I Amicitia in vakantiestemming Zaterdag a.s. dr. Wumkesvlucht Fa. Douma Oost pa» m I I F «KREDIETBANK GESLAAGDEN CHR. TECHNISCHE SCHOOL SNEER Voor elk wat wils RONO-PROGRAMMA Onderscheiding voor A. Rentier STERK GROEIEND AANTAL LEZERS OPENBARE BIBLIOTHEEK TE SNEEK BATAVUS MERCURIOS PEUGEOT GICOM KALKHOFF KAMERBEMIDDELING SNEEK Snelle behandeling autoschade Bloemenkenners kiezen KROON HOTEL HANENBURG - SNEEK POSTMA F0T0-0PT1EK ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner 3 verschillende kleuren studiofoto's voor slechts f 9.50 »oisic;p de veilige weg: F een persoonlijke JFIening van de Ti u i vU R s T E E N Pagina 3 Donderdag 5 Juli 1973 ■IffllIBMIB I IIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIin^ INGEZONDEN r ■u SNEEK In P.V. 1’ ESTAFETTE ■llllHIIIIIIBIIIIi 'IIBilllllllllllllllllllllllllllllIBffl Roode Kruis afd. Sneek e.o. fllIlDHB TWEEDE ORGELCONCERT DIRK S. DONKER ZEKER, u kunt zekerheid kopen door uw verzekeringen door ons te laten verzorgen. kantoor: sneek kl. kerkstraat 8, tel. 2625 van Uw door de vakmensen van a.s. Autospuiterij-, uitdeuk- en tecti- leerinrichting „De Waterpoort” A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 Cursus Geestelijke Vorming en Catecheten-opleiding ,,PT-Actueel” van 4 april 1973 troffen wij van de hand van Ing. D. van der Keilen een artikel aan, dat wij u - zij het in enigszins verkorte en gewij zigde vorm - hieronder aan bieden. van Bevolkings Kamerbemiddeling huuuuwuhuuwhwwuw 33 leuke foto van u zélf van uw kinderen gezinsfoto verloving van uw huisdier aantal mensen in miljoenen ja ar 1800 jaar 1850 jaar 1900 jaar 1950 jaar 1975 jaar 2000 jaar 2030 diverse moge- fijne huwelijks- 6.700 12.000 Maandag 9 juli 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Ustjüring Eindredaktie Heinze Bakker Skütsjesilen op ’e Fluesen 19.00-19.30 Gelders programma Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 20.00 Drentse Rijwielvierdaagse Eindredaktie Lieuwe Hoekstra Zondag 8 juli 18.00-18.30 Lichte muziek 18.30-19.15 Sport voor sport Eindredaktie Wim Genritsen 19.15-20.00 Klassieke muziek uit de RONO - f onotheek Eindredaktie drs. P. J. Huizinga Zaterdag 7 juli 18.00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske TJtstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Skütsjesilen to Starum 19,00-19.30 Groninger programma 19.30- 19.45 Lichte muziek 19.45-20.00 Sport voor sport Eindredaktie Wim Gerritsen Vrijdag 6 juli 18,00-18.30 RONO-radiojournaal 18.30- 19.00 Fryske Utstjüring Eindredaktie Heinze Bakker Sportprogram Eindredaktie Henk Krosenbrink 19.30- 19.5'5 Lichte muziek 19.55-20.00 Vee en vlees deren vindt 2-jarige besloten zal de worden Zaterdag vlucht deze naam gehou- voor het Op 28 juni 1973 werd een diploma uit gereikt aan de volgende leerlingen: Op een gegeven moment echter is de aarde vol, dan kan er geen mens meer bij. Dat duurt nog 60 jaar zoals uit onderstaand staatje blijkt: T-stroom: Jelle Albert Hoekstra Hoekstra Kampstra Oosthem, 900 1.200 1.600 2.400 3.600 Waar geen plaatsnamen vermeld zijn, wonen de geslaagden in Sneek. Motto van de week: „De plastic zak rot niet, de rotzak!!” Werfcgapep JViilieuzin” Bloemstraat - Telefoon 3066 Werkgroep Sneek, Kleine Palen 8, Sneek, tel. 05150-4767 TELEFOON 2570 Lemmerweg - Tel. 3096 bij de Waterpoort ASSURANTIEKANTOOR Groene Dijk 6, Sneek, tel. 05150-3598 Oosterdijk 54 - Telefoon (15150-3150 OOSTERWOLDE SNEEK van explosie Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. de aarde de „lege” aarde nog vrij leeg meer dan genoeg ruimte voldoende ruimte nog net genoeg ruimte (de critieke fase!) het is dringen geblazen vol Bibliotheek I houdt onvoldoende rekening een formaat 9 x 13 i n Haak Zijlstra v. d. Werf Op vrijdag 6 juli a.s. 8 uur ’s avonds zal voor de tweede keer in dit sei zoen