Ingebroken Ds. Jelke W. Bruinsma kwart eeuw op Hervormde kansel in Gaastmeer 1 van Grondlegger van Eerste Friesche Zeilschool en jaren secretaris KNWV VAN „BAKKERSFEINT” TOT DOMINEE IJLST SNEKE^KOE?IER de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en Golden Earring zegt concert in Manege af 1 Meisje kreeg lichte hersenschudding bij ongeval Leeuwarderweg gi IH 7. T AKI, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD <h WSNEEKER NIEUWSBLAD^ Hij is 57 jaar, kent iedere in woner van Gaastmeer bij de voornaam, speelt een grote rol in de plaatselijke recreatie en beklimt al vijfentwintig jaar iedere zondag de kansel van de Nederlands Hervormde Kerk in het dorp. Zijn naam is, u had het wellicht geraden, dominee Jelke Wanders Bruin sma, de schilderszoon die via bakkersfeint zielezorger werd. Het Sneaker Nieuwsblad is een geconbineenie uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER i r N i' f 1 De twintig- I Vervolg op pagina 5 „De camping Het ongeval gebeurde Hoogtepunt van reünie ronde- en plat- bodemjachten viel helaas in het water Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 6 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 63 ongeveer de L. uit UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-Jf233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek DK Had verschijnt bovendien SNEEKER NIEUWSBLAD met de ambu- Potten” In de nacht van zaterdag op zondag wend ingebroken in het accountants kantoor De Boer aan de Westersingel. Men drong aan de achterzijde in het pand binnen door vernieling van een ruit. Ook binnen werd een deurruit vernield. De buit bedroeg ongeveer 40,In dezelfde nacht werd ook een poging ondernomen de sigaretten automaat van mevrouw Woddema aan het Grootzand leeg te plunderen. De automaat werd zwaar beschadigd, maar de daders konden geen rookwa ren meenemen. Door de politie is pro ces-verb a al opgemaakt tegen de 45-ja- rige huisvrouw C. W, woonachtig in de gemeente Hennaarderadeel. Ze nam vrijdagmorgen bij drie zaken in Sneek kledingsstukken mee uit rekken die buiten waren geplaatst. MWmI I-i* «m 4* «n-ta MW VTN»ltnmMll De Haagse groep de Golden Earring, die dinsdag in de Manege zou optre den heeft volkomen onverwacht het concert afgezegd. De Earringfans die de laatste vijf jaar naar de Manege in Sneek trokken kunnen dus nu wel thuisblijven. Vrijdag 17 augustus treedt de Earring op in de Harmonie te Leeuwarden. De bekendmaking van de nieuwe Pan schipper is altijd het hoogtepunt van de „openingsplechtigheid”. Er wordt dan veelal druk geraden en gegokt op verschillende potentiële kandida ten. Vrijdagavond was het niet an ders, maar evenals voorgaande jaren keek een ieder toen Sneeks eerste burger de naam bekend maakte wat „fomuvere” op om het volgende ogen blik de handen enthousiast op elkaar te brengen. Niemand had de man op zjjn lijstje staan en zo gaat het nou altijd... Wat het hoogtepunt van de reünie van ronde-en platbodemjachten dit week end in Heeg had moeten worden, verviel tot een natte, kille vertoning, waar weinig plezier aan werd beleefd. Met het oog op de weersomstandigheden werd namelijk de gistermiddag op het Heegermeer te houden admiraalzeile- rjj afgelast. De ruim 80 tjotters, boeiers, Friese jachten, schouwen en wat dies meer zij bleven aan de wal. De schepen werden wel gepavoiseerd, want de organisatoren van het hele spektakel, het „Comité Regionale Friese Reünie”, hadden besloten de admiraal langs de schepen te laten varen, om aldus te trachten te redden wat er nog te redden viel. Ds. Jelke W. Bruinsma is 25 jaar predikant geweest van de Neder lands Hervormde Kerk in Gaast meer. Hier poseert hij met zijn vrouw voor „zijn” kerk. Woens dag 22 augustus wordt in de kerk een herdenkingsdienst gehouden, met aansluitend hierop een receptie. (foto Studio Ger Dijs) Een trotse Tom Kazemier uit Medemblik toont „den volke” de koekepan, die zijn benoeming tot schipper in de orde van ssssssss de Sneker Pan symboliseert. Op de re- vers van zijn colbertjasje had burgemees- ter mr. B. van Haersma Bum a zojuist de bij de onderscheiding behorende B draagmedaille gespeld. (Foto Studio Ger Dijs). Na zijn studie te hebben afgerond voelde dominee Bruinsma, die in middels zijn dertigste verjaardag al had gevierd, veel voor een funktie in het sociale werk. Hij aanvaard de een baan als adjunkt-direkteur van een inrichting waarin politieke delinquenten waren opgenomen. Hij