Jan Roest: vrijplaats lijkt haalbaar Vroegere inwoners maken plannen IJLST snekerXkoerier MSS81 van Sneek Scharnegoutum werken samen inzake regeringsjubileum Tijd dat gemeente en Miedema b.v. weten waar ze aan toe zijn nil de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en 99 s Culturele Accommodatie Amicitia n M Jf 1 lp Mm? COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD I fllIiilllllMIIIIIIN ilBIIIIIIIIBIIIlilIJSIIIIIIIIffl Bennie Klinkhamer, Jan Krijn Kolhof en Geurt van den Brink, die evenals Klinkhamer in Joure woont - Kolhof staat in Hee- renveen ingeschreven - gaan binnenkort rond de tafel zitten om plannen uit te werkën teneinde te komen tot een reünie van oud-inwoners van Sloten. Deze bijeenkomst moet uit groeien tot een pakweg om de vijf jaar terugkerende traditie. De initiatiefnemers zijn zelf ook oud-Slotenaren. De plannen makers denken dat voor hun idee genoeg belangstelling zal be staan. en de y SNEEKER NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEI lg 1 W f SNEEKER NIEUWSBLAD Voor Noord-Ierse kinderen ruim 45.000 bijeengebracht secre- De na- Vervolg op pagina 3. Postma (FNP) en C. Meyer (CPN) tegen van Reünie van oud-Slotenaren moet een traditie worden Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1973 128ste JAARGANG No. 68 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAHD, SLOTEN ex> :z. de heer C. van Broskei, de landelijke aktieleider, overlegd wat er met het overgebleven geld dient te gebeuren. Het mooist zou zijn dat dit als begin kapitaal voor de adoptie van een vrij plaats beschikbaar zou blijven. Hier over zullen ook nog andere oriënte rende besprekingen worden gevoerd. Voor meer bijzonderheden over deze prachtige passiebloem verwijzen wij naar „Langs de Weg” op pagina 19. C. MEIJER (CPN) huiverig voor „baas in eigen (Amicitia) huis Alle reünisten waren geweldig enthou siast. De organisatoren achtten de bij eenkomst dan ook voor de volle hon derd procent geslaagd. Men heeft di rect afgesproken van het samenzijn een jaarlijks terugkerend evenement te maken en dit te houden op de derde heer Westerdijk verklaarde melijk vorige week in onze krant dat het mogelijk zou moeten zijn dat de Sneker gemeenschap in z’n totaliteit een vrijplaats (deze benaming is een „uitvinding” van de Parool-journalist Matthijs de Vreede een lerland- kenner) adopteert. De heer Roest ziet dit niet helemaal zitten. Een haalba re kaart zou volgens hem zijn dat Friesland in het geheel een dergelij ke ontmoetingsruimte voor de jeugd in Noord-Ierland onder zijn hoede neemt. Dit zou dan uit moeten gaan van de gezamenlijke kerken die bij voorbeeld jaarlijks een grote kollekte zouden kunnen houden om geld voor dit doel bijeen te brengen. Sneek zou al een leuke „aanzet” kunnen leve ren, want de heer Roest schat dat er een twintig duizend gulden zal over blijven van het geld wat de bevolking nu heeft bijeen gebracht. Voordat de hele aktie startte had men namelijk een begroting opgesteld, waaruit bleek dat voor de drie weken duren de vakantie van dejeugd uit de groot ste sloppenwijken van Belfast 20.000 nodig zou zijn. Men had namelijk niet gedacht dat de giften en medewer king van de diverse bedrijven, instan ties en dergelijke zo overweldigend groot zou zijn als nu is gebleken. De aktieleider denkt voor organisatie- en andere kosten nog een bedrag van cir ca zes a zeven duizend gulden te moe ten voteren. Vanmorgen heeft hij in het vliegtuig op weg naar Belfast met moat de Volgens Miedema Evenals de heer Westerdijk is Jan Roest er van overtuigd dat de vrij plaats in Ierland de enige moge lijkheid is om het doodgelopen ge sprek weer op gang te krijgen. „Nu