Mevr. N. Kerbert - Schermerhorn I BRONS SIJBRANDABUREN BEZIT WEEFSCHOOL” „Ik hou van contact met anderen” h n l Gebr. Dijkstra vestigen nieuwe zeilschool in Balk JOXGE GRAAN JENEVER OTO'S POSTMA PANMAN BOCREANA C.V. i SLIJTERIJ In deze tijd Glasschade SIEP LAGEVEEN BOUWDE EIGENHANDIG.... Gevonden voorwerpen BAMI en NASI is Sneker Sportnieuwtjes Uitslag BOCREANA- hengelsportcompetitie in de maand juni. Foto-optiek f7.50 ,,'T VAT" Donderdag 5 Juli 1973 Alleen verkoop: Spaaroverschot bij R.P.S. BEL: 5923 GESLAAGD (611) DRIE MEISJES BIJ GESLAAGDEN CHR. LAGERE LANDBOUW SCHOOL SNEEK KLAAR TERWIJL U WACHT! 4 STUKS f5— kaptein mobylette w^y I i 4 NIEUWSBLAD S NEE KER Pagina 7 (vervolg van de voorpagina) (Vervolg van de voorpagina) OM MEE TE NEMEN de lopen,” grapt schoolkrant mUWVWWWUMUWWWWWlW BAARS: H. de Vries, Sylsport 4, VVartena, 39.9 cm. SNOEKBAARS: H. Talsma, Süd 117, Workum, 85 cm. PALING: De Hart, Morrahemstraat 59, Sneek, 90.5 cm. VOORN: L. Groenland, J. W. Friso- straat 581, Sneek, 39.2 cm. BRAZEM: IJ. Jansma, Horseweg 9, Sneek, 56 cm. Grootse sortering HENGELSPORT vindt u bij uit eigen keuken van onze chef-kok vanaf ƒ2.25 bij af. Een zestien kwadraat eens in twaalf weken.” lijke gaan het schip helemaal Na de zomerwedstrijden van de Snee- ker Zeilclub in het afgelopen weekend, volgen zaterdag en zondag zeilwed strijden in de 16 kwadraatsklasse op het Sneekermeer. De wedstrijden wor den gezeild onder auspiciën van de SZC. SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMARKT 53 SNEEK Colt voor vw sloivonikofing z«UM wij Lemmerweg - Tel. 3096 bij de Waterpoort v/h Foto Ris Oosterdijk 54, Sneek, tel. 05150-3150 Leeuwenburg 6, Sneek, tel. 05150-3963 PANMAN AANBIEDING 6 Pasfoto’s 2 royale briefkaart vergrotingen Kaatsland 56 - Tel. 5967 Leden van de Rijwieltoerclub „Rally” kunnen zondag meedoen aan de Inter nationale sterritten met afstanden van 30, 60, 90, 120 of 150 kilometer. Ver trek voor de 150 kilometer om zeven uur vanaf café Vellinga aan de Vee markt en afmelden tussen tien en twee uur bij De Roeghoorn te Norg. Maan dag kan aan dezelfde rit worden deel genomen, maar dan moeten de „peda- leurs” zich afmelden in café Eleveld te Assen. Vorig ja ar was maar nog niet Dit verhinderde Over de maand juni heeft de Rijks- postspaarbank een spaaroverschot ge boekt van 57 miljoen gulden. In juni vorig jaar was er een overschot van 69 miljoen. Ingelegd werd in de afgelo pen maand 240 miljoen (juni 1972: 250 miljoen) en opgenomen 183 miljoen (juni 1972: 181 miljoen). Het inleggerstegoed bedroeg eind juni 1973 7809 miljoen gulden tegen 7042 miljoen uit. juni 1972. FLEXIBELE OPSTELLING De boot is voorzien van een polyester onderhouw. De buitenhuid heeft een gemiddelde dikte van 8 mm, terwijl de binnenhuid ongeveer de helft daar van meet. Tussen deze beide lagen be vindt zich ’n schuimlaag van anderhal ve centimeter. De boot, die een leng te van 7.15 en een breedte van 2.45 meter heeft, is onder de boekdelling verdeeld in waterdichte vakken. De watertanken en de benzinetank werden volledig geïsoleerd. De bodem bestaat uit een dubbele vloer, dit om hinder - Na het 16 m2-klasse-evenement (zater dag en zondag a.s.) en de slotwedstrijd van het skütsjesilen op vrijdag 13 juli