NA EEN AARZELEND BEGIN: ONDERZOEK BEHOEFTE AAN SCHOOLLOKALEN snekek^koerier 1 Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en IB Rekenfout van aannemer kost gemeente geld Bestelauto uitgebrand in Ijlst MH Uitslaande brand in nieuwbouw Landustrie op industrieterrein Clubhuis O.N.S. op 25 augustus open „Edoza" komt met veertig minuten durend programma op NCRV-televisie l 1 COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD Geluidsopnamen op de plaat iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHw Mastiekketel oververhit GESLAAGD 3 J iti W SNEEKER NIEUWSBLAD 1 en de Het Sneelur Nieuwsblad is een gecontbineenJe uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, i M Ml Ml f SNEEKER NIEUWSBLAD RESTAURATIE SLOTER KORENMOLEN GESTART Jeugdsociëteit Balk over een week open B. V. UMMV1WMWWWHMVWMWMWVW le- was Verschijnt: maandags en donderdags De jeugd van Balk werkt momenteel hard aan de verbouw van de voorma lige openbare lagere school tot jeugdsociëteit. Iedere avond en zater dags zijn een vijftal jongelui in de weer met hamer, spijker en verfkwast, want de Gaasterlandse jeugdadviescommissie die achter dit plan staat wil de ontmoetingsruimte voor de jongeren volgende week zaterdag klaar hebben. Maar voordat het zover is zal er nog heel wat gedaan moe ten worden, hoewel de ruimte al aardig gestalte gaat krijgen. Men zoekt nu donateurs en ais het centrum, dat nog geen naam heeft, straks open is worden de bezoekers gevraagd lid te worden a raison van vijf gulden per jaar. Als de jeugdsociëteit eenmaal goed draait zullen er uit de ge regelde „gasten’’ werkgroepen worden samengesteld die verschillende aktiviteiten moeten gaan ontplooien. (Foto Studio Ger Dijs). Leeu- aanbren- Aan het Instituut Vakopleiding Tand- techniek te Utrecht slaagde voor het eindeksamen prothese- kroon- brug- en orthodontietechniek dé heer D. L. Makken te Sneek. DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 66 Ne- van be- Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> hoogtijdagen de praal ter van - gin van deze eeuw uit het stadsbeeld van het pittoreske stadje te gaan ver dwijnen doordat niemand belangstel ling voor het ding kon opbrengen. In een oproep, in 1928 door heel Sloten verspreid door de commissie tot be houd van de molen, wordt „een be roep gedaan op de offervaardigheid der ingezetenen en de vereniging twij felt niet, of ieder rechtgeaard Slote naar zal gaarne zijn steentje bijdra gen”. Getracht werd met water en een blus apparaat van de fabriek Nooitgedagt het vuur te doven doch dit lukte niet. De brandweer werd gealarmeerd. De spuitwagen stond echter in de gara ge in de voormalige zuivelfabriek te Nijezijl, vanwege de werkzaamheden in de Ulster binnenstad. Brandmees ter De Vries alarmeerde met het oog op de geweldige rookontwikkeling het Sneker brandweerkorps. De Ulster brandspuit bleek echter in staat di- rekt uit te kunnen rokken, zodat Sneek niet in aktie behoefde te komen. De auto is totaal uitgebrand en door de gemeentereiniging weggesleept. Ver zekering dekt de schade. STEENTJE BIJDRAGEN De molen in Sloten is een zogenaam de stelling korenmolen en is gebouwd in 1755. Nadat hij uiteraard jaren was gebruikt voor het doel waartoe hij ooit werd opgezet, leek hij in het be- Het laatste programma, dat „Edoza” dus aan meewerkt, woensdagavond zonden om twintig De in aanbouw zijnde bedrijfshal van Landustrie op het industrieterrein te Sneek is gistermorgen om ongeveer tien uur door een uitslaande brand aanzienlijk beschadigd. De brand ont stond doordat een mastiekketel over verhit raakte en vlam vatte. De ke