakt tegen het geproduceerde muziekgeluid. Het gemeentebestuur van Wymbritsera- deel vond deze klacht gerechtvaar digd en legde de eigenaars een mu- ziekverbod op. Met man en macht is men daarna bezig geweest het dak en bepaalde gedeelten van de muren van deze ex-schuur geluiddicht te ma ken. In deze ruimte zal plaats zijn een paar honderd „bar-lustigen”. De bar zelf is op een heel bijzondere ma niet ingedeeld. Benedenvloers is een bar geplaatst, terwijl op een hoger ge legen verdieping diverse zitjes ge creëerd zijn. Binnen niet ai te lange tijd zullen de gasten diverse lekker nijen voorgeschoteid kunnen krijgen. Men zal dan ondermeer een. keuze kunnen maken uit safe’s, tosti’s, ham burgers of zelfs een voor Nederlandse begrippen unieke „gamalensaté”. ,J3’ald wal”, die in de winter alleen in het weekend voor het publiek ge opend zal zijn, biedt tevens de moge lijkheid tot het houden van recepties en partijen. Na deze „ode” beklom de heer Kui per de preekstoel om enigszins neu traliserend mee te delen dat de ge meente geen schaap met vijf poten moest verwachten, „ik heb er nauwe lijks vier”, en ook geen tweede ds. Brinkman. „Hoe zou dat ook ooit kunnen. „U krijgt denk ik een heel gewone huis-, tuin- en keuken dominee, EERSTE PRIJS De eerste prijs was voor Frank Fran- kema uit Lemmer, die 113 punten kreeg, plus lof van de jury. Dit on der het motto „Cor Busier’ ingeever- de werk sprong er volgens de heer Van der Moen sterk uit en dat beek ook wel, omdat de tweede prijswin naar niet verder kwam dan lOO'/a pun ten. Dat was Evert van Zandbergen uit Midlum. Derde met 96 punten was G. A. Veenstra uit Oosterend, als vier de eindigde met 93 punten C, Postma uit Balk en de gedeelde vijfde prijs (92 punten) ging naar Nico Faber uit Joure en Jan Gerrits uit Sneek. i Om nog enkele „motto’s” te noemen: I der he motto „Cor Busier” ingelever- en „Opus”. Hoe komen de leerlingen op het idee? In de Lemmerwegwijk-Oost trof de politie zaterdagmorgen een personen auto aan die de nacht tevoren uit Utrecht was ontvreemd. Waarschijn lijk hadden de inzittenden van deze auto dringend een andere wagen no dig: verschillende bewoners van de Lemmerwegwijken kwamen tot de ont dekking dat men pogingen in het werk had gesteld er met hun auto vandoor te gaan. Enkele voertuigen waren lichtbeschadigd. Nabij de plaats waar de uit Utrecht ontvreem de auto werd aangetroffen, bleek de wagen van de heer H. Rozenberg uit de Hein Doekesstraat te zijn verdwe nen. Deze auto werd later in de Wil lem Lodewijkstraat teruggevonden, zij het met een totaal vernielde achter band. Wij schreven steeds van een klooster achtig complex, geen klooster zonder meer, en dat heeft zo zijn reden. Er wordt in Sneker geschiedbronnen na melijk nergens van een klooster ge rept ter plaatse van bedoeld complex, daarentegen wél van een Gasthuis, meer in het bijzonder het St. Antho- nie-Gasthuis, te vergelijken met het gelijknamige, nog bestaande gasthuis te Leeuwarden. Ofschoon de stichting van het voormalige Sneker St. Antho- nie-Gasthuis zich in de middeleeu wen verliest behield deze instelling haar karakter ook na de Reformatie, zij het dat het uiteindelijk een toe vluchtsoord werd voor de allerarmste ouden van dagen, kort gezegd „Arm huis”, terwijl het in opzet toch een heel andere basis had bezeten. Oude re Snekers weten nog wel hoe ’t hui dige onderkomen van de Openbare School voor Moeilijk Lerende Kinde ren, ,,’t Armhuus” werd genoemd we gens de bestemming welke dit gebouw bij de bouw verkreeg, en tot aan de dertiger jaren van onze eeuw behield, vervolgens is de Huishoudschool er vele jaren in gevestigd geweest, daar na de Pier de Boer-Stichting en thans dus vermelde school. Aan de bestem ming tot „Armhuus” kwam een einde toen de bewoners en bewoonsters kon den verhuizen naar „Kruizebroeders- hof”, het voormalige Old Burger Weeshuis, dat intussen ook al weer een nieuwe bestemming heeft gekre gen. De bouw van het „Armhuus” aan de Oude Koemarkt volgde op de vol ledige afbraak van al wat er circa het jaar 1850 nog reste van het mid deleeuwse St Anthonie-Gasthuis, en dat was niet gering. Vermoedelijk zou men er in onze dagen wat voorzichti ger mee hebben omgesprongen want naar de oude beschrijvingen, te oorde len was het een hele bedoening, waar liefhebbers van oude gebouwen hun hart aan hadden kunnen ophalen. De Gasthuiskapel was nochtans uiterst bescheiden van afmetingen, te oordelen naar de plattegrond op het oudste mi- nuutplan van Sneek amper 6 bij 14 meter dus. Blijkens het zelfde minuut- plan mat de poormalige kapel van ’t KruizebroederSklooster, waarnaar de Kleine Kerkstraat is genoemd, 10 bij 24 meter, vrijwel dubbel zo veel! Maar de Gasthuiskerkjes hadden veel al meer het karakter van huiskapellen zodat deze hoogst bescheiden afmetin gen ons niet al te zeer behoeven te verbazen. De vorige keer trachtten wij aan de hand van oude stadsplattegronden het bestaan van een kloosterachtig gebouwencomplex met kapel en binnenplaats getogen tussen de Oude Koemarkt en de Havenstraat, nabij het punt waar laatst genoemd straatje eigenlijk een gedempt grachtje op het Groot zand uitloopt te reconstrueren. Aan de hand van het kadastrale minuutplan der gemeente Sneek, daterende van omstreeks het jaar 1830 een foto- copie van deze minuut bevindt zich in het Fries Scheepvaart Museum kan men de oorspronkelijke situatie, gelijk deze daar tot circa het jaar 1350 was en op de vogelvluchtkaarten afgebeeld staat, nauwkeurig vast stellen. De verbouwing is voor het overgrote deel door de heren Alberts, met be hulp van verschillende vrijwilligers, zelf gedaan. Voor het aanbrengen van de toiletten en de betonvloer was het Aannemingsbedrijf L. Vellinga uit Heeg verantwoordelijk, terwijl de electrische installatie werd aangelegd door het Electrotechnisch-installatie- bedrijf firma Tj. Piso, eveneens uit Heeg.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 6