Friese jacht „Neptunus” maakt snelste tijd Feestweekpr o gramma Balk is nu in kannen en kruiken T I I I snekerMK0^IÊB V r en van Fierljepftimers in Ijlst waren ontevreden over medewerking Officieel Orgaan bijeen Parochieteam Sneek gister weer volledig de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST I I Zevenjarige Ulster redt buurjongetje van verdrinkingsdood Oud-commissaris J. H. G. v. d. Berg in Den Haag overleden Bootanker en f 200 - dievenbuit in Sneek Internationale speedbootraces op Sneekermeer COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD de X RONDE- EN PLATBODEMS ZEILDEN ZATERDAG OP HET SLOTERMEER RAAD SNEEK IN SPOEDVERGADERING ----- 3 w IlIlilBlllllllllllllilllllMlllll SIHHIIHIIBIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Hd SmuImt Nieuwsblad is een gecombmerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEI f 1 AWL ’••'Bi 8 L/t Jk worden Oude glorie herleefde op zonnig Slot er meer ^M*VM*******M***************************************** Meer dan 45 ronde- en platbodemjachten hebben elkaar zaterdagmiddag op het Slotermeer de hoogste eer be twist. Dit gebeurde tijdens een zeilwedstrijd, die door de watersportvereniging „Sleat” ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan op touw was gezet. De ontmoeting, die met iets te weinig wind van start was gegaan, mond de uit in een aantrekkelijke zeilpartij, waarbij het Friese jacht „Neptunus” van de heer E. O. de Jong uit Joure de snélste tijd maakte. Tijdens een gezellig samenzijn na de wedstrijd in de manege in Sloten reikte burgemees ter H. A. van Zwieten hem hiervoor een wisselbeker uit. De organisatoren achten deze „herleving van de oude glo rie op het Slotermeer” bijzonder geslaagd. De volledige uitslag van deze wedstrijd vindt u elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags in in MAANDAG 13 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 65 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN Donderdag 16 augustus a.s. komt de raad van Sneek in een spoedvergade ring bijeen. Er komt op deze verga dering alleen het voorstel van burge meester en wethouders aan de orde betreffende de onderhandse aanbeste ding van deelobject 2 van de centrale riolering (Westhemstraat en IJIster- kade). De heer Van den Berg heeft Sneek nooit helemaal kunnen vergeten. Voor al de zeilsport droeg hij een warm hart toe. Reden voor hem om op vrij wel elke hardzeildag in de Water- poortstad aanwezig te zijn. De laatste jaren evenwel was de heer Van den Berg wegens lichamelijke omstandig heden veel aan huis gebonden Het was gedurende deze periode dat de heer Van den Berg, die een echte kunstminnaar was, veel tijd besteed de aan het verzamelen van fraai an tiek. Voor de bejaarden van Gaaster- lands hoofdplaats is donderdag een speciale middag in het programma opgenomen. Mevrouw R. Postma- Stolk uit Hardegarijp verleent hier aan haar medewerking. De middag begint om twee uur. 's Avonds i wordt een kulturele avond gehou den, waarvoor de hulp van het har- monie-orkest „Concordia”, de zang vereniging „It Kritekoar” en leden van de beide Mavo’s ingeroepen. De huisvrouwenmiddag, vrijdag om half drie, wordt, als het even kan in de open lucht in de Van Swinderen- straat gehouden. Mochten de weersom standigheden onverhoopt niet al te best zijn, dan begeeft men zich een voudig naar de Treemter. De Wieler- commissie Balk organiseert voor die zelfde middag een wielerwedstrijd met als klapstuk de ronde.van Gaasterland, die nu al een internationaal tintje heeft gekregen doordat enkele in het buitenland wonende, maar zich in Gaasterland ophoudende, fietsers zich hebben opgegeven. Het parcours is bij het bejaardentehuis Talmahiem, en om vijf uur starten de eerste wielrij ders. De jeugd kan ’s avonds in de Treem ter terecht, waar zij voor 4,50 kun nen luisteren naar beatklanken van „The Hïtt-it’s” Degenen die na al de ze feestelijkheden nog een beetje puf over hebben moeten niet nalaten za terdag tien uur naar de matinee te gaan, waaraan Concordia’ (alweer) medewerking verleent. ’s Middags twee uur treden de beide buurtvereni gingen nog eens tegen elkaar in het strijdperk tijdens een Tweekamp, ’s Avonds is er in de Treemter een groot slotbal, waar men kan dansen op mu ziek