ONTDEKKING KOTTENPARKCOLLEGE ENSCHEDE SNITSER SKOTSPLOECH KRIJGT ZANGLERAAR Clubgebouw vandaag geopend GEEN APPARTEMENTEN AAN HET SNEEKERMEER snekerWqerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST ■k'i j Voorzitter E. de Vries: 'Samenwerking met de gemeente is uitstekend' de NIEUWE SNEEKER COURANT. ■R COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Nijverheid en handel Sneek in brief aan Koningin: f SNEEKER NIEUWSBLAD van de heel a an de leerlingen zelf over gelaten. I Het grote aantal dansers en dansen is Bij kaatsen sla je de bal met handschoen tegen de muur Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 28 JUNI 1973 128ste JAARGANG No. 52 De Snitser Skotsploech in volle aktie, met een klein gedeelte van het ledental. voor het t men l zou- enkele UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek zeil een DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN M nir, was men het ogen- Schrale. HORECA De vraag of recreatie belangrijk is voor Wymbritseradeel wordt bevesti gend beantwoord, maar: „De boer heeft echter alleen last van toeristen en wordt er geen cent beter van.” Over de wegenbouw is men te weten gekomen dat dit schadelijk is voor de natuur, maar ook voor de horeca. Al le chauffeurs die vroeger nog wel eens in de stad een kop koffie dron ken komen niet terug zo gauw er een weg om de stad is aangelegd. Een gevolg van de wegenbouw is, dat het land opnieuw verkaveld moet worden. De boeren hebben geen bezwaar tegen de wegen, zolang dit niet gepaard gaat met ruilverkaveling”. Binnenkort zal de Snitser Skotsploech niet slechts meer dansend voor het voetlicht treden. Om eens wat af wisseling te brengen in de soms avond vullende programma’s heeft men een zangleraar de heer A.W. Hoomoedt uit Sneek, aangetrokken die de stem men van de voetvlugge leden van de ’’ploech” ietwat bijschaaft. In verband met de plannen van Snee- kermeer B.V. tot de bouw van aantal appartementen aan het kermeer, heeft het bestuur Departement Sneek van Reeds nu noemt de voorzitter van de amateur-tuindersvereniging, de heer E. de Vries het nieuwe clubgebouw, dat plaats biedt aan een winkeltje en een lokaal voor het houden van ver gaderingen, een groot succes. De win kel is er op gericht de leden materia len tegen gereduceerde prijzen te laten kopen. Een bescheiden winst wordt weliswaar gemaakt, maar dat mag nauwelijks bezwaarlijk zijn, want het hele projekt is met eigen middelen en mankracht gerealiseerd. Het is zelfs nü al bewezen dat de omzet steeds groter wordt. Pogingen van niet-leden evenzo mee te profiteren, worden re soluut de kop ingedrukt. Dit omdat men de prettige relatie met vele mid denstanders niet moedwillig wil ver breken. „Wij willen derden geen scha de berokkenen, geen concurrentie ple gen. We zoeken alleen maar het voor deel van de club”, zo stelt de heer De Vries nadrukkelijk vast. Volgens de voorzitter heeft de bouw van het clublokaal door de verschil lende leden stimulerend gewerkt op de teamgeest. Men stelt zich ruimer op ten aanzien van eikaars belangen, ’t Is niet een zaak van ,kijk mij eens’, maar meer ,wat doen we met elkaar’. „Een absolute noodzakelijkheid voor het voortbestaan van elke vereniging. Het besef daartoe is groeiende”, zo zegt de heer De Vries hoopvol. een Snee- van het de Maat- Het veertigtal leerlingen van het april een vijf dagen durend bezoek van de 1 De Havo-gangers zullen ongetwijfeld een „bealch fol wurk” aan ’t rapport hebben gehad. Zo’n zestig bladzijden werden gevuld met de verwerkte in formatie, hetzij in tekst, hetzij in gra fieken of tekeningen. De inlichtingen verkreeg men van de heer H. E. van der Winden, voorlichtingsambtenaar van de gemeente Sneek, de Stichting Sudergoa, het Interkerkelijk Bureau, de heer H. Dok, de jeugdherbergva- der van de „Wigledam” en de heer H. de Blauw, gemeentesecretaris van Wymbritseradeel. Uiteraard leverden de bedrijven ook hun aandeel in het verstrekken van informatie. Zeker zo belangrijk vindt de heer De Vries de juiste samenwerking met de plaatselijke gemeente. Ter informatie: de gemeente verleent de vereniging geen subsidie. Iets dat de voorzitter voor geen geld overigens zou aan vaarden indien dat wel het geval zou zijn. „Tijdens de enkele keren dat we eikaars hulp nodig hebben, verloopt de samenwerking in de beste harmo nie. Zo moet het blijven. Bij vele amateurtuinders is de nadruk verlegd van de verbouw van zelf te nuttigen groente naar het kweken van sierplanten en dergelijke. De uit ar moede geboren noodzaak groente te verbouwen bestaat niet meer. Zo kan men tegenwoordig op het volkstuinen complex in de Noorderhoek vele fraaie planten en bloemen aanitreffen. Nu ook de wandelallée’s aan weers zijden zijn omzoomd door grote