een orgelconcert worden gege ven door Dirk S. Donker in de Mar tinikerk te Sneek. Het zeer gevarieer de programma dat dan gegeven zal worden geeft volop gelegenheid het or gel in al zijn klankmogelijkheden te be luisteren. De volgende werken zullen gespeeld worden: Om 9.58.09 uur klokte Mulder de eer ste duif en deze behaalde een gemid delde snelheid van 1294 km. per min. In de kring N.W. kwamen de Sne- kers er deze keer niet aan te pas en moesten met bescheiden plaatsen .ge noegen nemen. De uitslag van deze regelmatige vlucht was: Timmeren T-stroom: Douwe Attema Oudega (W), Sijbe Brouwer Oppen huizen, Herre Gaastra Oosthem, Geert i Haagsma Oppenhuizen, Wiggele de Haas, Piebe Steenstra Joure en Pie ter Visser Hommerts. Herexamen 1, afgewezen 1. In wat wij de derde wereld noemen is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 18 jaar. Daar zal dan ook de grootste bevolkingsexplosie aller tijden plaats vinden. Dat mag ons ech ter niet de ogen doen Sluiten voor de problemen in eigen land. Wij verkeren gelukkig (nog niet!) in een andere si tuatie als in bijvoorbeeld Brazilië, waar gemiddeld elke twee minuten een kind van de honger sterft: net tijd genoeg om kind na kind de ogen te sluiten. Bruidsparen opgelet, lijkheden voor een reportage. Kom eens langs. „Chitty Chitty Bang Bang” is geba seerd op verschillende succesoniderde- len van „Sound of Music”, „Mary Poppins”, „Kiss Kiss” en „Someone like you”. Dick van Dyke speelt de hoofdrol: een uitvinder die er nimmer in slaagt een goed gelukkende uitvin ding te doen. Per ongeluk krijgt hij het voor elkaar een oude raceauto (Chitty Chitty Bang Bang) op te knappen en daarmee wordt een tochtje gemaakt. Uitvinder Caracacus Potts, zijn vrien- Zomaar, op een middag, kwam een jongeman in de Meerpaal en vroeg naar mensen van de Kamerbemidde ling, een werkgroep van het Sociaal Cultureel Centrum. Hij had het vol gende te vragen: „Slag een huisbaas 'zomaar de elektriciteitsrekening ver hogen, de leef mogelijkheden verkleinen (naast hem was nog iemand op een veel te gehorige kamer gekomen) en tenslotte, toen nogmaals het lekkende dak ter sprake kwam, hem per eer ste van de volgende maand, de huur op fe zeggen?” Helaas moet echter ook worden vast gesteld dat dit intensieve gebruik, dat ongetwijfeld jaarlijks nog zal toene men, steeds grotere problemen schept, te weten ruimtelijke- en personeelspro blemen, alsmede financiële perikelen. Bovendien groeit het rijkssubsidie niet mee met de ontwikkeling van het bi- bibliotheckwerk en de rijksoverheid met de forse prijsontwikkeling. Aldus staat in het jaarverslag over 1972 van de Ver eniging Openbare Bibliotheek in Sneek. Wij van de kamerbemiddeling Sneek kunnen in sommige van zulke noodsi tuaties bemiddelen, of naar een ande re kamer verwijzen. Daarvoor hebben wij uiteraard de hulp nodig van men sen, die een niet in gebruik zijnde kamer willen gaan verhuren. Eén te lefoontje is voldoende om via ons, een ander van dienst te kunnen zijn. tekent dus, dat het absoluut noodzake lijk is, dat er per gezin niet meer dan ten hoogste twee kinderen geboren wor den. Uit sociaal oogpunt zou echter tijdeüjk niet meer dan één kind per gezin verkieslijker zijn. boortencijfer zou hebben. Wanneer dit niet rechtstreeks het geval zou zijn, dan blijft toch nog het hoogst onge wenste feit bestaan, dat versrekking van bijslag ook voor het derde kind en volgende kinderen het volk de in druk geeft, dat het met de volte in ons land nog wel meevalt en dat .is hele maal niet het geval! Waarom zegt de overheid niet ronduit, dat de toestand hoogst alarmerend en rampzalid is? Straks op 6 september start bo vengenoemde cursus weer. In de loop van augustus zult u daar wel meer over horen. Het is echter goed om nu reeds op deze mogelijkheid de aan dacht te vestigen, omdat