JAN VAN AKKER NA 18 JAAR WEER IN DE KRANS IJLST snekerHKQERIER CdK mr. Rijpstra: Skütsjesilen is voor Friesland onmisbaar p r '4^- Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Voortbestaan pont lijkt onzeker GEWONDE ONGEVAL BIJ ABBEGA AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN l i 1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAHD, SLOTEN ex» en de Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD l i aas ■M f SNEEKER NIEUWSBLAD sta-caravans. hun de Wandelzóne blijft (Foto Studio Ger Dijs). De kampioensschipper moest vele, ve- jaar drukker wordt. Opvallend De heer Baarda, die namens het maar „mem- nen. voor. rnr. „Friso” was <5 2 De heer Planting enigszins mistroostig kijkend over zijn camping. De toekomst lijkt onzeker. Of er straks voor de kam peerders daar een bevredigende oplos sing uit de bus komt, is nog de vraag. MAANDAG 16 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 57 Verschijnt: maandags en donderdags Om zekerheid te krijgen met betrek king tot 1„. -1 neer hij daarna aan de opdracht nog niet gehoor geeft, zal de boete per _1 J. 2 2J2J.2Tr./wrl zsvs Vei*- Meeter lange planten en zeven zitbanken te plaatsen. Iets van „vroeger” wordt in ere her steld en och, dan neem je die moderne betonpalen maar op de koop toe. Of zul len die soms verdwijnen Meer nieuws over de wandelzóne leest u in een artikel dat is af gedrukt op pa gina 5. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek duo een tweetal auto’s achterop. De voorste passeerde hen, maar de vol gende, bestuurd door de 21 jaar oude H. S. uit Roodhuis, schepte de fiets en mejuffrouw Wiersma kwam via de motorkap en de voorruit van de wa gen op het wegdek terecht. Zij liep een zware schedelbasisfractuur op. In zorgwekkende toestand werd ze naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze dus zaterdagmiddag is overleden. De fiet ser bleef ongedeerd. een gelukkige Jan van Akker geflan keerd door Lodewijk Meeter (links) en Teake Brouwer (rechts). (Foto Studio Ger Dijs). H. Rijpstra, Commissaris van de Koningin. Hij merkte bij deze gele genheid onder meer op dat het „Skütsjesilen Sneek, Schaapmarktplein. Rechts op de achtergrond de Nauwe Burgstraat, links op de achtergrond de Peperstraat. Rechts het voormalige „Hotel de Stad Munster”, waar nu Vroom en Dreesmann staat. Rechts op de achtergrond het Hooghuis in de Kruizebroederstraat, waar nu C. en A. is gevestigd. Zo was het vroeger. Nu zijn er plannen, opnieuw zes bomen op het Schaapmarktplein te De verder er de „Camping Planting” moet voor oktober ontruimd zijn een zeker sigaar, Wanneer er in de nabije toekomst een begin wordt gemaakt met de bouw van recreatieappartementen aan de oever van het Sneekermeer, nabij het paviljoen, zal naar alle waar schijnlijkheid ook het daar achter ge legen campingterrein, de „Camping Planting”, een andere bestemming krijgen. Het bewuste gebied zal ge ëxploiteerd worden door het recreatie centrum „De Potten.” Na reconstructie van het terrein zal dit gebied plaats bieden aan sta-cara vans, welke voorzien zullen zijn van water en electriciteit. De financiële eisen die dan zullen worden gesteld, zullen beduidend hoger liggen dan nu het geval is. Hierdoor zullen de meeste van de ruim vijftig gezinnen die nu nog hun vakanties en vrije weekends op deze camping doorbren gen, uit moeten zien naar een andere In het Sint Antoniusziekenhuis is in de loop van zaterdagmiddag de 19-ja- rige serveerster Jetske Wiersma uit Sneek aan de gevolgen van een onge luk dat zij de voorafgaande nacht had gehad onder Abbega, overleden. Me juffrouw Wiersma zat bij R. S. uit Abbega achterop de fiets. Om onge veer kwart over twee fietste men van Abbega naar Abbegasterrige. Het ach terlicht brandde niet. Er kwam het de avond toch zijn opwachting in de tuin om Jan van Akker met zjjn karakter kampioensschap