rozen perken heeft het geheel veel weg van een park. Veel wandelaars brengen dan ook regelmatig een bezoek aan dit complex. Voor lieden die graag even „in de benen” willen, is de Noor derhoek trouwens toch al een gewel dig toevluchtsoord geworden. Zo vindt men daar de nieuwe trimbaan „Het Schuttersveld”, het wandelpad achter het sportcomplex „Zuidersportpark”, de volkstuinen doorsneden met brede paden, terwijl ook min of meer „Het Wilhelmina-park” bij dit stuk groen voorziening” kan worden gerekend. Hoe dan ook, dit seizoen heeft een tamelijk complete groep, al den een paar losse heren en echtparen nooit weg zijn, en met die „ploech” gaat men de komende maan den optreden in verschillende plaatsen in Friesland, maar ook daarbuiten. Er staat zelfs een reisje naar Duits land op het programma. Ieder jaar probeert men onder leiding van de heer F. C. van der Zwaag, de dans- leider van d e groep, enige nieuwe dansen in te studeren. „Friesland is niet zo rijk aan dansen en daarom hebben we ook verschillende andere op het programma staan. Momenteel hebben we een lijst van 26”. „Eigenlijk zijn er niet veel tradities meer overgebleven in Friesland. Bijna niemand draagt hier nog kle derdrachten. De meisjes vinden dit veel te omslachtig en te warm, maar toch vinden ze ze wel mooi. Er is echter 1 traditie: de „Sneek week”....” Verder is er ook nog een „ridder in de orde van de Sneker Pan”Wat men veel vindt in de masten van de tjalken is een pan. Dat is een teken van de „Orde van de Snekerpan”, dat kwam doordat men vroeger zijn ei gen kost maakte. De leden van de Orde zijn meestal vooraanstaande burgers zoals zakenmensen en schip pers”. werd het nieuwe clubgebouw annex winkel van de Amateur- volkstuinencomplex in door de Reeds maar en schappij voor Nijverheid en Handel gemeend, in vervolg op de brief van de heer R. Tuinstra, P. v. d. A.- lid van de Gemeente Raad Sneek, bij de Kroon te moeten aandringen om vernietiging van de bouwvergunning, verstrekt door het Gemeentebestuur van Wymbritseradeel aan Sneeker- meer B.V. In haar brief van 26 juni, gericht aan de Koningin stelt het bestuur van het Departement Sneek, dat zij van mening is, dat de watersportrekreatie een belangrijke welvaartsbron is voor de regionale economie. Het bouwen van bovengenoemde appartementen zal afbreuk doen aan het karakteristieke Friese waterlandschap, hetgeen kon- krete aantasting betekent van een stuk landschapschoon. Daarnaast wordt de oevertoegankelijkheid gereduceerd, hetgeen het sociaal toerisme niet zal stimuleren. Op korte termijn zal dit geen of nauwelijks invloed op de wel vaart in de meest ruime betekenis hebben, doch op lange termijn ziet het bestuur toch een reëele aantasting van de welvaart door deze externe effekten. Dit laatste geldt niet uitslui- end voor de bouw van deze apparte menten, doch voor het gehele komplex van op zich kleine veranderingen, die op den duur katastrofaal kunnen zijn. Het bestuur is dan ook bezorgd, dat het draagvlak van de waterrekreatie wordt aangetast. Tevens is dit besluit niet in overeen stemming met de bestemmingsbepa- lingen van het bestemmingsplan de Potten. Bovendien zijn de inzichten die destijds aan dit bestemmingsplan ten grondslag lagen inmiddels planolo gisch, landschappelijk en milieu tech nisch in wijder verband achterhaald. Op grond van deze redenen verzoekt het bestuur Hare Majesteit een onder zoek te laten instellen en in afwacht ing hierpan Sneekermeer B.V. een voorlopige bouwstop op te leggen. Gedurende een half jaar is de heer Hoomoedt al bezig samen met de dansers liederen in te studeren, en het moet gezegd worden, de samenwer king bevalt beide partijen goed. „Het programma wordt op deze manier veel attractiever voor het publiek”, vindt voorzitter L. Koopman, zelf al jarenlang een enthousiast danser. De heer Koopman en de secretaresse van de vereniging, mevrouw C. Schrale- Langeraap, zijn de enigen die nog vanaf de oprichting 21 jaar geleden, lid zijn. De rest van de maar liefst 46 dansers is er later bij gekomen. wel gunstig voor de Snitser Skots ploech. In de vakantie zijn veel trou we leden niet te bereiken, zodat men terug moet vallen op de reserve, die er gelukkig is. Behalve gedanst en gezongen, worden ook liederen gedra matiseerd en brengt de heer Van der Zwaag een conférence. „Dat vindt het publiek zowel als wij leuk. Die conférence is altijd uit de kunst, zet dat maar gerust in de krant, en wij kunnen even op adem komen als Van der Zwaag het publiek bezighoudt.” De muziek wordt geheel door de ploech zelf verzorgd. Men heeft de beschikking over drie leden die ac cordeon spelen, over een violist en een bassist. Binnenkort vertrekt één van de accordeonisten en men stelt momenteel al pogingen in