snekerWkoerier J- VISSER (54) 40 JAAR BIJ NOOITGEDAGT IN IJLST Plan Raad van Kerken 40 Noord-Ierse kinderen m augustus naar Sneek Skütsjevloot zeilt weer I I „Accuraat man met hart voor zaak” van op motorjacht Evert Wilstra: eenzame hoogte Gastles ontnloft I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en i ri, Mej. W. R. Jollema verlaat huishoudschool I - 1 I Na 23 jaar: Zeilstraat-bewoners door luide knal opgeschrikt Verschijnt: maandags en donderdags Werkgroep Sociaal Cultureel Centrum start 3 juli MAANDAG 2 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 53 I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m - - WSNEEKER NIEUWSBLAD IH MI 1 I r- Het Sneelcer Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Het is niet voor velen weggelegd reeds op 54-jarige leeftijd een veertigjarig jubileum te vieren; de kans zit er dan in dat men tien jaar later 50 jaar bij dezelfde baas aan het werk is en het leger van dergelijke „ouwe getrouwen” is niet bijzonder groot. I Een van die „getrouwen” is de heer Jacob Visser in Ijlst, die al veertig jaar lang zijn beste beentje voorzet bij de Koninklijke Fabrieken Nooitgedagt en Zn. b.v. in Ijlst. en de nwwwi. - V'.-V- I 4 LN' f SNEEKER NIEUWSBLAD raow»» XH >1» (Foto Studio Ger Dijs) (Foto Studio Ger Dijs) was waardoor De heer Visser begon toen hij tien jaar was als loopjongen houtafdeling bij Nooitgedagt. Even later kon het gezin Visser nog maals de bloemetjes buiten zetten. De- De butagasfles, voor de koelkast, die gebruikt was door de „U bent begonnen in 1933. Dat waren moeilijke jaren. De roeiboot die u heeft geroeid heeft ook wel in stroomver snellingen en tegen de stroom op moe ten varen”, memoreerde de heer Tromp. De directeur van de afdeling -..fiuMra veer- op de Later was hij in de drogerij werkzaam, ver volgens stond hij bij de cirkelzagen, de kettingfraisen en de boormachines. Bij de boormachines werd namelijk veel speelgoed verwerkt en de heer Visser kwam tenslotte als magazijn bediende op de speelgoedafdeling te recht. In de oorlog is h\j er enige tijd tussenuit geweest; als gevolg van de weken die hij toen in Duitsland door bracht, kon hij eerst weer in 1946 aan het werk. heer voor zijn veertig- Nooitgedagt een gouden medaille op. Het daarbijbeho rende vererende getuigschrif had hij even tevoren overhandigd. Zaterdagmiddag om precies tien minuten over twee is het sküt- sjespektakel weer losgebarsten. Plaats van handeling was na tuurlijk weer het Pikmeer bij Grouw, waar de verrichtingen van de veertien tjalken door velen werden gevolgd. Grouw verkeerde helemaal in feeststemming en had rond de opening van het zei- lersfestijn, vrijdagavond in „De Bierhalle” een hele feestweek op touw gezet. De komende twee weken zal de skütsjearmada weer door Friesland trekken, gevolgd door een grote vloot van recreërende watersporters en zeilliefhebbers. Directeur J. J. Nooitgedagt vertelde dat hij ooit nog eens bij de heer Vis ser op school heeft gezeten, wel niet in dezelfde klas, maar wel in het zelfde lokaal en bij dezelfde school meester. „Ik herinner mij de heer Visser als iemand die de lessen altjjd zeer nauwgezet volgde.” Hij sprak de wens uit dat de jubilaris met tevre denheid op de afgelopen jaren zou te rugkijken, „want het is vervelend wan neer je geen persoonlijke bevrediging i in je werk hebt.” De heer Nooitge dagt zei er in ieder geval zeker van te zijn, dat de heer Visser ook na zijn pensioenering aan het werk op de fabriek terug zou denken. f dat de te doen De kinderen zullen worden onderge bracht bij gastgezinnen. Er komen zes Ierse leiders mee en de bedoeling is, dat er aan de Ierse kinderen een dag- vullend programma zal worden aan- Tijdens een „knusse” (directeur W. J. Attema) bijeenkomst werd dit feit vrij dagmiddag in de kantine van de Nooit gedagt Fabrieken herdacht in het bij zijn van het gehele gezin Visser, „medestrijders” van de heer Visser en verschillende directieleden. De heer A. A. Tromp die de maatschappij van Nij verheid en Handel vertegenwoordigde, bracht