Ruim 180 zwemdiploma’s uitgereikt Op zoek naar een verdwenen gasthuis (VII) LANGS DE WEG BETTEN OVERPEINZINGEN IN DE ST. ANTONIUS VAN PADUA POSTMA AUTOVERHUUR A. V E R W E R DIREKTIE WOUDR'S MEELFABRIEK HEEFT BEGRIP VOOR KLUCHTEN OMWONENDEN X U. A. FABER tuw bromfiets bolwerk* van Sneek VAKANTIEGANGERS IN OUDEMIRDUM GEWOND BIJ 'N STEEKPARTIJ HISTORISCHE RONDWANDELINGEN DOOR „SNEEK" BATAVUS PEUGEOT BRANDSMA BELLEN BLOEMEN BESTELLEN I Uw zoon of t dochter geslaagd SLAAPZAK cadeau Donderdag 5 juli 1973 ZEEPOST Van juli tot half augustus GESLAAGDEN CHR. LAGERE LANDBOUW SCHOOL SNEEK VERMISTE ZEIL BOOT IS TERECHT IJTJE BATSTRA-DE VRIES sedert 1929 weduwe van Kornelis BEL 05150 - 3807 A. BRUGGENKAMP—BATSTRA SJ. BRUGGENKAMP A. KOOTJE—BATSTRA TJ. KOOTJE Pagina 17 NIEUWSBLAD SN EEKER karakter werd beroofd. de dag NAGEKOMEN FAMILIE BERICHTEN „De Heer is mijn herder” Ps. 23 1 Geen bloemen. Ger- Drijf- d, v. Rolien Hilda Marja Veeken, offer ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I vervoerd. meente kelijk op aan Heidi Werff, Stokkel, Dorean Voor het overige hadden Antonins van Padua, de loofsbroeder en volgeling Tel. 3133 Sneek, 4 juli 1973 „Dr. Wumkeshüs” Ernst Casimirstraat A. RITSKES-APALLIUS Sneek, 4 juli 1973 „Geref. Verpleeghuis” Wijde Noorderhorne 1 Na een langdurige ziekte nam de Heer tot Zich, mijn lieve Man JAN RITSKES in de ouderdom van bijna 85 jaar. Lemmerweg - Tel. 3096 by de Waterpoort de v. DIPLOMA C Zwetteschool: Henk Tichelaar, Bog. Simon Alie Heeres, BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID Op de leeftijd van 84 jaar is in volle zekerheid des geloofs van ons heen gegaan, onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder Batstra. Kerkhof, het Sint Antoniusziekenhuis in Warns, De begrafenis vindt plaats op zater dag 7 juli a.s. om 9.30 uur op de al gemene begraafplaats te Sneek, na een rouwdienst in de Baptistenkerk, Willem Lodewijkstraat 4 te Sneek. en zo en oranje ballen heen en zo gaat het door. Stuurboord en bakboord. Stuurboord is twee r’s (dus rechts). Wim Smit.” Margriet Alie Roethof, Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens Uw auto staat voor n klaar Oosterdijk 12-14 - Sneek Geef hem of haar zo’n prachtige extra lange gebloemde De 16 m2 zeilboot, eigendom van het verhuurbedrijf firma Schuil in Sneek, die in de nacht van zondag op maan dag werd gestolen, is terecht. De boot werd teruggevonden in de insteekhaven op het industrieterrein. Het dekzeil en de buitenboordmotor ontbraken, De schoolvakanties zijn momenteel in volle gang en tot dusver kon ieder een genieten van fraai zomerweer. Intussen zijn de vakanties voor het komende schooljaar, althans wat de basisscholen betreft, al bekend. De zomervakantie in 1974 is van 8 juli tot en met 12 augustus, ’t Is maar dat u het weet. Zondagmiddag voer een rondvaartboot van buiten Sneek in het Kruiswa ter richting Houkesloot om zo koers te zetten naar Sneek. Via de luid spreker hoorden wij „en nu dames en heren bevinden wij ons in de Kol- meer”. ’n Betere voorlichting lijkt ons toch wel gewenst. Het verkeer op de weg weet dat het vakantie is en dat behalve de toe name van auto’s op de weg, het verkeer op het water ook steeds drukker wordt. De bruggen in Sneek bijvoorbeeld gaan vaak en soms lang omhoog om de plezierboten doorgang te verlenen. Automobilis ten, fietsers, bromfietsers en wan delaars mopperden dan wel ’ns, want och iedereen heeft