het werk iemand te vinden die dit hiaat op kan vullen. AANSLUITING Om altijd tot in de puntjes voor de dag te komen, is enige jaren geleden een uit drie „man” bestaande kle- dingcommissie ingesteld. Deze com- De leerlingen zijn nu in ieder geval op de hoogte met de geschiedenis van Sneek en Wymbritseradeel. zoals uit het rapport duidelijk blijkt, en met de samenstelling van de bewo ners van beide gemeenten voor wat betreft de godsdienstige kleur. Even als de bevolkingstoe- en afname werd ook het aantal forensen onderzocht en werd het gebruik van de Friese taal in Friesland doorgelicht. Verschillen de historische gebouwen zowel als Greate Pier worden kort besproken en ook aan tradities wordt aandacht besteed. Vandaag tuindersvereniging „Nut en Genoegen” op het volkstuinencomplex in de Noorderhoek officieel geopend. De opening werd verricht door de heer B. van Haersma Buma, burgemeester van Sneek. Reeds eerder het gebouwtje door de leden in gebruik genomen, maar omdat meende dat de zomertijd het mooiste weer oplevert en men bij voorkeur de plechtigheid niet in het water zag vallen, had men toen be sloten één en ander voorlopig uit te stellen. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE Studio Ger Dijs Groot,zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De leerlingen waren verdeeld in zes groepen die allen een aparte sector van de samenleving onder de loep namen. Zo werden bedrijven bezocht die specifiek iets met industrie, re creatie, cultuur en landbouw te ma ken hebben. Ook werden twee maal de gemeentehuizen van Sneek en Wym britseradeel bezocht. De leerlingen heb ben uiteraard een stroom van infor matie te verwerken gekregen. Het was de bedoeling dat die nog tijdens de werkweek werd uitgewerkt, het spreekt vanzelf dat het in een derge lijk kort tijdsbestek niet mogelijk is alles te controleren op betrouwbaar heid. VERKEERD OVERKOMEN Een opvallende stelling uit het rap port is de bewering dat kaatsen een sport is, „waarbij het de bedoeling is dat men met een handschoen de bal tegen de muur slaat, waarna de te genstanders aan de beurt zijn, net zo lang tot iemand mist”. De leider van de werkweek, de heer G. H. Lank- horst, noemde dit een voorbeeld van „het verkeerd overkomen van de in formatie”. Overigens kwam het op stellen van een rapport op de derde plaats bij de doelstellingen die de werkweek had, De eerste twee waren het uitdjepen van de contacten van de leerlingen buiten schooltijd en het ver beteren van het contact met de lera ren, aldus de heer Lankhorst. VERLOOP „De vereniging draait op blik best”, aldus mevrouw We hebben wel eens veel minder le den gehad. Het minimum is 16 dan sers, acht paren, voor de Skotse Trije”. Gelukkig is het ledenbestand daar altijd boven gebleven. „Enkele jaren geleden heeft er een grote ver nieuwing in de groep plaatsgevonden. Toen meldden zich zo'n twintig jonge dansers, die uiteraard met open ar men werden ontvangen. Inmiddels zijn er niet zo veel van de er toentertijd bijgekomen „Skotsploechers” over: ’t ledenverloop onder de jonge dansers is tamelijk groot, veel groter dan het onder de oudere dansers is, stelt de heer Koopman vast. Kottenparkcollege te Enschede, dat in aan Sneek bracht, heeft de resultaten projcctbezoeken die zij gedurende die week bij instellingen en be drijven binnen de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel aflegden, neerge- leird in een rapport dat zij hebben toegestuurd aan allen die medewerking hebben verleend bij het totstandkomen van het rapport. Die medewerking b°stond voornamelijk uit het geven van informatie en het rondleiden door zestien bedrijven; de uitwerking van de aldus verkregen gegevens is ge- missie houdt een oogje in het wanneer de vrouwelijke leden nieuw stofje kopen om een kostuum te maken. „Lang niet iedere stof is geschikt, en je wilt toch zo authen tiek mogelijk optreden”, zegt me vrouw Schrale, Ze is van mening dat wanneer je een kostuum draagt, de hele dracht compleet moet zijn, „an ders is het een aanfluiting”. „We heb ben al verschillende complimenten over onze kleding ontvangen”, aldus de heer Koopman. De vaste oefenavond is op vrijdag. In de Gysbert Japieksschool wordt dan druk getraind, geoefend en ingestu deerd. „Dansen houdt je jong en fit. Je hoeft niet te gaan trimmen”, ver tellen de voorzitter en de secretares se enthousiast die wel vinden dat het trouw lid zijn van een „Skotsploech” veel opoffering vraagt. „Je moet er veel vrije tijd aan geven”, maar dat het resultaat, de voldoening er ook naar is. „Een dergelijke vereniging als die- van ons, drijft volledig op z’n leden, de inbreng van de leden is ontzettend belangrijk.” .1'.11 r I' [gl A 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1