B. en W. Wymbritseradeel denken niet aan intrekken vergunning voor appartementen Sneekermeer Rustende vogels worden op de „Stelle Bank” door de recreanten bedreigd Gaasterlandse natuur liefhebbers hebben maatregelen voorbereid „PERS CREËERDE TOTAAL VER WRONGEN BEELD” I Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en HEEMTUIN IN VOLLE BLOEI ■If f f j: f i I s i IJLST SNEKER^KOERIER i Isifi I IIM 8^888888888 8 8/8- -- l l 1(1111 13 iiiWBg Sneek-week opent met vlootschouw VOOR AKTIE NOORD- IERLAND ZIJN 50 KOLLEKTANTEN NODIG lii I Lijstkollekte op 17 augustus ■fBi J 1 id ipilii Billis CdK. Rijpstra: eerste Sneek-week admiraal i iSSSIIBlii 881||h Ibb® WSNEEKER NIEUWSBLAD - :-<:8-8' - -8 1IIII ialll r j|8sa8i!ïi 88^8;8bBb: - ■BH Het Sneehr Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave vau NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD ea de - 8-8: V f SNEEKER NIEUWSBLAD Vervolg op pagina 13. 88-8 O L DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 62 Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. dit de wa- het Op deze foto op de achtergrond de „Stei le Bank”, waar vele vogels neerstrijken. Het water op de achtergrond is voor ie dereen toegankelijk, maar de Gaaster landse natuurbeschermers hebben po gingen in het werk gesteld om te komen tot een afsluiten van deze geul tussen de kust en de- zandplaat. (Foto Studio Ger Dijs). Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex» 88888888 «kiwi 0>HM (MU, WTMMMM&Mm M le medewerking toe en deelden mee dat er wat gedaan zou worden. Er is niet zoveel van terecht gekomen, reden waarom de belanghebbenden enkele maanden geleden opnieuw in Om 10 minuten voor 10 geeft de Ad miraal met een kanonschot het 10 mi- nutensein, om 5 voor 10 het voorbe- reidingssein en 10 uur het allereerste startsein. Verwacht wordt dat alle schepen aan de oevers van het Snee kermeer gemeerd zullen blijven liggen en dat uitbundig vlagvertoon aan de ze opening extra luister zal geven. De heemtuin die de buurfamilies De Roest, Kuipers en De Rapper in de Gruitersmalaan hebben aangelegd, doet het maar best. Wie de tuin in maart had gezien, toen alles nog in een zeer priegelig stadium verkeerde en alle planten op elkaar leken, zal nu z’n ogen niet geloven. Struiken van minstens anderhalve meter zijn de grond „uitgevlogen”, en er bloeit nu een grote verscheidenheid aan bloemen. Vorige week zag de tuin er door het slechte weer niet bepaald vrolijk uit, maar toen zaterdag de zon er even op kwam, was het leed snel geleden. De natuur herstelt zich snel, de knoppen zag je als het ware openbarsten en nu staat de witte klaver broederlijk naast een hortensia. Voorbijgangers blijven vaak staan om de resultaten van de natuurlijke aanpak (die de basis voor een heemtuin is) te bekijken. Wel, ze blijven niet voor niets staan; de tuin mag gezien worden. (Foto Studio Ger Dijs). ik kan het me ergens wel begrijpen hoor. Als je op de „Hoge Grazen” bent is het hartstikke verleidelijk even een uitstapje te maken naar de „Stei le Bank”. Je kunt er zo naar toe lo pen, het is maar een wippie”, aldus de jachtopzichter. Vorig jaar begon men in te zien dat het zo niet kon. Geen maatregelen zou op den duur de ondergang van de „Steile Bank” betekenen- Een deputatie van de vogelwachten van Balk en Oudemirdum maakte zijn opwachting bij het gemeentebestuur van Gaasterland om daar op be scherming van de zandplaat aan te dringen. „Tegen de „Hoge Grazen” werd indertijd nogal wat geprotes teerd omdat het ontsierend voor het landschap zou zijn. Dat is, geen ar gument want het toiletgebouw zie je vanaf de weg niet eens staan. Er werd toen evenwel geen enkele aan dacht besteed aan de bescherming van de „Steile Bank”, zo zegt de heer Koelewijn, waarna dus een de putatie met het gemeentebestuur is gaan praten. B. en w- zegden de vol- Om kwart over acht verzamelen zich uitsluitend de daartoe aangezoch te vertegenwoordigers van elke klas se, 24 in totaal, in de Sijbesloot waar een sleepboot de schepen in volgorde van grootte formeert. Lankhorst Touw- fabrieken heeft voor deze gelegenheid speciaal een sleeptros ter lengte van 220 meter gemaakt, waaraan 24 jach ten aanhaken. De vloot koerst af hankelijk van de windrichting via de Roekoepólle voorlangs het Kol- meersland en het Schareiland. Aan de Admiraal voor de starttoren wordt door de kapitein en de bemanning van elk schip tijdens het passeren het sa luut gebracht. B. en w. merken op dat de Provin ciale Schoonheidscommissie het ap partementenplan heeft bekeken en positief heeft geadviseerd. „Bij het verlenen van de bouwvergunning