Bouwkosten 3,5 miljoen HOLLAND-TELSTAR HEEFT PLANNEN Popfestival op starteiland? Sondel Geen toporkesten op veemarkt snekerWoerier krijgt riolering Sift van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van een In Sneek pleeggezinnen gevraagd Wordt de vrind van een Noord-Iers kind IJLST 5^0 -1 I Skötsjes zeilen weer met amoteurbemanninr BEWONERS VAN DE CAMPING PLANTING SCHRIJVEN BRIEF AAN DE KONINGIN COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD NIEUWE SNEEKER COURANT, ■M Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> W SNEEKER NIEUWSBLAD I De heer Bouke Algera van het impressariaat Holland-Telstar heeft plannen voor het op touw zetten van een popfestival op het starteiland. Men tracht een sponsor te vinden want er zal flink wat geld op tafel moeten komen. De heer Algera ver wacht dat een dergelijk evenement, dat misschien twee dagen zal duren, een grote trekpleister voor het publiek zal zijn. Hij wil binnenkort met oriënterende besprekingen beginnen. Alles staat nu dus nog op losse schroeven. Wanneer het festival zal worden gehouden is evenmin bekend. en de ’1 L J :r3 L Bs Ml f' ->■ van f SNEEKER NIEUWSBLAD Ziekenhuis wordt belangrijk uitgebreid Foto Studio Ger Dijs). lijke Vervolg op pagina 17 Vervolg op pagina 17 (Foto Studio Ger Dijs) I ■Ml WOENSDAG 18 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 58 Verschijnt: maandags en donderdags is voldaan: 1 pleeggezinnen, WM.d o.,... OM"»"" In hun brief laten de gezamenlijke be woners uitkomen dat ze buitengewoon verontrust zijn dat een belangrijk ge deelte van de meest bereikbare oever niet meer toegankelijk zal zijn, waar door vele niet bootbezittende toeristen ernstig gedupeerd dreigen te worden. „Wij hopen dat dit onderzoek er toe zal leiden dat dit prachtige natuurge bied niet zal worden ontsierd door ho ge gebouwen, waarvan blijkens de be richten in de pers duidelijk is afgewe ken van de voorschriften,” aldus de bewoners in hun brief. AANMELDEN Wilt u zich als pleeggezin opgeven of denkt u ’t te willen maar wilt u eerst nog wat nadere gegevens, neemt u dan kontakt op met Stichting Suder- goa Postbus 116, Sneek, telef. 4800. Wij verzoeken u, gezien de korte tijd van voorbereiding, binnen één week, der halve uiterlijk 25 juli, te reageren. Na opgave krijgt u nadere berichten en meer uitvoerige informatie. Evenals voorgaande jaren zullen de skütsjes ook dit jaar nog eens in wed strijdverband op het water verschij nen. Dan zullen echter niet de vaste schippers aan het roer staan maar zal het helmhout worden gehanteerd door „amateurs”. Deze wedstrijd wordt ge houden op de Goëngarijpster Poelen op zaterdag 25 augustus. Er wordt tweemaal gestart, het eerste schot klinkt ’s morgens om half elf, de twe- de krachtmeting begint om twee uur. Als het erg slecht weer is en de skütsjes kunnen niet zeilen, dan wor den de wedstrijden uitgesteld tot zater dag 8 september. Het St. Antoniusziekenhuis in Sneek zal worden uitgebreid. De toestemming voor de nieuwbouw werd dezer dagen ontvangen en de bedoeling is dat op 23 juli met de bouw wordt begonnen. De bouwkundige voorzieningen betreffen in hoofdzaak de vervanging van de bestaande apotheek, de uit breiding van het doktershuis met een aantal spreek- en onderzoekkamers, de vervanging van de afdeling fysische therapie en de bouw van een af- ver_ Met de drie-en-een-half In Sondel is het plaatselijke aanne mingsbedrijf A. Faber momenteel be zig met het aanleggen van een riool buizenstelsel. Het bestaande sysyteem was lang niet toereikend. Éen wens van de bewoners van het dorp gaat hiermee in vervulling. Ook is men hard bezig met de verbetering en de ver breding van de weg, die het dorp ver bindt met de weg Balk-Lemmer en Nijemirdum. Dit brengt veel ongerief met zich mee, want het oude wegdek in de dorpskom is al verwijderd, zodat het centrum van Sondel net een grote zandbak lijkt, waardoor het plaatse lijke verkeer zich moeizaam een weg zoekt. