Gemeentebestuur schonk f1000- OPPENHUIZEN - UITWELLINGERGA m sneke^koerier Dorpsbelang dient bezwaarschrift tegen ’t verlagen van Leijenslootbrug f I sn y de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van HOERA VOOR DE MEERPAAL IJLST Sm Plannen gemeentelijk voortgezet onderwijs in Friesland I laBl Th Sik Ipk I COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD de llllllilllllllllllllllllHIffllIlllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIH JAARLIJKSE BOOTTOCHTUITSTEKEND GESLAAGD Geref. Kerk (vrijgemaakt) krijgt weer eigen predikant WSHEERER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, ||g f SNEEKER NIEUWSBLAD Sneek huldigde kampioen (Foto Studio Ger Dijs) Jan van Akker op waardigewijze de ontscheping een glimp op te vangen. Vervolg op pagina 3. (Foto Studio Ger Dijs HUIHiiffliMluuHIM kampioen werd door vele belangstel lenden bijgewoond. Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 23 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 59 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. de in ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek ge il et Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Het stuk Leijesloo.t dat door het ver lagen van de bruig als het ware wordt afgedamd, is volgens de heer Dijk stra uitermate geschikt voor gebruik door de dorpelingen zelf. Het bedoel de water is namelijk een dode arm, waar dus geen schepen langs komen die met hun golfslag schade kunnen toebrengen aan de bootjes die liggen Jan van Akker kwam na achttien ting Sneker Pan. De intocht van de jaar weer in de krans. Hier staat hij glunderend temidden van gijn beman ning. Links van hem staat de heer D. van der Werf, voorzitter van de Stich- afgemeerd aan de steigers die de Dorpsbelangers in hun hoofd hadden. Bovendien is het een mooi stukje na tuur, waar zoveel mogelijk mensen van moeten genieten. Na zes jaar krijgt de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Sneek weer een eigen predikant. Zes jaar geleden vertrok de vorige predikant, ds. M. van der Wel, naar Canada en sinds dien moest deze kerk het zonder een eigen predikant stellen. Onlangs wend een beroep uitgebracht oip kandidaat C. J. de Ruyter uit Rot terdam, die het beroep inmiddels heeft aangenomen. Hij zal in september-ok- tober zijn intrede doen. zij per praam vervoeren kunnen nau welijks meer onder de brug door wanneer het water in slechter tij den hoger komt te staan. Enkele bootverhuurders hebben hun uitmon ding op de Leijesloot en voor hen doemen ook ontzaggelijke proble men op wanneer de plannen van de ruilverkaveling mochten doorgaan. „Ik ben er zeker van dat een aan tal mensen het brood uit de mond wordt gestoten”, aldus de heer Dijk stra die de ontwikkelingen wijt aan de hand over hand toenemende re creatie. Na de „plechtigheid” in het stadhuis vertrok het gezelschap naar Amici- tia” waar het feest in de foyer met muzikale begeleiding van de groep Sun Set tot in de kleine uurtjes werd voortgezet. Ook de jeugd was niet vergeten: op het Martiniplein werd een openluchtbal gehouden, waarbij de muziek werd verzorgd door „Con fidence”. Na, de begroeting marcheerden be woners van jongens- en meisjesstad de Markstraat op en zij hadden voor een grote verrassing gezorgd. Een flinke boerenkar hadden zij ver bouwd tot de Sneker Pan, die was versierd met verschillende spandoe ken, waarvan één het opschrift droeg „D’r binne meer die zelle kanne, mar niet één zo hard as de Pan ne”. Van Akker moest beslist even beneden komen en plaats nemen op de alternatieve’ Panne. Hier werd hem een „Europa-eup” ter hand ge steld en toen de kampioen deze breed lachend aan het publiek toon de ging ophieuw een gejuich op. On der aanvoering van Jong Advendo begaven de