snekbrWkoerier iep Lageveen bouwde eigenhandig 10-tal boten zonder hulp van derden if o i h Ffi H. Gaastra nam op 'n passende wijze afscheid als onderwijzer Sociaal Cultureel Centrum opereert vanuit Frittemahof Gedeputeerde Staten onthouden goedkeuring plan „Wyldemerk" de gemeenten SNEEK, WYM B RITS ER A DEEL IJLST Officieel Orgaan en van y gjl^iyilggLAD^ Na 20 jaar Chr. Basisschool te Oppenhuizen „Misschien is het ook wel eigenwijsheid" Tijdens Sneekweek slaapaccommodatie Êfc* Bi .WH SB; F ■IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllli^ BENOEMD J DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m en de Siebe (voor vrienden en bekenden „Siep") Lageveen is een ty pische doe-het-zelver. Hij zegt met opzet niemand bij een „put- sje” om raad of daad te vragen, „want dan krijg je later ook geen smoesjes". Misschien is het ook wel een beetje eigenwijs heid, zo voegt hij er eerlijkheidshalve aan toe. „Want ik neem nu eenmaal niet gemakkelijk iets van een ander aan.” Deson danks meent hij als „bootsjebouwer" nooit voor onoverkome lijke moeilijkheden te hebben gestaan, waardoor hij aanwijzin gen van derden eigenlijk ook niet nodig had. Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD ISw is I ik 1 t - $*3 SNEEKER NIEUWSBLAD XIWUWMM ^VOCM 8KBKK BM OMCTMUW Gebr. Dijkstra vestigen ’n nieuwe zeilschool in Balk (vervolg op pagina 7 (vervolg op pagina 7) RONDWANDELING werkgroep Sociaal-Cultureel Cen- van b.g.g. Verschijnt: maandags en donderdags bezoeken gebied op Friesland onthouden „Wylde- de de het van men tussen de beide lagere scholen tot een fusie, Hetgeen toen ook ge beurde. Nu bedraagt het aantal leerlin gen 95. DONDERDAG 5 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 54 kan krijgen. Tenslotte hebben gedepu teerde staten bezwaar tegen een aan tal bepalingen uit de voorschriften van het plan. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur F O TOREDAKTIE Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 voorzien en een noodzakelijk geworden „breeuwbeurt" gegeven. De heer La geveen, gespeend van de nodige vak kennis, toog aan de arbeid en had de zaak binnen de kortste keren geklaard. „Wanneer ik er eenmaal mee bezig ben, maak ik het ook vrijwel meteen De heer Lageveen, die mede-eigenaar is van een cafetaria in Sneek, is sinds acht jaar bezig met het bouwen en/of restaureren van zeilboten. Hij begon met het maken van een ,16 kwadraat’. Blijkbaar verliep dat bijzonder succes vol, want tot nog toe liepen er maar liefst acht zeilschepen van een derge lijk type van stapel. Hier liet hij het evenwel niet bij. Op verzoek van een zwager van hem bouwde de heer La geveen een schouw, die hij geheel naar eigen inzicht ontwierp. Evenzo ging hij van start met de restauratie van een ruim twintig jaar oude tjot- De trum, ontstaan uit een samengaan van de Adviesgroep Sneek en de werk groep Kerst-inn, heeft voor de perio de van 1 juli tot en met 13 augustus de beschikking gekregen over een ge deelte van het voormalige bejaarden centrum Frittemahof aan de Stations straat. Het is de bedoeling dat daar gedurende die periode een opvang- en verwijscentruni is gestationeerd. Bo vendien kan men in geval van nood in de augustusperiode bij de werk- groep aankloppen voor ’n slaapplaats. Hoewel het totale aantal Friese zeil- scholen de veertig nadert en de markt voor wat dat betreft overvoerd lijkt te raken, hebben de gebroeders Eling en Marten Dijkstra uit Balk het aan gedurfd een nieuwe zeilschool in het leven te roepen. Als tegenargument voert men aan dat de watersport in haar totaliteit de laatste tijd snel toe neemt en dat men in Gaasterland