vond het werk bijzonder plezierig en nam zich voor zich opnieuw over de studieboeken te buigen om de voor deze „job” vereiste papieren te ver krijgen. Op aanraden van zijn „gro te baas”, een professor, zag hij hier later vanaf en werd hulpprediker in Boijl. Hij was inmiddels getrouwd en het jonge echtpaar bracht in 1948 de vakantie door bij de ouders van dominee Bruinsma in Oosterend. Vervolg op pagina 4 TOM KAZEMIER, MEDEMBLIK TWINTIGSTE PAN - SCHIPPER In zijn toespraak voorafgaande aan de bekendmaking van de nieuwe schipper gaf de burgemeester de ve le aanwezigen al een hint met te zeg gen dat er in de loop der jaren Vele Friezen naar Holland zijn getrokken. Verschillenden zijn daar op een ho ge positie terecht gekomen om aldus de gemeenschap te dienen. Het was toen duidelijk dat het nieuwe lid van de beroemde orde geen Fries zou zijn, of beter gezegd geen inwoner van Friesland, maar een ieder kon er zich mee verenigen getuige het gulle en spontane applaus toen de bur gemeester bekend maakte dat het de heer Tom Kazemier was geworden. De heer Kazemier is één van de op richters van de Eerste Friesche Zeil school die nu aan de Oppenhuizerweg is gevestigd- Vóór de oorlog was het paviljoen eigendom van de vader van Tom. Gerard Wuring, Hepke Stam en Tom Kazemier waren vrienden die de watersport, en in het bijzonder de wed- strijdzeilerij, een warm hart toedroe gen. Ze stonden als uitstekende zei lers te boek en bij dit drietal kon bij leden van de club in de schoolban ken. (Dominee Bruinsma was toen 21 jaar en bezocht het Magister Alvinus gymnasium in Sneek). Hij heeft de opleiding hier niet helemaal afge maakt, want onder meer de oorlog gooide roet in het eten- In 1944 in Leeuwarden deed hij tenslotte eind examen en twee jaar later was hij bevoegd godsdienstonderwijzer. Hij werd hulpprediker in Sint Jacobipa- rochie, woonde in Minnertsga, preek te zondags en fietste iedere dag iop kussiebanden) naar Leeuwarden voor zijn studie. Een druk leven, maar het ging best- In de oorlog heeft hij ook nog enige tijd de hervormde gemeen te van Kubaard geleid omdat de vas te voorganger dominee Piet de Bres was onaergedoken om uit handen van de bezetter te blijven. Na de bevrij- ding ging de ambitieuze schilderszoon naar Utrecht, waar hij in 1946 in één jaar tijds zijn kandidaats- en eind examen af legde. „Normael stiet der fjouwer en in heal jier foar, mar doe gyng it folie flugger.” de film „Van Klik tot Kluiver” wer den getoond. Zaterdagmiddag sta ken de schepen van wal om in een door de watersportvereniging ,Heeg’ georganiseerde wedstrijd de krach ten te meten. De deelnemers gingen enthousiast van start maar de weg vallende bries zorgde voor een windstil slot. De baan moest worden afgekort en het laatste schip kon eerst na half zeven de zeilen strij ken. Zaterdagavond zochten een veer tig kleinere jachten andermaal het water op, nu niet voor een kracht meting, maar voor een fakkelvaart. Men startte in het dorp en maakte een rondje om het eiland. De ver lichte schepen boden een feërieke aanblik, die door de vele toeschou wers uitermate werd gewaardeerd. Na de prijsuitreiking gistermiddag in het dorpshuis gooiden de meeste deelnemers aan deze deels toch wel geslaagde reünie de touwen los en zetten koers naar de thuishaven. Vervolg op pagina 4 De 61-jarige Tom Kazemier uit Medemblik is vrijdagavond tijdens de of ficiële opening van de Sneek-Week in het Sneker stadhuis tot schipper in de Orde van de Sneker Pan benoemd. De heer Kazemier is een geboren Sneker en was onder meer één van de grondleggers van de Eerste Frie sche Zeilschool aan de Oppenhuizerweg. Een donderend applaus klonk op in de snikhete raadzaal toen burgemeester mr. B. van Haersma Buma bekend maakte wie de onderscheiding dit jaar ten deel zou vallen. ste schipper kon alleen maar stamelen: „Dit is een totale verrassing.” om twee uur. De 23 jaar oude C. Venhuizen kwam met zijn auto uit de Sytsingawiersterleane het oprijden van ch „Het is jammer, eng jammer dat het zo is gegaan,” meent de heer J. Ver meer uit Arnhem, lid van het Orga niserende comité. Het admiraalzeilen is altijd het hoogtepunt van de ruim twee dagen durende reünie van eige naren van jachten, die uitsluitend in de binnenwateren thuis horen. Toen men gistermorgen uit bed stapte wa ren de weersomstandigheden hopeloos. De matige tot krachtige wind zweep te de golven van het Heegermeer flink pp en het