Dorpsbelang: blij zijn met rekreatiewoningen Kampeerders kampten met slecht weer lil SiiiMte IJLST SNEKERMSOERIER ■:ês O ÉS I Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en fi i Ijl fill liiii r I Inwoonster Frittemahof bij oversteken Leeuwarderweg dodelijk verongelukt Pastorale team R.K. kerk Sneek compleet BL Café's en eethuizen hadden gouden dagen i If ■OilBlllllBIllillBllliillHIHIIM I h i* I X. miiiiiiiiiiiiiiuiBHiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiBUBfflaiiiH ■H Wijziging in V erenverordening Wymbritseradeel ZIEKENVERPLEGER (30) PLEEGT ONZEDELIJKE HANDELINGEN MET MINDERJARIGE JONGENS 4 Csöi®® WSNEEKER NIEUWSBLAD mwï- wn—niimm B f Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de Als het rekreatieplan „Lieuwedam” nabij Gaastmeer niet door gaat is de kans erg groot dat de vrijwillige ruilverkaveling die een zestal agrariërs in de Kaappolder onder de rook van het dorp pas rond hebben gekregen, van de baan is. Daar is nie mand mee gebaat, ook de inwoners van Gaastmeer zelf niet, vindt de heer Folkert Bakker, voorzitter van Dorpsbelang. Hij meent zelfs dat het rekreatieplan, dat voorziet in de bouw van tenminste 56 bungalows die verkocht zullen worden voor circa 75.000 gulden, voor het dorp nog voordelen heeft. E'i’; i I t SNEEKER NIEUWSBLAD (Veto Studio Ger Dijn). Vervolg op pagina 5, SPI SE MAANDAG 30 JULI 1973 128ste JAARGANG No. 61 Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan -huis in GAASTERLAND, SLOTEN «uo H 1 n*’: -riH’. Hier zullen w» ieder geval 56 rekreatie- woningen gebouwd worden als de bevol king van Gaastmeer tenminste mee werkt. In het dorp gaan enkele stemmen op die beweren dat de gemeenschap niet met deze huizen is gebaat. BMHllE ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Ruilverkaveling Gaastmeer valt of staat met plan „Lieuwedam” „Nu kunnen we er wel op tegen zijn, maar beter is dat we proberen de re- kreatie in goede banen te leiden. Als die mensen op de Lieuwedam’ straks maar wat meedoen met de gemeen schap dan komt het wel goed. Het wordt moeilijk als ze zich afzijdig hou den, dan wordt de kloof met het dorp De meningen over de uitvoering van „Lieuwedam” lijken in het dorp ver deeld te zijn. Het college van burge meester en wethouders van Wymbrit seradeel heeft bijvoorbeeld kortgeleden een „open brief” ontvangen van een recreant uit Groningen die in Gaast meer een tweede woning bezit en van een inwoner van het dorp zelf. Zij zeggen dat Gaastmeer niet gebaat is bij de rekreatiewoningen in deze vorm en dat b. en w. er beter aan doen hun plan te laten varen en in plaats van de mP w- 1 al Met ingang van 1 augustus zal het pastorale team van de rooms-katho- lieke kerk in Sneek compleet zijn, omdat de heer J. H. Scholte Albers dan Tnet zijn werkzaamheden in de Waterpoortstad begint. De heer Scholte Albers is afkomstig uit Assen. In de vergadering van de parochie raad is besloten dat op zondag 12 au gustus het team als zodanig door de ken W. Burgers uit Witmarsum in de parochie wordt geïnstalleerd. Dit zal gebeuren tijdens de hoogmis van kwart voor elf ’s morgens. Daarna zal er ge legenheid zijn met de nieuwe pastoor kennis te maken. De dertig jaar oude ziekenverpleger J. H. van der M. uit Amsterdam zal vandaag voor de officier van justitie in Leeuwarden worden voorgeleid om zich te verantwoorden voor het feit dat hij in de bouwvakvakantie onze delijke handelingen heeft gepleegd met twee minderjarige jongens uit Balk. De knapen, jonger dan zestien jaar, hadden niets tegen hun ouders gezegd omtrent de omgang met Van der M„ die met zijn zeilboot een trek tocht door Friesland maakte. Een nog jonger knaapje had Van der M. even wel bezig gezien met de twee jongens en vertelde dit aan hun ouders, die de politie inlichtten. De man is vori ge week in Amsterdam aangehouden. Zondagmiddag om ongeveer kwart voor vijf vond op de Leeuwarderweg juist buiten Sneek een ernstig verkeers ongeval plaats waarbij de 75-jarige mevrouw Anske Këikes verblijvende in Frittemahof in Sneek om het leven is gekomen. Zij wilde met de fiets aan de hand de rijbaan over steken op het moment dat de 26 jaar oude zwemleraar E. van der Kooij uit Weidum met zijn Fiat 850 coupé uit