en M. Steegenga (ARP): Alternatieve oplossing zoeken K. SI IJVC in beroep bij Ged. Staten BELFAST: LEVEN IN EEN HEL r zeilevenement met 1073 deelnemers snekerHkqerier lo I pi tai hu Sneek-week 1973 Europa's grootste Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van 1 E IJLST W I H E I Bouw (goedkope) huur-woningen in Goostmeer in plaats van de 120 rekreatiewoningen 1 f Het Smelter Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE COURANT. ANT, DRUFHOU1S NIEUWSBLAD en de iw aw I 1 i 14 <4 W" .IB K it» Zwijgplicht opgeheven 4 Kr fl ■J: vl’ W SNEEKER NIEUWSBLAD f P- 1 I i 7 Volgende week zaterdag klinkt het startschot voor de eerste deelnemers aan de 38e Sneek week, die maar liefst 1076 deelnemers telt, tegen vorig jaar 974. Voor het eerst in de geschiedenis van de Sneek week werd de magische grens van duizend deelnemers dus ruimschoots overschreden. „1973 kan voor de Sneekweek n kroonjaar worden genoemd" zei de heer U. de Bruin, één der leden van het Sneekweek-co- mité. - Open brief aan b. en w.: !<isNSi tSw i£... KW m Wtt SNEEKER NIEUWSBLAD Lm zelfde stemver- F Vervolg op pagina 3 Kg i b.g.g. Vervolg op pagina 3 33 <3 Gaasterland in beroep bij de kroon inzake Wyldemerk DONDERDAG 26 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 60 Verschijnt: maandags en donderdags 4. f Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o i ■'Vvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv%v»vvvv*vvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%vvvvvvvvvv»%vvvvvivvvv^vvv over een computer van de IBM voor de verwerking van de wedstrijdresultaten, De werkzaamheden van de computer zijn uitgöbreid. Be halve het dagresultaat, het algemeen klassement en de achterstand ten op zichte van de koplopers in diverse klas sen, worden dit jaar voor het eerst de te varen baan (windrichting) en de windsnelheid op het uitslagformulier vermeld, tefiifH tifet E E He ërt'l n.uoi Overigens buiten de schuld Geheel overeenkomstig de wens van burgemeester en wethouders hebben de vroede vaderen van de gemeente Gaasterland dinsdagavond besloten in zake het plan Wyldemerk, dat door gedeputeerde staten werd afgewezen, in beroep te gaan bij de Kroon. De raad nam dit besluit met zeven stem men voor en vijf tegen. Bij de tegenstemmers bevond zich ondermeer de heer M. Steegenga die als enige in zijn ARP-fraktie niet verder wil gaan met dit plan. „Gaasterland kan de recreatieve ontwikkeling van Wylde merk niet drie jaar in de ijskast zetten (zolang duur de beroepprocedure in de regel red.)- Wij zijn er bij gebaat dat we eerst alternatieve oplos singen zoeken,” aldus de heer Steegenga. In de CHU-fractie is de heer L. Zijlstra het buitenbeentje. Als enige ziet hij het projekt niet zitten omdat ’t landschap er te veel door wordt aangetast. De andere tegenstemmers wa ren de beide leden van de PvdA en mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus, die de FNP vertegenwoordigt. schap. Waarom de Gaastmeerders dan geen bezwaar hebben aangetekend? Omdat dit ook niet in hun aard ligt en in strijd is met hun traditionele be ginselen.” De briefschrijvers vinden dat door toename van de rekreatie er zich ook negatieve aspekten zoals het steeds duurder wonden van gron den en panden, beschadigingen van de oevers, het steeds moeilijken worden van de beroepsvisserij, het gevaarlij ker worden van wandelen, fietsen en spelen van kinderen op de openbare weg, zullen ontwikkelen. Daarom: huurwoningen te subsidiëren met re- kreatiebelasting die vanuit Gaastmeer ontvangen wordt. De beide heren drin gen aan op het houden van een hea ring. ■4^ Wl De heer Steegenga dacht dat gemeen tebestuur en g.s. elkaar proberen te overtroeven met argumenten waar door oeverloze discussies ontstaan het geen het projekt Wyldemerk niet ten goede komt. Hij wilde niet in berofep gaan maar trachten de moeilijkheden met alternatieve plannen