kleurrijk uitgedoste be woners van jongens- en meisjes stad zich daarop naar de Sporthal, waar hen een grandioos slotfeest wachtte. Voor het publiek buiten zat het er toen ook op. Nadat „groot” Advendo nog enkele swingende num mers had gespeeld, ging het gezel schap op het bordes naar binnen, waar in de grote raadzaal die voor deze gelegenheid was voorzien van ronde tafeltjes met stoelen nog de nodige woorden werden ge sproken. Een ander probleem is het bedrijfs- vervoer via de sloot. De boeren die hun melkbussen en wat dies meer het allang goed. „We willen gewoon degenen met een smalle beurs, de ge wone man, de gelegenheid geven zijn bootjes aan te leggen, tegen een rede lijke prijs. Het is beslist geen winst- object .We kunnen met zijn allen niet bij het besluit van de ruilverkavelings- kommissie,” zo vertelt de heer Dijk stra. Wat hem, en meerdere dorpe lingen betreft, kan men de brug beter hoger dan lager maken. De gemoederen in de tweelingdorpen Oppenhuizen-Uitwellingerga zijn danig in beweging over het onlangs genomen besluit van de ruilverkaveling Hom- merts-Oppenhuizen, de brug over de Leijesloot drastisch te verlagen tot 1.15 meter boven Fries Zomerpeil. De voorzitter van Dorpsbelang, de heer A. Dijk stra zegt dat dit „veel en veel te laag is”, dat door dit plan de ideeën die zijn vereniging had om in de Leijesloot aanlegstijgers te creëeren, in de war wor den geschopt en dat de vereniging derhalve heeft besloten de ruilverkavelings- kommissie een bezwaarschrift te sturen, waarin de bezwaren en argumenten van Dorpsbelang naar voren zullen worden gebracht. Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur van Wymbritseradeel zullen een afschrift van deze brief ontvangen. voerde over de Friese wateren naar Eemewoude waar men „twee koppen koffie, een heerlijke kop soep en be leg en broodjes kreeg. Zoveel dat het sommige mensen teveel was,” aldus de heer C. Nauta uit de Parkflat die het initiatief van de Meerpaal bijzon der op prijs stelt. Evenals zijn mede- opvarenden overigens. De organisatie liep van een leien dakje. De avond tevoren, woensdag, had men de foura- gering reeds verzorgd, zodat men daar op de grote dag zelf geen problemen meer mee zou hebben. De heer Nau ta staat dan ook beslist niet alleen als hij zegt dat de Meerpaal wel een „driemaal hoera” heeft verdiend. WIJKEN „De recreatie gaat een te grote plaats innemen. Recreatie is wel leuk, maar het moet niet overdreven worden. Nu is het zo dat alles moet wijken wan neer het woord recreatie maar in de mond wordt genomen.” Hij kan er dan ook niet bij dat men deze natuur lijke haven voor gébruik wil sluiten en ergens anders met veel geld nieu we havens wil creëren ten behoeve van de toerist. „Er wordt met geld smeten. Op deze manier begint dorpseigene te verdwijnen”. De aanlegsteigers die Dorpsbelang op stapel wou zetten, hoefden beslist geen commercieel succes te worden. Als de kosten er maar uit zouden komen, was de Waterpoort. Langs - - „j toegejuicht, terwijl enkele duizenden toeschouwers zich bij de Water- van de ontscheping een glimp op te vangen. Op waardige wijze heeft de Sneker gemeenschap vrijdagavond „haar” kam- pioenschipper Jan van Akker gehuldigd. Om circa zeven uur kwamen schip per en bemanning aan boord van de „Sneker Pan” de stadsgrachten binnen- varen, voorafgegaan door de „Toerist” van de firma Van der Werf. Op dit schip hadden leden van het Stedelijk Muziekcorps en de Harmonie een plaatsje gevonden. Geëscorteerd door de rijkspolitie te water voeren de beide schepen naar de Waterpoort. Langs de route werd het kampioensteam door vele, vele Snekers poort verdrongen om zeven zette wal, waar- men lopend voorafgegaan door leden van de Harmonie en het Stede lijke via de belangrijkste straten