te kunnen feliciteren), de oude kampioensbeker aan de heer Middelhoff, die deel uit maakt van het bestuur van het Fries Scheep- coromandeïhouten plaquette, vaart Museum. De beker zal hier een de provincie, een in- plaatsje krijgen nadat de naam van De kampioensschipper moest vele, ve- jaar drukker wordt. Opvallend was en die gebruikt worden om de wed- le felicitaties in ontvangst nemen. Dat wel dat de meeste sprekers de Ne- strijdbaan af te bakenen,, zijn gesto- de Sneker burgerij met de verrichtin- derlandse taal bezigden. Zelfs de heer len. Hij vond dit meer dan erg. gen van de Sneker Pan meeleefde Alex Brinksma. voorzitter van de Sin- mocht onder andere blijken uit de trale overgrote belangstelling voor de ex- zijn toespraak in het Hollands, tra bulletins van het „Sneeker Nieuws- toen hij aan de eigenlijke l1. blad”, die op verschillende punten in van de prijzen toe was, riep hij geen de vaart is genomen", bedient de i heer Planting zich doorgaans van een i kleine motorboot. Om aan de wens van de kampeerders tegemoet te ko men. de bagage en dergelijke in één keer naar de overkant te transpor teren, zal de heer Planting volgende week reeds gebruik kunnen maken van een naar eigen ontwerp gebouwde vlet. Deze boot, die plaats zal bieden aan vijfentwintig personen en voorzien is van een sleepbeting, zal tevens worden gebruikt voor het plaatsen van wedstrydboeien. Daarnaast zal de heer Planting met dit schip service- diensten verrichten. Ook voor voor noemde zaken zal straks een alterna tief gezocht moeten worden, in geval de heer Planting zijn plaats zal moe ten inruimen. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs meersland. „De zeilerij in haar tota liteit heeft recht op deze oversteek. Wanneer dit voorstel niet aangeno men wordt, zullen veel dingen opgeof ferd moeten worden.” Zo meent de heer Planting, die verder zegt dat er over het plan tussen hem en de ge meente Wymbritseradeel nooit sprake van enig overleg is geweest, ,,’t Is allemaal zo onzeker en vaag”, zo stelt -de -heer Plantln.g_.vaxt. Ik kreeg het terrein steeds voor één jaar in pacht. Nooit langer. Wanneer ze me een contract van tien jaar gaven, dan zou ik er iets moois van kunnen ma ken. Het is duidelijk waarom ze dat niet doen. Ze willen in verband met die nieuwe plannen niks riskeren." Dat het de plannenmakers menens gaat worden, blijkt wel uit het feit dat de heer Planting dit jaar een pap'er heeft moeten onder tekenen, waarin hem wordt opgedra gen er voor te zorgen dat de kam peerders vóór 1 oktober met hun ca- ravans zijn vertrokken. Wanneer de het voortbestaan van zowel heer Planting in gebreke blijft, dan camping als pont, stelt de heer Plan- zal hem meteen een boete van dui- ting voor het kampeererrein uit het zend gulden worden opgelegd. Wan- bestemmingsplan te lichten en dit ge- «in bied over te dragen aan de twee niet gehoor geeft, zal de boete Sneker zeilverenigingen en/ of aan die- dag met vijftig gulden worden genen die belang hebben bij het Kol- meerderd. ge- dat dê het skütsjesilen nog lang voor. Fries- J:, beschikbaar De kampioen in de, krans. In het midden dertig is gesteld "door de Friese Rabdbanken, daarmee welke het skütsjesilen geweldig steu- „Hollands- symboliserend dat deze schipper „de hij tenslotte met de Mr. Rijpstra, in gezelschap tweede plaats genoegen nemen. nieuwe De heer Brinksma overhandigde deze de Jong van het Langweerder sküt- der Mark, was van mening skütsiesilen kunnen we gewoon niet pu- avond, die onder leiding stond van de sje ontving de traditionele krentenmik land zorgvu ig missen” aldus de heer Rijpstra, die heer W. G. Baarda in de funktie van van een meter lang als beloning voor cultuurvormen die e s de kampioenswedstrijd aan boord van De plechtigheid in de stadhuistuin loco-burgemeester (burgemeester mr. het feit dat hij de laatste