Frysk Orkest met afwisselend programma in Amicitia Sneek Burgemeester Cazemier opende zaterdag nieuwe voetbalterrein de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan ULST van en IJSBRECHTUM VIERT FEEST <k SNEKERWKOERIER pq "I I1 sw Verbetering van 113 vooroorlogse woningen Sneek offerde ruim f 15.000 voor Noord-lerse kinderen SLINGEREND DAFJE RICHT VEEL SCHADE AAN IN HOMMERTS llil ■Pii 11 h ■lllllllllllfflflBfflliillfflllBIBIIliB ■■■IBIlBIIBIIIffl Jan Roest: uitstekend KW Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uigave van NIEUWE SNEEKER COURANT, IR COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en f SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto Studio Ger Dijs), een Vervolg op pagina 3. no; Grieg ES Vervolg op pagina 3. Verschijnt: maandags en donderdags MAANDAG 20 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 67 stond deze Calimero in een van de IJs- brechtumer voortuintjes opgesteld. Voor UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit Had verschijnt bovendien donderdags huismaan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o sa- mu- be- Gymnastiek-sectie zorgenkind van jarige O.T.I.B. te Nijland geven, wenden vlak nadat burgemeester Cazemier het veld had geopend enke le honderden ballonnen met daaraan de namen van alle leerlingen van de plaatselijke basis- en kleuterschool verbonden, de vrije hand gelaten. vakantie kinderen De heer „O.T.I.B.” is zoals gezegd een over koepelende organisatie die 27 jaar ge leden in het leven werd geroepen om de sport in Nijland meer te coördine ren. De vereniging telde aanvankelijk drie „secties” te weten voetbal, kaat sen en gymnastiek. De belangstelling voor de kaatssport is evenwel in de loop der jaren sterk bekoeld, reden waarom de kaatsvereniging geen recht van bestaan meer had en men be sloot deze op te doeken. Hét ziét er De opening van het sportveld was ge pland op twee uur. Toen Wymbritse- radeels eerste burger een paar minu ten voor twee nog niet aanwezig was, werd het publiek en het bestuur van „O.T.I.B.” een beetje onrustig. De speaker van de vereniging brulde ten lange leste in de microfoon dat men nog vijf minuten zou wachten en als de heer Cazemier dan nog niet aanwe zig zou zijn, men de oud-wethouder Gerbrandy uit Nijland zou verzoeken de officiële openingshandeling te ver richten. Het publiek en de „officials” hadden toen al ruim twintig minuten staan wachten. Wachten duurt nu een maal lang en daarom vond men waar schijnlijk dat de burgemeester zo laat was. Deze arriveerde evenwel keurig op tijd bij het hek van het speelveld, dat hij door middel van het doorknip- pen van een lint moest openen. De Peter Erös; Mendels- Hebriden”; Schubert - dirigent: Een groot onderzoek kan het F.O. in Sneek niet doen, omdat daarvoor de middelen ontbreken en daarom pro beert het orkest van zijn zijde te doen wat mogelijk is door een rijke varia tie in werk, dirigenten en solisten aan te bieden. De nadruk van het pro gramma ligt sterk op muziek van vóór de 20ste eeuw, waarbij ook aan ster ke werken uit die periode is gedacht. De niet zo grote groep mensen, die in het bijzonder gesteld is' op aktuele 20ste eeuwse muziek, kan eigenlijk alleen zijn keuze bepalen bij de zo genaamde rode serie in Leeuwarden, Burgemeester B- W. Cazemier van Wymbritseradeel heeft zaterdagmiddag in Nijland onder veel feestelijk vertoon en een grote belangstelling van de dorpelingen het nieuwe speelveld van de plaatselijke voetbalclub officieel geopend. Het dorp was helemaal in feeststemming want deze dag werd ook het 25-jarig bestaan van de overkoepelende sportvereniging „OTIB” („Op ’t lis Bitocht”) gevierd. Eigenlijk had men dit twee jaar geleden al moeten doen, maar