van het orkest Jelle Buizink. Ten slotte is er van dinsdag tot en met za terdag een Groot Lunapark, de hele feestweek dus. MIS De heer Van de Akker: „Het Frysk Ljeppers Boun is een paar jaar gele den tot de beslissing gekomen om maar niet meer iedereen ongelimi teerd te laten filmen bij wedstrijden. Als men opnamen wil maken, staat daar een prijs voor die ik liever niet noem. Ik heb de filmers uit het hoofd gepraat dat ze minder zouden kunnen betalen. Als ze dat denken zijn ze er gewoon mis mee”. Of het de film ploeg uit het hoofd gepraat is, is nog de vraag, getuige de reacties van niet-begrijpen, nadat zij een cheque met 250 hadden ingevuld. Gistermorgen heeft deken Th. W. Bur gers tjjdens de eucharistieviering in de Rooms Katholieke kerk aan de Singel de nieuwe leden van het paro chieteam in Sneek bij de kerkgangers ingeleid. De nieuwe pastores, A. C. Noordstrand en J. H. Schulte Albers zullen zich bemoeien met het jonge renwerk in de stad, en ook het be jaardentehuis St. Bonifatius zal de no dige aandacht krijgen. ,De parochie heeft behoefte aan een pastor die in dezelfde tijd als kape laan Beeres werkt,” zo zei deken Bur gers, die eveneens meedeelde dat men in het Bonifatiushuis zat te springen om geestelijke begeleiding. Pastor Noordstrand is al enige tijd werk zaam in de parochie in Sneek, terwijl pastor Scholte Albers, na een jaar in Assen werkzaam te zijn geweest, per 1 augustus in Sneek zijn arbeid verricht. Vooral voor pastor A. P. Braakhuis, die sinds het vertrek van kapelaan Beeres niet bepaald stil hoefde te zit ten, is de installatie een prettig feit. „Hij zal nu als teamleider de verant woordelijkheid met twee teamgenoten kunnen delen,” zo zei deken Burgers. Hij sprak de wens uit dat ’t parochie team en de parochianen onderling en met elkaar prettig zouden mogen sa menwerken, tot welzijn van de paro chie. Woensdagavond gaat men van start met een gekostumeerde voetbalwed strijd tussen de beide buurtverenigin gen die Balk rijk is: „Nij Libben” en „De Grienmank” Diezelfde avond wordt het spectakelstuk van de Balk- ster feestweek gehouden: de gondel- vaart, te beginnen om kwart over acht. Om half tien is er een bijeenkomst in de Treemter, waar onder de muzikale klanken van „The Melody Boys” de prijsuitreiking van de gondelvaart plaats heeft. Op dinsdag 31 juli overleed op 82-ja- rige leeftjjd te Den Haag de oud-com missaris van politie te Sneek, de heer Jacob Hendrik Gerardus van den Berg. Vorige week vrijdag werd hij in zjjn woonplaats Alkmaar begraven. f SNEEKER NIEUWSBLAD -- men enige opnamen van het fierljep pen nodig en men trad in verbinding met het Frysk Ljeppers Boun, met ’t verzoek in Winsuim te mogen filmen. Winsum was volgeboekt, aldus de heer Van de Akker, maar in MIst was nog wel plaats, zodat men ermee akkoord ging naar MIst toe te gaan, Hiervoor moest f 250,worden be taald. Zaterdag geraakte te IJlst de vierja rige Piet Poelstra in het diepe water van „de Vaart”. Het jongetje schoot vrijwel direct onder ’n aan de wal ge meerd bootje, alleen een arm bleef boven water uitsteken. De zevenjarige Hartog de Bruin zag de arm, sprong in het bewuste bootje en pakte de drenkelinb vast. Hij was niet bij mach te zijn stadgenoot uit het water te tyekken. Met behulp van een voorbij ganger werd Piet Poelstra tenslotte op het droge gebracht. Zesenveertig ronde- en platbodem jachten zeilden zaterdagmiddag op uit nodiging van de watersportvereniging „Sleat” een wedstrijd op het Sloter meer. A. J. Jongstra uit Staveren eindigde bij de GWS-schouwen voor aan. S. van der Meer wend tweede, terwijl Gerritsma uit H<eeg de ontmoe ting als derde kon afsluiten. De uit slag in de tjotters luidt: 1. J. Rouwee, Grouw: 2. D. J. Haaigsma, Workum; 3. M. Groenhof, Workum. Grote hou ten schouwen: 1. J- C. Greep, Arn hem; 2. P. J. Zaaier, Den Haag; 3. P. Postma, Leeuwarden. Grote stalen schouwen: 1. T. Bootsma, Balk; 2. F. de Vreeze, Joure. Friese jachten: 1. E- D. de Jong, Joure; 2. Kingma’s Bank, Leeuwarden; 3. Eisinga, Sint Nicolaasga. Na afloop kwamen alle deelnemers bijeen in de manege na bij „De Mallemok”. Hier werden de prijzen uitgereikt terwijl vélen zich met muzikale begeleiding van een boe renkapel in de dans uitleefden. Tijdens de wedstrijden