Op vloot heerst grote verslagenheid Gaastmeer vierde twee dagen feest. J van Officieel Orgaan en Bruggen zetten uit door hitte OMGEVING RECREATIEKERK- DIENSTEN SPEELT GROTE ROL de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST Raad van Kerken: WEDSTRIJD BIJ WOUDSEND VERVALT de Landhoofden ingekort OPBRENGST KOLLEKTE GESLAAGD lIlIlIlffllIlffllIlllllIBWIllllllK ■llllllifflIBIIIIIIIIIIIB Verhuur scholencomplex Looxmastraat ORGELCONCERT KLAAS MULDER IN BOLSWARD Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN e.o WSNEEKER NIEUWSBLAD w Hel Sneeker Nleuw.bled ie ee» ec.mbi.ee,de mtpee vee NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKER^KQERIER De schipper Klaas van der Meulen uit Woudsend is zaterdag tijdens het skütsjesilen op het Ijsselmeer voor Staveren over leden. Hij kreeg op zijn schip een hartverlamming, waarna hij overboord sloeg. De tijding bracht een diepe verslagenheid op de skütsjevloot teweeg. Het stoffelijk overschot wordt morgen middag half drie op de begraafplaats van de Nederlands Her vormde Kerk te Staveren ter aarde besteld. De heer Van der Meulen werd 66 jaar. i - Klaas van der Meulen tijdens het skütsjesilen in Staveren overheden I Burgemeester de ,De Brug”, het In i i Verschijnt: maandags en donderdags 'U .’l Het wedstrijdprogramma wordt deze week normaal afgewerkt. Er wordt echter niet op het Heegermeer, een wedstrijd van de commissie Wouds- sjesilen in stand te houden en te be vorderen en ook daarom zijn wij van mening moeten MAANDAG 9 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 55 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRA TIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek schot aan vankelijk Teake op te pikken, maakte de paniek nog end, gezeild. Deze wedstrijd zou mor gen plaats vinden. De schippers kwamen zaterdagavond tot deze be slissing in een allerijl gehouden ver gadering met enkele bestuursleden van de Sintrale Kommisje Skütsje silen. Volgens Lodewijk Meetel’ zou de overleden schipper altijd gezegd hebben: „Ik stjer leaver op in sküt- sje dan yn ’t bêd”.... „Wij weten, dat wij de entourage van het kerkschip niet kunnen terughalen of nabootsen, maar wij zullen er voor blijven werken, dat de diensten op zon dagmorgen een geestelijk rustpunt vor men waar we allen geïnspireerd wor den om te leven naar die afmetingen die Christus met ons voor heeft,” zo besluit de heer J. A. M. Lampe, sec retaris van de begeleidingscommissie, zijn artikel in „De Brug”. De recreatiecommissie en hun voor gangers, het bestuur van de Stichting Kerkschip, zagen het steeds als hun taak de kerk naar de mensen toe te brengen en gezien de belangstelling mag men zondermeer stellen, dat de ze service-gedachte ook bij de bezoe kers van de kerk goed is aangeslagen. In dit seizoen werd de eerste kerk dienst gehouden en deze kerkdiensten worden bij toerbeurt door een van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen verzorgd. awu I. «Hl - Niet alleen mensen plegen op een dus danige manier last van de warmte te krijgen dat hun ringen niet meer af willen of hun schoenen plotseling klei ner schijnen, ook bruggen, en dan met name hun metaalconstructies, reage ren in uitdijende zin op aanhoudende, hevige zonneschijn. De warmte van vorige week heeft de brugwachters tenminste al heel wat hoofdbrekens ge kost. Het bleek namelijk dat de speling tus sen brug en landhoofd te krap werd en dat leverde problemen op bij het op- en neerdoen van de bruggen. Re gelmatig spuiten voorkwam dat er werkelijk een brug vast kwam te zit ten en voorlopig was men dan ook uit de brand. Echter, men realiseerde zich dat men nog maar voor in het zomerseizoen zat en dat er dus nog heel wat water over de brug moest lopen voor het iets koeler zou worden. Daarom heeft men besloten de land hoofden in te korten. Zowel de Harinx- mabrug (aan het begin van de Jo han Willem Frisostraat) en de Lem- merwegbrug