toen zat de voetbalclub midden in een „verhuizing” en besloot men het feest uit te stellen om het samen te laten vallen met de opening van het geheel vernieuwde sportveld, dat 25.000 heeft gekost. De leden van de sportvereniging hebben het meeste werk echter zelf uitgevoerd. „O.T.I.B.” is vanzelfsprekend bijzon der ingenomen met het nieuwe ter rein, maar men heeft nog wel wensen ten aanzien van de kleedgelegenheid, die naar de mening van het bestuur van de jarige sportvereniging beneden hem overhan- peil is. Men zal hierover brieven doen uitgaan naar de gemeente waarin om subsidie wordt gevraagd. Een licht installatie op het trainingsveld, ook een der wensen, wordt binnenkort ge realiseerd. Toekomstmuziek is de bouw van een flinke kantine. „Echt geen overbodige luxe”, volgens OTIB- voorzitter de heer Huitema. •agnwunnininusf »’ww schaar waarmee hij deze „operatie” moest uitvoerén werd digd door de jeugdige Minne Andela, een „pakesizzer” van één der oprich ters van „O.T.I.B.”. Hierna zocht het publiek een plaatsje langs de lijnen, waarna het tamboer- en majoretten- korps „Oranje” uit Bolsward in menwerking met de Nijlander ziekvereniging „Concordia” een scheiden show gaf op het veld. eindje door de berm, de rechterkant terug, een parkeerplaats en aldaar geparkeerde VW. werden de „Ik hoop dat dit nieuwe terrein aan de verwachtingen zal voldoen en dat velen hier hun vrije tijd passief of ac tief zullen doorbrengen,” zo zei de bur gemeester, waarna hij de aftrap ver richtte van een voetbalwedstrijd tus sen twee formaties bestaande uit oud- leden van de voetbalclub „Nijland”. Dit duel, dat twee maal een half uur duurde, mondde uit in een aantrekke lijke krachtmeting, die door vele be langstellenden werd gevolgd. „We heb ben nog nooit zoveel publiek langs de kant gehad,” dacht de voorzitter van „O.T.I.B.”, de heer Z. Huitema. Om een en ander een feestelijk aanzien te In zijn openingswoord merkte bur gemeester Cazemier op dat de wijze waarop het speelveld tot stand is ge komen welhaast grenst aan het on mogelijke. „In de kranten zien we koppen over Johan Cruyff en zijn miljoenen, maar wat hier gepres teerd is, is een stuk gemeenschaps zin dat meer aandacht verdient,” aldus Wymbritseradeels eerste bur ger. Deze aanpak door de leden van „O.T.I.B.” dient volgens hem voorbeeld voor velen te zijn. In IJsbrechtum vierde men vrijdag het enorme gevaarte, dat minstens een en zaterdag feest. In het kader van deze lengte van anderhalve meter heeft, gaat volksfeesten, waarop wij in de krant de lijfspreuk ,#ij zijn groot en ik is van donderdag hopen terug te komen, klein”, bepaald niet meer op. PROGRAMMA’S 12 september dirigent: soliste: Suna Kan, viool; sohn Ouverture „De Brahms - Vioolkoncert; 9e Symfonie. 23 oktober Yoav~Talmi; soliste: Marja Bon, pia- Holbert-suite; Schumann - Pianokoncert; Beethoven - 8e Sym fonie; 18 december dirigent: Libor Pesek; solisten: Arcola Clark, harp, Oldrieh Milek, hoorn; Handel - Con certo grosso op. 6 no. 5; Pauer - Kon- cert voor hoorn en orkest; Ravel - In- troduktion en allegro voor harp en or kest; Beethoven - 5e Symfonie. 22 ja nuari dirigent: Willem Frederik Bon; solisten: Else Krieg, viool, Anner Bijl- sma. cello; Bach - Suite no. 1 in C; Brahms - Koncert voor viool, cello en orkest; Mozart - Symfonie no. 41 (Ju piter). 