haast nietwaar. Vervelend is het echter wel met de ze warmte lang in de stad te moe- te wachten. Aan de andere kant moet de pleziervaart toch ook ver der kunnen nietwaar. ter, Harmie'' Potma, Henk Bart Jean Akkus. Gerbrandijischool: Ria Hofstra. Bolwerkschool: Jacob Ynitema, Ferdi nand Nauta, Francis Schotanus. openbare lagere school in groeit, wat het De vorige keer kwamen wij te spre ken over twee heilige Antoniussen St. Antonius Abt en St. Antonius van Padua, en het was nu maar de vraag welke van de twee peet had gestaan over het St. Antonius-Gasthuis te Sneek. ’t Moest de eerste van de twee zijn gelijk deze heden ten dage nog steeds de patroon is van het St. An- tonius-Ziekenhuis in onze stad. Een overeenkomst welke stellig niet op ’t toeval berust want wij t’-ij Pelen er niet aan of men heeft indertijd bij de stich ting van het R. K. Ziekenhuis te Sneek welbewust willen teruggrijpen op de traditie, en daarmede tevens eerher stel nastreven voor een eerbiedwaardi ge Sneker instelling, welke bij de Re formatie wreed van haar zelfstandig heid, opzet en 1- Sneek: J. ORSEL—BATSTRA J. ORSEL Swccfc Australië: J. BATSTRA E. BATSTRA—BOS StibgJc J. BOOM—BATSTRA L. BOOM Australië: G. STEEGSTRA—BATSTRA J. STEEGSTRA Sneek: H. BATSTRA K. BATSTRA—MEIER SticgTc Klein- en achterkleinkinderen De herdenkingsdienst zal worden ge houden zaterdag 7 juli a.s. om 10.30 uur in „Talitha Koem”, Singel 44 te Sneek, waarna de teraardebestelling op de algemene begraafplaats aldaar zal plaatsvinden. Correspondentie-adres Anna van Burenstraat 10, Sneek. DIPLOMA B Simon Havingaschool: Geke Post, Geerteke Talman, Joyce Eibers, Frouk- je Wiersma, Marga ten Geuzendam, Jaap de Vries, Freddie de Jonge, Roel Jan Visser. Groen van Prinstererschool: Froukje Laanstra, Annie Miedema, Petra Plas Geesje Sijtsema, Margreet Wieringa, R. Schippers, Ennie Everaars. Thomas van Aquinoschool: Anja Drost Anneke Hylkema, Rita Delia, Tine ke Poiesz, Gilbert Aduanou, Donnie Bruinsma, Bennie Alfenink, Frits Er- kelens, Arjan Minnema, Domien v. d. Pol, Jackie Terveer, Siemen Zijlstra. Koningin Wilhelminaschool: Froukje Het verspreiden van stof is één van de grootste problemen. Schoonge maakte auto’s zitten soms in een mum van tijd weer onder het stof. Ook vensterbanken zitten vaak onder een deklaag van stof. Eveneens werd ge klaagd over het gedender van de fa briek en de zware vrachtwagens. Het lawaai is ook een grote grief van de ms „Encounter Bay” (9- ms „Santa Cruz” (11-7); „CP Discoverer” (11-7); recteur van Wouda’s Meelfabriek, ver telde ons desgevraagd, dat men van beide kanten wat water in de wijn zal moeten doen. Wat de stofontwikkeling betreft, was de heer Bakker niet zo pessimistisch als de omwonenden. „Zie maar naar de bomen in de om geving van de fabriek, de bladeren zijn toch mooi groen. Stof is er altijd, waar dan ook en dat zal ook wel zo blijven. Dat van het lawaai kan ik be grijpen en daar zullen we beslist ook wat aan doen. Wij willen evenals ie der ander de zaak leefbaar houden. Van onze kant zullen we er alles aan doen zoveel magelijk aan de bezwa ren van de omwonenden tegemoet te komen. Overigens zal de gemeente de zaak nu bekijken en we moeten af wachten wat daar beslist wordt en wat we zullen moeten doen. Intussen zoe ken wij reeds naar oplossingen voor de geluidshinder en de stofontwikke ling,” aldus de heer Bakker. In de nacht van dinsdag op woens dag om ongeveer kwart over