ondergingen een behande ling zodat de moeilijkheden nu doel treffend zijn opgelost. Ter geruststel ling: het inkorten van de landhoofden is een millimeterkwestie, zodat men als het plotseling kouder wordt, niet eensklaps met de voorwielen van de auto in een enorme spleet zou ko men te zitten. Klaas s. Badh; „Allein Gott in der Höh’ sei Êhr”, J. S. Bach; Koraal III, C, Franck; Scherzo, E. Gigout. Klaas Mulder besluit met de grote Koraalfantasie over „Ein feste Burg 1st unser Gott”, Max Reger. Aanvang 20.00 uur. JLI* JL>JL U-g 9 AXV/V «v Raad van Kerken in Sneek lazen wij dat ook voor het seizoen 1973 de re creatiecommissie van de Raad van Kerken weer kerkdiensten houdt in het gebouw op het Starteiland in het Sneekermeer. Zij zet daarmee de tra ditie voort, die nu tien jaar gele den aan boord van het Kerkschip werd begonnen en welke nu voor het der de seizoen in het gebouw „It Foar- ünder” plaats vindt. De toeschouwers op de wal snapten zaterdag niets van de manouvres van het Woudsender skütsje. De tjalk lag tijdens de tweede en laatste route keu rig op de derde plaats achter Tjitte Brouwer (één) en Sietee Hobma, toen het plotseling met de kop in de wind draaide, waarna het grootzeil naar be neden werd gehaald. Op de fok zette de „Keimpe van der Meulen” even la ter koers naar de haven, voorafgegaan door de reddingsboot .Arthur’ uit Hin- loopen. Iedereen dacht dat het skütsje wegens averij de strijd had gestaakt; ’t waaide stevig en het Ijsselmeer was erg hol. De tjalken voeren dan ook zwaar gereefd. Gaastmeer heeft vorige week donderdag en vrijdag feest ge vierd, zoals eens in de twee jaar te doen gebruikelijk is. De Oran jevereniging had zoals vanouds een aantrekkelijk program ma samengesteld, dat mede dankzij het mooie weer bijna geheel vlekkeloos kon worden afgewerkt. Bijna, want de laatste avond gooiden de weergoden toch nog roet in het eten tijdens een op treden in de openlucht van de Snitser Skotsploech. Het dreigen de onweer ontlaadde zich en door de hevige regenval zocht ieder een goed heenkomen. Het optreden van de plaat selijke muziekvereniging „Concordia” werd afgelast. Eerder hadden de Gaastmeerders aangezeten aan een maaltijd, welke evenals het optreden van de dansers uit Sneek was aangeboden door de „Vrienden van Gaastmeer”. Deze stichting heeft drie jaar geleden ook een „Zilveren Tobbe” beschikbaar gesteld als wisselprijs voor het traditionele tobbevaren. Evenals voorgaande jaren was hiervoor ook vrijdag weer een flinke belangstelling: ruim zeventig heren en vijfenvijftig dames trachtten zich het snelst over de circa 25 meter brede vaart te verplaatsen. De ver richtingen werden door vele toeschouwers gevolgd. Een gejoel ging op wanneer iemand voordat hij de wal bereikte schipbreuk leed. Bij de heren zegevierde Fokke van Ommen uit Heeg, zijn dorpsgenoot Geert Cnossen werd tweede, terwijl Wiebe Leenstra uit Gaastmeer op de derde plaats eindigde. Ze wonnen geldprij zen. De „Zilveren Tobbe” werd in de wacht gesleept door mejuf frouw Kie Deinum uit Gaastmeer, mevrouw Troelstra, een recre- ante, eindigde hier op de tweede plaats. (Foto Studio Ger Dijs) Onder auspiciën van de Stichting Or- gelcenitrum wordt op dinsdag 17 juli in de Martinikerk te Bolsward een orgel concert gegeven door Klaas Mulder. Het programma dat door hem zal worden uitgevoerd vermeldt achtereen volgens: Inleidend koraalspel, Mulder; Toccata in F, J. C koraalvoorspel a i en hier mee kon een ieder het eens zijn. De komende prijsuitreikingen zullen een sober karakter dragen. Van der Meu len was hartpatiënt. Maandag heeft hij het skütsje door zijn zoon Teake laten zeilen. Vanwege de hitte voelde hij zich toen niet erg lekker en is aan de wal gebleven. Burgemeester en wethouders van Sneek stellen de raad voor het scho lencomplex aan de Looxmaschool Priorstraat te verhuren aan de Mu ziekschool voor Sneek en omstreken voor een bedrag van 50.243,per