SIETTE HOBMA: TIIDSILERY ROTSOAI Zwaarder getuigde Sneker Pan steelt de show op De Veenhoop GEEN TIJDZEILEN IN EERNEWOUDE Oudsider’ Teake Brouwer zeilt verrassend sterk I 75M Klassement „De Waterpoort” Rabobank. „IT GIET BOPPE FORWACHTING" 95 Uw kledingspecialist Slechts éénmaal Skütsjesilen in directe radiouitzending AKTIE NOORDIERSE KINDEREN Restaurant „Piso" 1 359555934 Snelle behandeling autoschade v S N EEKER NIEUWSBLAD Donderdag 5 juli 1973 Pagina 13 lllllhlliillllllllllliuilllllllllllllffi iiiiiiiniiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiffi^ STORT NU UW BIJDRAGE. ^«■llllilllllllllllJlllllïlllBIIIB GESLAAGD fflffllIillllllllllllllllllllllfflffllilH als d. Excursie Kon. Ned. Mij. Tuinbouw en Plantkunde ZWEMVAARDIGHEIDS- DIPLOMA Z. EN P.C. NEPTUNIA ’24 van de r I UITSLAG VERLOTING VAN BEJAARDENTOCHT „DE MEERPAAL” van Uw door de vakmensen van Autospuiterij-, uitdeuk- en tecti- leerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 De „outsider” Teake Brouwer, die het roer hanteert van „d’Halve Maen”, het skütsje van N.V. Philips te Drachten, heeft dinsdagmiddag in Eernewoude vriend en vijand verrast. Brouwer, had als startnummer drie getrokken, maar liep ver voor het veld als eerste over de finish. Jan van Akker, die ook opvallend sterk zeilt, volgde vijf minuten later als tweede en dat is zeker geen slechte prestatie als men weet dat de Sneker Pan als dertiende was vertrokken. 1| ■ws*' r ,1 Jan van Akker triomfeert in de „strijd van de waarheid G.G.D. was het Grouw is gisteren op het Sneekermeer eigenlijk de grote verliezer geworden. Hij zakte in de rangschikking na vier wedstrijden van de tweede naar de vier de plaats. Teake Brouwer nam zijn posi tie in na Jan van Akker die nu vrij riant bovenaan staat. Lodewijk en Siete Meeter completeren de kopgroep. Rijkstraat 6 - Telefoon 05157-2302 VRIJDAGS KOOPAVOND 7—9 UUR. trouwt u in uw leven. Laat dan ook niet uw receptie, diner of koffie tafel mislukken. Om ongeveer half twee werden de skütsjes af gemeerd in het Op 26 en 28 juni slaagden in het L. Ras tenhof f-zwembad te Sneek de vol gende Neptunia leden: Geslaagd aan de Sociale Academie te Hengelo (O) voor het eindexamen cul tureel werk, de heer Cor de Wagtte Sneek. eer- een staat daar garant voor, en... is niet duurder dan ergens anders. Met z’n allen zorgen voor 20.000, op rekeningnr. 4. 7. 9. „Wy fine it machtig om to winnen. Wy hawwe yn ’t bigjin fan de striid seker tweintig minuten sitten to switten. De wyn wie hwat hin en wer, mar wy hawwe it gelok mei hawn. Wy rekkenje wol dat er noch ris in klap komt, mar hjoed hat wol bliken dien dat it skip pür best rint”, aldus luidde het commentaar van de suksesvolle schipper van de „Sneker Pan” Jan van Akker gisteravond in de Rono- uitzending. De Sneker heeft alle reden om trots te zijn: het nieuwe tuig voldoet prima en ook op het open water van het Sneekermeer voelt de „Panne” zich best in haar element. Dat Jan van Akker zeker kampioensaspiraties koestert onder streepte hij gistermiddag op „de” meer onder Terhorne. Hij nam van meet af aan de leiding en gaf deze niet meer uit handen. Al na bijna één route varen was tot de achtervolgers doorgedrongen dat hij niet meer te „pakken” was. Jan van Akker won de door sommigen als „de strijd van de waarheid” betitelde wedstrijd