Walbeschoeiing met groenstrook ULST a JT van Paula en Joke van der Vliet de absolute toppers van Neptunia Inzet van de school tegen rookgewoonten onmisbaar SNEKERl^KOERIER mi de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEI Officieel Orgaan en Straatmaker komt bij Scharnegoutum met verpleegster in aanraking Wk Schoolartsendienst kring Wymbritseradeei: Wel stop- en parkeer verbod op Stadslaan COURANT. DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de Paula was op Friese kampioenschappen de beste V The Young Americans in Concert opnieuw in Sneek TOERTOCHT WYMBRITSERADEEL WERD EEN GROOT SUKSES Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTStLAND, SLOTEN m y SHEIKH NIEUWSBLAD s. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, 9? Silp MN MMS l d iff f SNEEKER NIEUWSBLAD PARKEREN POPMAWAL IJLST NOG TOEGESTAAN dit Slagter (20) in (Foto Studio Ger Dijs). P. Grondsma (CHU) blauwe zone oplossing Verschijnt: maandags en donderdags Americans Virginia, wagens digd. De heer de af Deze MAANDAG 25 JUNI 1973 128ste JAARGANG No. 51 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1/233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1/231/ 1/235, 221/7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Het als twee druppels water op el kaar lijkende zwemduo, Paula (links), en Joke v. d. Vliet. (Foto Studio Ger Dijs) een Sneek. De kwaliteit van Paul S. Thompson staat er borg voor, dat men weer een uitzonderlijk concert krijgt voor geschoteld. Op het programma van de Amerikanen prijken o.a. Halleluja van Handel, We shall Overcome, Bat tle Hymn of the Republic en werken van Telemann. deze foto duidelijk te zien is. Zaden van een naar alle waarschijnlijk heid esdoorn hebben zich, aange voerd door de wind of het water, ge nesteld in de groeven van de walbe schoeiing en zijn in de daar ongetwij feld heersende tropische atmosfeer (vochtig en warm) tot ontkieming ge- De heer P. Grondsma (CHU) was de eerste die met een ander voorstel kwam. Hij dacht dat het beter en vooral eerlijker zou zijn, wanneer op de Popmawal een zogenaamde blauwe zone zou worden aangebracht, en wel met twee ontheffingen, nl. voor die bewoners van de Popmawal die niet over ’n eig engarage beschikken. „La ten we het een beetje katholiek doen”, zo zei hij, „Gelijke monnikken, gelij ke kappen. Er kan dan geladen en ge lost worden, en iedereen moet binnen een bepaalde tijd weer weg zijn.” De heer R. Rijpma die de Vrije Kie zers vertegenwoordigt, was het in grote lijnen met de heer Grondsma eens. „Ik zie een parkeerverbod ook niet als de oplossing”, verklaarde hij. Hij vond het verbod nadelig voor diegenen die een zaak aan de Popmawal hebben en „daarmee hun brood moeten verdie nen”. Hij stelde voor een blauwe zóne met parkeervakken te realiseren die tot ’s avonds zeven uur geldig zou zijn. Bovendien zou een verbod voor brom fietsen moeten worden ingesteld. „Die dingen zetten ze toch maar overal neer, en dan zijn we meteen van het helse lawaai bij ’t wegrijden af”. De heer S. Wassenaar tipte heel even de mogelijkheid van een promenade aan, echter dat zag men in de raad voor lopig nog niet zitten. Het zit er dan ook dik in, dat een vol gend jaar weer een dergelijke toer tocht gehouden zal worden. Bij het gemeentehuis van Wymbritseradeei in Sneek kon men starten voor de 100, 60 en 30 kilometer, in Heeg voor de 60 kilometer ,in Woudsend voor de 30 kilometer, evenals in Blauwhuis en Gauw. Opvallend was dat de meeste deelnemers de honderd