was ons bekend dat verkoop van een deel van de appartementen wordt overwogen en dat was voor ons geen aanleiding de bouwvergunning Het overleg heeft als resultaat gehad dat er borden geplaatst zullen wor den, waarop wordt vermeld waarom het beter is dat de „Steile Bank” met rust wordt gelaten. Men heeft bewust niet voor verbodsborden gekozen, om dat de praktijk heeft uitgewezen dat die averechts werken. Bovendien wijst degene die toezicht houdt op de „Ho ge Grazen” de bezoekers op het feit dat ze het vogeldomein beter niet kunnen betreden- De maatregelen heb ben een aardig effect, maar ja, als de mensen persé naar de „Steile Bank” willen is er niemand die hun dat kan verbieden. De meeste mensen hebben volgens de heer Koelewijn wel oog voor de gevolgen die hun bezoek aan de plaat zou kunnen hebben en keren terug. Maar er zijn ook ande ren Het ideaal van de vogel- wachters is wel dat de geul afgezet wordt, maar of dat lukt is ook voor hen een vraag, waar nog niemand een antwoord op kan geven. De bor den die door de gemeente geplaatst zouden worden, staan er overigens nog niet. Het is al ruim twee maan den geleden dat de vergadering ge houden werd ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 ^kantooruren 01 Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie/ Bij kontrakt lagere rnm-prijs |S|B 88888888888188888888; De „Steile Bank” is volgens schat tingen van de heer J. D. Koelewijn uit Harich jachtopzichter in dienst van de gemeente Gaasterland en be stuurslid van de vogelwacht Balk en omstreken bij laag water tenmin ste, circa 2,5 kilometer lang en onge veer honderd meter breed- De zand plaat is eigendom van „It Fryske Gea” die het vier jaar geleden tot beschermd gebied verklaarde, ’s Zo mers wordt de bank dan ook bewaakt, maar het probleem is dat hij ligt in water, dat is ondergebracht bij de Eerst even iets uit de geschiedenis van het paviljoen. Dit gebouw is in het verleden gesticht door de VVV Sneek, die het later aan een particu lier verkocht, waarna dit bedrijf, in middels uitgebreid met hotelruimte, op commerciële basis werd voortge zet. Het paviljoenterrein mocht toen slechts worden betreden tegen beta ling van entree of het nuttigen van een dure consumptie. Omstreeks 1950 werd het paviljoen gekocht door de heer S. van der Zee, die het vijftien jaar later doorverkocht aan de Be- leggingssociëteit S.OZ. te Amster dam. De heer Van der Zee heeft het gebouw deerlijk verwaarloost, zodat een redelijke exploitatie niet meer mogelijk was. De adspirant-kopers De „Steile Bank” is een zandplaat in het Ijsselmeer voor de Gaasterland se kust en ligt een paar honderd meter ten noorden van het dagrekreatie- projekt de „Hoge Grazen” nabjj Oudemirdum- De zandplaat is een bijzon der geliefde rustplaats voor vele vogels maar de recreanten die vanaf de „Hoge Grazen” door het water een uitstapje naar het „reservaat” maken verstoren de rust waardoor de vogels hun heil elders zoeken. Het was dui delijk dat wanneer hier niet ingegrepen zou worden, men over enkele jaren wel de „Steile Bank” als rustplaats voor vogels zou kunnen vergeten en dat zou toch eeuwig zonde zijn. Gaasterlandse natuurliefhebbers en andere be langhebbenden zjjn dan ook rond de tafel gaan zitten om zich te beraden op maatregelen ten einde het voortbestaan van de „mokkebank” te kun nen continueren. Het college van burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel denkt hoegenaamd niet aan intrekken van de bouwvergunning die is verleend aan de B.V- Paviljoen Sneekermeer in Holten ten behoeve van de bouw van een ieuw motel met appartementen aan het Sneekermeer. Er is volgens het college geen enkele grond aanwezig waarop men dit zou kunnen doen. Het geldende bestemmingsplan rechtvaardigt de bouw langs het meer volkomen. In een nota aan de raad merken b- ên w. op dat bij geen enkele ter-inzage- legging of bij kennisneming van de bestemmingsplannen tegen het apparte mentenplan bezwaar is gemaakt, dan wel in kritische zin hierover gespro ken. Eerder werd volgens ’t college gezegd: als er nu ook maar eens wat van komt. Burgemeester en wethouders hebben hun beleid op papier ge steld om de raadsleden aldus een duidelijk inzicht te geven van de gevolg de lijn, „teneinde te bewerkstelligen, dat een en ander eens in het juiste daglicht wordt geplaatst. Door uitlatingen in de pers heeft de lezer een to taal verwrongen beeld van de hele aangelegenheid gekregen.” Domeinen. Tussen de kust en de bank is een geul van circa 200 meter breed en ieder die dat wil kan dit water vrijelijk bevaren. Er is niemand die hen het