op ma gistrale wijze, waardoor hij zich nog steviger nestelde aan de kop van het klas sement. Men moet evenwel wel bedenken dat er nog van alles kan gebeuren: er zijn tot nu toe vier wedstrijden gezeild, de veertien tjalken zullen nog zes keer de strijd moeten aanbinden „Wy binne hartstikke lofreden natuer- lik, mar it bliuwt wol in bytsje in frjemde silerij. Der vriene skippers dy’t net wisten hwat foar plak se nou bisetten,” aldus een bemanningslid van de Sneker Pan. Ook voor het pu bliek op de wal viel het allemaal wat tegen. Vorig jaar had de organise rende kommissie, men zeilde voor het eerst „op tijd”, na de wedstrijden toen er nog al wat klachten van zo wel de schippers als het publiek wa ren binnen gekomen beloofd dat dat het dit jaar anders zou aanpak ken. Het publiek en de bemanning van de tjalken zouden via luidspre kers op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van het ogen blik, opdat men wist wat voor positie de oude beurtschepen innamen. i vierde en Eernewoude (die de gehele wedstrijd einden achteraan gevaren had) eindigde op de vijfde plaats. De Tros zal zaterdag radio-opnamen maken van het skütsjesilen in Stave ren. De impressies zullen direct wor den uitgezonden in het verzoekplaten programma ”Als dat zou kunnen”, dat van drie tot vijf te beluisteren is op Hilversum twee. Aan het programma zullen meewerken Heinze Bakker en Sjoerd Dijkstra. Eén van deze verslag gevers zal meevaren op één der skutsjes (mits het niet te hard waait) en yn de warring” een indruk geven van de strijd op dat moment. De commissie Terhorne-Heeirenveen had een driehoekfoaan uitgezet, waarin aanvankelijk geen kruisrak scheen voor te komen. Startend bij de Roekoepolle konden de skutsjes de eerste ton bij de Heerenzijl ruim bezeilen, maar toen men voor de tweede maal dit traject moest afleg gen was de ietwat vlagerige oosten wind een weinig gekrompen, zodat de tjalken enkele flinke slagen moesten maken wilden zij ’t merkteken kun nen belopen. Het zag er in het be gin naar uiiit dat de zeilerij een drijfpartij zou worden, maar nadat ’t 10 minuten-sohot was gevallen gleed er een aardige koelte over het wa ter. Wel sehifte de wind behoorlijk en viel zo nu en dan op plaatsen ge heel weg, waardoor ondermeer Lode wijk Meeter,' die toch heel knap op het laatste ogenblik de derde plaats voor de neus van broer Siete weg kaapte, concludeerde dat het een ge- lukzeilerij was geweest. Broer Siete dacht er evenzo., over. Sietse Hobma werd vierde Zwaga vijfde. Lodewijk moest deze dag de dragen aan Jan van Akker! Aanwezig als official van de KNZB was de heer D. de Groot uit Bergum. De beoordelingscommissie bestond uit de dames W. Bron en E. van Solke- ma-Stuut. Gisteren heeft ten overstaan van no taris J. P. G, Mensen in Sneek de trekking plaats gehad van de ten bate van de bejaardentocht van het jonge rencentrum „De Meerpaal” gehouden verloting. De winnaars kunnen vanaf vanavond zeven uur him prijzen af ha len in het jongerencentrum, Kleine Palen 8 in Sneek. De winnende num mers zijn: 5412 7990 8198 8186 8142 2450 8413 75 1373 411 999 9398 7462 3522 4848 5274 3871 3602 8576 2031 209 6122 4416 1169 5571 8009 3065 2670 5941 8652 378 4122 4686 5383 4942 8444 8443 6243 9878 171. vlaggen zouden worden gehesen tij dens de wedstrijd het smalle vaar