even de gedachte naar voren die momenteel opgang doet over het - lang - bij- een zelfde - bedrijf - werk zaam - zijn. Er gaan namelijk stem men op dat dat bepaald niet een aan beveling is voor de werknemer. „Daar ben ik het niet mee eens”, sprak de heer Tromp en hij speldde de Visser als beloning jarige carrière bij Evenals vorig jaar is Evert Wilstra in Uitwellingerga er in geslaagd de kampioenstitel van het daar gehou den fierljeppersfestijn voor zich op te eisen. Donderdag realiseerde hij een sprong van 14.41, hetgeen negen cen timeter verder was dan de poging van de als tweede geëindigde negen tienjarige Jan Hoekstra. Derde werd Georg Valkema. Na de polsstok aan vankelijk aan de wilgen te hebben ge hangen, is de man uit Stiens bezig aan een overtuigende terugkeer naar de fierljeppers-top. Een verslag hier van staat elders in deze krant. De Raad van Kerken in Sneek is van plan om veertig kinderen uit Noord- lerland (zowel protestants als katho liek) uit de zwaarst getroffen gebie den drie weken lang in Sneek een fijn programma te geven met als doel het kind kind te laten zijn en op ver haal te laten komen. De aankomst van deze kinderen in de Waterpoort- stad is gepland op 25 augustus a.s. is dit ook gelukt. Bij de RABO-bank in Sneek is een rekening geopend on der nummer 35 95 55 93 4, waarop bijdragen gestort kunnen worden. Alle kerken aangesloten bij de Raad van Kerken in Sneek zijn aangeschreven om dit initiatief financieel te steunen, evenals de kerken in Snfeek, die niet zijn aangesloten bij de Raad. Er is een Comité van aanbeveling ge vormd, waarin ondermeer zitting heb ben burgemeester B. van Haersma Buma en wethouder W. G. Baarda en voorts zijn er propaganda-, een finan ciële- en een programma-commissie ingesteld. De heer A. A. Tromp speldt de heer| J. Visser uit IJlst namens de Maat- schappij voor Nijverheid en Handel de gouden draagmedaille op. De heer Visser is veertig jaar lang in touw ge weest als magazijnbediende bij de Ko ninklijke Nooitgedagt en Zn. b.v. in IJlst. Vanaf 3 juli hoopt de groep jeugd- toerisme uit de werkgroep Sociaal Cultureel Centrum een opvang- en ad viescentrum in te richten in de oude Frittemahof aan de Stationsstraat. Tot 13 augustus is men dagelijks van 19.00-0100 uur te bereiken. Het tele foon mer wordt 7800. door een luide knal, speuractie bleek op van de heer Gerlofs zich te hebben voorgedaan. ze maal in letterlijke zin. De heer F. van der Wal, afdelingschef, onthulde namelijk een welgevulde bloembak, die hij deed. De de leverancier van de gasfles verze kerd, dat de mogelijkheid op lekkage bij een horizontale stand uitgesloten zaaimheden voor zijn rekening "zal ne- was. Desondanks was de fles toch tot men. Commentaar van de heer Gen ontploffing gekomen. Blijkbaar ging de lofs: „Een geluk bij een ongeluk was, explosie met de nodige luchtdruk ge- dat we zelf niet aan boord waren, We paard, want de glassplinters lagen ze- stonden op het moment dat het on- ker tien meter her en der verspreid, geluk gebeurde thuis net op het punt Het tentzeil van het schip vloog even- naar het schip te gaan.” geboden. De maaltijden zullen, zo mo gelijk gezamenlijk worden gebruikt. Er wordt vooral op dat „gezamenlijk” ge werkt. want behalve het met elkaar nuttigen van de maaltijd, zal ook ge tracht worden zoveel mogelijk het sa men spelen en het samen werken te bevorderen. Dit als een mogelijke op lossing van het conflicht in Noord- lerland. Met ingang van vandaag start met een financiële 16.000,— tot 20.000,— brengen in Sneek. En dat ken, want in een plaats als Heinigen- Zand in Zeeland met 250 inwoners Het afscheid werd gehouden aan boord van de „Toerist III”, De voor zitter van het schoolbestuur, de heer J. Jonkers vertelde dat het hem had gefrappeerd dat de term „Huishoud ster B” in de benoeming van de scheidende mejuffrouw Jollema staat. De heer Jonkers bood een platenal bum van Bach aan. Mejuffrouw A. van der Meulen bood namens het per soneel een Makkumer aardewerkbord aan. Nadat nog verschillende sprekers en