twaalf zijn enkele vakantiegangers in Oude- mirdum slaags geraakt. Een ploeg van een man of vijf uit Drachten zocht de gehele dag al ruzie. Men kampeer de op de Wigwam, ’s Avonds kreeg men het in hotel Boslust aan de stok met twee knapen uit Oosterwolde. Er volgde een handgemeen dat buiten werd voortgezet. G. A. van D. uit Oosterwolde, een 16-jarige metaalbe werker voelde zich zo bedreigd dat hij zijn mes trok en toestak. Hij stak de 18 jaar oude C. de B. uit Drach ten in de borst net onder het harten in zijn linkerbeen, waarop deze hevig bloedend in elkaar zakte. Het slacht- werd met de meeste spoed naar Sneek N. J. Wouda’s Meelfabrieken in Sneek heeft onlangs een nieuwe Hinderwet vergunning aangevraagd bij de ge- Sneek. Zoals te doen gebrui- kunnen omwonenden dan bezwaren indienen en dat hebben be woners van een gedeelte van de J. W. Frisostraat, de Alb. Agnesstraat, ^on overzien. De heer P. Bakker, di- de Willem Lodewijkstraat en de 1ste Woudstraat dan ook gedaan. Hun be zwaren richtten zich met name tegen de stofontwikkeling en het lawaai, dat door de fabriek geproduceerd wordt. Toch nog onverwacht is in volle vrede overleden onze lieve groot moeder MOEKE BATSTRA op de leeftijd van 84 jaar. K. BATSTRA K. BATSTRA-RONDHOUT en kinderen Sneek, 4 juli 1973. De openbare lagere school in IJs- brechtum groeit, wat het aantal leerlingen betreft. Het schooljaar wordt gestart met 77. „Als we zo door blijven groeien, zit er een kans je in voor een vierde leerkracht,” staat in de „Skoalle Spegel”, het keurig verzorgde schoolorgaan van de Epemaskoalle te IJsbrechtum. Dit schoolkonitaktblad is in een ge heel nieuw jasje gestoken. In Schamegoutum is men van me ning dat het onlangs geopende NS- station Sneek-noord van belang is voor de Scharnegoutumers, die met de trein mee moeten. Men kan nu aan de noordkant van Sneek in stappen en hoeft dan niet meer de hele stad door. Dat scheelt in tijd en het is misschien ook een ietsje veiliger. Lemmerwegschool: Ruurd Douma, pi ny v. d. Berg, Ida Cnossen, - Kootje, Hanneke Osing. Terpschool: Ronald Ritsina, Bantema. Bolwerkschool: Diana de Boer, Roe land Kingma. Eben Haezerschool: Jelle de Jong, Liesbeth Wijnands, Henk v. d. Zee. De werkgroep „Sneek Promotion” heeft deze week een begin gemaakt met de zogeheten „Historische rond wandelingen door Sneek”. Het ligt in de bedoeling deze tochten, door het oudste deel van Sneek ,de binnenstad, bij voldoende deelname tot half au gustus twee a drie maal per week op touw te laten zetten. In de bouw vak zal men het aantal wandelingen frequenter doen uitvoeren. Zo moge lijk elke dag eenmaal. Met de moge lijkheid eventueel ’s avonds de toch ten te maken zal eveneens rekening worden gehouden. van heden is deze kerk namelijk nog het doelwit van een gestage stroom pelgrims, die in dichte drommen op gaan naar het altaar, boven het graf van deze Antonius opgericht, om ook maar even een bepaald plekje aan de achterzijde van de stenen opstand aan te raken en daarbij hun gebeden te mompelen. Wat zij de H. Antonius vragen blijft* ieder verborgen maar misschien krijgt men een indruk van ieders hartewénsen door een vluchtige blik te slaan op de vele krukken, door genezen kreupelen of zieken achterge laten. Anderen lieten een zilveren hart, voet; hand, oor, oog of wat ook meer tegen de muren van de altaarkapel be vestigen, ter herinnering aan, of uit dankbaarheid wegens ondervonden ge bedsverhoringen