om het fier- Ijepkampioenschap van de stad Ijlst, ontstonden zaterdag enige dusdanige woordenwisselingen tussen een groep filmers en de commentator van de wedstrijd, de heer S. H. van den Ak ker uit Hemelum, dat de heer Van de Akker voor de tijd van minstens een uur zijn commentatorstoel verliet om het geschil met de filmploeg, dat was ontstaan over de prijs die de uit vier man bestaande groep moest betalen om het fierljeppen in Ijlst te mogen filmen, of althans daar enkele opna men van te mogen maken, te regelen. Het Sneekermeer, wedstrijdwater bij uitstek, zal op zondag 26 augustus strijdtoneel zijn voor internationale speedbootraces. Voor het paviljoen zullen dan, naar schatting van de or ganisatoren een kleine veertig boten, met topsnelheden die van tachtig tot honderdzeventig kilometer per uur kunnen oplopen, hun krachten meten. In de morgenuren tussen tien en twaalf worden boot en motor door de organisatoren gecontroleerd en kunnen de „schippers” het water op voor een eerste training De eerste start is om 13.30 uur. In de kruiser van de heer G- Ras uit Urk is in de loop van gisteren inge broken. Er wordt een bedrag van 200,vermist, dat uit een van de kastjes is weggenomen. De kruiser lag afigemeerd aan de Woudvaartka- de. De heer J. B. Modderman uit Sneek heeft aangifte gedaan van een vermoedelijke diefstal van een boot anker van zijn kruiser die aan de Westersingel lag afgemeerd. Men ver moedt dat het anker tussen vorige week maandag en zaterdag is wegge nomen. De Nijmeegse filmers zijn onder lei ding van scenarioschrijver en regis seur Bertus Klaassen bezig aan „Am phora”, een produktie van de „Cirkle- films maatschappij”. Daarvoor had Vissen is voor velen een bijzonder aantrekkelijke vrijetijdsbesteding. Sommigen geven handenvol geld uit aan een erg complete visuitrus- ting en beoefenen de zeevisserij. Het vissen in de binnenwateren heeft echter ook z’n bekoring, maar wanneer men de hengel in de stadsgrachten uitwerpt verwacht je hoogstens een oude schoen aan het snoer te zullen ophalen. Vrijdagmorgen legde een echtpaar de hengel uit in het Grootzand. Man en vrouw kozen positie tussen de geparkeerde auto’s en vele voorbijgangers dachten dat ze hier hun tijd zaten te verknoeien. Maar om een lang verhaal kort te maken: er werd gevangen en goed ook en daar gaat het tenslotte om! (Foto Studio Ger Dijs). Voordat de heer Van den Berg 1923 zich aan het politiecorps Sneek verbond, bekleedde hij in Alk maar de funktie van hoofdinspekteur. De heer Van den Berg, een markante persoonlijkheid, was kortaangebonden en gewend snelle beslissingen te ne men. Hij schroomde niet zonodig bij eyentuele ongeregeldheden zelf in te grijpen De beide nog in actieve dienst zijnde heren Duits en D. Brouwer wer den nog door de vroegere commissa ris tijdens diens ambtsperiode in Sneek benoemd. In juni 1941 werd hij evenwel door de Duitse bezetters in Sneek ontslagen omdat hij een duide lijke anti-Duitse gezindheid aan de dag legde. Hij dook onder en speelde gedurende de oorlogsjaren een belang rijke rol in de illigaliteit. Na de oor log trad hij in dienst bij het departe ment van justitie en was hij dirige rend officier der rijkspolitie tweede klas. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur POTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs HELFT Helaas voor de filmers,, slaagden zij er niet in het materiaal te verzame len dat zij zich hadden gedacht. Dit was volgens hen te wijten aan het ge brek aan medewerking dat zij hadden gekregen De heer Klaassen: „Wij hebben dezelfde mogelijkheden gehad als iedereen die hier een gewone en tree betaalt. We moesten steeds aan de mensen vragen of ze even aan de kant wilden gaan omdat ze anders in beeld kwamen. We hebben gewoon te weinig medewerking gehad. We heb ben erover onderhandeld of we de helft van de overeengekomen prijs niet honden betalen.” De Balkster feestweekcommissie heeft donderdagavond na avonden daarover te hebben vergaderd en verschillende voorbereidende werkzaamheden daar voor te hebben verricht, het definitie ve feestweekprogramma vastgesteld voor de feesten in Balk, die woensdag 29 augustus beginnen en zaterdag 1 september ophouden. I "F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1