kilometer- tocht hebben gefietst door de gemeen te Wymbritseradeei, die men van oost naar west en van zuid naar noord kon doorkruisen. Op deze manier heeft men de gemeente op een prach tige wijze leren kennen. Hoewel de jeugd zeer goed vertegenwoordigd was, waren er ook veel oudere men sen die op de fiets stapten en de toer tocht door Wymbritseradeei volbrach ten. In Sneek startten ongeveer 120 deelnemers, in Blauwhuis stapten 20 deelnemers op de fiets, in Gauw wa ren het er maar zeven. In dorp had men concurrentie van een korfbaltoemooi; de res startte Woudsend en Heeg, waarbij het aan tal van tien in Heeg toch wel wat tegenviel. tweeling, de bovenste plaatsen voor zich wisten op te eisen. Het clubre- cord van Paula (1.41.9) spreekt boek delen. Hoewel Paula ogenschijnlijk de meest opzienbarende prestaties heeft geleverd, blijkt in de praktijk, tijdens onderlinge wedstrijdjes, haar zusje Joke over exact dezelfde capaciteiten te beschikken. SLAGZIN In tegenstelling tot. zijn voorgangers,- voelde de heer J. Zijsling (PvdA) wel voor het voorstel van b. en w. Hij zag echter liever dat de ontheffing die het college voorstelde voor de aanwoners van de Popmawal niet zou gelden als voor hen die over een parkeergarage beschikken. Verder suggereerde hij dat het gemeentebestuur wel eens met de eigenaar van de bar, de heer S. Brandsma kon gaan praten, opdat de heer Brandsma zijn bezoekers ertoe zou aanzetten bij het parkeren zo veel mogelijk gebruik te maken van de overkluizing. Hij had zelfs al een slag zin bedacht die dan eventueel goed zichtbar in de bar zou kunnen worden aangebracht „Wolkom eale klant in dit hüs, ja, de auto op’e klus”. De burgemeester wees erop dat een nadeel van de blauwe zóne zou zijn dat de bewoners van de Popmawal dan ook de dupe zouden worden. In de vrijstellingen die de heer Grondsma adviseerde zag hij niet veel. Bovendien zouden die bewoners dan altijd tegen andermans wagen aankijken. Voor de bareigenaar zag de heer Mumsen ook bezwaren. „Het is niet prettig wanneer je klanten steeds weg moeten om hun auto weg te rijden of wanneer ze een bonnetje onder hun ruitewissers vin- Vervolg op pagina 5. Paula zal naar alle waarschijnlijk heid niet uitkomen voor de Neder landse kampioenschappen. Het tijd stip van dit gebeuren valt precies in hun vakantie, waardoor zij ver- i stek zal moeten laten gaan. Was dit eventueel niet het geval ge weest, dan nog was het meedoen van Paula aan deze kampioenschap pen discutabel, omdat, zo zegt me vrouw Van der Vliet, de moeder van de tweeling, „teveel van het goede ook niet goed is.” Het fosfaatrijke water van de gracht die het Leeuwenburg doorsnijdt, heeft de vissen die daar misschien ooit heb ben geleefd allang de nek omge draaid, althans ervoor gezorgd dat deze waterdieren geen lucht meer kon den krijgen. De fauna echter, voelt zich wel bij deze toestand, zoals op Paula en Joke hebben door dezfe prestatie een uitstekend resultaat be haald. Vooral als men bedenkt dat zij pas sinds augustus van het vorig jaar lid zijn van de Sneker zwem en poloclub „Neptunia ’24”. Hoewel de tweeling er aanvankelijk niet veel voor voelde bij de selektie van trai ner, de heer Van der Burgh, toe te treden, besloten ze na enig aandringen de stap alsnog te wagen. Een goede keuze, zo bleek daarna, want in zeer korte tijd wisten zij zich op te wer ken tot de absolute toppers van hun zwemclub. Een en ander kwam met name tijdens de laatste clubkampi- oenschappen aan het licht, toen de Volgens het