Veel averij tijdens 38 ste Sneek - week DE „SONDELER BIL” WORDT IN OUDE GLORIE HERSTELT de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Sondel viert volgende week feest NON-STOP BROMFIETSER KREEG KOGEL IN ZIJN ACHTERSTE ULST SNEKER^KOERIER Nieuw hospitaalschip Rode Kruis in Sneek 2e peuterspeelzaal in Lemmerwegwijk Rutger van Mazyk bespeelt Sneker beiaard i de Levensvatbaarheid wel zeker f i COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en WSNEEKER NIEUWSBLAD^ --- - Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, rlIffllillBIIIIBIIIIIIIIIIfflillllMIIIBIIIIIIIIIIIIIffl ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiffliiiiiiiim f SNEEKER NIEUWSBLAD die be- I Bouw appartementen Sneeker meer is voorlopig stil gelegd Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Het is ruig gegaan tijdens deze Sneek-week op het onstuimige wedstrijdwater van het Sneekermeer. De storm achtige wind heeft voor veel last gezorgd. De wedstrijden werden zelfs één maal geheel afgelast, terwijl op de overige dagen vele zeilers werden geconfronteerd met een onvrijwillige duik in het woelige water. De Stand-By moest dan ook vele malen in aktie komen, zoals uit deze foto blijkt. De schepen liepen veel averij op. Meer nieuws over het verloop van de Sneek-week vindt u elders in deze krant. f I DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 64 Sonata Thema „Slaet ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-Jf233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 22!f7 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad wnchijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEH m was indertijd een jaarmarkt, zo- van Sondel, buiten het dermate i Echten. Na „bal na”. Muzi- dan Het is volgende week, om precies te zijn van woensdag tot en met zater dag, groot feest in het Gaasterlandse dorp Sondel. Eenmaal in de twee jaar worden in dit rustieke dorpje zo rond het midden van de maand augustus dorpsfeesten georganiseerd. Tot nu toe werden deze feesten in het va- kantiecentrum „Sondel” gehouden. Nu evenwel de laatste jaren was geble ken dat deze ruimte te klein was geworden, besloot het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelang in Sondel uit te zien naar een ruimer onder komen. Deze werd gevonden in de vorm van een immense tent, welke aan de rand van het dorp zal worden opgesteld. Om nu helemaal in stijl te blijven heeft men het komende gebeuren gedoopt als „Sondeler Bil”. Een benaming ontleent aan de vroegere jaarmarkt in Sondel. Het komt velen ietwat vreemd voor dat men juist nü is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Het is immers algemeen bekend dat Gede puteerde Staten van Friesland de mi nister van Volkshuisvesting hebben ge adviseerd de beslissing van het ge meentebestuur van W mbritseradeel omtrent het appartementenplan te ver nietigen. Overigens is de uitspraak van burgemeester Cazemier over deze kwestie gedaan in onze krant van maandag jongstleden vertekend over gekomen. De burgemeester zou blij kens het berieht hebben gezegd dat hij deze beslissing van G.S. inzake het appartementenplan wel had ver wacht. Dit is niet juist. De burgemees ter had een koppeling gemaakt met eveneens ter vernietiging zal worden bedoelde was: als G.S. voor het ap partementenplan dezelfde maatstaven zou gebruiken als voor Schiermonnik oog (wat dus inderdaad gebeurd is) dan had hij hun afwijzing wel ver wacht. Wymbritseradeel’s eerste bur ger had evenwel niet verwacht dat ge deputeerde staten dezelfde maatstaven zouden aanleggen en dat bedoelde hij dan ook met zijn uitspraak: „ik had dit advies van g.s, wel verwacht.” Om op de uitvoering van het plan zelf terug te komen: de bouwvergun ning werd in maart afgegeven, waar na het bouwbedrijf de firma Tinga begon met het inkopen van materiaal, het plannen van het karwei etcetera. De B.V. Paviljoen Sneekermeer had al tweederde deel van de benodigde grond in eigendom, het resterende deel moet door een ruil met het recreatie schap Sneekermeer worden verkregen. Deze ruil ligt nu ter goedkeuring bij g.s. en de grond is