tel was geplaatst op een vrachtwa gen, die bijna geheel verloren ging. Hoe groot de schade was kon men nog niet meedelen. Het clubhuis van de voetbalvereni ging ONS op het gemeentelijk zuider- sportpark te Sneek zal zaterdag 25 augustus a-s. ’s morgens om half elf officieel worden geopend. De opening van dit fraaie clubhuis, waaraan door velen hard is gewerkt, is precies een week voor de voetbal competitie begint. Voor deze opening zal ongetwijfeld veel belangstelling bestaan- Het werk wordt gesubsidieerd door verschillende instanties. Uiteraard staat de Rijksdienst voor Monumen tenzorg garant voor een flink bedrag verder leveren het Rijk, de Provin cie en de Gemeente hun aandeel. Daar men verwacht dat Monumen tenzorg niet al te snel met het geld over de brug komt, de instelling is blut, heeft de Centrale Veevoeder fabriek Sloten de voorfinanciering, drieduizend gulden, tijdelijk voor haar rekening genomen. De herstel- lingswerkzaamheden worden voor 100 pet. gesubsidieerd. Ook voor de onvoorziene reparaties, er moet na melijk aanmerkelijk meer aan de molen gebeuren dan men aanvanke lijk had voorzien, staat Monumenten zorg borg. Die extra herstellingen komen onder meer voort uit de stormschade die het monument vo rig jaar heeft opgelopen en uit de algehele verslechtering van de toe stand sinds men de eerste plannen tot restauratie opperde. De commissie tot het behoud van de molen is een kleine halve eeuw gele den opgericht. Het was in die tijd ta melijk oneconomisch een molen te exploiteren, en uit de overdrachts- prijs blijkt wel dat men molens bij wijze van spreken aan de straatstenen niet kwijt kon. De commissie legde zegge en schrijve één gulden op het kleed en was daarmee eigenaar van een ietwat verwaarloosde molen die in 1930 aan de eerste restauratie werd onderworpen. Tussen toen en nu werden nog wel eens wat kleine ver beteringen aangebracht, maar verder is er in feite weinig aan het behoud gebeurd- De eerste beelden worden in Bols- ward gemaakt, de andere dagen zullen o.a. Heeg, Blauwhuis, Hinde- loopen en Staveren als locatie die nen, uiteraard worden Sneek en het Sneekermeer niet vergeten- De NCRV heeft besloten tot het maken van de film, na het uitzenden de kleurenfilm „De Urkerzangers met zeemansliedjes”, die in 1972 is uit gezonden en daarna nog een keer is herhaald. Uit een honderdtal Ne derlandse koren heeft men drie ge kozen die elk een programma ver zorgen. Het eerste is uitgezonden op 4 juli, met het Emmeloords man nenkoor, terwijl 1 augustus het man nenkoor uit Wijhe zijn aandeel verde. De aanleg van deelobject II van de centrale riolering (Westhemstraat en IJlsterkade), gaat de gemeente Sneek meer kosten dan waarop gerekend was. Deze aanleg is op 22 juni 1973 op uitnodiging aanbesteed en daarbij bleek dat de laagste prjjsaanbieding afkomstig was van de Heidemij derland B. V. met een bedrag 574.900,Dit bedrag lag ver neden de begroting. De commissie tot behoud pan de mo len is nu minstens zo ijverig als toen Het is de bedoeling de molen maal- klaar te laten maken door de restau rateur, de heer J. D. Medendorp uit Zuidlaren. Wanneer het eenmaal zo ver is, is men beslist van plan de molen af en toe eens in werking te stellen. Tot nu toe werden de wieken zo nu en dan eens een kwart slag ge draaid om te voorkomen dat mecha nisme vast ging zitten, momenteel is men van plan een molenaarscursus te volgen, zodat op molen in zijn volle pracht en zijn partijtje kan meedraaien meerdere eer en (oude) glorie Sloten. Tevens wordt een beroep gedaan op de goedgeefsheid van „allen die lief de bezitten voor het oude en