ten aanzien van de meest uiteenlopende kwalen of gebre ken. Men kan er natuurlijk meewarig om lachen maar dan miskent men toch de diepste roerselen van de mensenziel en plaatst zichzelf op ’t voetstuk, dat een waarlijk gelovig mens allerminst siert. Toegegeven, ook de „Ouden”, de „heidense” voorvaderen van Grieken en Romeinen, hingen reeds „ex voto’s” van edel metaal of simpel terra cotta in de tempels van Aeskilepios, Juno, Diana, Apollo of wie ook meer werd aangeroepen, maar zou de God, die wij vereren of heten te vereren, werkelijk onderscheid hebben gemaakt tussen Christenen en ’heidenen’? Dat zou dan toch wel een God. zijn die slecht past bij het beeld c_._ In wezen is iedere mens immers broos naar lichaam en ziel, hulpeloos als het er op aan komt in het leven, doch hunkerend naar liefde, hoop, begrip. Wij mogen deze gevoelens nimmer ver loochenen met een cynische lach, een brutale daad, bijtende spot. Want uit de omgang met noze mede-schepselen kan slechts onze werkelijke waarde blijken, daarin scuilt ’t geheim van een waarlijk gelukkig mensenleven dat ver re uitgaat boven monumenten van steen, lawines van geschiedbronnen, torenho ge lijkpredikaties. De H. Antonius van Padua vermocht echter meer. Talrijke bonte tafrelen en vergeelde fotos’ vertellen ons van ijselijke ongelukken, waarbij de H. An tonius op het laatste nippertje tussen beide kwam en op wonderbaarlijke wij ze het leven van de betrokkenen red de. Eigenlijk treedt de H. Antonius hier op als middelaar tussen God en mens, en laten wij daar onze zuidelij ke geloofsbroeders niet te hard over vallen want voor de Italiaan is God zulk een majesteit, zulk iets ontzag wekkends, dat hij het gewoon niet zou durven God onmiddellijk aan te roe pen voor de onbetekenende zorgen van één enkel mens. Christus dan? Maar God en Christus zijn één voor hem, hoogstens zou hem de weg via Maria open staan, en die acht hij toch ook weer te bijzonder om de meer stoffe lijke noden van zijn leven te verlichten. Want juist voor de noden van alle Marieke Wiersma, Sjoukje Boer, Eile Groen. Joh. Postschool: Rita de Boer, Jeanet te Hamminga, Karin Homan. Sperkhemschooi: Ria Eggelaar, da v. d. Veght, Rika de Vries. Kon. Wilhelminaschool: Jacky v. Veen. Thomas v. Aquinoschool: Lenie Alten burg, Connie Brattinga, Wilma Sleg- ter. Hannie'' Potma, Henk v. d. Pol, De start van deze rondwandeling vindt plaats bij het VW-kanitoor aan het Martiniplein. Tegen betaling van slechts één gulden zal men zich ook daar op kunnen geven. Men ontvangt dan een brochure, met daarin een uit gebreide routebeschrijving. Eveneens krijgt een ieder een geilustreerde kaart van de stad „Sneeck” uit de eerste helft van de zeventiende eeuw ter hand gesteld. Mensen die prijs stellen op een rondleiding, kunnen bij de WV daarom vragen. Op bepaalde tijden zijn daarvoor (vrouwelijke) gid sen beschikbaar. De te volgen route riet er als volgt uit: VW-kantoor, De Veemarkt, Wa- terpoortsgracht, Waterpoort, Groot- zand, Suupmarkt, Kleimand en Scheep vaartmuseum, Schaapmarktplein en Peperstraat, Marktstraat, Oud Kerk hof, om tenslotte weer te eindigen bij het startpunt: het VW-kantoor. Wan neer de wandeling gelopen wordt zon der ergens naar binnen te gaan (b.v. het Scheepvaartmuseum) zal men ruim een uur onderweg zijn. De Waterpoort is en blijft een geliefd foto-objekt. Men kiekt de Waterpoort graag en veel, hetzij als historisch monument, hetzij