jaar. Zoals bekend is dit scholencom plex geheel verbouwd tot muziek school. Als een markant punt bij de organi satie van recreatiediensten is het de organiserende commissieleden bijzon der opgevallen, dat de omgeving een grote rol speelt. Het traditionele kerk gebouw heeft kennelijk een minder grote verwantschap als bijvoorbeeld de gebrekkige ruimte van een kerk schip. „We mogen beslist niet klagen over het bezoek aan de diensten in het goed geoutilleerde gebouw op het starteiland, maar toch hoort men af en toe nog de opmerking: hier heerst niet die intieme sfeer en die betrok kenheid van het vroegere kerkschip,” zo staat in „De Brug”. mee akkoord. Ulbe Zwaga uit Lang weer, samen met de overledene een oud-gediende in de „skütsjesilerij” merkte nog op dat men de wens van Van der Meulen, uitgesproken mid dels z’n vrouw, moest eerbiedigen. Tjit te Brouwer, in dienst bij Van der Meulen, bracht naar voren dat hij met Klaas had gehad, waarin deze had gezegd: „Hwat er ek mei my bart, it skütsjesilen moat gewoan troch gean”. Sjoerd Hobma, voorzitter van ’s Avonds werd in het gebouw van de Vereniging van Schippers en Be de voetbalvereniging QVC ’n spoedver- manningsleden deelde mee het volste i voor het standpunt REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De in MIst gehouden kollekte voor het Anjerfonds heeft 321,52 opge bracht. Toen het skütsje afmeerde in de ou de spoorhaven bleek helaas om wat voor tragische reden men de strijd had gestaakt. De schipper was om on geveer kwart voor drie door een hart aanval getroffen, zodat hij overboord sloeg. Volgens de gealarmeerde dok ter G. Ferbeek (een bemanningslid van de „Keimpe van der Meulen” maar deeluitmakend van de commis sie Staveren zodat hij zaterdag aan de wal moest blijven) was de schipper al dood voordat hij in het water terecht kwam. De zoon van de overledene, Teake, sprong zijn vader na. De ver warring aan boord van het skütsje mening dat de wedstrijden normaal was groot. De inmiddels door de moeten doorgaan, aldus de heer schipper van de kotter Staveren 31 Brinksma. Alle schippers gingen hier- die als persboot dienst deed de - - heer Andries Visser, gewaarschuwde reddingsboot nam het stoffelijk over boord, maar vergat aan- Dit groter. Zoon Keimpe v. d. Meulen werd door het gebeurde zo aangegrepen dat hij in de haven aangekomen in elkaar zakte en fwee weken geleden nog een gesprek zeker een uur buiten bewustzijn op de wal heeft gelegen. Volgens de dokter had hij een zware shock. gadering gehouden door de schippers begrip te hebben voor het standpunt en een viertal leden van het bestuur dat de wedstrijden afgewerkt moeten van de SKS, onder wie de voorzitter worden, terwijl de heer Berend Hof, de heer Alex Brinksma. Deze zei bij- secretaris van de VSB, beklemtoonde zonder onder de indruk te zijn van dat de schippers de persoonlijke ge- alles wat er gebeurd was, maar dat voelens aan de kant moesten zetten hij van de echtgenote van de overle- en aan de wens van de overledene te- den schipper had vernomen dat men gemOet komen. Hij stelde ook voor dat in de geest van de wil van haar man de dagelijkse winnaar in het vervolg zou handelen als men het skütsjesilen geen viag meer zal voeren normaal zou laten doorgaan. „Dat is - de wens van Klaas van der Meulen. De SKS heeft de opdracht het sküt- Op te Utrecht gehouden examens, af genomen vanwege de Coöperatieve Modevakschoolvereniging „Danckaerts” U.A., slaagden op 4 en 5 juli de na volgende candidaten, leerlingen van Modevakschool „Krijtenburg” te Sneek voor het examen costumière: Mej. J. S. Giliam te Pingjum en voor het eerste gedeelte van het examen lerares coupeuse costuum- en mantelvak Mej. A. de Boer te Woudsend, die reeds eerder slaagde voor ’t tweede (theo retische) gedeelte en nu derhalve het volledige diploma bezit. orgaan van f SNEEKER NIEUWSBLAD s---

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1