water gaf aanleiding genoeg maar de schippers schijnen nogal vredelie vend: de rode lappen kwamen niet te voorschijn. het ingaan van de Folkertsloot ook Hylke de Vries de spiegel liet zien. Drachten en Eernewoude, die zich in de voorste gelederen bevonden, vielen plotsklaps volkomen stil onder de met flinke bomen beplantte wal en‘moes ten node toezien hoe de Panne en de Fryslan, profiterend van elk zuchtje vóór hen aan het kruisrak naar het einde van de Folkertsloot begonnen. L -1. Jan van Akker, Sneek, 7.8 pnt; 2. Teake Brouwer, Philips, 11.9; 3. Lode wijk Meeter, 14.9; 4. Ulbe Zwaga, Grouw, 16; 5. Siete Meeter, Bolsward, 176. Klaas van der Meulen, Woudsend, 27; 7. Sietse Hobma, Lemmer, 28; 8. Tjitte Brouwer, Heerenveen, 30; 9. Hyl ke de Vries, Joure, 36; 10. Jacob Zwer ver, Eernewoude, 41; 12. Hattum Hoek stra, Drachten, 47; 13. Albert van Ak ker, Leeuwarden, 48; 14. Durk de Jong, Langweer, 51. UITSLAG 1. Sneek, 2. Grouw, 3. Lodewijk Mee ter, 4. Bolsward, 5. Eernewoude, 6. Philips. 7. Woudsend, 8. Lemmer, 9. Heerenveen, 10. SWH, 11. Drachten, 12. Langweer, 13. Leeuwarden, 14. Joure. Een stralende zon beloofde een pretti ge middag aan een twintigtal dames van bovengenoemde Mij. De bus ver trok half één uit Balk met zes deel neemsters, terwijl de overige leden om één uur in Sneek instapten. Het eerste doel was Vledder, waar ’t schel- penmussum „Miramai” bezocht zou worden. Toen men daar arriveerde werd het gezelschap ontvangen door mevrouw Jeanne A. W. Warners, con servatrice van het museum. Men werd door haar in een zaaltje gebracht, waar zij op boeiende, vaak humoris tische manier vertelde hoe zij er toe was gekomen om schelpen te verza melen, waar zij geweest was, bij wie en waar zij als gast was. Het resul taat van haar werk is een enorme hoeveelheid schelpen, planten, dieren op sterk water, alles in vitrines uit gestald en van namen voorzien in het mooie museum „Miramar”. Met groot respect wenden de collecties bewon derd, maar ook de vrouw die dit al les bijeenbracht. Het tweede doel van het reisje was de tuin te Frederiksoord van de G. A. van Swietentuinbouwschool. Hier is genoten van alles wat daar groeit en bloeit in tuin en kassen. Menig stekje op de kar met afval verdween in de tassen van de bezoeksters. Of er wat van terecht komt? Via Giethoorn, waar een kopje koffie werd gedronken, werd de terugtocht aanvaard, Een gezellige chauffeur bracht het gezelschap behouden weer thuis. Er is niet zoveel van terecht geko men. Men had de kotter van de Lem- ster watersportvereniging „De Zeven- wolden”, die gedurende de wedstrijden als startschip dienst doet, voorzien van een flinke luidsprekerinstallatie. Op dit schip stond ook het tijdmecha- nisme, die de rondetijden moest opne men. Het was aanvankelijk de bedoe ling dat men direct nadat de skutsjes één route gezeild lauden hebben, de stand zou doorgeven. Niets van dat al les gebeurde evénwel. Toen de tjal ken bijna twee omlopen hadden afge legd werd nog eens de volgorde van de eerste route bekend gemaakt. Wel wat laat eigenlijkBovendien wa ren de luidsprekers lang niet krachtig genoeg. Ruw geschat zal misschien éénvijfde deel van het publiek enige flarden van de standen hebben opgë- vangen en dat is toch niet de bedoe ling. Nee, ”t viel allemaal wel wat te gen op De Veenhoop. De baan