recht hiertoe kan ontzeggen. Vele nieuwsgierigen namen dan ook veelal een kijkje op de plaat, waar volgens de heer Koelewijn zeker tien verschillende vogelsoorten op gezette tijden neerstrijken. Indringers dulden dit niet. Vooral nu het dagrekreatie- projekt de „Hoge Grazen” gereed is gekomen neemt de belangstelling voor de plaat hand over hand toe. „Och ja, De uitbreidingsplannen van het pa viljoen zijn reeds vanaf 1958 in drie elkaar opvolgende bestemmingsplan nen geregeld. Het eerste maakte een uitbreiding in zuidoostelijke richting met een ongeveer 90 meter lange böuwstrook voor bungalows ter ver ruiming van de hotelaccommodatie mogelijk- In die tijd was er naar de mening van b. en w. veel aandrang, vooral vanuit Sneek, voor uitbreiding van de recreatiemogelijkheden aan ’t Sneekermeer. In hét bestemmingsplan van 13 februari 1967 werd ’n nog for sere uitbreiding (of vernieuwing) van het paviljoen mogelijk gemaakt door het aangeven van een bebouwingsvlak van 120 bij 30 meter voor bijzondere doeleinden ten dienste van de recrea tie. Het thans geldende bestemmings plan is goedgekeurd op 13 november speelde hij volgens b. en w. tegen el kaar uit. Toen de S-O-Z. het gebouw kocht was het bijna een bouwval ge worden. Het college wijst er op dat ook vanuit de Sneker zakenwereld is getracht het paviljoen te kopen, maar dit pogen strandde op te weinig me dewerking. „Wanneer nu vanuit de Sneker samenleving wordt geageerd tegen het nieuwbouwplan, mag dit feit wel even gereleveerd worden. Was de aankoop door de Sneker zakenlie den wel gerealiseerd, dan had even zeer een exploitatie op zakelijke ba sis verwacht kunnen worden,” aldus het college. overleg zijn getreden. Die belanghebbenden zijn dan: Dom einen, „It Fryske Gea”, de vogel wachten van Balk en Oudemirdum, de rijkspolitie te water, het Gaaster landse gemeentebestuur en het water schap „De Zeven Grietenijen van de Stad Sloten”, die de verantwoording voor de IJsselmeerkust ter plaats draagt. Deze „ronde tafel conferentie” werd belegd op verzoek van de vo gelwachten, die het liefst zouden zien dat de geul tussen de zandbank en de kust helemaal afgezet zou worden. Dit is echter een zaak van Domeinen, waarvan de toen aanwezige vertegen woordigers wel hebben toegezegd de mogelijkheden te zullen onderzoeken. „Maar ja, als Domeinen iets gaat doen, duurt het in de regel vrij lang, want die ambtelijke molen draait zo langzaam”, meent de heer Koelewijn- Het Sneek-Weekcomité verbindt jaar voor de eerste maal aan opening van de Sneek-Week zaterdag morgen een „ceremonie protocolair”. De Commissaris der Koningin, mr. H. Rjjpstra, is de eerste Admiraal van de Sneek-Weekvloot en vertrekt met het Statenjacht ’s morgens om half negen vanuit jachthaven „De Domp 2” naar het Sneekermeer. Het Statenjacht neemt dan zijn ligplaats in voor de starttoren en heeft naast mr. Rjjpstra aan boord de voorzitters van de beide zeilverenigingen, dr. J. W. van der Zijpp en E. K. Hoekstra. gss® gjiEs a 1970. In het plan van ’67 werd aan het Kruiswater een kampeerterrein opgenomen, met dien verstande dat tussen het Kruiswater en het kam peerterrein een brede strook open baar groen werd geprojecteerd om voor een ieder uitzicht over het ter mogelijk te maken. Rondom terrein is beplanting gedacht. Vanaf 1966 is dus bekend dat caravans en tenten aan de meeroever niet worden toegelaten, wanneer dit onderdeel van het Pottenplan is gerealiseerd. „Het hoeft geen betoog dat het onredelijk is, nu te stellen, de bebouwing maar achterwege te laten, ten gunste van ’t kampeerterrein De groep van circa 40 Noord-Ierse kinderen zal donderdag 23 augustus in Sneek arriveren. De kinderen uit de sloppen van Belfast zullen hier een vakantie van drie weken door brengen. Het aktiecomité heeft al ver schillende toezeggingen tot steun etce tera ontvangen, maar er is nog wel geld nodig, veel geld zelfs. Er wordt daarom een lijstcollecte gehouden op vrijdag 17 augustus en daarvoor is de hulp van vrijwilligers onontbeer lijk. Er moeten namelijk 50 collectan ten komen die op de avond van 17 augustus tussen zeven en negen uur in een aan hun toegewezen wijk huis- aan-huis geld moeten trachten in te zamelen. Degenen die zidh voor dit uiterst belangrijke karwei willen in zetten kunnen zich aanmelden bij de Stichting Sudergoa, Scherhemstraat nummer 11, telefoon 4800. Gisteren heeft het aktiecomité Noond-Ierland 500 brieven doen uitgaan aan beter gesitueerden in Sneek. In dit schrijven wordt gevraagd om een financiële bijdrage. Bit iv8^8 ■iBBg BBBIBiBIBss

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1