menigeen juist nu plannen maakt voor de naas te toekomst. De cursus beoogt een tweeledig doel. In de eerste plaats is hier de kans om op een gedegen wij ze op de hoogte te komen van wat als de inhoud van de bijbel moet worden gezien en wat er in de theologie en in het godsdienstig leven omgaat. Bijzon der goed voor ambtsdragers en allen, die in kerkelijk werk meedoen. Ook voor hen, die er gewoon wat meer van willen weten. De thrillers van lan Fleming staan al jarenlang hoog genoteerd op de inter nationale lijst van best-sellers. Zijn held, James Bond, wordt gestalte ge geven door Sean Connery. „James Bond contra dr. No.” is het eerste gefilmde Bond avonuur en wordt ge produceerd door Harry Saltzman en Albert R. Broccoli. Bond staat even bekend om zijn onverschrokkenheid en zijn liefdesavonturen als om zijn mees terschap op de revolver. Te zien van af vandaag tot en met woensdag, iede re avond om acht uur en zondagmid dag om vijf uur. „Ze noemen hem Halluluja” speelt in Mexico waar de burgeroorlog heerst. Ondanks dat is men erin geslaagd het komische in deze rolprent te la ten overheersen. Halleluja krijgt op dracht een koffer met juwelen te „ro ven”. In zijn speurtocht naar de ju welen krijgt Halleluja te doen met als monniken vermomde bandieten, met een pseudo-non en een Kozakken prins. Bovendien blijkt dat de juwelen in de koffer vals zijn, zodat men met hernieuwde kracht op zoek gaat naar de echte juwelen. De pseudo-non maakt zich uit de voeten met het waardeloze koffertje en komt tot de ondekking dat de echte juwelen in de valse zijn verborgen. Kortom, verwik kelingen genoeg om een ieder een ple zierige zondagmiddag te bezorgen. In ons land bedraagt het nog in n’ veel te langzaam tempo dalende gemiddelde kindertal per gezin min der dan 2,5. Dat houdt in, dat er jaar lijks een stad ter grootte van 100.000 inwoners moet worden bijgebouwd al leen al om deze alarmerende bevol kingsgroei op te vangen. Bij een ge middelde van 2,0 kind per gezin blijft het bevolkingsaantal constant, Dat be- De gemeente stelde subsidie beschik baar voor de uitbreiding van de schoolbibliotheken in de basisscholen. De eerste fase van de inrichting van de documentatiecentra is thans gereali seerd. Dit jaar zal de tweede fase worden uitgevoerd, waarmee dan de basiscollecties van deze documentatie- bibliotheekjes voltooid zijn. Voor de klassen drie konden klassebibliotheek- jes verhalende lectuur worden samen gesteld, waardoor een lang gekoester de wens van de scholen in vervulling is gegaan. Getracht zal worden de klassen twee van een dergelijke col lectie te voorzien. Zaterdag a.s. zullen voor de eerste maal in dit seizoen duizenden jonge duiven van afd. K te Zutphen aan de start verschijnen. l’Estafette zal daar, vermoedelijk met zo’n 150 vogels, ook aanwezig zijn. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe dr. Wum- keshuis werd er destijds een fraaie wisselprijs beschikbaar gesteld. Na een 2-jarige cursus gevolgd te hebben, besloten met een examen, kunt u zich in de tweede plaats voor bereiden voor het examen catecheet, dat een 3de graads bevoegdheid geeft als vakdocent in het onderwijs en te vens een funktie in het pastoraat bin nen het gezichtsveld brengt. De sek- retaris van de cursus, ds. A. Groenen boom, Groningerstraatweg 78, Leeu warden, tel. 05100-24913, geeft u graag nadere informatie. Elektrotechniek T-stroom: Cornells A, Alberts, Hermanns J. J. Bos, Pe ter Bos Joure, Jozeph A. Brouwer Blauwhuis, Het Busscher Woudsend, Gerardus Drijfhout, Yéb Hingst Wom- mels, Jacob de Jong, Anne Mink Snikzwaag, Hendrik Pelsma Sondel, Geert Ruiter Bolsward, Derk J. Schut te, Adriaan G. Slob, Jan Terpstra Woudsend en Watze D. de Vries, Rui- gahuizen. Elektrotechniek P-stroom: Jacobus Donkerbroek Gauw (W), Klaas Elzin- ga Makkum (T), Hessel J. Haagsma Sneek (T), Roelof Hoogkamp Joure (T), Gerlof Jaarsma Langweer, Talli- nus Muizelaar Hemelum (T), Durk Ploegstra Hemelum, Albert Raap Ter- zool, Hertzen van der Schuit Heeg, Brugt de Vries Akmarijp (T), Gerrit J. Wijkhuijs Balk (T). T betekent tevens geslaagd voor de. T-stroom. Afgewezen 1. Deze zal a.s. zaterdag onder de leden van l’Estafette op Zutphen .vervlogen’ wonden, aangezien juist op deze vlucht bijna alle leden van de vereni ging deelnemen. Het ligt in de bedoe ling, dat elk lid hiervoor één duif aanwijst, zodat ook iedereen, gelijke kansen heeft. Traditioneel vlucht dan jaarlijks onder „Dr. Wumkesvlucht” den. Donderdag, 7 juni, ontving de waar nemend commandant van de Rode Kruis colonne in Sneek, de heer A, Rentier uit handen van de gewestelijk commandant, dokter Oudeboon, het benoemingsbesluit en de daarbij beho rende onderscheidingen tot staflid van de colonne Sneek e.o. Dokter Oude boon dankte de heer Rentier namens het hoofdbestuur voor het vele werk dat door hem wordt gedaan, niet alleen voor Sneek maar ook voor heel Fries land. „Nooit doen wij tevergeefs een beroep op u,” aldus dokter Oudeboon, „en wij zijn dan ook erg blij dat het hoofdbestuur uw vele verdiensten met deze onderscheiding heeft gehono reerd.” Plantinga, Woudsend, Hendrik Sterk, Stremler, Hommerts, Foppe Heeg, Sjoërd Visser IJlst en de Vries IJlst. Herexamen 4, afgewezen 5. Stanley Kubrick, de producer en re gisseur van „A Cloakwonk Orange” heeft in zijn nieuwste rolprent die in Sneek vanavond, zaterdagavond en van maandag tot en met woensdag avond om kwart voor elf draait, wil len aantonen dat we zoals velen be weren heus niet zo lief en aardig voor elkaar zullen zijn als we de maat schappij maar veranderen. Hij gaat uit van de stelling dat er hard, zacht, mentaal en bemoeizuchtig gewold be staat, dat de mens zidh niet kan ver anderen door van inzicht te verande ren. Ieder experiment de mens beter te makeh door dwang, zal eveneens fa len. R. G. Mulder 1, 6, 7, 27, 29, 42, 46: J. Zeilstra 2, 8; A. Beeksma 3, 32, 34, 35: H. Buitenpost 4, 5. 11, 12, 17. 24. 48; A. Coers 9, 16, 31. 41P. Mantel 10, 25, 43. 44; H. Jillings 13. 37: J. Laagland 14; A. Pronk 15: S. Spoelstra 18: P Sterenborg J. Schoegje 20. 28 Jac Haak A Baalmans 22. 45. ■’?- P Zijlstr: A. F. Lichthart 26. 30, F 40. Medisch gezien is er sprake van over bevolking, wanneer het verwerven en het behouden van de meest gunstige gezondheidstoestand belemmerd wordt door een te grote bevolkingsdicht heid. Onnodig te zeggen, dat Neder land reeds lang deze grens is gepas seerd. Gevolgen van een te hoge be volkingsdichtheid zijn onder andere (in willekeurige volgorde): woning nood, milieuverpesting, lawaai van auto’s en vliegtuigen, onvoldoende me dische zorg, onvoldoende verkeers-, recreatie- en onderwijsvoorzieningen, daling van het algemeen welbevinden, toenemende agressie, misdadigheid en ontaardheid. (Slaat u de kranten er maar op na). De vluchten met de oude duiven na- nu het einde, tevens de laatste Lanigrès plaats (afstand plm. 576 km) Orleans en Arlon behoren reeds weer tot het verleden,' maar de uitslagen zijn nog niet bekend. Vermoedelijk zaT Mulder kampioen oude duiven wor den, maar Buitenpost, Mantel en Jil lings zijn nog geenszins kansloos, in dien de vlucht vanuit Langrès een on regelmatig verloop krijgt. Inmiddels werden er in Ciney, afstand plm. 308 km., ook 193 duiven van l’Estafette gelost en wel om 6 uur met verander lijke wind. Bij de Ver. Openbare in Sneek werd in 1972 een record aantal lezers ingeschreven, namelijk 28,3 procent van het inwonertal, een percentage dat ruim 17 procent uit- steeds boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 1971 is het aantal uitgeleende boeken in 1972 met ruim 6 procent gestegen en in totaal werden 258.306 