was ook niet zoveel bijzonders: de sche pen zeilden heen en weer op de Wij de Ee, men kon de beide boeien in één keer bezeilen. Een gelukkige om standigheid voor het publiek was dat de zwakke wind uit overwegend zuide lijke richtingen dfe tjalken nog wel aardig wat vaart gaf, zodat de zeilerij een aantrekkelijk schouwspel werd, waarvan ook de commissaris van de koningin in Friesland, mr. H. Rijp- stra getuige was. Hij was aan boord van het statenjacht „Friso” en bevond zich in gezelschap van de Amerikaan se en Engelse consul en hun echtgeno tes. De pers, die vanaf de sleepboot van de familie E.E de Weerd uit Sneek de wedstrijd volgde, werd door mr. Rijpstra een echte Friese Beerenbur- ger aangeboden. Jan van Akker maakte een beste start. „Wy founen in gatsje tusken Hylke de Vries en Klaas van der Meulen en doe wie it klear”, zo zei de Pan-schipper, die zich op weg naar de Heerenzijl direkt al distancieerde van Klaas van der Meulen en Teake Brouwer. Hyllke de Vries ging als vierde weg gevolgd door Lodewijk Meeter. Tjitte Brouwer vertrok met de Heerenveenster tjalk in de achter hoede, Toen Jan van Akker het ste merkteken rondde lag hij al straat voor op het Phil'ipsskütsje dat als tweede volgde met Klaas yan der Meulen „op ’e kont”. Lodewijk Meeter bevond zich in het middenveld en moest vandaar met lede ogen aanzien hoe zijn broer met het Bolswarder skütsje later in de strijd een aanval deed op de tweede plaats en met suc ces. Siete Meeter zou dit genoegen evenwel niet lang smaken, want Tea ke Brouwer, die ook al met Klaas van der Meulen over deze positie in de clinch had gelegen, haalde de meeste winst uit een door Siete aange gaan loefduel en zette deze in het volgende en laatste kruisrak op een flinke achterstand. Klaas van der Meulen was inmiddels al afgezakt naar de vijfde plaats ach ter Lodewijk Meeter en vóór Ulbe Zwaga. Lodewijk stond toen nog één doel voor ogen: Siete van de derde plaats verdringen. Hij opende het of fensief in het laatste kruisrak en nu kwam weer de oude vertrouwde schip per met taktiek en gevoel voor wind richting boven. Hij maakte enkele uit gekiende slagen en bereikte ruim voor het Bolswarder skütsje de ton in de Heerenzijl. Hij wist zijn voorsprong in het laatste ruimwindse rak naar de pier van Terhorne, waar gefinished werd, te consolideren en werd zodoen de als derde afgeblazen na Teake Brouwer, die drie minuten eerder de zeilen had kunnen strijken. De Sneker Pan was negen minuten vóór Brouwer de winlijn gepasseerd. Siete Meeter werd vleide en Klaas van der Meulen vijfde. Jan van Akker: „It giet hop pe forwachting”. Al na één omloop wist Jan van Ak ker Hylke de Vries te passeren. Dit speelde zich af in het ruimwindse rak, waarbij de Sneker Pan, die dit jaar van een veel groter tuig is voorzien zoiets komt natuurlijk uitermate goed van pas met het lichte weer over de Friesland heen liep. Koploper Leeuwarden werd daarna het slacht offer van de sterk zeilende Jan van Akker, in wiens kielzog Ulbe Zwaga ook danig huishield. De Pan vergroot te de voorsprong zienderogen. Het ra zende tempo kon ook Ulbe Zwaga niet bijhouden, zodat Jan van Akker op een gegeven ogenblik in de vierde route zeker een voorsprong van een kleine kilometer had. Ulbe Zwaga lag als nummer twee op zijn beurt weer een straat voor op de