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. De riolering is al bijna klaar, als het weer meewerkt zal de verbeter de weg in december klaar zijn. Een foto van de achterkant van het ziekenhuis in Sneek, genomen vanaf de Westersingel. Links een gedeelte van het doktershuis, dat door de nieuwbouw zal worden uitgebreid. In het midden de houten gebouwtjes, waar de fysische the rapie in ondergebracht is en die plaats zullen maken voor het nieuwe gedeelte dat van steen zal worden opgetrokken. Het houten paviljoen, rechts op de foto, blijft bestaan. Hat aantal bedden blijft, ook na de nieuwbouw, 313 in totaal en dit aantal is in verhouding tot de bevolking in de regio relatief laag. In het zieken huis in Sneek is de gemiddelde be zetting van de bedden 94.8 procent en dat is landelijk gezien vrij hoog, om dat in vele ziekenhuizen de beddenbe zetting beneden de 90 procent blijft. Wat men in het ziekenhuis met de uit- Het is de bedoeling de kinderen in de periode van 24 augustus tot 14 sep tember een ontspannend vakantiepro- gramma te bieden. Daarvoor wordt door de organisatoren gezorgd. Dit pro gramma neemt doorgaans de gehele dag in beslag. Daarbuiten zijn de kin deren in de gezinnen. Verontrust door publikaties in de pers betreffende de bouw van een zestal hoge gebouwen bij het paviljoen aan het Sneekermeer hebben de gezamen lijke caravanbewoners op de camping Planting zich middels een schrijven tot de koningin gewend met het ver zoek een onderzoek te doen instellen naar het betreffende bestemmingsplan. De Aktie Noord-Ierland in Sneek kinderen tegen ziekte en ongeval zijn werkt momenteel in een geweldig tempo aan de realisering van een va kantie van drie weken voor 40 Noord- lerse kinderen in Sneek. Ongetwijfeld gaat de aktie slagen, als ook aan de laatste, maar zeer belangrijke voor waarde is voldaan: het beschikken over 20 pleeggezinnen, die de kinde ren gastvrij in hun midden willen ont halen. verzekerd, terwijl eveneens een w.a.- verzekerinig is afgesloten, zodat geen onverwachte financiële consequenties voor de pleeggezinnen kunnen optreden. Voor de Sneek-VVeek heeft het impres sariaat helemaal geen plannen. Men gaat niets doen, het zal dus stil zijn op de Veemarkt, die vorig jaar en de jaren daarvoor nog een eldorado voor de popliefhebbers was. De oorzaak is de afnemende belangstelling van het publiek. „De klad zit er in,” zegt de heer Algera die na de slechte resul taten van vorig jaar resoluut de knoop heeft doorgehakt. Aan een roemruch te periode die vijf jaar heeft geduurd is een einde gekomen. In Amicitia zul len vijf nachtconcerten worden gege ven. Circa vijf jaar geleden begon het toen malige „Theaterbureau Telstar” met het organiseren van popeveneménten tijdens de Sneek-Week. Het was een groot succes. Voor groepen als Cuby and the Blizzards wilde men wel een half uur of langer in de rij staan. „We draaiden in die tijd enorm goeie Sneek-Weken”, aldus de heer Algera. Nu is het allemaal anders. Drie jaar Deze nieuwbouw komt op de plaats, waar nu de houten gebouwen staan, in de driehoek Sophiastraat, Westersin gel en Willemstraat. Ongeveer op de plaats waar voorheen „Ons Gebouw” stond. Het aantal bedden zal niet worden uitgebreid, omdat in dit geval de funktie van het