was duidelijk dat er zo niet gezeild zou kunnen worden. De weer berichten van het KNMI in De Bilt deed het comité aanvankelijk opge lucht ademhalen want hierin werd melding gemaakt van een in het noor den in de middag snel afnemende wind. Niets bleek evenwel minder waar. Aeolus bleef zijn best doen, re den waarom men tegen de middag te lefonisch overleg pleegde met de me teorologische dienst op de vliegbasis Leeuwarden. Hier kreeg men te ho ren dat er voorlopig hoegenaamd geen kans was op een sterk afnemende wind, waarop de organisatoren be sloten van de zeilpartij af te zien, de beste beslissing in dit geval. Toch wil de men er nog iets van maken en gaf de eigenaars van de jachten opdracht hun schepen wèl te versieren. Men draaide de zaak om zodat niet de es kaders langs de admiraal, drs. H. Halbertsma uit Amersfoort conser vator van het Friesch Scheepvaart Museum in Sneek maar de admi raal langs de eskaders voer. Van de glorieuze aanblik die het admiraal zeilen anders biedt, bleef nu echter uiteraard weinig over. Mr. K. J. van Douwen uit Beetsterzwaag, voorzitter van het organiserende comité, vond het ietwat sneu voor de admiraal die een lange reis had gemaakt, maar ver zocht hem volgend jaar andermaal als admiraal te willen optreden in de hoop dat de weersomstandigheden ’t dan wel toe laten. en verleende bij de Leeuwarderweg geen voorrang aan een personenauto, die door de evenoude S. Vis uit De Steeg werd bestuurd. De wagens knalden op elkaar en werden zwaar beschadigd. Mejuffrouw Wolf was één van de vier inzittenden van de wagen van Vis. De reünisten zijn in de zoop van vrijdag in Heeg aangekomen. Ha venmeester Jan Lopik had ruimte vrijgelaten voor de meer dan 80 schepen. Overigens was dit aantal kleiner dan vorig jaar, toen bijna 100 jachten in het dorp verschenen. Vrijdagavond kwam het hele gezel schap bijeen in het dorpshuis, waar dia’s van de vorige bijeenkomst en Dominee Bruinsma beklom in 1948 voor de eerste maal de kansel van het rustieke kerkje in Gaastmeer. Het was zijn eerste baan als predi kant, daarvoor is hij enkele jaren hulp-prediker geweest. Er zijn in de loop der jaren verscheidene beroepen op hem uitgebracht, maar hij wil het dorpje aan het „voeteneind” van de gemeente Wymbritseradeel niet meer verlaten. Dat zou ook niet kunnen, want hij behoort gewoon bij de inven taris van het dorp. Hij heeft er zich een eigen plaats verworven. De wieg van dominee Bruinsma stond in Oosterend- Hij groeide op in een schildersfamilie en werd na drie jaar in de ULO-banken te hebben doorge bracht „bakkersfeint”. Erg veel loon werd er door bakker Dantuma in den beginne niet uitbetaald. De hono rering voor de prestaties van de „teint” bestond wekelijks uit een „sükerbólle” en een stuk of wat oud bakken taartjes. „As de ris hwat oer wie, krige ik wolris twa kwartsjes,” weet dominee Bruinsma zich te her inneren. „Ja, sa binne wy great wur- den”. Na vier jaar zegde de schil derszoon zijn baan bij de plaatselijke bakker op en vertrok naar Dronrijp, waar hij eenzelfde funktie kreeg. „De ze man woe my ek bakker meitsje, mar dér hie ik gjin nocht oan. Ik wist doe dat ik dümny wurde woe, mar myn alden hiene oare plannen”. Do minee Bruinsma vertelt dat pa en ma dat ideaal van hun zoon, die toen net twintig jaar oud was, te hoog ge grepen achtten. Zelf had hij al van jongsaf aan in zijn onderwustzijn de overtuiging gehad dat zijn taak uit eindelijk toch op de kansel zou liggen. Toen hij wat ouder werd verwierf hij een groot aandeel in het plaatselijke jeugdwerk en dat stelde hem op het gymnasium voor een beetje een vreem de situatie: als jeugdleider kwam hij De 18-jarige Cornelia Wolf uit Bus- sum is in de nacht van vrijdag op za terdag licht gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt Leeuwar derweg-Sytsingawiersterleane. Mejuf frouw Wolf, die haar vakantie in Sneek doorbracht liep een lichte her senschudding op en is op advies van dokter C. M. Ejjkman lance naar vervoerd. Overdag is het kruispunt sinds vrij dagmiddag „beschermd” door ver keerslichten. Vooral tijdens de eer ste dagen van de Sneek-Week is de installatie een uitkomst gebleken. Erg lange files op de Sytsingawier sterleane komen nu niet meer voor. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellerna, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mrtr-prijs SI '/.'C M jsH - Hii■■iii s i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1