a.s. is het op het Sneekermeer voor lopig even rustig wat de wedstrijdzei- lerij betreft. Op zaterdag 28 juli be ginnen op het Sneekertneer de natio nale kampioenschappen in de Regen- boogklasse en dit nationale zeilevene- ment neemt vier achtereenvolgende dagen in beslag. Ja en dan begint op zaterdag 4 augustus de Sneekweek. Aan de faculteit voor diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het examen Diergenees kunde de heer P. A. Glastra van Loon te Scharnegoutum. „Toen de boerderij vrij gegeven werd, waren wij er als eersten bij”. Het eerste jaar veranderden de eige naars vrijwel niets aan het interieur. Na het hoogseizoen van het vorig jaar, maakte men in augustus een be gin met de vernieuwing van het dak. Later sloopte men de stallen en wer den op die plaats een twaalftal kamer tjes gebouwd. Ook de sanitaire voor zieningen voldoen aan de eisen. Even zo werd er centrale verwarming aan gelegd. Aangezien Eling Dijkstra naast zijn werk als zeilschoolhouder ook een aannemingsbedrijf bezit, (het bedrijf is gelegen naast de zeilschool) werd de verbouwing voor eigen reke ning genomen, waardoor de kosten zo laag mogelijk konden worden ehou- den. KWALITEITSBUFFET REST. VAN DER WAL Telefoon 05150-3863 gasvorming (stank) tegen te en de veiligheid te waarborgen. Ook de plaatsing van de motor nam de heer Lageveen voor eigen rekening. Deze kreeg een „flexibele opstelling” dit in tegenstelling tot de „starre op stelling” waarbij de motor vast staat. Nu werd de schroefaskoker voorzien van een rubberen laag met daarom heen polyester. Nare contactgeluiden worden hierdoor vermeden. ben en aan wie eigenlijk niets meer is te leren, komen naar Sijbrandabu- ren. HEEFT WAT MINDER HAAST? DAN: 6 PASFOTO’S g Ik denk dat de belangstelling die men nu plotseling weer heeft voor dit soort dingen een reactie is op de tijd”, vertelt mevrouw Kerbert. „Con fectie gaat zo gauw vervelen. Men is uitgekeken op het bankstel en de te levisie”. Ze vindt het uitermate ple zierig dat ze door deze opgevlamde interesse haar hobby kan combineren met lesgeven. „Waar men weeft” zou gevoeglijk op een eventueel uithangbord bij het ge restaureerde boerderijtje van me vrouw N. Kerbert-Schermerhorn kun nen staan. Het uithangbord is er niet, maar dat verandert niets aan het feit dat er toch druk wordt geweven. De mogelijkheden daartoe zijn ruim schoots aanwezig, zoals uit deze inte- rieurfoto blijkt. De zeilschool „De Stipe”, welke twee weken geleden van start ging, vaart met vijftien „16 kwadraats”. Deze zeil boten worden door de beide broers gehuurd. In de toekomst zijn ze even wel van plan eigen zeilboten in de vaart te brengen .De zeilschool, die een maximale capaciteit heeft van 56 cursisten („Meer willen we trouwens ook niet, want anders wordt het net een fabriek”) is aangesloten bij de PFZB (Provinciale Friese Zeilschool- houders Bond). Hoewel toen het nog niet in de han del was gebracht, paste de heer La geveen de zogeheten „aquaiift” toe. Een Frans patent dat tegenwoordig wei in Nederland te koop is. Om de stabiliteit zo goed mogelijk te doen zijn, zorgde hij er voor het zwaarte punt zo laag mogelijk te houden. De diepgang is dan ook vrij groot, na melijk zestig centimeter. Een deel van het kajuitdek