ziekenhuis meer centraal staat dan het aantal bedden. Overigens zullen met deze voorzieningen slechts de meest knel lende ruimtelijke problemen worden opgelost. GROTE SPANNING De kinderen, dip de leeftijd hebben van 12 tot 16 jaar, komen uit de arm ste wijken van Belfast. Zij leven in voortdurende spanning en hun gedrag vertoont daar ook duidelijk kenmer ken van. Soms zijn zij in zichzelf ge keerd, een andere keer brutaal of zelfs wat agressief, kortom het zijn geen lieverdjes. Echter juist daarom ook hebben zij het zo bijzonder hard nodig om eens even een ander leven te ervaren en daarom ook doen wij een beroep op u. IN PLEEGGEZINNEN Het opbouwen van een vertrouwensre latie staat in alles centraal. Het is echter het moeilijkste facet van de ak tie. De pleegouders dié mee doen zul len veel geduld moeten hebben en over veel tact en incasseringsvermogen moeten beschikken. Dan echter ook zal het werk vruchtbaar zijn en zal het veel voldoening geven, ook al zal van de kinderen zelf niet voortdurend de dankbaarheid afstralen. Daarom ook vertrouwen wij erop dat voldoende ge zinnen zich zullen opgeven. U diént daarbij echter het volgende te weten. De kinderen worden steeds met twee in een gezin geplaatst en wel een pro testants en een katholiek kind; u kunt dus niet aanvragen voor één kind. In het gezin moet tenminste een per soon zijn, die redelijk de Engelse taal beheerst, zodat een gesprek mogelijk wordt. De twee kinderen zijn van hetzelfde geslacht, dus of twee jongens of twee meisjes. U dient tenslotte nog te weten, dat de UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 f Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Noord-Ierland in momenteel in een ANALYSE Het bestuur van het ziekenhuis heeft namelijk in januari 1972 aan de mi nister van volksgezondheid en milieu hygiëne medegedeeld dat op grond van een uitvoerige analyse van de mogelijkheden met betrekking tot nieuwbouw, het bestaande complex niet de mogelijkheden biedit tot uit groei naar een harmonisch gestruktu- reerd ziekenhuis. Hoewel uitermate gunstig gelegen, is het huidige zieken huisterrein ook na de uitbreiding met de achter het ziekenhuis gelegen terreinen te beperkt van omvang om aan de gestélde normen te vol doen. Op grond van deze analyse be sloot het bestuur tot de bouw van een nieuw ziekenhuis op een terrein in de nabijheid van het Bogerman Lyceum, dat zestien hectare groot is. Voor nieuwbouw is overigens maar vier hectare nodig. In verband met lande lijke plannen over herstrukturering van ,de gezondheidszorg zal de bouw van ’n. nieuw ziekenhuis echter de eer ste tien jaar niet kunnen worden gere aliseerd. zonderlijke afdeling ten behoeve van de psychiatrische patiënten ter vanging van de bestaande psychiatrisch-neurologische afdeling. F.„ bouw die veertien maanden zal duren, is een bedrag van - miljoen gulden gemoeid. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTORED AKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariet Bi] kontrakt lagere mm-pr ij.' NIET WACHTEN De voortschrijdende ontwikkelingen en het reeds jaren bestaande gebrek aan ruimte maakten het noodzakelijk dat tot het tijdstip, waarop nieuwbouw zal zijn verwezenlijkt een aantal me disch en verpleegkundig zeer urgente voorzieningen te treffen, die erop ge richt zijn het ziekenhuis de gelegen heid te geven zijn regionale funktie goed te blijven vervullen. Dit is aan de minister medegedeeld en deze heeft intussen toestemming gegeven de nodige stappen tot de nieuwbouw te ondernemen. J f ikjfe Jut® *‘u' ..M J's

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1