gevoel voor het schoone en die met alle kracht willen bewaren wat we nog hebben-” Waarom ook niet, want, zo staat in de hier en daar emotionele oproep te lezen „Vreemdelingen en toeristen die des zomers een bezoek brengen aan het schilderachtige stad je Sloten zullen nimmer nalaten ook den ouden Korenmolen aan de zuidzij de der stad te bewonderen. En te recht! De eenzame wachter op de schans, omzoomd door de ringmuur vormt met waterpoort en bolwerk een schoon geheel dat levendige herinne ringen wekt aan lang vervlogen tij den.” Deze planniin®scommissie heeft tot nu toe bijzonder nuttige arbeid ver richt, schrijven burgemeester en wet houders, bij wie de vraag is gerezen of het niet gewenst is, deskundigen op dit terrein een onderzoek te laten instellen naar de behoefte aan school lokalen op langere termijn, zulks me de ter ondersteuning van de werk zaamheden van de planningscommis- sie. Daarbij is overwogen dat het gaat om een ingewikkelde materie, waarbij verschillende factoren een rol spelen. Ook de ontwikkeling van het geboortecijfer, welke tot voorzichtig heid oproept bij ’t treffen van perma nente voorzieningen, is in het geding. Aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vraag voorgelegd of zij een onderzoek willen instellen. Zij is daartoe bereid, maar een en ander zal een intensief onderzoek vergen, waarmee 1 oktober zal worden begon nen. Verwacht wordt dat het rapport in het tweede kwartaal van 1974 klaar zal zijn- De kosten van het on derzoek worden geraamd op ruim achttienduizend gulden. Verwacht wordt dat de restauratie van de molen in Sloten eind dit jaar een feit zal zijn. De Slotenaren zijn blij toe, in het bijzonder de commissie tot behoud van de Korenmolen en andere gebouwen in het stadje. Reeds een jaar of acht negen geleden ondernam men de eerste stappen om de molen aan een opknapbeurt te onderwerpen en het werd langzamerhand werkelijk tijd dat de pogingen tot restaureren niet beperkt bleven tot ver gaderingen en het opstellen van begrotingen, maar dat er zou worden be gonnen. PUDTSJE BOLLE Van de muziek en de zang die tij dens het programma te beluisteren zijn, wordt een langspeelplaat ge maakt, die binnen afzienbare tijd op de markt wordt gebracht door de pla tenmaatschappij Mirasound. Het koor heeft van de NCRV een bedrag ter beschikking gekregen, waarmee men alle kosten (o.a. het verzorgen van de attributen om het vervoer) moeten be strijden- Om maar zoveel mogelijk van dat bedrag over te houden (het overschot is voor Edoza) of om tenminste niet te kort te komen, zal men alles tamelijk sober houden- Het vervoer wordt onderling en met eigen wagens geregeld; de zangers nemen hun eigen „püdtsje bolle” mee. waar wordt 26 september uitge- over acht. Het programma dat in kleur is te bezich tigen, zal veertig minuten duren -Voor de opnamen zal men in totaal 25 plaatsen bezoeken; alle lokale voorbe reidingen worden door de producer, de heer F. Bode, en de regisseur, de heer H. van der Horst, in samen werking met „Edoza” gerealiseerd. Het resultaat van al deze inspannin gen zal een ontspannend en luchtig karakter dragen. TOESTEMMING Er werd ongeveer acht jaar geleden een begroting opgesteld, die echter niet voldeed aan de wensen van de leden van de vereniging- Het bedrag dat men toen dacht nodig te hebben was circa 10.000 gulden en dat leek het bestuur veel te weinig, in verhouding tot wat men dacht dat er moest ge beuren. Slechts enkele hoogstnoodzake lijke vernieuwingen zouden kunnen worden uigevoerd. Dus, er werd een nieuwe begroting opgesteld die uit wees dat met een zorgvuldige restau ratie