„Ik soe dit foar gjin ton misse wolle en AKTIE NOORD-IERSE KINDEREN KRANT EEN DAG EERDER JONGENS- EN MEISJESSTAD VAN START Nieuwe brugverbinding(en) het onderwerp van discussie 5.NrKER>-K0ERI£R de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Doe het vandaag nog. Officieel Orgaan van IJLST Verbinding Koudum- Sneek gaat niet door VELEN BEWEZEN KLAAS VAN DER MEULEN DE LAATSTE EER GESLAAGD WSNEEKER NIEUWSBLAD^ Nieuwe „Stand van Zaken” Boerebrugjes over ’t Ges verwijnen |B SU 2$VvTfflfei -MP! Mg SNEEKER NIEUWSBLAD J. Volbeda grootste boer van Harich met 300.000 stuks vee DRUKKERSfUITGEVERS H. DOEVENDANS B.V. - SINGEL 11-17 en schipper kunnen Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. van belangstelling, evenals de heer J. rest van de hoofdleiding bestaat uit Vereniging mejuffrouw M. Minkes, mevrouw Th. In verband met de HALFJAARLIJKSE OPRPUIMING, die donderdag 19 juli begint, verschijnt het Sneeker Nieuwsblad volgende week een dag eerder, namelijk op WOENSDAG 18 JULI. Advertenties voor dit nummer graag vroegtijdig, in elk geval uiterlijk dinsdag 17 juli 's middags twaalf uur. van dat DONDERDAG 12 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 56 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Aan de faculteit der Letteren van de Universiteit te Nijmegen slaagde voor het doctoraal examen geschiedenis onze vroegere stadgenoot de heer Ka rei Brenninkmeijer. De basis is gelegd maar we zijn er nog lang niet. Daarom, stort uw bijdrage bij de RABO BANK op rek. nr. 359555934- Voordat de heer J. Volbeda uit Harich de bijenkas induikt, neemt hij voldoende voorzorgen om te voorkomen dat hij ’n steek oploopt. Meestal is het echter niet nodig dat hij zich hult in de „imkerkap": de bijen doen hem niks. Voor de zeker heid gaat hij ook nog even rond met een soort blaasbalg. De rook die daaruit komt, verdrijft de meeste bijen, zodat de imker gemakkelijk bij de raten kan komen. (foto Studio Ger Dijs) FOTO REDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs SrtJ fep*, m - fll— IMH TTHUrtHUWt De hobby van dhr. Volbeda is natuur lijk niet onopgemerkt gebleven in het dorp. Daardoor wordt hij wel eens ge alarmeerd door het bericht dat er er gens een zwerm bijen in een boom zit. Meestal blijkt het dan een „tros” wespen te zijn. Ook wordt de heer Volbeda wel eens verzocht een lezing te houden voor bepaalde vrouwenver enigingen. Een verzoek waar hij één maal gehoor aan heeft gegeven. „Ik doch it net wer. Net dat ik it net moai fyn om it to dwaen, mar der komme hyltyd mear, en dan bin ik noait mear in joun thüs.” Het stoffelijk overschot van Klaas van der Meulen uit Woudsend, de skütsje- schipper die zaterdagmiddag tijdens het skütsjesilen door een hartaanval werd getroffen en overleed, is dinsdag middag half drie op de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk in Staveren ter aarde besteld. De uit- zeer velen bij- ken- 1 ver- com- verte- van de en een Door de ervaring wijs geworden, weet de heer Volbeda nu dat „hoe rêstiger jo seis binne, desto rêstiger binne de bijen.” Hij weet nu precies hoe de beestjes ’s winters op krachten moe ten worden gehouden, iets wat aanvan kelijk ook nogal wat moeilijkheden op leverde, kortom hij heeft door scha de en schande geleerd. „Ik soe dit al les nou foar gjin hünderttüzend mis se wolle,” zegt hij, meteen de tuin en de kippen erbij betrekkend. „Se haw- we it der wolris mei my oer om