een ruim achterland achter zich weet. Immers, de zeilscholen zijn in dit dis trict nu niet bepaald dik gezaaid. (Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sneek of Heeg, waar dit wel het ge val is). Doorslaggevend was voor hun het feit dat de meeste cursisten „wes terlingen” zijn en er in Holland zo goed als geen zeilscholen zijn te vin den. De markt is volgens hen dan ook bepaald niet afgeroomd te noemen. De heer Gaastra stond bekend als een stuwende kracht op de achter grond. Hij maakte zich verdienstelijk op kerkelijik en op sportief gebied. Twaalf jaar lang is hij kerkvoogd ge weest van de Nederlands Hervormde kerk in Oppenhuizen. Deze funktie heeft hij onlangs neergelegd, mede om gezondheidsredenen. Wel is hij van plan aan te blijven als penning meester van de plaatselijke voetbal vereniging „TOP”. De heer en me vrouw Gaastra blijven in Oppenhuizen wonen. De heer Gaastra is 46 jaar aan het onderwijs verbonden geweest. Om pre cies te zijn vanaf 15 juli 1927. In 1953 kwam hij naar Oppenhuizen. Daar vóór was hij jarenlang onderwijzer ge weest aan een christelijke lagere school in Workum. Hij volgde in „Twellegea” de heer K. Minnema op, die een benoeming had aanvaard in Parrega. Het leerlingenbestand be droeg in die dagen 107 leerlingen. Toen enkele jaren geleden (1971) het leerlingenaantal aan zowel de Her vormde- als aan de Gereformeerde school in Oppenhuizen tot een onaan vaard niveau gedaald was, besloot ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariel Bij kontrakt lagere mm-prljs Alhoewel Frittemahof qua accomoda- tie ruimte heeft voor zo’n veertig sla pers, heeft men het aantal slaapplaat sen beperkt tot twaalf, om de dood eenvoudige reden dat de werkgroep an ders teveel hooi op haar vork neemt. Het gemeentebestuur dat de vergun ning tot het ontplooien van deze acti viteiten heeft gegeven, heeft o.a. als voorwaarde gesteld dat er hotelbrief - jes moeten worden gebruikt en dat er niet gemengd mag worden geslapen. Behalve de slaaplaatsen waarover men in Frittemahof beschikt, heeft men ook een zestal adressen van gastgezin nen die eventueel wel een slaper kun nen herbergen. Benoemd aan de Chr. Technische School te Sneek met ingang van 1 au gustus 1973 de heer R Oppewal te Sneek als leraar wis- en natuurkunde. ter, die hij van z’n vader had over gekocht. Deze had de boot op zijn beurt gekocht van één van de bekend ste ronde- en platbodemjachtbouwers: de scheepswerf Lantinga uit Ijlst. Het jachtje verkeerde evenwel niet meer in zo’n beste staat en moest voor driekwart deel worden vernieuwd. Zo werd het schip van nieuwe spanten aanwijzingen van rijkswege om voormalige meldingsgebieden als natuurgebied veilig te stellen Vrijdag heeft de heer H. Gaastra we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd afscheid genomen als onderwijzer aan de Christelijke school voor basisonderwijs in Oppen huizen. Op verzoek van de heer Gaas tra werd het feest op bescheiden wij ze gevierd. Een en ander was geheel in de lijn van de pensionaris: rustig en kalm. Overdag hadden de school kinderen reeds feest gevierd en was „master” Gaastra een fraaie tuinstoel aangeboden. Van het schoolbestuur mtving hij een veldkijker, terwijl het onderwijzend personeel hem een tuin schaar overhandigde. Een psalmboek zal hij ontvangen zodra de nieuwe uitgave is uitgekomen. Helemaal vreemd is het zeilschoolwe- zen Eling en Marten Dijkstra overi gens niet. Een paar jaar geleden al werd de zeilschool ,.De Marswal” door hen opgericht. De behuizing was toen niet geheel optimaal, waardoor men uit moest zien naar een ander onder komen. Deze vond men in een boer derij, gelegen