jaarverslag van de Schoolartsendienst in de kring Wym britseradeei over 1972 (deze school artsendienst omvat het rayon Bols- ward, Gaasterland, Hemelumer Olde- ferd, Staveren en Wymbritseradeei) is het aantal volledig onderzochte kinde ren 3590, hetgeen 46 procent van het totaal aantal onder toezicht van de schoolarts staande kinderen bedraagt. De schoolarts is de heer K. Hornstra in Sneek, die vorig jaar in totaal 7763 kinderen onder toezicht had, te weten 1470 kleuters, 3832 leerlingen van het basisonderwijs, 1136 leerlingen die tot het nijverheidsonderwijs gere kend konden worden en 1325 MAVO- leerlingen. Op de kruising van de Sint Maar tensdijk en de Eeuwige Leane bij Scharnegoutum verleende mejuffrouw A. N., verpleegster te Leeuwarden vrijdagavond zes uur geen voorrang aan de voor haar van rechts komen de straatmaker J. P. Cnossen uit Sneek, met als gevolg dat hun res pectievelijke auto’s met elkaar in on zachte aanraking kwamen. De beide werden vrij ernstig bescha- Cnossen die op Eeuwige Leane reed, wilde links IJsbrechtum. Het totaal onder toezicht van de schoolarts staande scholen bedroeg in 1972 maar liefst 73. Van de 4214 kin deren, die geheel of gedeeltelijk wer den onderzocht, kregen 443 een briefje mee voor de huisarts. Deze verwijzin gen naar de huisarts hadden meren deels betrekking op de ogen en op af wijkingen in de keel-, neus- en oorsec- tor. In het jaarverslag staat verder: „op de commissievergadering in mei 1972 werd gevraagd hoe het stond met de beantwoording door de huis artsen. Uit. de aantekeningen, .die naar aanleiding van dit verzoek vanaf 17 mei 1972 werden gemaakt, bleek dat naar 36 huisartsen 308 kinderen wer den verwezen en dat in 194 gevallen (63 procent) werd gereageerd met een antwoordbrief je. Er waren dus geen hele slechte of hele beste beantwoor- ders bij”. De Young Americans in Concert ge ven een gratis concert op dinsdag 17 juli a.s. in Amicitia te Sneek. Aan vang 20.00 uur precies. Opnieuw is Sneek de enige plaats in Nederland waar de geselecteerde zangers uit Virginia optreden tijdens hun Europe se trip, die verder leidt naar Enge land, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk en W. Duitsland. der kijkt ontdekt men nog groeisels die het eveneens zeer doen. slaan, richting manouvre kon hij echter niet voltooi en, omdat de verpleegster die van IJsbrechtum kwam, de heer Cnossen niet opmerkte en diens auto met haar eigen voertuig tot stilstand bracht. Bij de brug over het Prinses Mar- grietkanaal op rijksweg 43 ontstond diezelfde avond, omstreeks half acht een mini-kettingbotsing, vermoedelijk doordat de 49-jarige J. v. d. B. uit Kimswerd ietwat te plotseling het rempedaal indrukte. Zijn beide ach terliggers, de heren D. uit Sneek en de 37-jarige J. Mulder uit Sneek beiden in een Peugeot, wa ren hier niet op verdacht een botsing niet vermijden. OP VERZOEK Op verzoek van de hoofdleidsters werden op de kleuterscholen 72 leer lingen speciaal bekeken op schoolrijp- heid. Bij ongeveer dertig kinderen bleek dit naar de mening van de schoolarts nog niet het geval te zijn en van een derde gedeelte hiervan komen, met als resultaat deze forse struik die al boven de walbeschoei ing uitkomt. Wanneer men even ver meer goed ROOKGEWOONTEN Door de schoolarts is opnieuw een onderzoek ingesteld naar de rookge woonten op de vervolgscholen. School arts Hornstra schrijft hierover onder meer: „deervaring heeft al lang ge leerd dat het voor het gros der mensheid heel moeilijk of zelfs onmo gelijk