rest van het veld, dat vrij compleet bleef. De gevolgen van dit „opeenklitten” ondervond Tjit te Brouwer op het Heerenveenster skütsje in de laatste omloop, toen Teake Brouwer hem met de Halve Maen op de spiegel liep. Protestvlag- gen bleven echter uit, maar het kost te Heerenveen wel enkele plaatsen. Na krap aan 2 uur zeilen gleed de Sne ker Pan om drie minuten voor vier door de finish, vijf minuten later ge volgd door Grouw. Volgens de tijdbe- rekening eindigde Lodewijk Meeter op de derde plaats. Siete Meeter werd skutsjes af gemeerd in het smalle Grytmansrak in volgorde van star ten, welke na loting was bekend ge worden. De Pan mocht na Leeuwar den en het skütsje van de stichting Haskerland als derde vertrekken. De tjalken staken om de dertig se conden van wal, de tijd ging in zo dra men de startlijn passeerde. Klaas van der Meulen, die start- nummer tien had getrokken, werd al in het Grytmansrak voorbijge streefd door Siete Meeter (start- nummer elf), die enkele ronden la ter weer (ogenschijnlijk) de Keimpe van der Meulen voor moest laten gaan. In de derde route boekte de „Bolswarder” schipper evenwel de meeste winst en dat leverde hem uiteindelijikde vierde plaats op. Zwemvaardigheidsdiploma 2: R. de Boer, Tj. Bosma, P. Braining, H. J. Feringa, H. R. Grootenhuis, H, Hol lander, T. Huisman, Sj. v. d. Kooi, M. Wierdsma en P. Zwerver. UITSLAG 1. Philips, 2. Sneek, 3. Bolsward, Lemmer, 5. Grouw, 6. Woudsend, Heerenveen, 8. Lodewijk Meeter, Joure, 10. Leeuwarden, 11. SWH, 12. Langweer, 13. Eernewoude en 14. Drachten. UITSLAG 1. Sneek; 2. Philips; 3. Lodewijk Meeter; 4. Bolsward; 5. Woudsend; 6. Joure; 7. Grouw; 8. Lemmer; 9. Hee renveen; 10. Drachten; 11. Leeuwar den; 12. SWH; 13. Eernewoude en 14. Langweer. „Och, wist hwat it is, ik bin wol tof reden hear it foei my twa, trije plak ken mei, mar it tiidsilen is in rotsoai. As se it skütsjesilen yn ’e pishoeke drukke wolle, moatte se sa troch gean. Dit hat ommers neat mear mei it silen üt to stean. It liket neame nei.” Dit is de mening van de Lemster schipper Sietse Hobma na de zeilerij maandagmiddag op De Veenhoop. Zo als bekend werd hier, evenals vorig jaar, vanwege het smalle wedstrijdwater weer „op tijd” gezeild. Schippers, bemanningsleden en publiek zijn hier niet zo heel erg goed over te spreken. Behalve dan Jan van Akker die het helmhout van de Sneker Pan hanteert. Hij stuurde zijn in 1913 gebouwde Piipster tjalk naar een grandioze eerste plaats. Hij liet samen met Ulbe Zwaga, die weer tweede werd, de achtervolgers ver achter zich. Inmiddels was Teake Brouwer, met een aardige koelte in de rug, al weer op de terugweg, hij had al een knap pe voorsprong opgebouwd op Sietse Hobma, die met het Lemster skütsje enkele keren ruimte moest geven voor de opkruisende tjalken. Klaas van der Meulen hersteld van een lichte griep voer nog in derde positie, ge volgd door respectievelijk Lodewijk en Siete Meeter, Tjitte Brouwer en de Panne. In het Siegersdiep voor het terras van de „Princenhof” deed Sie te een aanval op de vierde plaats van zijn broer daarbij luid aangemoe- digd door „speaker” Willem Postma die de toeschouwers in een soort Bok- werder dialect op de hoogte hield van het verloop van de strijd maar de ze wist het offensief een halt toe te roepen. In de volgende Ulekrite lukten