aan de rand van het dorp. De boerderij viel onder een nieuw ruilverkavelingsplan, waardoor de bewoner genoodzaakt was zijn do micilie elders te zoeken. „Hiervan wa ren we reeds lang van te voren op de hoogte”, zo zegt Marten Dijkstra. Doordat gedurende de periode van 30 juli tot en met 13 augustus met het aantal toeristen dat Sneek bezoekt ook de vraag naar slaapplaatsen groter wordt, heeft de werkgroep de moge lijkheid gerealiseerd naast het advies werk een aantal (jongere) toeristen een overnachting met een ontbijt aan te bieden. In eerste instantie geldt dit speciaal voor noodgevallen. Voor de somma van vijf gulden (het bedrag staat overigens nog niet helemaal vast) is men dan voor een nacht onder dak. Frittemahof is te bereiken door tele foonnummer 7800 te draaien. De ope ningstijden zijn van ’s avonds zeven tot ’s nachts één uur. Gedurende de eerste twee weken in augustus is men langer open. De door de Werkgroep „Sneek-Promo- tion” georganiseerde rondwandelingen door Sneek zijn maandag gestart. Giste ren vond de „officiële” rondwandeling plaats. De wandeling begon bij het VVV-kantoor. (foto Studio Ger Dijsj Het accent van de activiteiten van de groep ligt op het verlenen van hulp in. die gevallen waar geen voorzieningen zijn, bijvoorbeeld door te verwijzen naar bepaalde instanties. Een ring van deskundigen en beroepskrachten staat de vrijwilligers bij die als eerste „opvangers” fungeren. Deze vrijwilligers, van wie er elke avond in de betreffende periode twee het Fritte mahof bemannen, kunnen, wanneer zij geen raad met een bepaald geval we ten, telefonisch contact opnemen met een deskundige die hen van advies dient, of zonodig ingrijpt. Gedeputeerde staten van hebben hun goedkeuring aan het bestemmingsplan merk” van de gemeente Gaasterland. Hun bezwaren richten zich tegen de omvang van het plan. De oppervlak te van ruim 80 ha, de mogelijkheid van het bouwen van gebouwen.tot ruim 12 m. hoogte en een afstemmen van het plan op 500.000 bezoeken zullen het karakter van het gebied op on aanvaardbare wijze aantasten. Het plan voldoet verder niet aan de van rijkswege om de na- in een bestemmingsplan. Met name het deel van het plan dat zich ten zuiden de Van Swinderenvaart uitstrekt be treft zo’n vroeger meldingsgebied. Ge- depueerde staten zijn van oordeel, dat de in het plan geprojecteerde voorzie ningen zoals sporthal en zwembad naar hun aard in of bij bebouwde ker nen thuishoren. Het argument van ver betering van de accommodatie gaat hier niet op door de aantasting van landschap en milieu. Verblijfsrecrea- tieve voorzieningen horen over het al gemeen wegens hun verstedelijkend as pect direct aan te sluiten op een woon kern en op de grootte daarvan te zijn afgestemd. Het onderzoek, dat het ge meentebestuur voor het inrichten van een bestemmingsplan moet verrichten, vertoont erg opimistische cijfers voor het behoeftenpatroon, zeker voor de dagrecreatie r is in de bestaande projecten in de regio op het ogenblik hiervoor voldoende capaciteit aanwe zig. De financiering van het project is onduidelijk, zodat het plan door mid del van de ingebouwde wijzigingsmoge lijkheden tengevolge van de eisen van rentabiliteit een geheel ander aanzien Het schoolbestuur verkeerde in gelukkige omstandigheid, dat heer Gaastra, reeds voor dat nieuwe cursusjaar vorig jaar start ging, hen had toegezegd het ko mende jaar te zullen „uitdienen”, waardoor men halverwege het schooljaar niet naar een opvolger hoefde om te zien. Inmiddels is de ze overigens bekend geworden, het is de heer A. W. van Coeveringe. IN SNEEK 1 i X:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1