officieel dus nog eigendom van het recreatieschap (dus niet van de gemeente Wymbritsera- deel, zoals wij maandag schreven) reden waarom burgemeester Cazemier dan ook opdracht heeft gegeven tot het stilleggen van de werkzaamheden tenminste voor zover het de grond van het recreatieschap, waar hij voor zitter van is, betreft. Vervolg op pagina 9. Daarna zal de tent van zeven tot elf voor het publiek. Het nieuwe hospitaalschip van het Nederlandse Rode Kruis de „J. Hen ri Dunant”, komt dinsdag voor het eerst in Sneek. Het schip dat afmeert aan de Pampuskade heeft patiënten uit Noord-Holland aan boord. Er is gelegenheid de opvarende te bezoeken, ’s avonds van kwart over zes tot ze ven uur. In tegenstelling tot vroeger mogen de patiënten nu twee bezoe kers ontvangen; zonder geldig bewijs heeft men geen toegang tot het schip, Advendo luistert de aankomst van het hospitaalschip op. <1 ff Rutger van Mazyk, beiaardier van Laren bespeelt vanavond om acht uur de beiaard in de Martinitoren. Het programma ziet er ais volgt uit: Matthias v. d. Ghein: Preludium en Rondo; Johan S. Bach: Adagio en Fu ga; Rutger van Mazyk: „Heer Jesus heeft een hotfike”; Leen t’ Hart: „Een vaste Burcht is onze God”; R. Ie La cheur: Fesch: Hart: „Merck toch hoe sterck”; Bach: Allemande; Gavotte; B. Franssen: Preludium en Fuga. te doen gaan, ber. De enquete heeft uitgewezen dat de behoefte ernaar wel degelijk bestaat: uit vele reacties bleek dat de peuter- speelplaats in de Lemmerwegwijken zeker levensvatbaarheid kon hebben. Men heeft onderdak gevonden in de Koningin Emmasehool (Frieswijk straat 8). Ouders van 24-jarigen kun nen zich op dinsdag 14 augustus en vrijdag 17 augustus van 10.0011.30 uur richten tot de leidsters voor na dere inlichtingen en opgave van hun peuters. De leidsters zullen op boven genoemde tijden aanwezig zijn in de school. Na 1 september zijn opgave- formulieren elke ochtend verkrijgbaar in de peuterspeelzaal. Het is natuurlijk nooit leuk als iemand met één of ander schietwapen onder vuur wordt genomen. Toch konden de meeste mensen bij het horen van het volgende waar gebeurde verhaal een speelse glimlach niet onderdrukken. Vorige week op een doordeweekse dag ’s avonds om een uur of half negen reed een zekere J. R. op zijn nog zo goed als nieuwe brommer met hoge snelheid door een stil Sperkhem. Tot zijn grote schrik bemerkte hij evenwel dat de rem men plotseling hun diensten verder weigerden. In volle vaart stoof hij de Willem de Zwijgerstraat in. In plaats van het benzinekraantje dicht te draaien, meende hij door constant rondjes te draaien om een in deze straat aanwezig blok huizen ook wel eens tot stilstand te zullen komen. Ondertussen zat de heer C. K. voor de buis te kijken naar een spannende thriller. Tot grote ergernis van dit persoon ver schenen er elke keer wanneer R. „dóórkwam” van die vervelende witte strepen op zijn scherm. Na een vier of vijf keer R. te hebben voorbij zien scheuren, besloot K. tot meer drastische maatregelen over te gaan. Hij naam z’n luchtbuks ter hand, liep daarmee naar buiten en schoot de arme bromfietser pardoes in zijn achterste. Kermend van de pijn sloeg R. tegen het plaveisel. Haastig toege schoten voorbijgangers brachten hem naar dr. Dethmers, waarna deze op zijn beurt de getroffene naar het ziekenhuis doorstuurde. Operatief is daar toen de kogel verwijderd. iedere avond uur open zijn Zaterdag 18 augustus wordt er gonnen met een kinderfeest. Vanaf negen uur ’s morgens zullen alle kleu ter- en lagere schoolkinderen elkaar in verschillende spelletjes bekampen, waarna om twaalf uur de prijsuitrei king zal plaatsvinden. In de tent zul len de kinderen getracteerd worden op broodjes en chocolade, waarbij ze onderwijl kunnen kijken naar een op treden van de goochelaar Wigle Rui ter. ’s Middags wordt er gestart met volksspelen, ’s avonds wordt het blijspel „It spoar bjuster” opgevoerd. Het verantwoordelijke gezelschap Js de „Doarpsmienskip” van EG.: het toneelstuk is er kale medewerking verrichten „The Melody Boys”. De Stichting Kindercentra Sneek in maart van dit jaar een enquete