als achtergrond van een groep of groepje gasten. En gasten zijn er veel in Sneek. Het skütsjesilen is in volle gang. Voor de uitslagen is er een grote belang stelling en wij worden op de redak- tie dan ook regelmatig gebeld over de uitslagen. Tot zelfs uit Duitsland vandaan, waar Friezen hun vakan tie doorbrachten en zeer nieuwsgie rig naar de uitslagen waren. In „Gij s je Goochem”, schoolkrant van de Gysbert Japikschool lazen we het volgende over zeilen. „Zei len is een leuke sport. Maar je moet het wel eerst goed leren. Als je het geleerd hebt, kun je in de wedstrijd. Maar dan ben je nog niet klaar. Dan moet je er eigenlijk een trapeze bij hebben en een spinaker (ballonfok). Een trapeze is een staag en een dik stuk elastiek. Dat aan de mast en de boot wordt be vestigd. En dan de wedstrijd, je zoekt eerst een fokkemaat. De wed strijd is zo: je begint by de start- toren. Je zeilt om een paar grote Havingaschool: Heidi Brens, Hilly Werff, Beatrice Hijum, Grietje Sijbesma, Henk Wa ring. De Terpschool: Jan Anne v. d. Laan, Ruurd Alle v. d. Sluis, Rol de Boer, Rudi Sikma. Lemmerwegschool: Wander Schuster. Bonifatiusschool: Siemen Kouwenho- ven, Ria v. d. Wal, Suzanna Huitema, Nicolet Hooyschuur, Bobby Reen. Gysbert Japiksschool: Nico Fonneke Bakker, Ria Oekas. Eben Haezerschool: Allete Annamarie Martens, Hillie Vrijdagavond 29 juni j.l. werden de Chr. Lagere Landbouwschool de Meeuwenlaan te Sneek de diplo ma’s uitgereikt aan de volgende ge slaagde leerlingen van he tleerlingen- stelsel veeteelt-weidebouw: Jan Bakker Heidenschap, Gerlof van Berkum Oosthem, Cornells Bosma Nijemindum, Piet Kaastra Lollum, Foeke Kuiper Elahuizen, Jozef Miede ma Workium, Pier Sjaarda Heiden schap, Frans Smits Tacozijl, Gerben Steenbeek Oppenihuizen, Jacob Stel- limgwerff Workum, Willem Strikwerda Lollum, tSoffel Visser Ypecolsga en Jetze de Vries Achlum. De hoofdinspecteur van het leerlingen stelsel in de landbouw, Ir. Weezen- berg, schetste in het kort de ontwik keling van het leerlingstelsel. De La gere Landbouwschool te Sneek heeft al een hele reputatie opgebouwd. Het leerlingstelsel aan de school te Sneek is één van de oudste op het gebied van het landbouwonderwijs. De resultaten zijn voortreffelijk en de leerlingen, die deze opleiding één dag in de week op school volgen, worden op een bijzonder goede manier bege leid. Voor deze begeleiding sprak de heer Wezenberg rijn grote erkentelijk heid uit. Vooral de praktische vor ming voor de toekomstige rundvee houder staat voorop. De theoretische kant van de opleiding wordt door een landelijk examen afgerond, waardoor de kwaliteit wordt gewaarborgd. Zo wel de heer Weezenberg als de aan wezige vaders en patroons vonden het jammer dat het leerlingstelsel in de landbouw nog onvoldoende bekendheid geniet. Men vroeg het bestuur dan ook meer propaganda voor dit soort onderwijs te maken. De heer J. Nien- huis, de directeur van deze vakschool, wees op de mogelijkheid van voortzet ting der studie door o.a. een bedrijfs economische cursus te volgen. Door de voorzitter, de heer W. Wind, wer den de leraren en de leerlingen geluk gewenst met het behaalde resultaat. Hij hoopte dat de geslaagde candida- ten het geleerde in de praktijk zouden toepassen. Namens de geslaagden!' voerde Stoffel Visser uit Ypecolsga het woord. Hij sprtk zijn dank uit voor het genoten onderwijs en onderstreepte dit met het uitdelen van boekenbonnen aan de leraren. De