van de binnenstad koers zette naar de Marktstraat, waar het tegen de tijd dat men hier arriveerde al zwart van de mensen zag. Om ongeveer tien minuten voor acht maakten schipper, bemanning en commissieleden hun opwachting. Een gejuich uit duizen den kelen klonk op. „Advendo” was inmiddels ook komen opdagen en gaf nog een show die klonk als een klok. Op het bordes van het stadhuis werd De boottocht die het jongerencentrum De Meerpaal jaarlijks voor de be jaarden van Sneek op touw zet is ook deze maal uitstekend geslaagd. De ruim 400 meevarende 65-plussers wa ren „ontzettend dankbaar en in hun schik”, aldus een van de organisa toren die er wel even bij vermeldde dat het iedere keer weer een hele put is het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Dit maal heeft men een lote rij gehouden en een Chris Hinze con cert georganiseerd. Het concert werd een fiasco, ondanks dat is men er toch in geslaagd de zaak rond te krijgen, zij het dan dat de bejaarden een rijks- daalder moesten betalen. De tocht die in de loop der jaren tra ditionele vormen heeft aangenomen, Om ongeveer kwart over het gezelschap voet aan na Jan van Akker begroet door loco- burgemeester W. G. Baarda. Burge meester mr. B. van Haersma Buma kon wegens vakantie niet aanwezig zijn. Een luid applaus van de vele aan wezigen onder wie verschillende schippers was de reactie op de mede deling van de heer Baarda dat het ge meentebestuur had besloten de Stich ting Sneker Pan’ duizend gulden te schenken, „omdat de Panne nog nooit voor de CRM-prijs in aanmerking was gekomen.” De voorzitter van de Stichting de heer D. van der Werf, moest ook een vergulde medaille van de stad Sneek in ontvangst nemen. Een dergelijke plaquette wordt al leen bij uitzonderlijke gelegenheden uitgereikt. De laatste maal dat deze medaille werd toegekend is drie jaar geleden. Voor het behaalde nationale kampioenschap moest het bestuur van de voetbalvereniging „Sneek” hem toen in ontvangst nemen. Uit handen van de heer Baarda ontving Jan van Akker een zilveren asbakje met in scriptie terwijl de loco-burgemeester hem nog een extra week vakantie in het vooruitzicht stelde. Voor schipper en bemanning waren er nog zilveren draagmedailles van de stad Sneek. Namens de raad van Sport bood de heer K. Doevendans gelukwensen aan, waarna de heer Van der Werf als voorzitter van de Stichting „Sneker Pan” de bemanningsleden van het Sneker skütsje de bekende blauwe kampioenswimpel in miniatuurafme- tingen offreerde. De Regionale Commissie Friesland Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs te Leeuwarden heeft onlangs aan de ge meenten in Friesland een brief ge stuurd, waarin gezegd wondt dat de Commissie zich heeft beraden over een voorstel aan het 'Centraal Orgaan met betrekking tot het deelplan 1976, 1977 en 1978. Het ontwerp voorstel Sneék een school voor lager misch- en administratief onderwijs, voor Drachten een opleidingsschool voor kleuterleidsters, voor Heerenveen een school voor middelbaar tech nisch onderwijs, een instituut voor de opleiding van sportleiders, een avond school voor middelbaar economisch- en adiministratief onderwijs in een scholengemeenschap met de avond school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Voor Leeuwarden een dagschool voor middelbaar eco nomisch- en administratief onderwijs in een scholengemeenschap met de la gere- en middelbare detailhandelsvak- school, een avondschool voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en een avond-atheneum. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel stellen de raad voor met dit ontwerp-voorstel accoord te gaan. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs omvat voor econo-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1