is de bestaande rookgewoonten te beëindigen of grondig te beperken. Volgens mij komt het vooral doordat de jeugd zich nog geen zorgen maakt over allerlei ziekten die je over vele jaren zult kunnen krijgen tengevolge van het sigarettenroken. Bovendien moet niet worden vergeten dat het uit eindelijk een kwesie van opvoeden is en daarbij is de invloed van woord en schrift bij lange na niet zo groot als die' van voorbeeld en daad. Het is namelijk niet zo dat een kind gaat roken omdat het dat zo lekker en ge zellig vindt, maar omdat het graag met de „groten” mee wil doen. Op zich zelf in wezen een zeer te waar deren eigenschap, maar die in dit ge val niet bepaald prijzenswaardig te noemen gevolgen heeft.” De heer Hornstra is van mening dat de nood zakelijke strijd tegen de huidige rook gewoonten, ondanks alles, op de jeugd moet worden gericht en bij deze strijd zal de inzet van de school niet kun nen worden gemist. Zes jaar geleden kwam Paul Thompson voor het eerst met Amerikaanse muziekgroep in Nadien heeft hij elk jaar met steeds wisselende groepen Sneek bezocht. Ook dit jaar is deze uiterst sympa thieke dirigent weer in Sneek te gast met het koor, de Young in Concert (Winchester, USA) en wel van 16-18 juli. was bijna zeker dat het candidaten voor het b.l.o.-onderwijs zouden wor den. Samen met de hoofden van de scholen voor individueel onderwijs te Sneek werden elf leerlingen getest. Een gedeelte hiervan kon naar deze scholen worden verwezen, terwijl de rest wegens een te hoge testscore doorverwezen kon worden naar de commissie van het LOM-onderwijs of op de basisschool moest blijven. Het grote bezwaar van plaatsing op een school in Sneek blijft voor de Zuid westhoek vaak de moeilijke reisgele genheid, aldus het rapport. De Kulturele Ried Wymbritseradiel, sektie sport, hield zaterdag voor de eerste maal een toertocht door de ge meente. De afstanden waren 30, 60 en 100 kilometer en het totaal aantal deelnemers bedroeg 230, een aantal dat de organiserende sektie van de Kulturele Ried zelf, evenals de Rijwieltoerclub „Rally” in Sneek, van wiens medewerking de Kulturele Ried zich had verzekerd. „Het probleem is nu urgent geworden door de bar die op de Popmawal is gekomen”, vertelde burgemeester H. W. F. Mumsen zijn raadsleden tijdens de vrijdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering van IJlst, De burge meester doelde op het parkeerprobleem dat is ontstaan op de Popmawal, door dat bezoekers van de onlangs in het leven geroepen bar „It Drylster Kyp- mantsje” hun auto’s uiteraard zo dicht mogelijk bij de bar neerzetten, met als gevolg dat de Popmawal altijd vol staat met wagens, zodat de aanwoners hun eigen voertuigen niet meer voor de deur kwijt kunnen. B. en W. van IJlst dachten dat dit probleem uit de wereld zou ztfn wanneer men een par keerverbod zou instellen voorbeide zijden van de wal. en konden REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1/233 b.g.g. 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Tjjdens de in het Drachtster zwem bad „De Welle” gehouden Friese zwemkampioenschappen is het Sneker meisje, Paula van der Vliet er in geslaagd op de honderd meter school slag voor meisjes tot tien jaar op de eerste plaats beslag te leggen. Zij legde de afstand af in een tijd van 1.42.6 minuut. Een tijd die door haar tweelingzusje Joke, die tweede werd, niet meer kon worden geëvenaard. Zij kwam slechts viertiende seconde tekort. Z' 'i - 1 -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1