spreeksters het gestoelte hadden be klommen, onder wie de congierge, de heer J. E. Oosterheert die bijna twin tig jaar lang met mejuffrouw Jollema heeft samengewerkt,, mevrouw A. Knipseheer die namens de Zorgvakle- raressen een tuinstoel aanbood en de heer F. van der Sluis, directeur, die het feit memoreerde dat mejuffrouw Jollema altijd trouw voor de koffie zorgde, was het de beurt aan me juffrouw Jollema zélf. Zij drukte de aanwezigen op het hart haar afscheid niet al te sentimenteel te zien. Ze hoopte dat ze spoedig in haar nieuwe werkkring zou zijn ingsburgerd. (Me juffrouw Jollema heeft een betrek king in een gezin aanvaard). Na 23 jaar is er een eind gekomen aan de betrekking en de betrekkingen van mejuffrouw W. R. Jollema bij en met de huishoudschool aan de Ooie- vaarslaan (officieel School voor Be roeps en Algemeen Vormend Onder wijs geheten). Mejuffrouw Jollema is bijna een kwart eeuw huishoudster aan de school geweest, ze heeft ech ter besloten de school de rug toe te keren, mede door de enorme uitbrei dingen die de laatste tijd plaatsvinden. Als afgevaardigde van de onderne mingsraad was de heer N. de Boer aanwezig. De heer De Boer overhan digde de heer Visser een flessewipper in de vorm van een mini-schaaf. wordt ge- actie, die op moet moet luk- een welgevulde het echtpaar ten geschenke heer Visser mag namelijk graag in zijn „tün ompiele”. De heer Van der Wal vond het werk heer Visser dag in dag uit heeft, en ook doet (de jubilaris heeft nog nooit een dag gemist), zwaar werk. „Je bent altijd in de benen.” Ook is het nog eens zo dat je het hoofd er goed bij moet hebben. De heer Van der Wal heeft geconsta teerd zo vertelde hij, dat de heer Visser „koppie koppie” heeft, dat hij zijn werk secuur en nauwgezet doet en dat hij hart voor de zaak heeft. verkoop, de heer W. J. Attema be schreef in het kort de veranderingen die zich de laatste veertig jaar op het „terrein” van de heer Visser heb ben voorgedaan. Zo concentreerde men zich ,i,n den beginne” vooral op de produktie, na enkele jaren kwam daai’ de handelsafdeling bij. ..Wij werden als het ware grossiers”. Dat betekende dat de belasting op het magazijn groter werd. Vroeger produceerde men een beperkt aantal artikelen. Vrijdagmiddag om omstreeks drie uur werden de bewoners van de Zeil- straat in Sneek plotseling opgeschrikt Na een korte het motorjacht een ontploffing die ont staan was door een lekkende butagas fles. De ravage bleek na nadere in- spektie bijzonder mee te vallen. Wel iswaar sneuvelden vrijwel alle ramen en was een gedeelte van het meubi lair beschadigd, het had allemaal veel erger kunnen zijn wanneer de heer Gerlofs het tentzeil van het schip he lemaal had afgesloten. Nu was een groot gedeelte opengelaten, het gas een gemakkelijke uitweg had kunnen vinden. werd heer eens aan flanden. De reparaties aan Gerlofs, met het oog op de beperkte ^et. interieur van het schip zullen door ruimte, plat neengelegd in een achter- de heer Gerlofs zelf worden gedaan, bank van het schip. Er was hem door Het schip is nu zolang ondergabracht bij de jachtbouwer D. Potma, die de zo mogelijlke overige hersteUingsweiik- UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus Tl Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 4^35, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs ACCURAAT Bovendien krijgt men elk jaar met nieuwigheden te maken, en natuurlijk met nieuwe afnemers. „Dat moet toch allemaal maar verwerkt worden”, al dus de heer Attema. „Dat is op Jap- pie Visser z’n rug terecht gekomen. De magazijnfunctie wordt vaak on derschat, maar de verzending is het visitekaartje voor de buitenwereld. Het is het direct contact met de bui tenwereld. Aanmerkingen komen dan ook altijd bij het magazijn binnen. Ge lukkig hebben we een prima werk kracht’ in de heer Visser, die zich terdege van zijn verantwoordelijkheid bewust is. Hij is accuraat. De heer Attema bood het echtpaar Visser een enveloppe met inhoud en een bloem stuk aan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1