te omzeilen „voordat we op het scherp van de schede gaan (de heer Steegenga be doelt wellicht op het scherp van de snede red.) met het bestuurlijk ap paraat in Leeuwarden, waar we over drie jaar toch weer terug moeten ko men.” Burgemeester H. L. Sixma ba ron van Heemstra wees er op dat de raad in meerderheid een beslissing heeft genomen die nu door g.s. wordt 1 met argumenten waar de meeste raadsleden het niet mee eens „Wonen in Belfast is leven in de hel”. Dat is een uitspraak waar geen woord Spaans bij is, duidelijker kan het niet. Maar het is waar. Een van onze medewerkers heeft enkele malen in deze door gods diensttwisten verscheurde stad rondgedwaald. Hij trachtte gesprek ken aan te knopen met de bewoners en de kinderen, die, zoals op deze foto, vaak met een speelgoedgeweertje onder de arm geklemd met hun vriendjes oorlogje spelenOnze scribent komt in zijn reportage „Noord-Ierse kinderen: kinderen van de angst” welke elders in dit blad is af gedrukt tot de conclusie dat bijna de helft van de mannen in de sloppenwijken werkeloos is en dat het gebruik van kalmeringsmiddelen onder de jeugd bijna algemeen is. Minstens vijf tot negen kinderen wonen met hun ouders in huisjes waarvan de zitkamer niet groter is dan acht vierkante meter. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs T“* G.” l***VV*'**V**VVV*********A****AV*»*V»**A***»*VMAA*V»'V*»*M***VVVV»*%l*M**Vk*%*%kVVl%*VV»*^ nomen. De standpunten van de raads leden zjjn sindsdien niet meer veran derd. Dat de Gaasterlandse burgers zich nog steeds nauw bij het projekt betrokken voelen moge blijken uit de belangstelling voor deze zitting van de raad. De publieke tribune was over vol, de beheerder van „De Treemter” waar zolang het eigen raadhuis wordt gerestaureerd vergadert wordt moest stoelen aanslepen om ieder een een zitplaats te kunnen geven. De raadzaal was te klein, men zat daar om zelfs in de gang- Er waren zeker een kleine veertig belangstellenden, onder wie de heer Sake Holkema, de promotor van het projekt- De Schakelzeilers vormen met 145 deelnemers, evenals vorig jaar, weer de grootste klasse. Vorig jaar waren er 128 Schakeltjes. Op de tweede plaats komen de 16 kwadraters met 123, negentien meer dan vorig jaar. De Vaurienklasse is met 104 deelne mers (één meer dan vorig jaar) de derde in grootte. De Sternklasse en de Valkenklasse met elk 73 deelnemers doen ook uitstekend mee, evenals de Vrijheidsklasse met 63 schepen, hoe wel bij deze laatste klasse toch een teruggang van elf deelnemers valt te constateren. De Spankerklasse is met 70 deelnemers ook sterk vertegenwoor digd. Een sterke groei is er in de 22 m2-klasse, namelijk van negen naar zestien. De Regenboogklasse en de Pampusklasse met resp. 26 en 25 deel nemers zijn eveneens uitstekend ver tegenwoordigd. Er zijn dit jaar twee nieuwe klassen, te weten de Ynglings (14) en de Lasers (16). Aan alle stuurlieden en dit jaar voor het eerst ook aan alle bemanningsle den zullen in «Alle wedstrijden prijzen worden uitgereikt. Voor de 3de maal i successie hebben de organisatoren! De heren J. W. Schurer uit Groningen en J. Wildschut uit Gaastmeer vra gen het college van b. en w. van Wymbritseradeel in een open brief van hun voornemen in het dorp 120 rekrea tiewoningen te realiseren (plan „Lieu- wedam”) af te zien en in plaats daar van een aantal (goedkope) huurwonin gen te bouwen voor permanente bewo ning om daarmee het leeglopen van het dorp een halt toe te roepen. Vol gens de briefschrijvers is het thans zo dat de Gaastmeerse gemeenschap de taak van gastvrouw vervult. Bij de uit voering van de plannen van b. en w. zal dit volgens de heren Schurer en Wildschut de taak van kamermeisje in eigen huis worden. t UKhliGii I f s'ïSïj.' Aanvankelijk leek het er niet op. dat dit grote aantal deelnemers bereikt :ou worden. Over het algemeen neemt :1e belangstelling voor de wedstrijdzei- lerij