is daar geen dialoog meer moge lijk, Als de ouderen niet meer wil len praten, zoals nu gebeurt, moet het middels de jongere generatie worden gespeeld die het via de vrij plaatsen in de wijk kan brengen. Dit is gewoon de psychologische achtergrond achter het hele pro- jekt”, zo meent de heer Roest. „Het punt is namelijk dat er in de wijken van Belfast te weinig kader is, te weinig organisatie om het ge sprek, de communicatie weer op gang te kunnen brengen. De mensen durven niet de straat op omdat ze bang zijn een kogel in het lijf te krijgen. Vandaar moeten wij het van hieruit door middel van die vrijplaat sen proberen.” Vervolg op pagina 3. Tijdens de drukke bijeenkomst in de uitspanning in het centrum van Slo ten werd de heer Wieger Schotanus uit Heerenveen eens flink in het zon netje gezet. Tot vorig jaar kwam hij nog uit in het eerste elftal van de „v.v. Sleat”, die met drie senioren-, drie junioren- en twee pupillenteams in de competitie van de Friese Voet bal Bond is vertegenwoordigd. De heer Schotanus heeft vanaf de op richting van de vereniging ruim twaalf jaar geleden, geen enkele keer op het appél ontbroken. Een paar jaar geleden verhuisde hij naar Heerenveen maar bleef zijn club tot vorig jaar trouw! .V Zij baseren deze veronderstelling op sis de wetenschap dat de jaarlijkse reü- nie van de „v.v. Sleat” die ook door hun op touw wordt gezet steeds beter wordt bezocht. Twee jaar geleden kwamen de vroegere voetbal lers van deze club voor het eerst naar Sloten terug om te voetballen tegen een vertegenwoordigend elftal van het stadje. Vorig jaar herhaalde men het experiment en afgelopen zaterdag was het opnieuw raak. Die dag togen cir ca 70 oud-Slotenaren en vroegere le denvan de „v.v. Sleat” naar het schil- een duel om het leren monster duide lijk te maken dat zij nog steeds de sterksten zijn. Na afloop van dit ener verende treffen, waarbij Sloten met 16 de mist in ging, was er in café- restaurant „De Zeven Wouden” een bijzonder gezellig samenzijn, dat door burgemeester H. A. van Zwieten offi cieel werd geopend. s van uw huidige maatschappelijke positie- Daar moet je bij stil staan-” Hij wees er nog op dat Sloten een wei nig economische ontwikkeling heeft doorgemaakt, als gevolg waarvan de woningbouw minimaal kan worden ge noemd. Dit kan dan ook één van de redenen zijn waarom verscheidene in woners het stadje destijds de rug heb ben toegekeerd. „Als er genoeg wonin gen waren geweest, was dit wellicht an ders verlopen,” dacht de burgemees ter. Onder zijn gehoor bevonden zich ook twee van zijn ambtsvoorgangers, namelijk oud-burgemeester J. Klijn- sma en burgemeester R. Alta, die te genwoordig in de gemeente Hen- naarderadeel de scepter zwaait. Het comité Viering Regeringsjubileum Sneek en de Oranjevereniging te Scharnegoutum werken samen voor wat betreft de viering van de 25-jari- ge regeringsperiode van koningin Ju liana op woensdag 5 september. Op die dag zullen ’s morgens namelijk een dertig praalwagens door Scharne goutum rijden, vooraf gegaan door le den van de Sneker Water-Poorters, Advendo en de plaatselijke muziekver eniging „Excelsior”. Twee uur later, om elf uur, zullen dezelfde wagens een rondrit door vooral de buitenwij ken van Sneek maken. Het comité in Sneek heeft er naar gestreefd deze wijken zoveel mogelijk bij de festivi teiten te betrekken. Voorgaande jaren kreeg men hier nog wel eens klachten over. Sloten’s eerste burger merkte bij die gelegenheid op dat de komst van de vroegere inwoners impliceert dat ze nog steeds met weemoed aan het „goede stedeke” terug denken. „Het is logisch dat Sloten deze aantrek kingskracht uitoefent. Ik kan me voorstellen dat