heer H. M. Visser te Ypecolsga sprak woorden van dank namens de ouders der geslaagde leer lingen en wees op het belang van re voortzetting der studie. voor aan- twaalf „bezwaar den” aanwezig, terwijl de N.V. Wouda door de heren De Boer en Van Engen, resp. directeur en fabriekschef verte genwoordigd was. De bezwaren van de buurtbewoners en de tegenargumenten van N.V. Wouda werden in het verbaal opgenomen en dit zal aan burgemees ter en wethouders worden voorgelegd ter nadere beoordeling. Het onderhoud ten stadhuize duurde ongeveer een uur. DIPLOMA A Thomas van Aquinoschool: Herma An dringa, Erana Miedema, Anita Min nema. Jongens: Rein van der Berg. Eben Haezerschool: Gretha hout, Frans Oosterbaan, Kees Woud- stra. Jan van Nassauschool: Alie Faber, Foka de Jong, Nel ja Kaspersma, Lon- ka Visser, Cor v. d. Land, Peter de Haas. Gerbrandij school: Jannie v. d. Wal, Gea A'lgra, Arien de Peuter, Auke Buma, Jelle Wolthuizen. Bonifatiusschool: Ronny Walta Buma, Kon. Wilhetaiinaschool: Jelly Bron, Tjitske Visser, Piëta v. d. Woude, Johannes Opipenhuizen, Hildebrand Slachter. Simon Havingasdhool: Jannet Meul- geest-, Coert de Boer, Anton de Roest. Groen van Prinstererschool: Erna Everaars, Jacqueline Pfaff, Henk Prins, Anneke Schippers. Speciaal di ploma: Anita de Vries. JuJlianaschool: Agaath Betotema, Jo ke Faber. Bolwerkschool: Herre Zwart, Jan Sied Timmer, Douwe Douwma, Erwin La- geveen, Marinus Wandsitra. Sperkhemschooi: Harm Scholten, Henk Tjitte de Jong, René Mollinga, Anne ke Bruinsma. Lemmerwegschool: Klaas v. Dijk, Freddie Smit, Corrie Adema, Marcel Kooy. Gysbert Japiksschool: Els de Roos. Joh. Postschool: Henk Haanstra, Jan- neke Keyzer. dag acht hij de voorbede en tussen komst van een figuur als de H. An tonius van Padua de meest geëigende. Zelfs bij ons, nuchtere Noordelingen, getekend als wij zijn door Calvijn, ook al behoren wij tot een geheel ander kerkgenootschap dan dat der Calvinis ten, is de herinnering aan de voor- reformatische St, Antonius van Padua niet eens de raad gekregen de man niet geheel en al verbleekt. Wie heeft van Padua te hulp te roepen als hij iets kwijt was, verloren had, „wei- bracht hie?”? En laat het soms nog helpen ook! U vergeefs ons onze afdwalingen wel want wij zouden het niet over de man van Padua moeten hebben, maar over St. Antonius-Abt. Naar wie de man van Padua voor het overige was ge noemd. Maar onwillekeurig kwamen ons die beelden uit Padua weer voor de geest, onvergefelijke beelden van menselijke kommer, ontroerend geloof, een glimp van de dingen die „niet van deze wereld” zijn. En dan kijken wij graag dwars door de „poespas” heen, de wierooklampen, het koesteren de kaarslicht of de schittering van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Dit alles behoort tot de vormen, niet tot de inhoud, maar daarom behoeft men nog geen oordeel uit te spreken over ’n zekere wellevendheid, kiesheid versluiering zonder welke de meeste mensen zouden worden afgeschrikt hun hart uit te storten. In dit opzicht is dat Christus predikte, de kerk, welke in Italië nog altijd de kenmerken draagt van de Romeinse kuituur, mild en wijs, en doen wij de ze, vanuit het kille Nederland, onrecht aan door de Nederlanders in de we reld de naam, alles beter te wegen en af te meten naar de logica van hun kale polders en kaarsrechte sloten. Maar er zijn op de wereld nu een maal ook gebergten en rivieren, nog wel door God zelf