af en bij het Sneekweek-eomité heerste dan ook enige ongerustheid over het aantal deelnemers, mede om dat de uitnodigingen ook wat aan de late kant moesten worden verzonden, van het wedstrijd -jmité, want de adreslijsten van het KNWV werden te laat ontvan gen. „liet leek eerst niet zo rooskleu rig, want vrijdag 19 juli waren wij nog lang niet, waar we graag heen wil den. Maar de maandags daarop kwa men 150 aanmeldingen binnen en toen w< wisten wij dat het snor zat,” aldus de| in heer De Bruin, die nog vertelde, dat I de beschikking meteen de magische grens van dui- de IBM voor zend deelnemers was overschreden en toen daarna nog enkele aanmeldingen binnen kwamen druppelen, was de zaak oké en kon men met enige trots melding maken van het feit dat het to taal aantal deelnemers 1076 was. Een ongekend aantal, maar het werpt wel de vraag op, waar dat over enige ja- ren heen moet, wanneer de groei zich op deze wjjze zal voortzetten. Eén en ander werd medegedeeld tij dens een persconferentie aan boord van de Toerist III van de heer M. v. d. Werf. Hierbij waren ondermeer aanwezig de wethouders W. G, Baar- De zwijgplicht die de bestuursleden van de Ulster Voetbal Club onlangs opgelegd kregen aangaande het door de club ingediende bezwaarschrift te gen het bestemmingsplan „Nijezijl”; is opgeheven. Hiermee is een einde ge komen aan de onzekerheid omtrent het wel of niet van de mogelijkheid gebruik maken in beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten, nadat de ge meenteraad het bezwaarschrift om naast het bestaande nog een voetbal veld aan te leggen, ongegrond had verklaard. Aanvankelijk had het be stuur na dit besluit de moed opgege ven, want men besloot niet in beroep te gaan. Blijkbaar zint de bestuurs leden de huidige gang van zaken niet, want nu heeft men de overtuiging dit wel te doen. De mogelijkheid in be roep te gaan bij G S- van Friesland staat open tot 3 augustus. De uit spraak van deze instantie zal waar schijnlijk enkele maanden op zich la ten wachten. Over de seizoenvoorzieningen zeggen de heren dat men deze moet zien als niet-seizoen gebonden voorzieningen. „De Gaastmeerse gemeenschap is sterk traditioneel, gebonden aan eeu wenoude normen en gewoontes, die slechts langzaam veranderen. De voor zieningen zullen vanuit Gaastmeer ook wel komen, maar eerst moet de kat uit de boom gekeken worden. Een ingreep als door u gewenst (120 rekreatiewo ningen) komt wat omvang en aard be treft niet overeen met de aard en om vang van de Gaastmeerse gemeen- Dit is overigens de houding als waarmee het plan vorig j jaar april door de raad werd aange- gekeerd met argumenten waar meeste raadsleden het niet mee zijn. „Als we besluiten niet verder te gaan is de kans op beroep verkeken,” aldus de eerste burger, die echter wel door wil gaan met het ontwikkelen van alternatieven „op dezelfde dyna mische wijze als met Wyldemerk is gebeurd.” Als er een tussenoplossing wordt gevonden die beide partijen be vredigt kan de hele beroepprocedure stop gezet worden- Vo«r het eerst zal tijdens de Sneek week een nieuwe door electro-tech nisch bureau Hiemstra (S. Jorna) ontworpen en in de starttoren geïnstal leerde automatische terugroepinstal- latie worden gebruikt. Van maximaal vier verkeerd gestarte schepen kun nen op de toren de terugroepnummers worden ingetoetst, die dan verlicht verschijnen op een paneel van 314 meter hoog en 1.20 meter breed, aan deze installatie is drie kilometer draad gebruikt en tjjdens een demon stratie gistermiddag bleek, dat de te rugroepnummers van verre afstand zeer duidelijk z\jn te zien. Het paneal, waarop deze terugroepnummers ver schijnen, is gemakkelijk verstelbaar in de richting van de start. Het idee van deze terugroepinstallatie is van de heer Jorna, die met zijn medewerkers hieraan voortdurend gedokterd heeft.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1