hield onder de bewoners van de Lemmerwegwijken om de behoefte aan een peuterspeelzaal te peilen, heeft besloten een tweede speelzaal van start en wel per 1 septem- Zoals bekend zijn g.s. van mening dat door uitvoering van het plan het publieke karakter van de be stemming geweld wordt aangedaan, doordat de appartementen vroeg of laat in de verkoopsfeer kunnen wor den gebracht. Over dit standpunt nu verschillen b. en w. van Wymbritse- radeel met g.s. van mening. Burge meester Cazemier („Ik ben erg van die brief van g.s. geschrokken, hun mening sloeg in als een bom voor al omdat er geen overleg is ge weest”) wijst er op dat er nu een dis cussie gaande is omtrent de vraag of de argumentatie van g.s, wel steek houdend is. „Het gaat helemaal om het begrip hotel-restaurant en wij be twijfelen of bij het appartementen plan het publieke karakter geweld wordt aangedaan. Een restaurant is een particuliere zaak, maar met een publieke toegankelijkheid. Nu kun je wel zeggen dat het publieke karak ter hierdoor wordt ondergraven, maar gaat naar onze mening niet op. Dit is echter een zuivere juridische kwestie,” aldus burgemeester Caze mier. da chiesa; Leen ’t en variatie; Leen ’t op de trommelen”; Johan S. Jean De bouw van de appartementen, althans het voorbereidende werk daartoe, is in de loop van dinsdag op last van burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel voorlopig stil gelegd. Enkele uren nadat een bulldozer van het bouwbedrijf firma Tinga uit Lemmer aan de gang was gegaan met het egaliseren van het terrein tussen de camping, het paviljoen en de oever van het meer, kwam de burgemeester zelf naar de bouwplaats om de bulldozerchauffeur opdracht te geven zijn werkzaamheden te staken. Hij was namelijk deels aan het werk op een stuk grond, dat nog niet het eigendom was van de B.V. Paviljoen Sneekermeer, in wiens opdracht het Lemster bouwbedrijf het appartementenplan moet realiseren. De Sondeler Bil bijzonder belangrijke wel voor de inwoners als ook voor de mensen dorp. De Sondeler Bil was populair dat bijna alle Gaasterlan- ders er een bezoek aan brachten. De oude dorpsherberg was het middel punt. Kraampjes stonden opgesteld en er werd gedanst. Om nu deze Sonde ler Bil in alle glorie te herstellen, wijken de te houden festiviteiten de komende week in vrijwel niets af van wat er in die tijd op het program ma stond. Het enige verschil is dat de oude jaarmarkt een vaste datum kende, 25 juli, maar dat er nu een aantal dagen gefeest zal worden. Bij wijze van voorproefje houdt men zaterdag reeds een zogeheten „op- drachtenspel”. Hierbij zal iedere deel nemer een kaart in handen krijgen, waarop een vijftiental opdrachten staan. De mensen die een opdracht verzorgen, hebben een bord met een nummer in de tuin, waardoor elke deelnemer duidelijk kan zien welke opdracht er uitgevoerd moet worden. MIDDENSTAND Om het idee van de kraampjes zo veel mogelijk te benaderen werd de plaatselijke middenstand ver zocht in de tent stands in te rich ten. In totaal zullen tien van derge lijke kraampjes te bewonderen zijn- Hiermee is de vereniging van Dorpsbelang meteen uit haar finan ciële moeilijkheden, omdat de kos ten van de tent gedeeltelijk door deze middenstandsbeurs gedekt kunnen wonden. Woensdagavond om zevgn uur zal de heer H. L. Sixma, baron van Heemstra, burgemeester van Gaasterland de beurs openen. Het bouwbedrijf Tinga uit Lemmer is dinsdag gestart met de voorberei dende werkzaamheden ten behoeve van de bouw van zestig appartemen ten en een nieuw paviljoen. Later op de dag werden de werkzaamheden evenwel stil gelegd door burgemees ter B. W. Cazemier in de funktie van voorzitter van het rekreatieschap Sneekermeer. Van het pad langs de meeroever vanaf het paviljoen naar de overzet is een groot deel verdwe nen, bomen zijn ontworteld, struiken begraven(Foto Studio Ger Dijs) RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTORED AKTIE: Studio Ger Dijs Groot zand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariel Bij kontrakt lagere mm-prijs G fis

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1