geschapen, ja zelfs bloedhete woestijnen en eeuwig bevro ren ijsvlakten. Daar komt men zo ver niet meer met ons ideaal, de wereld Nederlandse roomboter te laten eten, maar zelf margarine. Alsof dat niet opvalt. Méér wellicht dan de eerzucht, per hoofd van de bevolking het hoog ste perctenage bij te dragen aan ont wikkelingshulp. Enige bescheidenheid zou dus niet misstaan. Genoeg! De volgende maal dan toch echt over St, Antonius-Abt! H. H. Er werd een comité opgericht, dat als eerste taak stelde handtekeningen te verzamelen. Ruim honderd mensen te kenden de lijst. Dinsdagmiddag kon den de bewoners hun bezwaren indie nen op het stadhuis in Sneek, waar de heer De Boer, ambtenaar Hinderwetzaken de bezwaren hoorde. Er waren omwonenden: het monotone geluid dat de fabriek produceert is irriterend. Van de zijde van de directie werden de bezwaren erkend. Er is echter de laatste tijd veel geïnvesteerd, mede door de grote groei die de fabriek de laatste tijd doormaakt. Er zijn maat regelen genomen, maar er zijn altijd zaken die men te voren niet kan en Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het schip ver meld. Australië: 7); Brazilië: Canada: ms Chili: ms „Badenstein” (13-7); Indone sië: ms „Bavaria” (9-7); Israël: ms „Hope Isle” (11-7); Japan: ms „Rhi ne Maru” (H-7); Kenya, Oeganda, Tanzanië: ms „Armatan (9-7), ms Pongola” (13-7); Ned. Antillen: ms ms „Cap Vilano” (9-7), ms „Bayern- stein” (12-7); Suriname: ms „Neptu- nus” (9-7); Verenigde ^Staten van Ame rika: ms Z.-Afrika (Rep.) m.i.v. Z.-W. -- ms „Monsalva” (11-7). t Telefoon 2398 Boersma, Jelly Meester, Annita Swart Leni'e Albertsma, Rimmie Cnossen, Janneke Nijdam, Gea de Vries Frank Bootsma, Andries Dijkstra, Freddy Veenema. JulianasChoOl: Rinet Krommendijk, Reina v. Meekeren, Henny Sietsma, Hein Koops, Carpes Vaandrager, Erik Piersma. Bonifatiusschool: Lenny Smit, Huitema. Johannes Postschool: Wiepie Bosgraaf Anna Rog, Renske Portena, COby v, d. CraatB, Anja v. d. Laan, Sjoukje v. d, Veen. GerbrandijschoOl: Sjoerd Driest, Pe ter Wijnja, Hans Nijfooer, Joke Kout- straait. Zwetteschool: Richtje Hiemstra, Ma rton Tilmans, Jantje Vlasman. Gysbert Japiksschool: Geertje Jong, Elsje Stellingwerf, Herman d. Sloot. Jan van Nassauschool: Liesbeth Oerd, Bea de Weerd, Ria Kedde, Loëki Mo lenaar. Sperkhemschooi: Gooye Jasper, Wil lem Minks, Rik Timmermans, Tini Sterenborg, Janniie de Vries, Jitske v. d. Woude, Jepke Plantinga. wij de H. nederige ge- van de H. veremgae oiateu Francïscus van Assisi, gaarne alle eer ’„Sea-Land Exchange” (11-7); gegund sinds wij diens graf in de be- (Reo.) m.i.v. Z.-W. Afrika: roemde, hem toegewijde kerk te P£ dua hebben bezocht. Tot op C- Jongens- en Meisjesstad in Sneek start maandag a.s. op het ijsbaan- terrein aan de Leeuwarderweg. Er hebben zich een kleine driehonderd kinderen opgegeven voor de 2 va kantieweken, te weten 160 voor de eerste week en 130 voor de tweede week. Er kunnen echter nog gerust zo’n 50 a 60 kinderen bij, die zich kunnen opgeven ten stadhuize, 7e af deling of maandag bij het „kamp”, oftewel Jongens- en Meisjesstad. Ventilator op abattoir aan Oppenhui- zerweg maakt ’s avonds en s nachts een vreselijk lawaai, aldus de Oppenhuizerweg- en „Eiland”- bewoners. Die weten er van mee te praten. Onze zegsman zei ons „wan neer dat in het kader van de EEG- voorschriften moet, dan hoeft het om mij niet.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 19