boeken uitgeleend. Bovendien is komen vast te staan dat een gestaag groeiend aantal mensen de bibliotheek als informatiecentrum gebruikt. GEVOELIGE KLAP Met name voor het boekenbudget be tekent deze prijsontwikkeling ’n gevoe lige klap. Het door de gemeente Sneek ter beschikking gestelde extra krediet van 20.000,bedoeld, om het boe- kentekort met een vijfde te doen ver minderen, verdwijnt hierdoor in feite voor het grootste deel in de pot, die het werkelijke boekenbestand op peil moet houden. Voor het ruimteprobleem dacht de gemeente aanvankelijk een tijdelijke oplossing te hebben gevonden door in de tuin van het belendende perceel een kleine uitbouw te plannen. Helaas kon door de bebouwing van de stadhuistuin aan deze oplossing geen gestalte worden gegeven. Metaalbewerken T-stroom: Durk Brouwer Hommerts, Jelle Dijkstra Hommerts. Albert Hoekstra Teroele, Anne M. Hoekstra Scharsterbrug, Wypke Kampstra Oosthem, Jacob Osinga Oosthem, Evert Pruiksma Ypecolsga, Albert Roelevinik Joure. Afgewezen 1. Metaalbewerken P-stroom: Catrinus Altena, Gerrit Atsma Uitwellingerga, Age Attema Oudega (W), Johannes Beetsma Goënga, Ale de Boer, Corne lls Dotinga Terzool, Hendrik M. J. Dijkstra, Gijsbert Grasman, Arjan L. Haagsma. Auke F. van der Heide Heeg, Kasper van der Heide, Hessel Huisman Joure, Hidde de Jong Hol- lum (Ameland), Roelof B. Joustra Wommels, Dirk H. Kempenaar Ys- brechtum, Johny E. Hcauly, Johan nes S, Remmers Heeg, Wessel Veen- stra Heeg, Willem Visser Scharnegou- tum en Pieter M. van der Woude. Herexamen 6, afgewezen 7. 36, 39, Timmeren P-stroom: Pieter Bak, Tho mas P. Beeksma, Anne Breeuwsma Langweer, Albert J. Diepeveen IJlst, Jopie van der Goot, Nolke Gorter, Jan de Groot Jutrijp, Jochem Hoek stra, Sietse Holtrop Scharsturbrug Johannes H. de Jong IJlst, Dirk H. J. Plantinga, Johannes Ringnalda Hendrik Sterk, Harmen Hommerts, Foppe Visser Gerben Een ieder kan deze week aan zijn trekken komen in Amicitia. Degenen die eens lekker willen lachen kunnen zondagmiddag half drie terecht bij „Ze noemen hem Halleluja”, een he lemaal te gekke Western waarbij voortdurend in de lach wordt gescho ten. De jeugdigen van hart en ziel, of tewel de fans van acht tot tachtig van Dick van Dyke zullen „Chitty Chitty Bang Bang” niet willen mis sen; deze film draait van maandag tot en met woensdag elke middag half drie. Geweld en sex komen er in „A Clockwork Orange” duidelijk aan te pas en de hoofdfilm van deze week is ontsproten aan het brein van lan Fleming: „James Bond contra dr. No.”. En dit alles ondanks enorme en aan houdende belastingverhogingen. De overheid blijft geheel in gebreke op het punt van voorlichting omtrent on ze overbevolking. In plaats van de kin derbijslag geheel te laten vervallen (uiteraard met behoud van bestaande rechten) gaat men de bijslagen het eerste en wellicht ook voor tweede kind „beVreizen”. Het is mij bekend, dat het geen uit gemaakte zaak is, of de hiervoor voor gestelde maatregel invloed op het ge- din Truly Scrumptious en enkele kin deren beleven dan de gekste avontu ren, met als resultaat dat Caractacus die eerst nogal tamelijk gebukt ging onder het mislukken van zijn ideenë, weer met het hoofd rechtop loopt en Truly ten huwelijk durft te vragen. I. Preludium en fuga in c moll van J. S. Bach (band II no. 6); 2. Ko- raalvoorspel „Ich ruf zü Dir. Herr Jesu Christ” van J, S. Bach; 3. Cho ral no. 2 van Cesar Franck; 4. Sona te da Chiesa, tema con variazioni e finale van Hendrik Andriessen; 5. Ga votte van William Boyce; 6. Sonate no. 1, Introduction et Allegro, Pasto rale, Final van Alexandre Guilmant. OPGE.RICHT 1600 Graf- en Bouwwerken U. K VAN WIJK Steenhouwerij Bothniakade 4-5 Sneek Tel 05150-2807 Vert.: J AE de Boer Marnezljlstraat 17 Telefoon r> I i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5