de richting Sneek naderde. De vrouw bleef aanvankelijk staan maar liep daarna weer door. De automobi list kon haar niet meer ontwijken. Mevrouw Keikes werd tegen het weg dek gesmakt en liep ernstig hersenlet sel en verschillende beenbreuken op. De direct gealarmeerde arts W. L. Bogtstra moest de dood constateren. Veldhuis uit Tirns zegt dat men nog te weinig tijd heeft gehad zich vol doende op het schrijven te kunnen be zinnen. Bovendien heeft burgemeester B. W. Cazemier vakantie gehad. Het plan op zich zal naar zijn me ning niet meer in de raad komen, om dat het weinig afwijkt van het be staande bestemmingsplan, dat al in 1958 goedgekeurd werd. Daarom heeft men deze hele zaak gegooid op artikel 19. Ook de heer Veldhuis is De „open brief” aan Wymbritsera- deel’s college zal niet in de woens dagavond te houden raadsvergadering aan de orde komen. Wethouder I. Xjj. WT 'lil lOttKfls bewuste polder heeft gewoond. Ruim tien jaar geleden zagen de daar wo nende agrariërs in dat het zo niet langer kon en gingen een vrijwillige ruilverkaveling aan, die in april van dit jaar op papier rond kwam. De ont- sluitingsweg kan binnenkort aanbe steed worden. Nu is het zo dat één der boeren in het ruilverkavelingsgebied zijn boer derij met bijbehorende landerijen verkocht heeft aan een financie- Mou- Een belangrijk punt dat bijvoorbeeld niet uit het oog mag worden verlo ren is de toezegging van het inter communaal gasbedrijf „Westergo” omtrent de aansluiting van Gaast meer op het aardgasnet. Als het dorp zo blijft zoals het nu is loont het de moeite niet. Het is te klein, er wonen piisschien krap aan 200 mensen. Wordt het rekreatieplan evenwel ge realiseerd, dan wil „Westergo” wel een leiding naar het dorp aanleggen. Er liggen wellicht nog meer voorzie ningen in het verschiet. Hoewel het slechte weer van de af gelopen week anders zou doen ver moeden, hebben de meeste kampeer ders regen en weer getrotseerd, het hoofd koel gehouden en niet besloten hun domicilie elders dan wel thuis te zoeken. Blijkens het „zonnige perio den, af gewisseld met enkele wolken- velden-weer” van de laatste dagen, een gunstige ontwikkeling. Wat wel voorkwam was dat een aantal kam peerders van de eilanden (met name Schiermonnikoog) hun resterende va kantiedagen in een hotel op het vas teland doorbrachten. In Sneek beleef den de hoteleigenaren vorige week dan ook een gouden tjjd. Meerdere gezin nen kregen op de mededeling voor en kele nachten te willen boeken een „al les vol” ten antwoord. Bij navraag bij hotel- en campinghou ders in andere plaatsen, waaronder Heeg, Balk en Woudsend bleek ’t ver loop evenzo bijzonder mee te vallen. Wel was het over het algemeen op de kampeerterreinen stiller dan anders. In de dorpen zelf was het evenwel drukker dan ooit tevoren. De plaatse lijke winkeliers, de eigenaren van eet huizen en café’s beleefden hoogtijda gen. De opmerking van een caféhou der uit Balk: „It like wol. of de mins- ken tagelyk mei de rein üt de himmel kamen fallen," spreekt boekdelen. Ook de zeil'scholen trekken zich door gaans niet zo bar veel aan van regen achtig weer. Het is bij hoge uitzonde ring wanneer de desbetreffende lei ding besluit een cursusdag er uit te nemen. Dit laatste bleef dan ook bij de meeste zeilscholen tot hooguit één dag beperkt. Op de foto: Op vele campings was het de afgelopen week maar een dras sige en blubberige zaak. Desondanks zaten de meeste kampeerders niet bij de pakken neer en bleef men waar men was. Het lange wachten schijnt nu te worden beloond. Twee dagen mooi weer hebben ze al weer te pakken. Of het zo zal blijven, is na tuurlijk vers twee. (Foto' Studio Ger Dijs) 120 huizen ten behoeve van de rekrea- tie even zovele huurwoningen te bou wen. In hun brief doen de beide he ren uitkomen alsof dit de mening van de hele gemeenschap is, maar niets is volgens de heer Bakker minder waar. Hij zegt dat men blij met deze plannen moet zijn omdat het dorp er, zoals gezegd, ongetwijfeld voordelen van zal krijgen. Als alles evenwel ge dwarsboomd wordt, zou dit voor de ge zinnen die in de Kaappolder wonen bij zonder nare gevolgen kunnen hebben.. De polder is niet ontsloten. Verbindin gen met bet dorp zijn er niet. De on geveer