nei in bijaerdenhüs ta, mar hwat moat ik dêr. Ik ha der gjin romte en ik moat romte ha." De bekende folder „Stand van Zaken bij de sociale verzekeringen en voor zieningen” is in herdruk verschenen. Deze gezamenlijke uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzeke ring geeft als vanouds een duidelijk overzicht, alles bijgewerkt per 1 juli, zodat men er voorlopig mee vooruit kan. De folder heeft, behoudens actu alisering, geen wijziging ondergaan. De folder is te bestellen bij het VSV, Rhijmspoorplein 1, Amsterdam. Slechts bij wat grotere aantallen wordt een bescheiden bedrag in rekening ge bracht In het begin was hij steeds van plan de beestjes weg te doen. „Ik bin der wol welkommen en dan hiene se my sa stutsen, dat ik tocht: se gea- ne fuort. Mar dan wie ik by de doar en dan tocht ik: hwat soene dy bijen ek. Doe kaem de maeytiid en doe seach ik dy beestkes sa hin en wer fleanen, en dan yn 't skoft gyng ik langüt yn ’t gêrs lizzen om der nei to sjen. ’t Wie op ’t lést sa dat ik de bijen net hie, mar de bijen hiene my.” s Maandagmorgen is op het ijsbaanter- rein aan de Leeuwarderweg de jaar lijkse jongens- en meisjesstad van start gegaan. Maandagmiddag opende loco-burgemeester W. G. Baarda dit festijn door al ballonenprikkend („met inspanning van al zijn krachten” naar hij later verklaarde) een papier te „ontbloten” waarop de naam van stad stond. Daarna hees de loco-bur gemeester de stadsvlag die hem even tevoren was overhandigd door de elf jarige Elizabeth Oord uit Sneek. De heer Baarda was in gezelschap van gemeentesecretaris K. Koster en wet houder H. Pheifer. Ook de gemeente raadsleden J. P. de Vries en G. Poiesz gaven door hun aanwezigheid blijk Dé aandachttrekkers zijn, behalve de bloemen, de groenten en de luxe „bin nen”, een paar honderdduizend bij en. „Ik ha wolris sein dat ik de great- ste boer hjir wie, en dat woe men dan net leauwe. As se dan de bijen sea- :>en hiene se pas troch hoe’t it ynin- oar siet,” vertelt dhr. Volbeda lachend en niet zonder enige trots. Zittend op een bankje, midden tussen de kippen, de bloemen en de bijen vertelt hij hoe hij er toe gekomen is bijen te gaan houden. Een van zijn zoons zag 32 jaar geleden wel wat in bijen, en na veel gezeur van diens kant kwam er eindelijk een volk. Maar zoals dat zo vaak gaat, na verloop van tijd moest „heit” de dieren verzorgen. vaartdienst werd door gewoond: ruim 460 familieleden” nissen, schippers, leden van de schillende wedstrijdorganiserende missies, alle skütsjeschippers, genwoordigers van het bestuur Sintrale Kommissie Skütsjesilen afgevaardigde van het provinciaal be stuur bewezen de overleden de laatste eer. „Hoe genoeglijk rolt het leven eens gerusten landman voort”, dit veelvuldig te pas en te onpas geciteerde dichtregeltje schiet je onwillekeurig in gedachten als je de tuin van de heer J. Volbeda in Harich binnenstapt. In het cen trum van het dorp doe je een hekje aan de Sinsterwei open, ook weer dicht natuurlijk, en dan sta je op een hoekje grond waar de voormalige kastelein van het dorp dagelijks te vinden is en waar hij verschrikkelijk veel van zjjn ener gie aan spendeert. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Zuidwesthoekweg, die Sneek verbindt met IJlst, zou worden door getrokken via Gaastmeer en Oudega (W.) naar Koudum. De provinciale staten hebben evenwel het weggedeel te Koudum-Oudega (W.) van het ter tiair wegenplan afgevoerd met het oog op de landschappelijke bezwaren, die aan de totstandkoming van dit tracé zijn verbonden. Op deze bezwa ren valt steeds sterker de nadruk. Ook de kostenfactor de aanleg van de ze weg met vele kunstwerken zou bij zonder duur worden heeft een be langrijke rol gespeeld. Verder is over wogen dat de ontsluiting van dit ge bied door de secundaire weg Bols- ward - Balk - Lemmer voldoende ge waarborgd is. Ontwerpen van een nieuw secundair en een nieuw tertiair wegenplan liggen vanaf vandaag tot en met tien augustus ter inzage in het provinciehuis in Leeuwarden en in alle Friese gemeentehuizen. De nieuwe plannen zijn eigenlijk een herziening van het wegenplan van 1968. Volgens de bepalingen van de Wet Uitkeringen wegen moeten deze wegenplannen tenminste eenmaal in de tien jaar worden herzien. Hoewel de’ huidige plannen nog maar vijf jaar oud zijn, hebben gedeputeerde staten zich nader bezonnen op de functie van een aantal verbindingen. De wenselijkheid van een herziening van de wegenplannen is daaruit voort gevloeid. Op ’t nieuwe secundaire we genplan wordt geplaatst de weg Leeu wardenSneek en de ..verbinding van Lemmer (rijksweg SneekLemmer) met rijksweg 50. De rijksweg Sneek Follega komt op het tertiaire plan. Provinciale staten zullen de wegen plannen vermoedelijk behandelen in én van hun zittingen aan ’t eind van 1973. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de Suwijn, de voorzitter van van Sneker Zakenlieden. Zwart-de Boer en de heer R. van der De Vereniging van Sneker Zakenlieden Veen. heeft geld beschikbaar gesteld waar- De voorzitter van de commissie, de door de Commissie Vakantie-ontspan- heer H. W. Fijlstra, heette de heer ning Jongens en Meisjesstad Sneek een Baarda welkom op het terrein van nieuwe tent kon kopen. De tent die de stad die veertien dagen het do men tot en met vorig seizoen gebruik- mein van ongeveer 400 jongens en te is door de novemberstormen aan meisjes is. Evenals voorgaande jaren flarden gewaaid en onbruikbaar ge- worden dit jaar verschillende activitei worden. „We zijn ontzettend blij met ten ondernomen en georganiseerd zo- die nieuwe tent.” aldus mevrouw M. als een voetbal-, trefbal- en lijnbalcom- A. de Vries-Lagrand, een van de petitie en een straattekenwedstrijd. De hoofdleidsters, die behalve dat ook fa. Miedema heeft voor de dinsdag nog de blaren en bloedneuzen moet van de tweede week een filmvoorstel- behandelen. Een veelomvattende taak, ling aangeboden in het Amicitiathea- die zij echter met plezier vervult. De ter. (Foto Studio Ger Dijs) Momenteel heeft de heer Volbeda vijf volken en enkele zwermen. In vroeger tijden heeft hij er veel meer gehad, zo’n vierentwintig korven, maar toen verzamelde hij de honing om er aan te verdienen. De heer Volbeda vertelt met graagte over die „glorie dagen”, toen ook de vereniging van bijenhouders nog in volle bloei stond. Toen telde de vereniging een dikke zestig leden, nu een kleine tien. Re gelmatig ging men „reizigjen” met de bijen, om er aldus voor te zorgen dat er een flinke oogst koolzaad- of heide- hong werd binnengehaald. Het zestal .boerebrugjes’ over ’t Ges, ’n vaart in Oppenhuizen-Uitwellinger- ga lijken geen lang leven meer bescho ren. Weliswaar is een en ander nog „in de maak”, maar in geval wordt besloten dit doorgang te laten vinden, dan zal dit voor de betrokken agra riërs enige problemen met zich mee kunnen brengen. Het geheel is