Siete’s pogingen wel. Later moest Lo dewijk ook nog plaats maken voor Jan van Akker en Tjitte Brouwer. De commissie liet later op de middag de route afkorten en dit bleek een bijzonder goed besluit, want de wind viel weer helemaal weg, Om vier mi nuten voor vier gleed Teake Brouwer zegevierend over de finish. Hij had toen bijna een ronde voorsprong op Hylke de Vries, Albert van Akker, Rienk Zwaga, Durk de Jong, Jacob Zwerver en Hattum Hoekstra, welke laatste toch als vierde van start was gegaan. Jan van Akker volgde bijna vijf minuten later, terwijl Siete Meeter ten koste van Lemmer en Woudsend de derde plaats voor zich opeiste, en Ulbe Meeter (8) leiderstrui over- Het leek aanvankelijk een grote drijf partij te zullen worden. De skütsjes konden maar nauwelijks los komen van hun startplaatsen in de Lange- sloot. Enkele vleugjes wind (westelij ke richting) deden zo nu en dan het water even rimpelen, maar waren bij lange na niet krachtig genoeg de tjal ken ook maar enige vaart te geven. Voor het publiek op de vele jachten en jachtjes en op en rond het terras van hotel „De Princenhof” zag het er naar uit dat men een weinig aantrek kelijke zeilerij voorgesehoteld zou krij gen. Niets werd evenwel minder waar. De wind haalde een beetje aan toen de eerste tjalken (Lemmer, Philips- skütsje en Woudsend) de kop in het Son smeer staken. De vlaagjes waren nog wel erg „plaatselijk” maar was te merken dat dit niet van lan ge duur zou zijn. Op het Sonsmeer ver anderde al veel in de startvolgorde. Lodewijk Meeter rukte naar de vier de plaats op (hij was als vijfde ge start), ten koste van Hattum Hoekstra die met zijn Drachtster skütsje naar de zevende plaats werd gedirigeerd. Jan van Akker liep over Ulbe Zwaga en zoon Rienk heen, terwijl hij voor Na ruim één route zeilen was al duidelijk geworden dat Teake Brou wer zijn riante koppositie niet meer af zou staan. Hij liep steeds verder uit en het schijnt dat „d’Halve Maen” dit „snelle werk” voor een heel groot deel te danken heeft aan het nieuwe tuig, dat er uitermate mooi bij staat, in tegenstelling tot dat van het Lemster skütsje, dat bovendien voorzien werd van een nieuwe mast. Wat hier een verbete ring had moeten worden, mondde uit in een fiasco. Het schip loopt lang zo goed in het meer als vorig jaar en schipper Sietse Hobma was dan ook danig ontevreden met „syn nije spul- tsje”. Er wordt beweerd dat zijn tjalk voor circa 15000 vertim merd is. Men heeft in Eernewoude overigens geen tijdzeilerjj gehouden. De schip pers, bemanningsleden en het publiek waren na De Veenhoop nogal wat on tevreden, omdat van de beloofde ver beteringen (de skütsjes en de toe schouwers zouden middels luidspre kers op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken) niet zoveel was terecht gekomen. Na rijp beraad en langdurig overleg werd op het en langdurig overleg werd op het laatste ogenblik besloten in Eernewou de te zeilen zonder tussenkomst van het tijdmechanisme. Men ging hier weer op de traditionele wijze te werk: de tjalken startten en finishten op nummer. De commissie vreesde aan vankelijk dat er; wel enkele protest- Zwemvaardigheidsdiploma: M. Brou wer, A. J. M. B. Bijlsma, J. Cam- minga, J. de Rapper, F. Veenstra, M, Veenstra en J. J. Schoenbergen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 13