is spantloos uitge voerd. Dit om ruimte te winnen, ter wijl het geheel bijzonder sterk is ge bleven. „Er kunnen wel tien politie- paarden overheen heer Lageveen. De tijd dat onze voorvaderen in het zweet huns aanschijns al vervend, spinnend en wevend schapewol moesten verwerken om af en toe een „sneinsk pak” aan hun garderobe toe te kunnen voegen is voorbij. Dat wil niet zeggen dat er niemand meer is te vinden die de edele kunst van het weven niet meer onder de knie heeft of wil hebben. Momenteel wordt er druk geëxperimenteerd De dames die voor een week bij me vrouw Kerbert neerstrijken zijn vogels van diverse pluimage. Er zijn huis moeders bij die hun gezin een week laten voor wat het is en het aan de zorgen toevertrouwen van een buur vrouw. Een directrice van een bejaar dentehuis die haar welfare-medewerk- ster bezig zag, is zich gaan interesse ren voor het creatief bezig zijn en komt nu in Sijbrandaburen haar ken nis uitbreiden, evenals een inspectri- ce van de kinderbescherming en een lerares. Echter ook dames die hun eerste schreden op het pad der wol- verwerking allang geleden gezet heb.- Ze heeft geen woord teveel gezegd. Wanneer het tijd is om thee te drin ken, kunnen enkele dames zich maar nauwelijks losscheuren van het werk stuk dat ze op dat moment onder handen hebben. Om de tijd zo eco nomisch mogelijk te benutten heb ben de cursisten om de beurt ’n dag corvee. Dat houdt in dat er voor de hele ploeg moet worden gekookt en thee en koffie .gezet. Behalve het eten klaar maken, moeten de dames ook zelf de ingrediënten kopen. De maaltijden zijn niet bij de prijs van het cursusgeld 100,inbegre pen, evenmin als het te gebruiken materiaal. Als bijzonderheid kan nog worden ver meld, dat voor het eerst in het be staan van de school aan drie meisjes een einddiploma kon worden uitgereikt. De volgende candid aten slaagden: Aan het politiebureau Kruizebroeder- straat: verzekeringsplaatje GNN 267; twee blauwe mappen, t.n.v. H. v. d. Berg; veelkleurige strandbal, blauw met rood luchtbed, ring met 2 sleu tels; vier kleuren potlood, beurs met papieren en geld; bruin beige plastic sandaal; groen jack; platte sleutel Tre- lock; blauwe map met studielessen Folkert Sijbesma, blauw jasje jack; zwart manchester jongensjack; lips- sleutel no 5, verzekeringsplaatje brom fiets GLJ 869, leren dameshandtas zw. met beurs e.d., stel herenondergoed en groene sokken, beige sleuteletui met 5 sleutels. -'U - BATAVETTE PEUGEOT GO-GO vanaf 548. opgevangen. Midhiel Walstra namens de leerlingen het woord. Hij bedankte de leraren en had voor ieder van hen een presentje. Namens de ouders van de geslaagden voerde de heer E. Kooistra van Nij- land het woord. Hij sprak de wens uit dat de jongens en meisjes in hun latere leven hun verantwoordelijkheid zullen gaan dragen op een positieve manier, met verschillende technieken, worden overal in den lande cursussen op dit gebied gegeven en zijn zelfgemaakte kledingstukken en siervoorwerpen erg in trek. Met zelfgemaakt wordt dan ook werkelijk zelfgemaakt bedoeld: niet alleen het in elkaar naaien, maar ook het weven en als het even kan het spinnen van de wol wordt daarin betrokken. Voor het A-diploma: Durk Kooistra Nijlanid, Eelke Kooistra Allingawier, José