een ge volg van een nieuw ruilverkavelings- projekt. Zonder brugverbinding zal men t’ evenwel niet kunnen stellen, ook al omdat na de bouwvak ’n be gin wordt gemaakt met de aanleg van een weg, die ’t complex woningen van de NRO zal moeten ontsluiten. De gemeente Wymbritseradeel pleitte voor de aanleg van één brug in het midden van ’t Ges. De weg daar naar toe zou dan parallel moeten lopen aan de vaart, Niet alle boeren voelden hier echter voor, waardoor de weg nu op een andère plaats aangelegd wordt. Ter hoogte van deze weg heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij vorig jaar een brug aangelegd, die het vervoer van en naar de gasborin gen waarborgde. Bij wijze van alterna tief zegt de gemeente Wymbritsera- deél er wel iets voor te voelen deze „NAM-brug” in gebruik te nemen. Men blijft evenwel van mening dat één brug voldoende is, omdat, zo zegt men, ’t Ges een open vaarroute zal worden. Dit zou een tegemoetkoming zijn aan de verlangens van de daar gevestigde zeilscholen en scheepswer ven. Zodra de weg klaar is en de brug in gebruik zou kunnen worden geno men, zullen de brugjes van de agra riërs F. de Jong en Tj. Folkertsma uit Uitwellingerga het eerst kunnen verdwijnen. De gemeente Sneek heeft een boerde rij aan de noordzijde van het dorp in eigendom. Om aan de wensen van de boer tegemoet te komen, die wanneer besloten zou worden tot de aanleg van één'brug een omweg van vijf kilome ter moet maken, heeft men de voor keur uitgesproken voor de aanleg van twee bruggen. Te weten één in het begin en één aan het eind van ’t Ges (bijvoorbeeld de Nambrug). In een schrijven aan Gedeputeerde Staten be pleit deze gemeente dit voorstel. Oor spronkelijk wordt er in het ruilverka- veliriigsrapport ook melding gemaakt van twee bruggen, REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema,redakteur Het kerkje was te klein om alle be langstellenden te kunnen bevatten. Men had daarom ’t naastgelegen ge bouwtje ook voorzien van stoelen. De dienst kon hier via ’n luidsprekerinstal- latie gevolgd worden. De rouwdienst stond onder leiding van Ds. Douwe v. d. Werf te Oosthem, vroeger gevan genispredikant te Leeuwarden en een vriend van de familie Van der Meulen. Na het zingen van Gezang 293: 1, 4, 6 volgde de schriftlezing uit Mattheus 25: 31-41. Dominee Van der Werf ty peerde de overleden schipper als een keiharde man, die wel eens ruw uit kon vallen, maar als het erop aan kwam stond hij naast je. Na het zin gen van „Hear, bliuw my nei”, vol gens de voorganger het lievelingslied van Klaas, volgde debegrafenis. De kist werd voorafgegaan door een baar overdekt met bloemen, terwijl de kist zelf ook schuil ging onder een grote krans en vele bloemen. Op het kerk hof hadden zich nog meer belangstel lenden gegroepeerd en onder ’n eerbie dig stilzwijgen werd de kist door zes dragers in het graf neergelaten. De bijen die gemiddeld zes weken le ven, zullen dit jaar wel voor 500 pond honing zorgen, verwacht de heer Vol beda. Een royale oogst, en uiteraard probeert de bijenhouder de onkosten die hij maakt voor zijn hobby, er weer uit te halen door de honing te verkopen. Er zijn tenslotte ook jaren dat er slechts 50 pond binnenkomt. De honing wordt geoogst met behulp van een „slingerapparaat”, een soort cen trifuge die de honing tot de laatste druppel uit de raten perst. - - - Si?..* tas. X f w T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1