van en NOTA MUZIEKSCHOOL SNEEK EN OMSTREKEN’: Basisschool legt AMV basis niet 1 ULST sneke^koerier ■I Greidanus wil geenwoorden vuil maken over evt. afscheid i/T gill de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan BRANDBRIEF VAN WYMBRITSERADEEL OVER NIEMANDSLAND INDYK NAAR G.S. I Nieuw schoolgebouw Chr. Pedagogische Akademie volgend voorjaar klaar il Concert Stedelijk Muziekcorps Sneek „Ik heb een best leven gehad en dat meen ik" W ff* iii Hl COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Mi I Geslaagden Christelijke Scholengemeenschap lager en middelbaar detailhandelsonderwijs -.5 wr W SNEEKER NIEUWSBLAD Jan Greidanus (76) is één van de weinige speeltuinoppassers die Sneek nog rijk is. Weliswaar zegt hij zelf over een eventueel vertrek „nog geen woorden vuil te willen maken”, een abrupt afscheid moet, gezien leeftijd van de krasse baas, wel degelijk tot de mogelijkheden gerekend worden. In geval ook hij als op passer van de speeltuin aan de Jan van Nassaustraat, de hek- sleutel aan de wilgen hangt, zal dat voor het Sneker speel- tuinbestand in het algemeen en voor de Speeltuinvereniging „Sperkhem-Tuindorp” in het bijzonder een gevoelige slag be tekenen. bijscholing docenten en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S Mihö Mi GZ 'W f SNEEKER NIEUWSBLAD Groepsonderwijs normaal, individueel les ’n exceptie - Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Wanneer alles meezit zullen de leerlingen van de Christelijke Pedagogische Akademie aan de Parallelweg in Sneek zo moge lijk in januari of februari van het volgend jaar hun eerste schre den kunnen zetten in het nieuwe schoolgebouw aan de Hemdijk. Was er aanvankelijk gepland dat de verhuizing pas in de nazo mer van 1974 zou plaatsvinden, nu houdt het Aannemingsbedrijf de firma J. Jorritsma uit Bolsward, rekening met de mogelijk heid de verbouwing tegen het eind van dit jaar af te kunnen ronden. De reden voor dit gunstig verloop is ondermeer de zach te winter en de weinige tegenslagen waarmee de aannemer werd geconfronteerd. Het gebouw zal bestaan uit twee verdiepingen en herbergt vijfentwintig leslokalen. In de hal van de school wordt een ontmoetingsruimte gecreëerd, een zogeheten „zitkuil” die de funktie van de aula overneemt. Bij de school zal tevens een ruime parkeerplaats worden aangelegd. Met de werkzaam heden daartoe zal na de bouwvak een aanvang worden genomen. Wat er met het oude gebouw gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Van meerdere zijde is reeds interesse getoond. Voor lopig houdt men de zaak evenwel in onderzoek. B. W. CAZEMIER NIEMANDSLAND wezen of dat ze anders wel kunnen verdwijnen. Je moet ze soms aanpak ken, echt. Niet dat ze niks uit mo gen halen. Tot op zekere hoogte vind ik het prima. Ik was vroeger immers ook niet zo’n „brave broeder”. DONDERDAG 21 JUNI 1973 128ste JAARGANG No. 50 is Even- ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-Jt233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon Jt235, 221f7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m a.s. van wl*osseeneeummmw met de tot nu toe opgedane ervarin gen (het afgelopen jaar werd reeds met groepsonderwijs geexperimenteerd) en besprekingen over hun nieuw opgeda ne indrukken. Naast de vraag al of niet groepson derwijs, hetgeen in de nota eigenlijk al positief wordt beantwoord, speelt ook het probleem hoe men dergelijk on derwijs moet geven een woordje mee. Het is namelijk zo dat de leerkrach ten niet of nauwelijks scholing in die richting hebben gehad; een zeer snelle realisering van bijseholingscursussen lijkt de commissie dan ook zeer ge wenst. Zolang deze er nog niet zijn zul len de docenten zich moeten behelpen Ervan uitgaande dat de kwaliteit van het onderwijs niet wordt aan getast wil men dus via een geleide lijke ontwikkeling komen tot een si tuatie waarin het individueel onder wijs uitzondering en groepsonderwijs regel is. Verder stelt de commissie in haar nota dat het Algemeen Vormend Mu ziekonderwijs, waarvoor men ’n