Lemstra Scharnegoutum, Douwe Leijenaar Oosterwierum, Siebren Reij- enga Joure, Antje Uilkje van Rijs Wor kum, Dunk Tuinier Ouwsterhaule, Sie bren de Vries Langweer, Jolle Jelle v. d. Wal Heidenschap, Hotze Walinga Scharnegoutum en Ygram Ykema Sandfirden. „Ik hou van lesgeven”, zegt mevrouw Kerbert. „Bovendien hou ik van con tact met andere mensen”. Dat laatste blijkt ook een van de grote attracties voor de cursisten te zijn. „Het is nu veel leuker dan wanneer je er met een vast clubje waarvan iedereen ie dereen kent hier naar toe gaat”, is de mening van mevrouw Muizelaar. „Het is natuurlijk wel een experiment voor mij”, vindt mevrouw Kerbert. „Je moet proberen er een groep van te maken. De dames moeten goed con tact met elkaar hebben. Het lijkt er op dat het experiment goed gelukt is. Op de tweede dag (dinsdag), is men al druk aan het „gekjeijen”, De cursus duurt een week, in dat tijdsbestek moet er heel wat gebeu ren. Er wordt gedaan aan rondweven, macramé, weven op het grote ge touw, schiemanswerk en, als de tijd het toelaat, poppen maken. „Alles moet af, voor de dames vrijdag ver trekken”, verkondigt mevrouw Ker bert beslist. „Ik weet precies hoe dat gaat, als het niet af komt, blijft het liggen”. Dus ook in deze tijd valt er menige zweetdruppel. Spierpijn in de schouders is eveneens geen onbekend verschijnsel voor de dames die nu in Sijbrandaburen te gast zijn, echter de ze ongemakjes worden opgewekt geno men, het hoort erbij. Het is zoals me vrouw F. Muizelaar-Feenstra uit Oude- mirdum zegt: „Je doet het gewoon voor je eigen lol”. „Je moet hier beslist niet naar toe gaan met het idee dat je uit kunt rusten, want er wordt gewerkt”. komen er wel eens kinderen binnen met hondenponder hun schoenen, ’s Zomers bij mooi weer wordt n.l. de speelplaats uitgebreid met het be lendende grasveldje, wat soms konse- kwenties met zich mee brengt. Wan neer dit overigens wat binnen de per ken blijft, kunnen wij er toch wel vre de mee hebben. We hebben ergens toch wel begrip voor de problemen van de (talrijke) hondenliefhebbers en weten, dat het, met name in de steden steeds moeilijker wordt om groene grasperk jes te vinden, waar onze viervoeters zich kunnen uitleven. Ook weten we, dat men (terecht) zeer gehecht kan zijn aan deze trouwe huisgenoten. „Hoe meer ik de mensen leer kennen, hoe meer ik.van mijn hond ga houden,” moet er eens een wijsneus gezegd hebben en hij zal er zijn reden voor gehad hebben. Trouw en aanhan kelijkheid zijn wel de prettigste eigen schappen van honden! Destijds, toen de skütsjes nog voor de vrachtvaart werden gebruikt, bezat een winkelier in Heerenveen een grote keeshond. Deze kees had de gewoonte om steeds voor de winkeldeur te liggen ten kos te van de klanten en klandizie, zodat de winkelier daardoor node afscheid moet nemen van het trouwe dier. Een schipper kreeg hem en gaf hem ook een uitstekende verzorging. Wannéér echter later het schip ook maar even in de buurt van Heerenveen kwam, sprong de hond overboord en zwom naar de wal. Men kon hem dan steeds weer op zijn plaats voor de winkeldeur terugvinden. Over honden trouw gesproken! Honden beschikken over een uitstekend reukvermogen. Het Gemeéhte Energie Bedrijf van Utrecht gebruikte zelfs een