plaats in Dit geldtoo centrJaai in’ het statenjacht „Friso” hefft bijge- werd door vele belangstellenden bijge- B. van Haersma Buma was met va- het klassement bezet. Alle schippers „De schipp dankbaar voor Het woond. woond Het lijkt wel of het ieder kantie maar maakte in de loop van en bemanningsleden kregen nog een en daar zijn w ZJ standplaats voor Ook de beheerder van dit kampeer terrein, de heer Planting, zal van werkkring moeten veranderen. De pont die de oversteek waarborgt tus sen het „vasteland” en het Starteiland en eigendom is van de heer Planting zal dan eveneens een andere „baas” krijgen. De heer Planting vraagt zich af, met name voor wat de pont be treft, hoe dit alles in de toekomst zal „reilen en zeilen”. ..Wanneer", zo stelt de heer Planting, ik mijn verdiensten niet meer uit de camping kan halen, is het wel zo goed als zeker dat ik er verder mee stop. De exploitatie van de pont is financieel niet zo aantrekkelijk. De nieuwe eigenaar zal er ook wel zo over denken en het aantal overhalen tot het minimum beperken. Bijvoor beeld tot één maal in het uur. En hoe zal het komen met het nachtva- ren? Zullen ze net zoals ik deed tij dens de Sneekweek tot twee uur 's nachts blijven varen?” De heer Plan ting vreest het ergste. Weliswaar zal de nieuwe eigenaar de toegang naar de aanleg moeten garanderen, maar of dat in de praktijk ook met de pont het geval is, is nog de vraag. „De pont zal overgekocht en onder houden moeten worden. Daar komt bij dat men een betaalde kracht moet aantrekken, die onregelmatige werk uren extra betaald wil krijgen.” Naast dc lijn vaste wal-Starteiland, onderhoudt de heer Planting tevens de verbinding met het Schareiland. Buiten hoogtijdagen, zoals de Sneek week, het skütsjesilen of op last van i de waterstaat wanneer een brug „uit het Kolmeersland werden vrijdagmid- metael” bedienen dag nadat het Sneker skütsje over de sprekers” hadden finishlijn was gegleden woeste vreug dedansen gehouden. „It liket wol op Ajax, hé,” zo typeerde de kampioen de reacties van het bliek. Hij genoot er zichtbaar van. De plechtigheid in de st— Dan is de bokaal namelijk vol. onmisbaar heer Brinksma sprak schande over het feit dat laatste twee jaar maar liefst 150 boei- die gebruikt worden om de alle Kommisje Skütsjesilen, startte luS, maar 1- -- uitreiking meentebestuur de wens uitsprak de stad waren aangeplakt en uit het clementie in van diegenen die geen land behouden mag blijven, offreerde herinneringsplaquette die feit dat de buren van de familie Van Fries verstonden. Bij dit echt Friese Lodewijk Akker de woning hadden versierd. Op gebeuren moet men zich van de „mem- centimeter het Kolmeersland werden vrijdagmid- metael” bedienen en hief begrip sigaar was”. Door zijn prestaties vrij- dagmiddag moest hij tenslotte met de Mr. Rijpstra, in gezelschap van de - -Durk gedeputeerden ir. L. Ennga en P. van a het Langweerder sküt- der Mark, sje ontving de traditionele krentenmik land van een meter lang als beloning voor het feit dat 1 De 55-jarige Jan van Akker, schipper van de „Sneker Pan” is na acht tien jaar voor de tweede keer kampioen geworden. Tijdens een prijsuit reiking in de tuin van het stadhuis, die vrijdagavond een sober knr"kt__ droeg in verband met het heengaan van de Woudsender schipper Klaas van der Meulen, ontving hij het „Silve ren Skütsje” en de welbekende blauw gekleurde kampioenswimpel en de nieuwe wisselprijs, aangeboden door ge deputeerde staten van Friesland. De trofee, een l voorzien van een zwaar verguld zilveren wapen van de provincie, een in- plaatsje krijgen nadat de naam scriptie en veertien verguld zilveren inscriptieplaatjes, werd uitgereikt door Jan van Akker er nog is ingegraveerd. jYlj. Commiccoric «row Aa tt:.' 4^» KJi v»2~ J »,„»v.r>i;i1r «ml TA o voor Friesland -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1