drie-en-een-half duizend gulden gemoeid ging. Dat leek een ieder be ter en aldus werd besloten. Vorig jaar kwam eindelijk de permissie van ’t ministerie, dat met de vernieuwings- werkzaamheden een aanvang mocht worden genomen. Een dakbedekkingsbedrijf uit warden was bezig met het gen van een mastiekdak op de nieu we hal. Men maakte hierbij gebruik van vloeibare mastiek die in een tank wordt verhit- In de pompketel die de mastiek naar het dak stuwt is een termostaat gemonteerd. Nu is volgens1 de bedienaar van de pomp deze thermostaat onklaar geraakt, waardoor de mastiek in de ketel te heet werd en in brand vloog, waarop ook het mastiek op het dak van de hal vlam vatte. Bovendien liep de muur van het gebouw flinke brand schade op omdat de brandende ketel er vlak naast stond. De brandweer was spoedig ter plaatse en wist het vuur te doven. De verzekering dekt de. schade. De korenmolen in Sloten wordt momen teel. onderworpen aan een ingrijpende restauratie. De bedoeling is de molen weer terug te brengen in maalklare staat, d.w.z. helemaal intact. (Foto Studio Ger Dijs) De Heidemij Nederland B. V. heeft echter het gemeentebestuur van Sneek bericht, dat de inschrijving is gebaseerd op foutieve berekeningen en dat zij liever voor de gunning van dit werk gepasseerd wenst te worden. Het verschil met de opvolgende in schrijver is inderdaad groot, namelijk 180.700,zodat er sprake moet zijn van een belangrijke berekenings- fout- „Wij zijn van mening dat de Heidemij Nederland B- V. niet ge houden kan worden aan het inschrij vingsbedrag zonder in strijd te komen met de goede trouw. Na een gesprek met een vertegenwoordiging van de maatschappij zijn wij tot de conclusie gekomen dat de gemeente niet willens en wetens van een dergelijke fout mag profiteren”, zo schrijven burgemeester en wethouders in een voorstel aan de raad. ',U"; De opvolgende inschrijver is Grebe B. V. te Sneek met een prijsaanbie- ding van 755.600,welk bedrag nog belangrijk lager is dan de ra ming. B. en w. verwachten dat bij een openbare aanbesteding zeker geen lagere aannemingssom zal worden verkregen. Dit voorstel komt vana vond in de raad aan de orde. Maandagmorgen tegen elf uur waren twee jongemannen uit Katwijk in IJlst bezig met het herstellen van een PTT- kabel liggend aan de zijkant van Ui lenburg- Op een paar meter afstand stond hun gereedschapauto, eigendom van de firma Van Eyck te Gouda. Plotseling ontstond achter in de laad bak brand die snel om zich heen greep. Het 110 zangers tellende interkerkelij ke mannenkoor „Edoza”, is door de NCRV aangezocht mee te werken aan een liederenprogramma in de se rie „Denkend aan Edoza heeft medewerking toegezegd; zaterdag starten de opnamen. De laatste centi meters film worden woensdag twaalf september verschoten en in de tus senliggende tijd is het koor iedere woensdag en zaterdag bezet met de opnamen. UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, D. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen 9,per half jaar (bij vooruitbetaling.' ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De planning van de scholenbouw is een aangelegenheid die in Sneek voortdurend de aandacht vraagt. En kele jaren geleden is door het ge meentebestuur, samen met de bestu ren van de vereniging voor Christelijk ren over de met name in de nieuwe schoolonderwijs en de stichting R. K.- scholen een commissie ingesteld die tot taak heeft de besturen te advise ren over en met name in nieuwe stadswijken te treffen voorzieningen op het gebied van .basis- en kleuteron derwijs ■OPBw W-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1