u hier in uw jeugd een goede tijd heeft gehad,” aldus de heer Van Zwieten. Hij vond het juist dat men zo nu en dan terug duikt in het verleden, „want daar ligt de ba- Op 16 mei 1972 besloot de raad van Sneek burgemeester en wethouders van Sneek uit te nodigen te bevorderen dat een ontwerp voor een met Miede ma B.V. te sluiten overeenkomst, onder andere inhoudende een te voren cultureel beleid, aan de raad zou worden voorgelegd. Op 2 augustus ont ving de raad een nota inzake de accommodatie voor culturele doeleinden, waarin een en ander ter sprake werd gebracht. In de dinsdagavond ge- houden vergadering werd over deze nota breedvoerig gediscussieerd. De betreffende nota publiceerden wij in het Sneeker Nieuwsblad van 16 augus tus j.l. Niet ieder raadslid was ingenomen met de inhoud van de nota, maar hij werd tenslotte toch aangenomen, met de aantekening dat de heren H. Postma (FNP) en C. Meijer (CPN) tegen waren. De heer Jan Roest, leider van de aktie Noord-Ierse kinderen in Sneek, schat dat hiervoor door de Sneker gemeenschap in totaal circa 45.000, bijeen is gebracht. Dit overtrof de stoutste verwachingen van de organisa toren met ruim vijftien mille. In „baar” geld heeft men krap aan dertig duizend gulden beschikbaar, de giften en de toezeggingen tot medewerking van verscheidene instanties en bedrijven vertegenwoordigen een som van ongeveer 14.000,De heer Roest: „Dit is formidabel, wie had dit ver wacht.” De adoptie van een vrijplaats lijkt nu haalbaar, hoewel de aktie leider dit in groter verband wil zien dan de heer Meine Westerdijk, taris van de Raad van Kerken. Het hoogtepunt van de feestelijkheden II i in Sneek zal ongetwijfeld de reddings- I demonstratie met parachutisten in en I rond de Kolk zijn. Eén en ander zal bijzonder spectaculaire tonelen ople veren. Scharnegoutum viert vier da gen feest en daar zijn aller ogen ge richt op de autocross, zaterdag 8 sep tember ’s middags half twee. Hier zul len een vijftig wagens aan de meet j verschijnen. Ze worden gestart door de bekende crosser A. Kloosterman uit Sneek. Speaker is Klaas Hospes uit Leeuwarden. Sï- zaterdag in augustus. Hoogtepunt blijft dan de voetbalwedstrijd- Deze reünie is wel alleen bedoeld voor oud- leden van de „v.v. Sleat”. De heren Klinkhamer, Kolhof en Van den Brink gaan zoals gezegd de mogelijkheden bekijken om te komen tot een reünie voor alle oud-inwoners van Sloten. Gert van den Brink: „Het enthou siasme wat ik hierbij beleefd heb Vervolg op pagina 3. De heer Postma opende de rij sprekers en hij was van mening dat de opzet van het verbouwingsplan van Amicitia te klein is. Er moet vol gens hem beslist meer ruimte komen. „It wurdt in gepruts, hwat in bulte jilld kostje moat en der mienskip foar opdraeije.” hem zijn de plannen voor B.V. zeer aantrekkelijk, maar deze B.V. is volgens hem een gevaarlijke partner voor de gemeente. „Bij de jachthaven ligt een terrein van 3000 vierkante meter, zet daar een cultu reel centrum neer, dat kan dan in de zomermaanden door recreanten wor den bevolkt en in de winter zijn daar best culturele voorstellingen te versie ren,” aldus de heer Postma. De heer B. de Vries (GCP) was van oordeel dat er na vijftien maanden een kleine vooruitgang is geboekt om tot reali sering van een accommodatie voor culturele doeleinden te komen, Hij achtte het van belang dat de mening van de raad gepeild wordt, vóórdat tot samenstelling van een definitief plan beslist wordt. Het eindoordeel van Vervolg op pagina 3. RED AKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 9,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Kp - 3||

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1