vijftien schoolgaande kinderen moeten iedere dag een lange, moei lijke weg naar het dorp afleggen, ’s Zomers kunnen ze Gaastmeer nog wel op de fiets bereiken hoewel him weg dwars door de weilanden voert. In de winter kunnen ze dit echter wel vergeten, want dan is er op de twee- wieler geen doorkomen aan. De kin deren moeten dan lopen en dat valt niet mee. Het betekent een wandeling van minstens drie kwartier. „De jeugd gaat 's morgens als het nog donker is de deur uit en komt ’s avonds bij donker weer thuis. Er zijn kinderen bij van zes jaar! Het is god geklaagd dat het zo moet,” aldus de heer Bakker, die zelf jaren lang in de In de gemeente Wymbritseradeel is sinds 6 april 1961 de „Verenverorde ning Wymbritseradeel” van kracht. Met name voor de overtiaal naar het Starteiland in het Sneekermeer en het toendertijid in gebruik zijnde veer over het Nauwvliet te Heeg werd de behoefte gevoeld enige aandacht te schenken aan de wijze van uitvoering van deze veren. De betreffende verordening is alleen van toepassing op overzetveren voor voetgangers en rijwielen. Nu heeft het gemeentebestuur van Wymbritseradeel rapporten ontvangen van de Rijkspoli tie te Water waaruit blijkt dat het aanbeveling verdient ook de overzet ten, die uitsluitend gebruikt worden voor H overzetten van vee, landbouw- produkten en -voertuigen, onder de werking van de verordening te bren gen. Het komt n,l. voor dat ook derge lijke overzetveren vanwege de onder- houdstoestand gevaar opleveren voor de gebruikers en het passerende scheepvaartverkeer. Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel stel len de raad voor de verordening in die zin aan te vullen. dadelijk zo groot,” aldus de heer Bak ker, die bij uitvoering van het plan ook nog wel eens een verbetering van de toegangswegen tot Gaastmeer ziet zitten. Hij vindt 120 woningen overi gens wel wat veel. Hij zou graag wil len dat het met wat minder toe kan. De heer Bakker wil de Gaastmeerder gemeenschap opwekken niet tegen het plan te ageren („dat haalt weinig uit, deze ontwikkeling gaat toch door”) maar door goed samenspel met de toekomstige bewoners een goed dorp op te bouwen. Hetzelfde staat domi nee J. W. Bruinsma, één van de gang makers van het plan, voor, hoewel hij zegt het in principe wel eens te kunnen zijn met de heren J. W- Schu ren en J. Wildschut, de briefschrij vers. „Ze zijn echter te laat, ze hadden hier tien jaar geleden mee aan moeten komen,” meent hij. De Gaastmeerder gemeenschap kan naar zijn mening onmogelijk iets tegen hebben op de „rijke lui” want „min stens één derde gedeelte van de be volking heeft zijn woning aan die rij ke lui verkocht en gezegd: dy haw- we wy wer efkes moai by de poat hawn„Set dat mar rêstich yn ’e krante,” aldus dominee Bruinsma, die blij is met de bepaling dat de toekomstige eigenaars van de bunga lows verplicht zijn hun woning per jaar minstens vier weken te verhu ren. Het aanvankelijke plan was even wel dat hier allemaal huurwoningen Zbaden worden gebouwd, maar dat is zoveel jaar geleden. Door de sterk ge stegen kosten hoeft men hier nu niet eens meer aan te beginnen. Dominee Bruinsma is er mee ingenomen dat men nu deze oplossing heeft gevon den. met bijbehorende heeft aan een ringsmaatschappij Joh. van rik en Co, N.V. uit Groot-Ammers. Dit bracht bij hem het meeste geld in het laatje. De agrariër is name lijk invalide en moet van de op brengst van de verkoop zijn verde re leven eigenlijk kunnen rondko men, zo meent de heer Bakker. Van Mourik en Co. N.V. is gaarne bereid tot medewerking inzake de vrijwillige ruilverkaveling. Dit be drijf ziet ook graag dat de in de Kaappolder wonende mensen mid dels een 3,5 kilometer lange weg aansluiting met het dorp krijgen. Als de plannen nu evenwel door bij voorbeeld de houding van <ïe Gaast- meerse gemeenschap getorpedeerd zouden worden, dan zou dat kunnen betekenen dat de Kaappolder niet verkaveld wordt. Deze kans is zelfs aanwezig als de realisering van de 56 bungalows die de financier er wil bouwen te lang wordt opgehouden, en dat zou volgens verschillende Gaastmeerders erg jammer zijn. 4 -m i l»d 4 I 1 i iiif» i Hi i f 1 réf jiiil';Et vV;’ - REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1