twee jarige cursus aan de muziekschool kan volgen, reeds de grondslag moet vinden in het basisonderwijs. „Het is merkwaardig dat ouders extra beta len voor een vorm van onderwijs die wettelijk tot het basisonderwijs be hoort”, zo schrijft men, en men ver volgt: „Wellicht is het een feit dat on derwijzers over het algemeen wel een zanglesje kunnen geven, maar geen j muziekles”, ’t Liefst zag men dit pro bleem opgelost door ’n vakleerkracht voor scholen aan te trekken die het hiaat in de muzikale opvoeding van de leerlingen van de basisscholen zou kunnen opvullen. Uit het rapport blijkt duidelijk dat men in de toekomst meer en meer zal moeten overschakelen op groeps onderwijs, hetgeen een betere mogelijk heid lijkt om de exploitatiekosten van de school in de hand te houden. Bo vendien zijn er onderwijskundige aspec ten aan te wijzen die zeer positieve argumenten voor het groepsonderwijs kunnen zijn. In de eerste plaats voe len de leerlingen zich in groepsver band beter op hun gemak, ten twee de komt het samenspel-element aan de orde en wordt de gemeenschapszin be vorderd. Dat een individueel ontwik- kelingstempo in een groep niet moge lijk zou zijn, wordt door de commis sie aangevochten. Maandag bracht de Canadees, de heer Ronald Arnold, een kort bezoek aan Sneek. Op het stadhuis overhandigde hij uit naam van het Perth-Regiment. een afdeling van het Canadese leger dat Sneek in de tweede wereldoorlog heeft bevrijd, de heer B. van Haersma Buma, burgemeester van Sneek, een aantal ingelijste foto’s voorstellende twee in de basisplaats van het regiment, de stad Stratford, opgestélde monumen ten. Deze gedenkstenen zijn op initiatief van de daar wonende Nederlanders neer gezet. ’s Middags bracht men een bezoek aan de Martinikerk. Aan de zijkant van de kerk is een plaquette ingemetseld met daarop enkele namen van gesneu velde Canadese soldaten. In het kader van deze vernieuwingen za)l een uitbreiding van het instrumen tarium nodig zijn. Op het lijstje staan voorlopig vier tweedehands piano’s, twee tweedehands harmoniums, een gitaar en een elektronisch orgel. Voor al de aanschaf van een gitaar is be langrijk als men in groepen wil gaan les geven, omdat het niet bepaald bevorderlijk voor de verkeersveiligheid is wanneer kinderen met een derge lijk instrument over de straat fietsen. Met de aanschaf van deze instrumen ten is een bedrag van een dikke tien duizend gulden gemoeid. „Ik weet niet wie die praatjes rond vertelt, maar stel dat ik er mee op zou houden dan zal het bestuur van mijn speeltuinvereniging niet gemak kelijk een ander kunnen vinden, Er is vrijwel niemand die er nog werkelijk iets voor voelt. Een jonge vent zegt: ,met een krantenwijk verdien ik meer’ en een gepensioneerd iemand wil, ten minste dat zegt ie, z’n vrijheid hou den”. Aan de ene kant zeg ik terecht, want het loont natuurlijk helemaal niet. Zou de gemeente zich ermee gaan bemoeien dan was het waarschijn lijk allemaal snel opgelost, maar die wil niet. Ik begrijp dat best. Trou wens om het geld hoef ik het niet te doen. Met m’n pensioentje kom ik er heus ook wel. Het gaat mij er alleen om dat ik wat om handen heb, want stil zitten nee, dat ik niks voor mij.” B.B. C.F. mars, Ord Hume; Fan fare and Soliloquy for Band, Trevor L. Sharpe; Lynwood mars, Ord Hu me; Air uit New Baroque Suite Ted Huggens; The Fairest of the Fair mars J. P. Sousa; Jamaican Folk Sui te, Harold L. Walters; Swinging Hor ses mars, A. van Veluwen; Perfidia, Dominguez-P. Scheffer; Washington Gray mars, C. S, Grafulla; Amparito Roca Jaime Texidor-A. Winter; The Stars and Stripes forever, J. P. Sou sa. WVWWLMWVWWWWWUVWWWVWWVWVWWVVWWMUWWWIWVWVMW De heer Greidanus, die sinds een half jaar met zijn vrouw in het Dr. Wum- keshus vertoeft, zegt het „werken” bij Wouda’s Meelfabriek geleerd te hebben. „Dat was nog es aanpakken, zo zegt hij daarover. We maakten wel dagen van vrijdagsmorgens zes uur tot de volgende dag laat in de avond”. De heer Greidanus vindt wel dat de huidige werksituatie er bepaald beter