5 maart dirigent: Charles Ansbacher; soliste: Toos Onderden- wijngaard, piano; Ives - Variations on America; Rachmaninow - 2e Piano koncert; Brahms - 4e Symfonie. De heer T. H., 51 jaar oud en afkom stig uit Oppenhuizen, heeft vrijdagmid dag in Hommerts met zijn Daf-perso- nenauto veel schade aangericht. Om ongeveer half twee ’s middags was hij van Lemmer op weg naar huis. Juist Hommerts binnen gereden raak te hij op onverklaarbare .wijze de macht over het stuur kwijt. De wagen schoot naar de linkerkant van de-weg, ploegde een keerde naar belandde op ramde een De Daf en de Volkswagen zwaar beschadigd. Een voor de VW staande Fiat werd ook nog geraakt en liep lichte schade op. Er werd nie mand gewond. De politie heeft vast gesteld dat er geen drank in het spel is geweest. Er is wel proces verbaal opgemaakt. In de vergadering van 22 augustus 1972 besloot de naad van Sneek tót de verbetering van 113 vooroorlogse woningen. Er werd toen een krediet van 595.315,door de raad beschik baar gesteld, Aan Aannemingsmaat- schappij Friso B.V. en Bouw- en Aan nemersbedrijf Gebr. Boomsma B.V., beiden te Sneek, werd gevraagd prijs opgave te verstrekken. De laatste bleek de laagste te zijn met 428.707, exclusief BTW van f 68.593,12. Sedert het tijdstip, waarop tot verbeteren van de woningen werd besloten zijn de bouwkosten met ongeveer tien procent gestegen tot f 654.847,Uitgaande van dit bedrag en rekening houdende met het in eigen beheer uit te voeren schil derwerk, kosten van planbewerking en toezicht en kosten voor overname van daarvoor in aanmerking komen de voorzieningen, die door de bewo ners getroffen zijn, is de prijs van de Gebr. Boomsma acceptabel, menen burgemeester en wethouders. Het college stelt de raad voor de ver- beteringswerkzaamheden op te dragen aan de Gebr. Boomsma. Het bezoek aan de koncerten van het Frysk Orkest in Sneek acht de di- rektie van het orkest teleurstellend. Hoewel het F.O. in Sneek, zoals uit de persrecensies dikwijls blijkt, niet zelden tot zeer goede prestatties komt, blijft toch altijd het spook van de half gevulde zaal. Alleen een breed opgezet sociologisch onderzoek zou kunnen aangeven, waar de oorzaken liggen. Is- het de zaal, de akoestiek, de propaganda, de programmering? Overal wordt een oorzaak gezocht, maar een gemotiveerde aanwijzing ontbreekt. Toch zijn de kontakten tussen het Frysk Orkest en belangrijke deel van de Sne- ker bevolking de laatste tijd regelmatig uitgebreid. Denk aan de samenwer king met het Sneker Cantatekoor, de gezamenlijke uitvoeringen met het „Stedelijk” en de geslaagde muziekdag met de Chr. Pedagogische Acade mie. Ook heeft Sneek ais één van de weinige plaatsen een afdeling van Jeugd en Muziek. Nu is het ook zonder meer waar, dat in verhouding veel jonge mensen de koncerten in Sneek bezoeken. REDAKT1E: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs De Sneker gemeenschap heeft vrij dagavond ruim vijftien duizend gul den geofferd voor de vakantie die veertig Noord-lerse kinderen hier door zullen brengen. De heer Jan Roest, de aktieleider, noemde dit re sultaat uitstekend. Men had zoveel niet verwacht. In totaal is nu ruim 22.000 binnengekomen bij de Rabo bank. De getótazameltag begon vrijdag avond om zeven uur. Toen gingen de eersten van de 260 kollektanten op weg. Overigens hadden zich bijna vier honderd vrijwilligers om met een lijst langs de deiur te gaan aangemeld! De Rabobank was die avond geopend en na negen uur werd hier het eerste geld afgeleverd. De financiële kommis sie is tot bijna elf. uur aan het reke nen geweest, voordat men het eind resultaat wist. Op de rekening stond toen al een bedrag van ruim zesdui zend gulden. De giften komen nog steeds binnen. De kinderen uit Noord-Ierland arri veren donderdag tussén vijf en zes uur bij „Nieuw Frittemahof”, dat als aktiecentrum is ingericht. De dag daarop hebben ze vrij, terwijl de groep zaterdag officieel door de burgemeester ten stadhuize zal wor den ontvangen. Dertien september is er een slotfeest in het recreaüege- bouw »’t Foaründer” op het Kol- meersLand. ■SM Bi I ff

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1