speurhond voor het opsporen van lekken in de gasleiding. Met name Duitse herders kunnen de mensen goede diensten be wijzen. Vanouds waren deze herders met de collies de trouwe helpers om de kudden schapen te bewaken. Als blindegeleidehonden zijn deze beide rassen ook het meest geschikt. Duitse herders zifjn met bouviers tevens de meest populaire politiehonden. Op de Grote St. Bernhard in de Zwitserse Alpen fokten monniken een drietal eeu wen lang een grote rashond, die tot taak had om verdwaalde reizigers in de sneeuw op te sporen en te redden. Thans zijn de St. Bernhardshonden over de gehele wereld verspreid. Vor men ook de sledehonden geen econo mische noodzakelijkheid voor de eski mo’s en kan de jachthond en de ha zewind de mens niet veel genoegen verschaffen? Tenslotte is er nog een reden waarom we deze laatste: „In deze tijd” aan de hond wijden. De vakantie staat weer voor de deur ma..v. men trekt er weer op uit, al of niet vergezeld van genoemde viervoeters. Grijp deze gelegenheid echter niet aan om op ge makkelijke manier van hem af te ko men door hem ergens achter te la ten. Heus, hij heeft dat niet verdiend en er zijn mogelijkheden genoeg om uw hond tijdens uw vakantie onder dak te verschaffen. Hij zal er u dank baar voor zijn! (Uit „Gijsje Goochem” Gysbert Japikschool Vrijdagavond werden aan 22 leerlingen van de vierde klas het einddiploma uitgereikt. De heer W. Wind, voorzit ter van het bestuur, maakte eerst enige opmerkingen over de tegenstel lingen tussen de beroepen onderling. Hij legde vooral de nadruk op de fi- nanciëel-economische kant. De heren G. J. Hoekstra van Workum en J. Nienhuis van Sneek reikten daarna in een volle zaal de diploma’s uit. Na mens het bestuur van de Landbouw school te Workum sprak de heer T. W. de Witte zijn dank uit voor de manier waarop de jongens en meisjes van de school van Workum in Sneek waren voerde i De tjotter ligt nu „zo goed als nieuw” te blinken en te glimmen in het boothuis van de heer Lageveen, gelegen vlak achter zijn woonhuis in Oppenhuizen. Het is daar waar de sympathieke ex-Sneker zijn niet geringe capaciteiten kan botvieren. Als klap op de vuurpijl volgde de bouw van een heuse motorboot. Vier jaar geleden vatte hij het plan op een motorjacht te ontwerpen, die het woelige water van het IJsselmeer moest kunnen trotseren. Het eerste jaar besteedde de heer Lageveen voornamelijk aan het uitwerken van het aan zijn brein ontsproten idee. Gedurende die tijd zat hij gebogen over tekeningen en schetsen, om te komen tot een passend en afgerond geheel. Door kennis te nemen van gepubliceerde informatie daaromtrent, gelukte het hem zich een en ander eigen te ma ken. Raadgevers ging hij evenwel met zorg uit de weg. vaarklaar, afgewerkt, de familie Lageveen overigens niet met de nieuwe aan winst twee weken op vakantie te gaan. Tijdens het afgelopen voorjaar werd tenslotte de laatste hand aan het vaar tuig gelegd en kan nu als „af” wor den beschouwd. „Verschillende ken nissen die bij ons langs kwamen en mij dan zo bezig zagen, zeiden wet eens dat ik het schip nooit af zou krij gen. Ik dacht dan bij mezelf laat ze maar praten, als ik er mee klaar ben, dan zullen ze wel zien dat ze ongelijk hebben. Ik had voor mezelf een sche ma