op is gewonden. Desondanks stelt hij nadrukkelijk vast nooit op het werk gekankerd te hebben. „Maandagsmor- gens zei een maat van mij altijd stee vast: ..Ik wou dat het zaterdagavond was. Die vond er geen klap aan, maar ik heb heel m’n leven steeds met plezier gewerkt. Ik heb een best leven gehad en dat meen ik.” j 4» J j 3 j De heer Greidanus meent dat indien hij zou vertrekken en er geen andere oppasser gevonden zou worden, de speeltuin binnen de kortste keren in een ruïne zou veranderen, „Kijk maar naar de speeltuin op het Ei land, dat was zo maar in een puin hoop veranderd. De jeugd neemt het in bezit en richt dan vernielingen aan”. Tijdens de afgelopen winterpe riode heeft men ingebroken in het ge bouwtje van de speeltuin. De heer Greidanus noemt dit een tperend voorbeeld. Van een langere of korte re afwezigheid van de oppasser ma ken bepaalde mensen gebruik vernie lingen aan te richten of in te breken. Greidanus over die inbraak: „Het viel toen gelukkig allemaal nog al mee, en voegt hij er glimlachend aan toe, er zaten slechts zeven centen in het geldkistje”. Ook vorige week er een inbraakpoging gedaan. zo vingen de dieven toen bot, want ditmaal was er helemaal geen geld in het gebouwtje achtergelaten. Wel was het raam lichtelijk uit het lood gesla gen en de kastdeur flink beschadigd. Het Stedelijk Muziekcorps zal maandag 25 juni in de tuin ’t Skülplak een licht zomeravond con cert verzorgen, Met onderstaand pro gramma hopen Wybren Valkema en z’n mannen de bewoners en andere belangstellenden een prettig uurtje te bezorgen. De uitslagen zijn van de lagere afde ling; x J. Zoethout Sneek; x A. de Boer Gaast J;oh. Nijdam Sneek; C. Roeters Heerenveen; J. Spijkerman St, Nicolaasga; L. Fransen Bolsward; x G. Schram Wijkel; T. Sluyter Joure; S. Jorritsma Bolsward; A. Huisman Gorredijk; x G. Laanstra Sneek; x J. Piersma Ouster Nijega; P. Miedema Heeg. 1 herexamen, 1 afgewezen. De kan didaten met een x voor de naam zijn meisje». REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-^233 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Sinds de grijzende oppasser de laat ste drie jaar met een serie hardnek kige longontstekingen („dan is het net of ik plotseling dronken wordt”) geconfronteerd is geraakt, heeft hq zich de zware onderhoudswerkzaam heden ontzegd. Hij beperkt zijn activi teiten nu tot de lichtere „putsjes”, zoals het herstellen van defecte speel apparaten. De heer Greidanus kan zich niet herinneren dat er tijdens zijn 11-jarig „bewind” een ernstig on geluk in de speeltuin is voorgekomen. „Wanneer ik zie dat ze op de schom mel te hoog gaan, stap ik naar die I kinderen toe en zeg dat het uit moet In verband met het te voeren beleid van de „Muziekschool voor Sneek en Omstreken” heeft het dagelijks bestuur van deze school een commissie be noemd die tot opdracht heeft zich nader over de problematiek van het onderwijs te beraden. De commissie bestaande uit de heren B. W. Caze- mier, lid van het dagelijks bestuur, de heer W. van Dijk, algemeen be stuurslid, de heer A. Feenstra, directeur van de muziekschool en de heer G. Middeldorp, secretaris, heeft een nota samengesteld die op de vanavond in het stadhuis te houden vergadering van het algemeen bestuur en com missie van advies ter sprake komt. De ontwikkeling op het stukje recrea tieterrein bij Indijk dat door de ruil verkaveling tot stand is gekomen, baart b. en w. van Wymbritseradeel zorgen .De dagrecreatie die op dit terrein is toegestaan, blijkt in werke lijkheid heel moeilyk te controleren, vooral ook omdat er geen officiële beheerder is. De gemeente Wymbrit- seradeel houdt het toezicht op de toi- letgebouwen, maar daarmee houdt het dan ook op. „Het afgelopen weekend stonden er wel negen caravans en vijftien tenten”, deelde burgemeester B. W. Cazemier maandagavond in de raadsvergadering mee. Hij was van mening dat men het beheer maar aan de VVV moest overlaten. „Dan zijn wij er van af.” (vervolg op pagina 23) -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1