opgesteld en daar heb ik me vrij aardig aan gehouden.” Hoewel de heer Lageveen zegt aan zijn nieuwste pro ductie bijzonder gehecht te zijn, heeft hij toch besloten de motorboot te ver kopen. „Tegen een redelijk bod, doe ik han van de hand.” Voor het gewone diploma: Johannes Bakker Tjeakwerd, Jolling Bakker Heidenschap, Hidde Marten de Boer Koudum, Haye Folkertsma Molkwe- rum, Hotze Menco Holttop Haskerhor- ne, Johannes de Jong Amsterdam, Jantje Richtje Kuipers Heidensehap, Gerrit Sijtze Postma Koudum, Herre Anne v. d. Velde Gaastmeer, Jan Bauke Visser Ferwoude en Michiel Walstra Sneek. Bankbiljet 5,—, Slagter, jachtha ven De Domp; sleutel met opschrift Silga, Gorter, juwelier Galigastraat; bruine leren linker kinderschoen, Speelman, Grootzand 36; gevaren drie hoek, Brandsma, Willemstraat 3; aan tal muntstukken, J. Prijs, J. W. Friso- straat 15; nagelknipper, Reitsma, 2e Oosterkade 5; zwart konijn, Fledde- rus, Furmerusstr. 43; plastic draag tas met t-shirt en truitje, Gedempte Pol 24; lipssleutel no 96, Akker, G. Borgesiuslaan 27; apparaat om kleine speertjes te werpen, E. Jongamastraat 157; ketting met bedeltjes, mevrouw Boersma, Spitaal 79; paar rode Zweed se klompjes, Partuurstraat 34; sleutels VW-busje A-68-17, Hoekstra, Oppen- huizerweg 3; zonnebril, De Jong, Oud Kerkhof 29; zwart knipbeursje met inhoud, J. W. Frisostraat 65; zwarte portefeuillebeurs met inhoud en verze keringsplaatje, Stobbe,' Priorstraat 42; heren polshorloge met zwart leren band, Potterzijlstraat 137; donker blauwe zwembroek met geel anker, J. Douwamastraat 66; rood kinderbeursje met inhoud, Dr. Wumkesstr. 20; brui na dalmatiër hond, Edo Jongama straat 185; meisjesbikini, Y. Staak- straat 12; medaille, Gruytersmalaan 1; ring met 15 a 20 sleutels, Kroon bloe men, Bloemstraat; zwarte beurs met inhoud, Hopperstraat 6; cognackleurige schoen, Spitaal 65; armbandje met 6 bedeltjes, Loëngaasteriaan 23; ster renbeeld weegschaal, Hommertsstraat 12 goudkleurige slavenarmbanden, Meidoornlaan 1; 3 sleutels aan ring, met pennings, Priorstraat 40; oogket- ting met slot, Tsj. Wiardaleane 5; zil veren armband naam Abraham, Tjot- terstraat 12; kindervestje, petje en broekje, Scherhemstraat 241; bril met donker montuur in leren etui, politie bureau; zwarte knipbeurs met inhoud, Olde Ee 28; bril ipet bruin montuur, W. Santemastraat 20; doos met diep vriesworst, A. de Jager, Oudegaster- dijk 21, Oudega Smallingerland. bouwde ik Mevrouw N. Kerbert-Schermerhorn uit Sijibrandaburen is zo iemand die zich al jarenlang verdiept in de we tenswaardigheden die er op dit terrein bestaan, en zich bekwaamt in de be treffende vaardigheden. Zij houdt de aldus opgedane kennis niet voor zich zelf, maar geeft cursussen aan ver schillende vrouwenbonden, belangstel lenden uit de omtrek van het dorp en zelfs aan geïnteresseerden uit het hele land. Het nieuwste experiment van haar op dit gebied is een zogenaam de „interne cursus”. Een stuk of acht dames die via advertenties in „vak bladen” op deze mogelijkheid attent zijn gemaakt bevolken momenteel het pas verbouwde boerderijtje achter haar huis dat geheel is ingericht met het oog op het geven van handvaar- digheidslessen. s T 1 i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 7